Басқару жүйесі
Презентация қосу
№2.СӨЖ
1. «Білім берудегі менеджер
этикасы»
үлгісін ұсыну.
2. Оқыған материалдың
құрылымдық-логикалық
сызбасын жасау
2

Білім берудегі менеджер
этикасы
1.
Этика
Зерттеу нысаны мораль,
адамның мінез-құлқы
болып табылатын ежелгі
теориялық пән.
4
Менің үлгім бойынша білім берудегі менеджер этикасы

Моральдық аспектілерге Конфликтсіз шешім Жұмысшыларға Міндеттемелерді алу
ие қабылдай алады индивидуалды қарым-
қатынас жасайды және беру кезінде
нақты

Сыртқы келбет Мимика және Дұрыс және мәнерлі
мәдениетін ұстанады понтомимика сөйлеу икемдігі
ишараларының мәнерлі
қолдана алады
5

○ - «мен мұны тәуірірек істеймін»
Этика деп ойлау;
нормаларын ○ - басшылық қабілетінің жоқтығы;
қолданбайты ○ - қарамағындағыларға сенім
н басшылар: көрсете алмауы;
○ - тәуекел етуден қорқатындығы;
○ - болатын қауіп – қатерді алдын
ала болжай білмеуі
6

Әдептілік

Сыпайылық

Моральдық
Адамгершілік
аспектілер

Ізеттілік

Биязылық
7
Ашық және нәтижелі қатынас жасау,
Конфликтсіз проблеманы жанжақты талқылауға
шешім даярлық, конфликттік жағдайдан шығу
қабылдай жолдары туралы ұсыныстарын, болған
алады жағдай туралы өз түсінігін, мүдделерін
ашық және әділ түрде айтуы.
Біреудің толық немесе жартылай
бағынуы;
Ымыраға келу (компромисс)
Конфликті ісәрекетінің үзілуі;
Интеграция.
8

Жұмысшыларғ ○ Құрмет білдіреді;
а
○ Өзара түсіністік көрсетеді;
индивидуалды
қарым-қатынас ○ Жеке бас құндылықтарды сыйлайды;
жасайды ○ Аты - жөні бойынша жүгінеді;
9

Ұқыпты болуды және міндеттеме
Міндеттемеле орындауды жапондықтардан үйренуге
рді алу және болады. Жапондықпен кездесуді сағат
беру кезінде үште белгілесеніз, сағат үшке он бес
нақты минут қалғанда келсеңіз, ол сізді күтіп
тұрады. Олардың өркендеуі - бұл
ұқыпты болуы және міндетті орындауы
деп айтуға болады. Ағылшындықтар
бұл қасиетті ұлттық деп есептейді.
Міндеттемені дәл орындау – іскерлік
адамның ең жақсы қасиеті. Егерде уәде
беріліп, оған кедергі болып басқа
жағдайлар туындаса, уәде берілген
адамға бұл жағдайлар туралы хабар
жеткізу міндет болып саналады.
10
Тұлғасы:
а) тік;
Сыртқы ә) тік және еркін отыру;
келбет б) ұқыптылық, жинақылық;
мәдениетін Киім киісі:
ұстанады а) ұқыптылық;
ә) қарапайымдылық;
б) түстік гармония (өзіне жарасымды
түстен киім кию);
в) киімнің жас шамасына, сабаққа және
жұмысқа сәйкестігі;
г) сән үлгілеріне сәйкес;
ғ) сәндік (алқа, моншақ, сақина) дұрыс
пайдалану.
11

Мимика және ○ Мимика
понтомимика а) өзіне -өзі сенімділік, сабырлылық;
ишараларының ә) сөйлескендігі көзқарасыңыздың
әңгімелесушіге бағытталуы;
мәнерлі
б) эмоциялық мәнерлік;
қолдана алады в) бет әлпетінің айтар ойға сәйкестігі;
○ Понтомимика
а) жест (табиғилығы);
ә) жүрістің ритмикасы, жеңіл, айқын болуы;
б) қозғалыс (еркін);
в) қозғалыста селқостықты болдырмау, әр
уақытта сергек тұру;
г) шусыз отырып, тұру;
12

Дұрыс және ○ Ал ең бастысы алдында отырғандарды
мәнерлі айтып жатқанына сендіре білу.
сөйлеу ○ Сөйлеу мәдениеті дегеніміз – ауызша
икемдігі сөйлеудің жалпы тіл мәдениетіне
қойылатын талаптармен қатар өзіне
тән формалардың сақталуы болып
табылады.
○ Бұл нормада сөйлеу үлгісіндегі сөздерді
дыбыстау, сөздің сазын келтіріп айту
тәртібін айтады.


