Әлеуметтану ғылымының түсінігі
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫННЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ТАҚЫРЫБЫ:
“Әлеуметтанушы
Макс Вебер”
ЖОСПАР:
1.Кіріспе
1.1 Әлеуметтану ғылымының түсінігі
2.Негізгі бөлім
2.1 М.Вебер әлеуметтанушы ретінде
2.2 М.Вебердің саяси әлеуметтануы немесе
«заңды үстемдігі»
3. Қорытынды
Әлеуметтану — қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі
және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану
фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың,
әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі
мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының
институтын зерттейді.
Әлеуметтану ғылыми білімнің дара саласы ретінде біршама кеш
қалыптасты. Оның негізін 19 ғасырдың екінші жартысында Огюст Конт
пен Герберт Спенсер қалады. «Әлеуметтану» түсінігі алғаш рет
француз философы әрі социологы О.Контпен қолданылды. Қоғам мен
әлеуметтік өмір жөнінде ғылым ретінде түсіндірілді. Әлеуметтану
пәнінің қалыптасауы мен дамуы әлеуметтік қатынастардың өз
аспектісінде қарастыратын, көптеген жаңа әлеуметтік концепциялардың
пайда болуы арқылы жүзеге асты. Жалпы бұл теориялар өзінің
теоретикалық-әдістемелік мағынасы бойынша бір-біріне қайшы келді,
бірақ әлеуметтанудың ғылым ретінде тарихи қалыптасуына әр
теориялардың ролі айрықша келеді. Әлеуметтануды қоғамдағы
әлеметтік қауымдар, қатынас, құрылым, жүйе мен ұйымдардың дамуы
жөнінде зерттейтін ғылымы деп белгілейді.
Қазіргі әлеуметтану ғылымы Батыстың ірі
әлеуметтанушысы Макс Вебердің (1864—1920) әлеуметтік
таным әдістемесі мен идеалдық типтер, мәдениет, этика
мен дін әлеуметтануы туралы ілімдері мен ой-
тұжырымдарымен көп санасады.
М.Вебердің әлеуметтану теориясы позитивистік
теорияға қарсы шығу кезеңінде пайда болды.
Позитивизмге қарсы шығу дәуірінде ол әлеуметтанудың
өзгешелігін жақтай отырып, адам іс-әректін, қимылын
“түсіну, ұғыну” теориясын қалыптастырады.
М.ВЕБЕР КІТАПТАРЫ
М. Вебердің пікірінше, әлеуметтану қоғамның әлеуметтік-
тарихи құбылыстарының субъективтік (яғни, адамның
санасына, ойлауына байланысты) жақтарын, нақтылы айтсақ,
адамның іс-әрекетінде, қызметінде оның мұң-мұқтажын, талап-
тілегін, мақсатын, т.б. әр уақытта ескеріп отыруы керек.
Осыған қосымша, әлеуметтану оны объективтілік пен
эмпирикалық жағынан бақылап, тексеру жақтарын жоққа
шығармауы керек.
Оның басты міндеті – адамдардың іс-әрекетінің,
қимылының мәнін, мағынасын, мазмұнын терең түсіну, ұғыну
болып табылады. Осыларды еске ала отырып, қоғамның даму
заңдарының себебін ашуға болады.
М. Вебер өзінің әлеуметтану зерттеулерінде түсіну,
ұғыну әдістеріне көп көңіл аударуына байланысты, оның
әлеуметтану теориясы “түсіну, ұғыну теориясы” деп
аталынды.
Осыған орай ол нақтылы өмірге сәйкес методологиялық,
логикалық жалпы ұғымдарды қалыптастырды. Бұл оның
“идеалды типтер” әдісінде жақсы көрінеді. М. Вебердің
пікірінше, идеалды тип (яғни, адалдықтың үлгісі
шығармашылық қиял, елес жемісі.) ол зерттелетін
маңызды құбылыстарды адамның ой-пікірі мен
идеализациясы (яғни, асыра дәріптеушілік, шындыққа
теориялық бейнелеу – А.И.) негізінде жасалады.
Идеалды тип дегеніміз, ол объективтік эмпирикалық (яғни, тәжірибелік)
шын,дықты бейнелеу емес, бұл зерттеуші ғалымның ойлауының, ой-пікірінң
жемісінің теориялық құрылымы (яғни, идеясы). Идеалды тип зерттеушінің
нақты материалды жүйелеп реттеудің бейне-кестесі. Идеалды типтік
құрылымдар – бұл қажетті құбылыстар мен процестердің жалпы түйінді
ұғымдары. Мысалы, “капитализм, “экономикалық адам”, “дін”, “хрестиандық”,
т.б.
