Вариациялық қатар
Презентация қосу
Вариациялық қатар
Сабақтың мақсаты
Барлық оқушылар:
-басты жиынтық, кездейсоқ таңдама, вариациялық қатар,
нұсқалық ұғымдарды анықтай алады;
-берілген мәліметтер бойынша вариациялық қатар құра алады;
Оқушылардың басым бөлігі:
-басты жиынтық, кездейсоқ таңдама, вариациялық қатар,
нұсқалық ұғымдарын меңгеріп, қысқаша сипаттай алады;
-басты жиынтыққа, вариациялық қатарға қатысты мәліметтерді
жинақтай алады, нұсқалық жиілігін таба алады.
Кейбір оқушылар:
-вариациялық қатарды құруда қоршаған ортадан алынған
мәліметтерді сәйкестендіре алады.
1. Раушан

2. Түймедақ

3. Қызғалдақ

4. Бәйшешек
5. Лала гүл
1.Статистика дегеніміз не?
2.Статистиканың негізгі
мақсаттары қандай?
3.Қазіргі таңда статистиканың
рөлі қандай?
5.Тізбектің модасы, медианасы,
құлашы деген не?
6. Тізбектің арифметикалық
ортасы қалай табылады?
Бас жиынтық (Емен ағашының жапырақтары)

Кездейсоқ таңдама
(Бас жиынтықтан таңдалған емен
ағашының жапырақтары)
Бас жиынтық
(Сән үйінің барлық қыздары)

Кездейсоқ таңдама
(Бас жиынтықтан таңдалған сән үйінің
қыздары)
Вариациялық қатар
Вариациялық қатардың әрбір мүшесі
варианта деп аталады
Жеке жұмыс
1. Астана қаласында 9 қарашадан 4. Сыныптың бой өлшемдері
19 қараша аралығындағы ауа берілген: 160, 151, 148, 156, 152, 160,
температурасының қатары 145, 158, 158, 151, 156, 145 . Осы
берілген: -2˚С, -6 ˚С, -2 ˚С, -3 ˚С, -13 тізбек вариациялық қатар бола ма?
˚С, -14 ˚С, -10 ˚С, -5 ˚С, -3 ˚С, -7 ˚С. Ең көп және ең аз қайталанатын
Осы қатарлар вариациялық варианталарды жазыңдар.
қатарға жата ма? Жауабын Вариантаның ең кіші және ең үлкен
түсіндіріңдер. мәндерін жазыңдар.
2. 1,1,3,3,4,4,4,4,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,8,9,
9,11,11,12,12 тізбек вариациялық 5. 2003 және 2009 жылдар
қатар бола ма? Ең көп және ең аз аралығындағы Алматы қаласының
қайталанатын варианталарды тұрғындар санының көрсеткіші
жазыңдар. Вариантаның ең кіші берілген 1 149 641, 1 175 208, 1 209
және ең үлкен мәндерін жазыңдар. 485, 1 247 896, 1 287 246, 1 324 739, 1
3. Сыныптың аяқ киім өлшемдері 365 105 тізбегі вариациялық қатар
мынадай: 33, 32, 34, 33, 33, 36, 34, 33, бола ма? Вариантаның ең кіші және
35, 37, 36, 36, 32, 35, 37. Осы тізбек ең үлкен мәндерін жазыңдар.
вариациялық қатар бола ма? Ең көп
және ең аз қайталанатын
варианталарды жазыңдар.
Вариантаның ең кіші және ең үлкен
мәндерін жазыңдар.
Сергіту сәті
Топтық жұмыс
Үй тапсырмасы:

Оқулықта берілген 28.7; 28.8
нөміріндегі есептер;

Ұқсас жұмыстар
Вариациялық қатардың түрлері
Аралық қатардың үлестірімінің сандық сипаттамасы
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау
Бас жиынтық және таңдама. Таңдамалы сипаттамалар
VARIABILITY. Өзгергіштік. MODIFICATION AND Модификация MUTATION және мутация
Модификациялық өзгергіштік
Медициналық факторлар - медициналық көмектің факторлары, медицина көмектің жеткілігі
Готфрид Вильгельм Лейбниц өмірбаяны
Генетикалық материалдың өзгергіштігі
Пәндер