Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
Презентация қосу
Ақпараттық-
аналитикалық жүйенің
компоненттері және
құрылымы
Жоспар
Ақпараттық-
1 аналитикалық жүйенің
жалпы түсінігі

2 Ақпараттық
кеңістіктің қазіргі
жай-күйі

Ақпараттық аналитикалық
3 жүйенің жалпы құрылымы
0
01
Ақпараттық-
аналитикалық
жүйенің жалпы
түсінігі
Ақпараттық-
аналитикалық жүйе
(АТЖ) – мониторинг
жүргізуге, кез келген
күрделіліктегі
Ақпараттық-аналитикалық жүйе қолдану-
бұл:

бастапқы есептілікті қорытынды
және мемлекеттік ақпараттың деректерді
органдар, әлеуетті жоғары аналитикалық
құрылымдар қызметі сапасы және негіз ретінде
тиімділігінің оны талдау пайдалану және
мониторингі мүмкіндігі басқару
көрсеткіштерін шешімдерін
жинаудың жоғары қабылдау.
жеделдігі;
АТЖ жұмысы

1 АТЖ облыстағы
жағдай туралы
кешенді талдау
нәтижелерін жедел
алуға, Қазақстан
2 басқарушылық
шешімдерді
қабылдауды
ақпараттық
қолдауды,
Республикасының
басқа өңірлерімен
салыстырмалы
талдауды қамтамасыз
етеді,

3 қызметтің барлық
бағыттары бойынша
тапсырмалардың
орындалуын
4 АТЖ негізгі міндеттерінің бірі
өңірдің жай-күйін көрсететін негізгі
көрсеткіштердің
автоматтандырылған мониторингі,
дамудың сыртқы және ішкі
бақылауды
факторларын айқындау,
қамтамасыз етеді
микроэкономикалық және
макроэкономикалық жағдайды
бағалау, орта мерзімді және ұзақ
мерзімді перспективада облыстың
даму сценарийлерін жасау болып
АТЖ мүмкіндіктері

Белгілі бір уақыт кезеңіне Аймақтың
Облыстың/ауданның/қаланың облыстың/ауданның/қаланың макроэкономикалық
негізгі әлеуметтік- нысаналы көрсеткіштеріне қол талдауы
экономикалық көрсеткіштерінің жеткізуді болжау
мониторингі;

1 2 3 4 5

Сарапшыларға өздеріне
Деректер файлдарымен жұмыс істеу қажетті ақпаратты таңдауға
және көру мүмкіндігін кімге ұсыну және қалыптастыруға
керектігін жауапты тұлғаларға шешуге мүмкіндік беретін қарапайым
мүмкіндік беретін қол жетімділіктің және қарапайым интерфейс
әртүрлі деңгейі;
АТЖ қолдану және оны пайдалану
мүмкіндіктері
Басшылық
Сату бөлімі
Дұрыс басқару
Қаржы-экономикалық бөлім Сату көлеміне мониторинг
шешімдерін қабылдау. жүргізу. Сату агенттерінің,
Кіріс және шығыс
АТЖ-да қалыптасқан сату менеджерлерінің
бөліктерін талдау.
деректер негізінде қызметін талдау.
Ұйымның бюджетін белгілі
ұйымның даму Клиенттердің сұрауларын
бір кезеңге жоспарлау.
стратегиясын әзірлеу. талдау, бақылау және өңдеу.

Заң бөлімі
Маркетинг және PR бөлімі Кадрлар бөлімі
Нарықты, бәсекелестікті зерттеу, Ұйымның қажеттілігін анықтау. Жасалған шарттардың
нарықтың сыйымдылығын анықтау. Кадрлардың тұрақтамауын талдау, саны мен дұрыстығын
PR-компанияны ұйымдастыру айналымның себебін анықтау. бақылау. Ұйым
шығындарын жоспарлау. Кадрларға жүктемені талдау, қабылдайтын жергілікті
тұтастай алғанда бөлімдердің де, нормативтік-құқықтық
әрбір қызметкердің де жұмысының актілерді ескеру.
тиімділігін анықтау
Инженерлік-техникалық бөлім

Технологиялық процестердің деректеріне
мониторинг жүргізу және талдау жасау.