М. Вебердің идеалдық типтерді осындай ұғымдар арқылы түсіндіруі оның
“түсіну әлеуметтану” ілімінің негізі блып есептеледі.
Осыларға сәйкес әлеуметтану өзінің шығу көзін, қалыптасу негізін
адамның немесе адамдар тобының мінез-құлқынан бастауы қажет. Адам мінез-
құлқын зерттеу әлеуметтанушыны әр уақытта қызықтарып отырады, өйткені
әрбір адам өзінің тәртібіне, іс-әрекетіне белгілі бір мағына, мән береді, оны
түсінуге тырысады. Осыған орай, әлеуметтану “түсіну” ғылымына айналады.
М. Вебердің әлеуметтануы саналы адамның мінез-құлқы туралы ғылым
ғана емес,сонымен бірге оның әлеуметтік іс-әрекеті туралы ғылым.
Әлеуметтік іс-қимыл, әрекет адамның мінез-құлқымен бірдей, өйткені
әлеуметтік іс-әрекет өзінше жеке – дара нысаланбайды, бағытталып өмір сүре
алмайды, ол әр уақытта басқа біреуге бағытталды.
М.Вебер іс-әрекеттің, қимылдың басқа біреуге бағытталуын тосу, күту,
үміт ету (ожидание), дейді. Мұнсыз қандай да бір болмасын, іс-әрекет, қимыл
әлеуметтік болып саналмайды. Сонымен, түсіну әлеуметтануының пәнініе
саналы әлеуметтік іс-әрекет жатады. Бұл әлеуметтік іс-әректтің бірнеше
түрлері болады. Олардың ең бастысы, мақсатқа сәйкес келетін іс-әрекет
(целерацинальное действие). Бұл мақсатқа сәйкес келетін іс-әрекет, тұлғаның
ойлаған мақсатына жетуі үшін қолданылады. Бұл жолда тұлға өзіне сәйкес
қажетті құралдарды қолданады.
М.Вебердің пікірінше, мақсатқа сәйкес келетін іс-әрекет, қимыл негізгі
идеалдық тип болып саналады, ал, саналы емес іс-әрекет, оның төмендеуі әр
уақытта тәртіптен ауытқуға (девиацияға) әкеледі. Әлеуметтік іс-әрекеттің
ақылдығы, парасаттылығы, ақылға жеңдірушілігі – тарихи процесттің басты
бағыты.
Ақыл-парасаттылық, ақылға жеңдірушілік тек қана адам және топ
тәртібінде ғана болатын қасиет емес, сонымен қатар шаруашылықты
басқаруға, жалпы адам өмір салтына да тән қасиет. М. Вебердің
пікірінше, капитализмнен бұрын болған қоғамдарда салт-дәстүр
маңызды орын алды. Ақыл-парасаттылық тек қана капиталистік
қоғамдық өмірді ұйымдастырудың негізгі принципінде (яғни,
басшылыққа алып отыратын ой-пікір) болады.
Бұл жерде М. Вебер ойының тағы бір қыры ашылып отыр – ол
экономиканы дінмен байланыстырады. “Протестанттық этика және
капитализм рухы” деген еңбегінде М. Вебер діни-этикалық
нұсқаулардың экономикалық іс- әрекетке ықпалын түсіндіруге
тырысты. М. Вебер осы тұрғыдан діни сенімдердің, діни этиканың,
әсіресе, оның адамгершілік ілімін капиталистік экономика дамуының
негізгі ынталандыру факторы және адамдардың еңбек сүйгіштігін,
ұқыптылығын, әділеттілігін, белсенділігін, т.б қалыптасуын
қамтамасыз етіп отыратын фактор ретінде қарады.
М. Вебер капиталистік қоғамды үнемі мақтамайды. Ол бұл
қоғамның алуан турлі өлшемдерін, күрделілігін, ондағы орын алып
отырған қайшылықтарды, әсіресе, алуан түрлі таптар мен топтар
арасындағы қарым-қатынастарды жақсы біліп талдап отырды.
М. Вебер әлеуметтік топтарды зерттеді. Ол топтарды ең
алдымен беделіне, мәртебесіне, қадіріне (престиж) және жай-күйіне,
жағдай-тұрмысына қарай бөлді, олардың арасындағы дау-дамай,
жанжалды дұрыс бейнелеп көрсетті. Ол шенеуніктік – бюрократтық
аппараттың билікті пайдаланып, адамдарға көп қысым жасап
отырғанын атап көрсетті. Ол осымен қатар Маркстің пролетариат
диктатурасы туралы ілімін өткір сынға алды. Вебердің бұл пікірлері
де көпшіліктің көңілінен шықты.
