Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы
Презентация қосу
Қазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі М.ӘУЕЗОВ
АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Өндіріске кешендік қызмет
көрсетуді ұйымдастыру

Пәні: Экономика және өндірісті
ұйымдастыру
Орындаған: Ыбрай Қадыржан
Тобы: ИП-17-5К-1
Оқытушысы: Айдарова А.Д.
Жоспар:
1.Энергетикалық, құрал-саймандық, жөндеу, көліктік және қойма
шаруашылығын ұйымдастыру.
2.Жұмыс орындарын ұйымдастыру және оларға қызмет көрсету.
3. Өндіріске техникалық қызмет көрсетудің мазмұны мен мәні.
Кәсіпорынның энергетика
шаруашылығы
Өнеркәсіп кәсіпорындары инновациялық техникамен,
технология мен толық жарақтанып жатқан жағдайда және
барлық өндірістік үрдістер механикаландырылып,
автоматтандырылып жатқан жағдайда түрлі энергия көздеріне,
еңбектің қуатпен қамтылуына және еңбек жағдайын
жақсартуға байланысты шараларды жүзеге асыруда әлектр
қуатына деген қажеттілік Кәсіпорынның энергетика
шаруашылығы қамтамасыз етеді.
Әнергетика шаруашылығының негізгі мақсатына осы қызметті
атқарушы жұмыскерге аз шығын жұмсай отырып, кәсіпорынның барлық
бөлімшелерін қажетті әнергетикалық ресурстардың түрлерімен
қамтамасыз ету қажеттігі туындайды. Оған қол жеткізу үшін келесі
міндеттер шешілуі тиіс:

• жалпы өндіріске қажетті энергияны сырттан қабылдау жәнекәсіпорынның
өз күшімен өндірілетін әнергияның жеке түрлерін іздестіру;

• кәсіпорынның барлық бөлімшелерінде әнергияны ұтымды
пайдаланудыұйымдастыру және жоспарлау;

• энергетикалық құралдарды ұтымды пайдалануды бақылау,
оларғатехникалық қызмет көрсету және жөндеуді бақылау;

• энергоресурстарды үнемдеу шараларын дайындау және жүргізу.
Кәсіпорынның жоспар жылындағы өнім
өндіруге энергияны жұмсау шығыны келесі
формуламен есептелінеді
Р жос =Нэл*N мұнда,
Ржос - жоспар мерзіміндегі электроэнергияны
жұмсау шығыны, кВт.сағ;
Нэл – машино бөлікке цех бойынша
электроэнергияны жұмсау мөлшері;
N - жоспарлы мерзімге есептелінген
машинобөлікке бағдарлама.
Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығы өндірісті
технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ету, оны сақтау,
қолдану және жөндеу жұмыстарын жүргізуді басқару үшін
бір жерге орталықтандырады. Құрал-
сайманшаруашылығының негізгі міндеттеріне
кәсіпорынның жабдықтарғақажеттілігін анықтау,
құралдарды пайдалануды және оларды қолдану кезінде
техникалық бақылауды ұйымдастыру, құрал-сайман
шаруашылығын жетілдіру шараларын дайындау жатады.
Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығының құрамына:

құрал-сайман бөлімі

технологиялық жабдықтарды дайындау цехтары

орталық құрал-сайман қоймасы

цехтың құрал-сайман тарату қоймалары

құрал-саймандарды қайрау

жөндеу шеберханалары кіреді.
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы
Кәсіпорында жөндеу шаруашылығын құрудың басты мақсатына
негізгіөндірістік қорларды ұтымды пайдалану жатады. Жөндеу
шаруашылығыныңнегізгі міндеттеріне:
• негізгі өндірістік қорларды жөндеу және оларға техникалық
қызметкөрсету жұмыстарын жүргізу;
• кәсіпорынның өзі дайындаған немесе жаңадан сатып алынған
құрал-жабдықтарын орнату;
• қолданылатын құрал-жабдықтарды модернизациялау;
• қосымша бөліктерді және түйіндерді дайындау, оларды
сақтаужұмыстарын ұйымдастыру, жөндеу және техникалық қызмет
көрсету жөніндегібарлық жұмыстарды жоспарлау;
• жөндеу жұмыстарының тиімділігін арттыру жөнінде шаралар
дайындаужатады.
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығының құрамына бас механик
бөлімі,жөндеу-механикалық цехы, майлау және әмульсиялық
шаруашылық,құрал-жабдықтар мен бөлшек бөліктер қоймасы
кіреді.
Кәсіпорынның көлік шаруашылығы
Кәсіпорында өндірістік үрдісті жүргізу үшін
шикізат, материалдар,құраушы өнімдер
пайдаланылады. Жалпы өндіріс үрдісінде көп
мөлшердегі еңбек құралдарын пайдалану үшін
оларды тасымалдаумен қатар, өнім дайын
болғаннан кейін оны кәсіпорыннан сыртқа
тасып әкету қажет. Міне, осындай барлық тиеу-
түсіру, тасымалдау жұмыстарын кәсіпорынның
көлік шаруашылығы атқарады.
Кәсіпорынның көлік шаруашылығының міндетіне барлық тиеу-түсіру және
тасымалдау жұмыстарын уақтылы, сапалы және үнемді жүргізу жатады.
Кәсіпорында пайдаланылатын көлік қызмет көрсету аумағына қарай:
сыртқы, яғни, оған кәсіпорынның сыртқы жабдықтаушыларымен жәнеөнімді
тұтынушыларымен байланысын қамтамасыз ететін көлік түрлеріжатады. Мұндай
тасымалдаулар әдетте орталықтандырылған тасымалқызметтерінің күшімен және
қаражатымен жүзеге асырылады;
цехаралық, яғни, жүктерді цехтар арасында тасу және жүктерді бірқоймадан
екінші қоймаға және кәсіпорын цехтарына тасуға арналған көлікболып бөлінеді;
цехішілік, яғни бір цех ішінде ғана тасымалдау жүмыстарын орындайтын
Кәсіпорынның қойма шаруашылығын ұйымдастыру

