Гетеротроф - тар
Презентация қосу
*Микроорганизмдер
ді өсірудің
негіздері

Орындаған :
Тексерген:
Көміртегін сіңіруіне қарай барлық микроорганизмдерді автотрофтар және
гетеротрофтар деп бөледі:

1. Автотрофтар (литотрофтар)- органикалық көміртегіні
мұқтаж емес олар көміртегін, ауадаға көмір қышқылынан кейбір
минерал заттар тотыққанда бөлінетін энергияның көмегімен, яғни
хемосинтез жолымен алады. Бір сөзбен айтқанда ауадағы CO2
көміртек көздері ретінде қолданады.

2. Гетеротрофтар( органотрофтар)- көміртегін дайын
органикалық қосылыстардан алады, яғни көміртектің көзі ретінде
органикалық заттарды қажет етеді.
• көптеген шіріту бактериялары,
• әр түрлі ашу процесін қоздырушылар,
• түрлі ауыру тудырушы микроорганизмдер жатады.
Метатрофтар
Гетеротроф-
тар
Микроорга- Паратрофтар
низмдер
Автотрофтар
1.Метатрофтар (сапрофиттер)
өсімдіктердің және
жануарлардың өлекселерімен
қоректенеді, яғни көмір
қышқылын осындай
органикалық заттар ыдырағанда
қамтиды.
2. Паратрофты
микроорганизмдер
тіршілігі үшін тірі
белоктар қажет. Олар тірі
организмде тіршіік етуге
бейімделеген. Бұған
адамдағы, жануарлар мен
өсімдіктердегі түрлі ауру
қоздырғыштар жатады.
Азот тіршілік үшін, соның ішінде
микроорганизмдер үшін аса қажетті элемент.
Азот жоқ жерде тіршілік болмайды. Әрине әр
түрлі микроорганизмдер үшін қажетті азот көзі
де түрлеше.Азотты сіңіру қаблетіне қарай
микроорганизмдерді үш топқа бөледі:

Аминоавтотрофта
Аминоавтотрофта Аминогетеротроф
Аминогетеротроф
р
р тар
тар
1.Аминоавтотрофтылар –
торша белок синтезі үшін
ауадағы молекулярлы азотты
немесе аммоний қабатын
қолданады .
2.Аминогетеротрофтылар
– азотты органикалық
қосылыстардан- амин
қышқылынан, күрделі
белоктардан алады. Бұған
барлық патогенді
микроорганизмдер мен
сапрофиттер жатады.
Энергия көзін пайдалануына қарай :

1. Фототрофтар - күн көзінің жарығын
тұтынушы

2. Хемотрофтар - энергиялық материал ретінде
әр түрлі органикалық және органикалық емес
заттарды қолданады
Микроорга
низмдер

Фототрофтар Хемотрофтар

Хемолитоавто- Хемооргано-
Фотолитроф- Фотооргано- гетеротрофтар
тар трофтар трофтар
*Фототрофтар қоректену типі
бойынша екіге бөлінеді:
1. Фотолитрофтар-көмір қышқыл
газы (СО2) мен органикалық
емес (Н2О,Н2S,S)
қосылыстардан клеткаларына
*
қажетті заттарды синтездеу
үшін күн көзінің энергиясын
қолданады, яғни жалпы
фотосинтез арқылы
қоректенетін
микроорганизмдер.
цианобактериялар,
қошқыл күкірт бактериялары,
жасыл күкірт бактериялары
жатады.
*2.Фотоорганотрофтар-
клеткаға қажетті
заттарды синтездеу үшін
энергияны тек
фотосинтез құбылысы
ғана емес, сонымен бірге
жай органикалық
қосылыстардан да алуға
бейімделген.
*Хемотрофтар қоректену
бойынша типі екіге бөлінеді:

*1.Хемолитоавтотрофтар-
тіршілік ету үшін энергияны
органикалық емес
қосылыстарды (Н2, NO2,NH4, Fe,
H2S, S, SO3, S2O3, CO) және тағы
басқаларды тотықтыру
барысында қамтиды. Бұл
процесті хемосинтез деп атайды.
темір және нитрификциялаушы
бактериялар жатады.
2.Хемоорганогетеротрофтар -
энергия мен көміртегін
органикалық қосылыстардан
қамтиды. Бұған топырақта және
басқа да субстраттарда тіршілік
ететін көптеген аэробты және
анаэробы микроорганизмдер
жатады
А
р
а
т
р
л
аі
н
к
п
а
а
о
а
у
й
й
л
р
ы
ы
т
м
а
л
а
р

Дифферен-
циалды
* 1)Қарапайым қоректік орталарда
құрамында универсалды қоректік
заттар бар, онда патогенді және
патогенді емес бактерияларының
көптеген түрі өседі.
* 2)Арнайы қоректік орталарда қарапайым
орталарда көбеймейтін бактерияларды
өсіру үшін қолданады.
қанды агар
қан сарысулы агар
қан сарысулы сорпа
Китт- Тароцци ортасы
* 3) Қалаулы(элективті)арнайы бір микроб түрін
бөлу үшін ,өсуге қабілеттілігі бар,
микроорганизмдермен бірге жүретін өсуге
ұқсас орталар жатады. Өт қышқылының
тұздары , ішек таяқшасының өсуіне ұқсас іш
сүзегі үшін элективті орта жасайды.
* 4)Дифференциалды – диагностикалық
орталар ферментативтік белсенділігі
бойынша микробтың бір түрін басқалардан
ажыратуға болады :
Гисс ортасы
Эндо ортасы
висмут-сульфит ортасы

Ұқсас жұмыстар
Микроорганизмдердің өсу кезеңдері
Жапонияның салық жүйесі
Жамбас сүйегі
Жаз мезгілі тобы
ИНВЕКТИВТІ СӨЗДЕР
Графикалық редактордан сурет кірістіру
Лентаны кірістіру Суретті кірістіру
Көлем сөзі
АҚПАРТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ МАМАНДЫҚТАРДА «МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ» БӨЛІМІН МЕҢГЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Оқшау сөздерді
Пәндер