Тоқтап қалуды, регламенттік жұмыстарды,
ағымдағы және күрделі жөндеу
шығындарын ескере отырып, ұзақ уақыт
кезеңіндегі машиналар мен агрегаттардың
өнімділігін талдау.
Ақпараттық-Талдау
Жүйесі жұмыс
АТЖ әр түрлі көздерден бастапқы
деректерді
принципі
жинайды. Дереккөздер қолданыстағы
ақпараттық
жүйелер, есепке алу, ақпаратты өңдеу
жүйелері,
әлеуметтік желілер, веб-қызметтер және
деректерді енгізу нысандары болуы мүмкін,
олар
кейіннен талдау үшін деректер қоймасына
біріктіріледі. АТЖ-да пайдаланылатын
ақпаратты
өңдеу технологиясы әртүрлі қималарда
көпөлшемді массивтердің динамикалық
құрылысын, нақты уақыт режимінде
деректердің
үлкен көлеміне талдау жүргізуді, ұйым
қызметінің
негізгі көрсеткіштерін мониторингтеуді және
болжауды қамтамасыз етеді. АТЖ
пайдаланушылары өз ұйымдарында болып
жатқан
жағдайлар мен процестер туралы барынша
жедел
және нақты ақпаратқа қол жеткізе алады
Ақпараттық-
аналитикалық жүйе
мақсаты
Заманауи ақпараттық-
коммуникациялық
технологияларды пайдалану
негізінде әкімдік, холдинг
немесе компания басшылығы
қызметінің тиімділігін
арттыру
Мақсаттарға қол жеткізу есебінен
қамтамасыз етіледі:
барлық бас мекемелерді де, ведомстволық
бағыныстағы мекемелерді де интернеттің көмегімен
бірыңғай ақпараттық желіге біріктіру;

MS SQL дерекқор басқару жүйесі көмегімен бірыңғай
деректер базасын құру;

жүйенің барлық пайдаланушылары үшін бірыңғай
анықтамалықтар мен жіктеуіштерді пайдалану;

кез келген есептілік нысандарын жасау үшін
функционалдық құралдарды қамтамасыз ету;

орталық пункттен жүйені бірыңғай әкімшілендіру;

әрбір есепті электрондық-цифрлық қолтаңбамен
куәландыру.
02
Ақпараттық
кеңістіктің қазіргі
кездегі жай-күйі
Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңістігін, бүгінгі күні шартты түрде өзара әлсіз
байланысқан, әрқайсысы түрлі себептермен отандық пайдаланушыларға аз мөлшерде
қолайлы ақпараттық секторлардан (ведомствоаралық, аймақтық, коммерциялық)
тұратындығын айтуға болады.

Құрылған ақпараттық жүйелер негізінен өкіметтің жекелеген мемлекеттік
органдарының, коммерциялық құрылымдардың мүдделерінде және әдетте жұмыстарды
қайталауға, артық бастапқы ақпараттар жинауға, зерттеулерге және жүйелерді
пайдалануға әкеп соғатын қажетті өзара іс-қимылсыз жұмыс істейді.

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша ақпараттық қызмет көрсетулердің
таралуына, ресурстарға және бағдарламалық өнімдерге, ақпараттық әлеуетке талдау
жасау олардың өте біркелкі емес бөлінуін көрсетеді.
Бұл ресурстар:

- олардың сандық
және сапалық
- тақырыптық және - төменгі сапасымен және сипаттамалары
функционалдық толық сертификаттаудың туралы нақты
еместікпен; болмауымен; мәліметтердің
болмауымен
сипатталады.
Ақпаратқа рұқсат ету мүмкіндігі, әдетте, оның
ведомостволық тиесілігімен, біртұтас ұлттық
телекоммуникациялық жүйенің болмауымен шектеледі
және көбінесе пайдаланушының лауазымдық жағдайымен
және әлеуметтік мәртебесімен айқындалады.

Аумақтық алыс ақпараттық ресурстарға рұқсат етілу
проблемасы нашар шешілуде. Мемлекеттік басқару
органдарын, шаруашылық жүргізуші субъектілерді және
жекелеген азаматтарды ақпараттық қамтамасыз ету
төмен дәрежеде қалуда.