М. Вебердің пікірінше, еуропалық өркениеттің (мәдениеттің)
даму процесінде қоғамдық өмірде парасаттылықтың (әсіресе,
экономикада, саясатта, ғылымда, исскуствода) күшеюі байқалады.
Батыс Еуропа капитализмінің дамуындағы ақыл-ой,
парасаттылықтың ықпалын зерттеу оның “Протестантская этика и
дух капитализма” атты еңбегінде негізгі тақырып ретінде қаралған.
Бұл еңбегінде М.Вебер капитализмнің пайда болуына К.Маркс
көрсеткендей жалғыз экономикалық алғышарттар себеп болған жоқ.
Сонымен қатар әлеуметтік, рухани, мәдени, әсіресе, діни-этикалық
алғышарттардың ықпалы тиді. Бұлардың ішінде протестанттық діни
этика адамдардың санасына, шаруашылыққа саналы және
ұқыптылықпен қарауды, ықыластықты, т.б. құндылықтарды сіңіре
берді. Мұның өзі капиталистік кәсіпкерлердің, өндіріс
қожайындарының шығуының, қалыптасуының қажетті
алғышарттары да болды.
Макс Вебердің негізгі саяси көзқарасы оның 1918-1919
жылдары жарық көрген «Саяси бейімділік және кәсіп ретінде»
еңбегінде баяндалған. Ал «Протестанттық этика және
капитализм рухы», «Әлеуметтік-ғылыми және әлеуметтік-саяси
танымның «объективтілігі», “Әлеуметтанушылық және
экономикалық” ғылымдағы «бағалаудан бостандықтық
мағынасы» және тағы басқа еңбектерінде әлеуметтануға қатысты
мәселелер қамтылды.
Саяси әлеуметтануы М. Вебердің саяси әлеуметтануының
басты діңгегі – билік мәселесі. Саяси өкімет пен мемлекетті
әлеуметтану ғылымы арқылы қарастырған Вебер оны билік
әлеуметтануы деп атады. «Мемлекет дегеніміз не» деп сұрақ қоя
отырып, Вебер оның осы заманғы әлеуметтанушылық
анықтамасын кез-келген саяси одақ секілді, ол қолданатын
өзіндік құрал - физикалық зорлық-зомбылыққа сүйеніп қана
беруге болатының айтады.
Вебер енгізген «заңды үстемдік» категориясы бұйрық пен
бағынуға негізделген билікті қарастырады. Бұндай үстемдікті
жеке адамдар іске асыра алады. Вебердің айтуынша «үстемдік
дегеніміз, белгілі бір бұйрыққа бағыну мүмкіндігін ұшырату.
М.Вебер әлеуметтік страфикация (жіктелу)
теориясының негізін салды. Веберлік әлеуметтік
стратификацияның өлшемі бойынша жалғыз ғана
экономикалық факторлар, яғни меншік формасына
ғана емес, сонымен бірге оған саяси (өкімет) және
статус, престиж (қадір, бедел, мәртебе), өлшемдері
қолданылады. Осыған сәйкес әлеуметтік
стратификация (жіктелу) теориясы көп өлшемді
болуы мүмкін деп тұжырымдайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Менің пікірінше, барлық қоғамдық институттар, құрылымдар,
мінез-құлық нысандары оларға адамдар берген мән-мағына
нәтижесінде реттеліп отырады. Адамның субъективті мәні
жалпыға айналып үлгілі түр (идеальный тип) пайда болады.
Әлеуметтану дегеніміз адамдардың әлеуметтік әрекетін реттеп
отыратын осы үлгілі түрлер туралы ғылым. Әлеуметтік әрекет
кезінде даралық өз «Мен» дегенін іске асырады. Міне осы жерде
әлеуметтану жаңағы «Мен» деген тұрғыдағы әлеуметтік
әрекеттің қоғамдық үлгіге сәйкес болуын қамтамасыз етеді.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтану ғылымның әдістері
Әлеуметтану ғылымның құрылымы
КЕЗЕҢДЕРІН ТАЛДАУ
Философияның қалыптасуы
Әлеуметтану ғылымының даму тарихы
ӘЛЕУМЕТТАНУ НЕГІЗДЕРІ
ЖОСПАР ӘЛЕУМЕТТАНУ ТҮСІНІГІ
Символдық интеракционизм
Әлеуметтану түсінігі
Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары
Пәндер