2. Оқыған материалдың
құрылымдық-логикалық сызбасын
жасау
Басқару – адамдардың кәсіптік қызметі.

Басқару – бұл ұжымдағы адамдарға және жекелеген адамдарға, олардың
бірлескен (еңбек) жұмыс процесінде мақсатты жүйелі ықпал ету.

Басқару – ұйымдастырылмаған тобырды тиімді қызмет
етуші топқа айналдыратын іс-әрекеттің ерекше түрі. (П.
Друкер).
15

Басқару теориясы жеке ғылыми пән ретінде XX ғасыр басында беки бастады. Басқару
үдерісі белгілі бір нәтижеге жету жолындағы адамдардың жолын іс- әрекеті атқарылатын
жерде жүргізіледі.
Басқару дегеніміз - топқа, қоғамға немесе оның жеке бөліктерін реттеу үшін немесе сапалық
спецификасын дамыту үшін әсер ететін шаралар кешені.
Басқару барлық динамикалық жүйелерде жалпы заңдылықтар бойынша жүргізіледі де
ақпаратты алуға, өңдеуге және беруге негізделеді. Әлеуметтік жүйеде басқарудың негізгі
белгісі болып субъектінің мәліметті алуы және оны талдау негізінде күрделі жүйелердегі тура
және кері байланысты іске асыруы жатады.
Басқару жүйесі
Басқарушы мен орындаушы субъект бола тұрып мақсатқа бағытталған
саналы іс- әрекет атқарады. Олардың іс- әрекеті 4 деңгейінен тұрады:

1. Ақпаратты жинау және бағалау(афференттік синтез). Түскен
ақпараттың бағасы субъектіге тән мотивацияға, оның кәсіптік
дайындығына, басқару іс- әрекетінің нәтижесіне байланысты.
2. Мақсат қою, әрекет бағдарламасын құру. Бұл кезеңде мақсаттың
алдын алу қалыптасады - ол қажетті мүмкін болатын нәтиже бейнесі.

3. Нақты міндетті шешудегі мақсатқа жетудегі практикалық әрекет.

4. Нәтиже бағасы және істі орындауды бақылау. Алынған нәтижені алға
қойған мақсатпен салыстыру.
Басқарудың негізгі функциялары:

Ұйымдаст
Жоспарлау
ыру

Мотивация Бақылау
18

Питер Фердинанд
Дракер
«Басқару – ұйымдастырылмаған
тобырды тиімді қызмет етуші топқа
айналдыратын іс-әрекеттің ерекше
түрі.»
19
Пайдалынылған
әдебиеттер:
1. Әлқожаева Н.С. Педагогикалық менеджмент. Оқу
құралы Алматы:Қазақ университеті, 2009. 68 бет
2. Әлқожаева Н.С., Жұмабекова Қ.Б. Педагогикалық
менеджмент: оқу құралы.-2 басылым, -Алматы:Қазақ
университеті, 2018.-132 б.
3. Кoнaржeвcкий Ю.A. Мeнeджмeнт и внутришкoльнoe
упрaвлeниe. - М.: Цeнтр «Пeдaгoгикa», 2000. – 224 c.
4. Иcaeвa З.A Пoдгoтoвкa Мeнeджeрoв в oбрaзoвaнии в
выcшeй шкoлe. – Aлмaты: Қaзaқ Унивeрcитeтi, 2005

Ұқсас жұмыстар
Корпоративті басқару
ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
Мақсаты Әкімшілік құқық құқықтың және басқару жүйесі
ҚҰРАСТЫРМА ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТЫ ЖҮЙЕСІ ҮШІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ
Контроллингті қолданудағы механизмдер мен процестер
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БАҚЫЛАУДЫҢ ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
Негізгі комплекске кірмейтін функционалдық кіші жүйелер
Тасымалдауды басқарудың тік бағытын ұйымдастырудың мақсаты мен принциптері
Білім беру мекемелерін басқарудың құрлымы
Ата - анамен
Пәндер