Кәсіпорындагы өндірісті материалды-техникалық ресурстармен
қамтамасыз ету, өнім өткізу жұмыстарын және қойма шаруашылығын
ұйымдастырудың міндетіне кәсіпорынның қызметіне қажетгі шикізат
қорын,материалдарды, сатып алынатын жартылай фабрикаттарды,
аяқталмаған өндіріс өнімдерін және сатуға шығарған дайын өнімді
сақтау және тұтынушыларға жіберу сияқты жұмыстар жиынтығы
жатады.

Кәсіпорын қоймалары бірқатар белгілеріне қарай
жіктеледі.Қызмет көрсету саласына қарай қоймалар цехаралық
(орталық)(кәсіпорынның барлық бөлімшелерін қамтуға арналған) және
цехтыц (яғни,дайын өнім сақтайтын қоймалар) болып бөлінеді.
Сақталатын материалды құндылықтар атауларына қарай
қоймалар:әмбебап (көп атаулы немесе әр түрлі материалдарды сақтауға
арналған) және арнаулы қоймалар (яғни біртекті материалдарды
сақтауға арналған) болып бөлінеді. Қойма аумағына қарай ашық,
жабық және жартылай жабық болып бөлінеді.
Жұмыс орындарын ұйымдастыру және оларға қызмет
көрсету

Жұмыс орны - жұмысшы нақты ондірістік онерацияны
орындайтынөндірістік ауданның бөлігі. Ол операцияны орындау үшін
қажетті барлыққұралдар және техникамен жабдықталады. Кәсіпорынның
соңғы нәтижелеріжұмыс орындарын ұйымдастыру деңгейімен, олардың
саны және мамандану дәрежесімен, уақыт бойынша операциялардың
сәйкестелуімен жәнекеңістікте ұтымды орналасуымен тікелей байланысты
болады.Өндірістік үрдіс өнім дайындаудағы бағыты бойынша негізгі,
көмекшіжәне қызмет көрсету үрдістеріне бөлінеді.Негізгі үрдістерге
еңбек затының нысаны мен кесімі, ішкі құрылымы,сыртқы түрі, оның
құрамдас бөліктерінің өзара орналасуы өзгеретінтехнологиялық үрдістер
жатады.Негізгі үрдістер жиынтығы негізгі өндірісті құрайды. Күрделі
өндірістенегізгі үрдістер әдетте үш кезеңнен түрады: дайындау кезеңінде
дайындықжұмыстары жүргізіледі; өңдеу нәтижесінде оның өнімдері дайын
бөліктергеайналады; жинақтау жұмыстарын жүргізу кезінде дайындалған
бөліктерденжәне сатып алынған дайын өнімдерден өнім
құрастырылады.Өнім жасаудың технологиялық үрдісі бұдан басқа да озінің
құрамынатабиғи үрдістерді қамтиды.
Өндіріске техникалық қызмет көрсетудің мазмұны мен мәні

Экономикалық қатынастардың жалпы жүйесiнде инновациялық
қызметтiңтүпкi нәтижелерi - өндiрiс тиiмдiлiгiн арттыру, еңбек өнiмдiлiгi мен
капиталдыңөсуi, жоғары технологиялы өнiм көлемi - елдiң әкономикалық
қуатынайқындайтын болғандықтан, оған басты рөл берiледi.Дамыған
индустриялы елдерде технологиялардан, құрал-жабдықтардан,кадрлар
даярлаудан, өндiрiстердi ұйымдастырудан көрiнiс табатын жаңаiлiмдер үлесiне
ЖІӨ өсiмiнiң 80-нен 95 %-iне дейiн келедi. Бұл елдерде жаңатехнологияларды
енгiзу нарықтық бәсекелестiктiң өзектi факторы, өндiрiстиiмдiлiгiн арттырудың
және тауарлар мен қызметтер сапасын жақсартудыңнегiзгi құралы болып отыр.
Қазiргi уақытта ғылымды көп қажетсiнетiн отандықөндiрiстi дамыту, бәсекеге
қабiлеттi өнiмдердi алуға бағдарланған жаңаақпараттық технологияларды әзiрлеу
мен игеру және республиканың өнеркәсiппен ғылыми-техникадағы әлеуетiн
сақтау мен дамыту есебiнен ұлттық экономикалық қауiпсiздiк мүдделерiн
қамтамасыз ету Қазақстанәкономикасының өзектi стратегиялық мiндеттерi болып
табылады.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорын құрылымы
Кәсіпорынның өндірістік құрылымы
Бизнес-жоспар. Ауыл және орман шаруашылықтары үшін машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсыну
Ауыл және орман шаруашылықтары үшін машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсыну
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ ЖӨНДЕУ
Батыс Қазақстан облысында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру динамикасы
КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АЙНЫМАЛЫ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫ
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қоры
Жобалардың түрлері
Кәсіпорын экономикасы пәні бойынша оқу практикасының есебі
Пәндер