Көптеген тұрғындар үшін ақпаратқа қол жеткізу дәстүрлі
түрде - баспасөз, радио, теледидар және басқалар
арқылы жүзеге асырылады.
03
Ақпараттық
аналитикалық
жүйенің жалпы
құрылымы
Ақпараттық аналитикалық жүйенің
жалпы құрылымы

Ақпараттық-аналитика Ақпараттық-
жүйелері (ААЖ) нақты аналитика
ААЖ-бұл істердің жай-
уақыт режимінде күйін талдауға және
жүйелерінің кешені басқарушылық шешімдер
алынатын деректер барлық қабылдауға жауапты
негізінде басқарушылық пайдаланушыларға
басқарушылық вертикалды деректердің барлық
шешімдер қабылдауға қозғайды: қажетті жиынтығын
көмектесуге арналған. көрнекі және жедел
корпоративтік ұсыну негізінде
есептілік, қаржы- стратегиялық,
экономикалық тактикалық және жедел
жоспарлау және басқару шешімдерін
стратегиялық қабылдауды қолдаудың
жоспарлау. қазіргі заманғы жоғары
тиімді құралы.
Ақпараттық жүйенің құрылымын ішкі жүйелер деп аталатын жекеленген бөліктер құрайды.
Қолдану саласына тәуелсіз ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын ішкі жүйенің жиынтығы
ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда классификацияның құрылымдық белгісін
қарастырып, ал ішкі жүйелерді қамсыздандырушы ішкі жүйелер деп аталады. Жүйенің жалпы
құрылымын мынадай қамсыздандырушы ішкі жүйелер құрайды: ақпараттық, техникалық,
математикалық, программалық, ұйымдастырушылық және құқықтық.

Ақпараттық қамсыздандыру ішкі жүйесінің негізгі міндеті басқарудағы шешімдерді қабылдау
үшін шынайы ақпаратты дер кезінде ұсыну. Көптеген ұйымдар жұмысын талдау кезінде ондағы
құжаттарды жүргізу ісінде бірқатар кемшіліктер байқалды:

құжаттың үлкен
қолмен өңдеуге бірдей көлемімен жұмыс жасалған
арналған құжаттың көрсеткіштердің істеу мамандардың
шамадан тыс үлкен түрлі құжаттарда негізгі жұмысын көрсеткіштің
көлемі; қайталануы; орындауына кедергі қолданылуы;
болуы;
ААЖ-ның функциялары мен қолдану аясы

Ақпараттық-талдау жүйесінің негізгі функциялары:
Тұтынушылардың оларды
Әр түрлі көздерден
Деректерді талдау, соның тиімді қабылдауы үшін
деректерді шығару, оларды
Деректерді сақтау; ішінде жедел және жедел және
түрлендіру және қоймаға
зияткерлік; интеллектуалдық талдау
жүктеу;
нәтижелерін дайындау.

ААЖ негізгі мақсаты — тарихи және ағымдағы
деректерді динамикалық ұсыну және көп өлшемді
талдау, үрдістерді талдау, әртүрлі басқарушылық
шешімдердің нәтижелерін модельдеу және болжау.
Түрлі кәсіпорындарда ААЖ құрудың келесі принциптерін бөліп көрсетуге болады:

қойылған міндеттерді
жүйені кәсіпорынның орындау кезінде ақпараттық этика -
кәсіпорынның талдаудың барлық
қалыптасқан кәсіпорынның одан әрі даму үшін "әрқайсысынан -
барлық ақпараттық қол жетімді әдістерін
ұйымдық барлық жүйенің ашықтығы; ортақ қоржынға және
процестерін біріктіру; жан-жақты қолдану;
құрылымына енгізу; бөлімшелерінің күш- одан-әрқайсысына".
жігерін үйлестіру;

Талдау режимі мен
қарқыны бойынша статикалық-сұраулардың өзгеру мүмкіндіктері шектеулі
ақпараттық- деректерді өңдеудің алдын-ала жасалған сценарийі бар;
аналитикалық
жүйелердің екі түрі динамикалық-реттелмейтін сұраныстарды өңдеуді және
бар:
есептерді дайындаудың икемді жүйесін қамтамасыз етеді.
Ақпараттық кеңістіктің негізгі компоненттері:

1) ақпараттық ресурстар;

2) ақпараттық өзара іс-қимыл жасау құралдары мен
технологиялары;

3) ақпараттық инфрақұрылым.
Ақпараттық жүйелер 3 түрі белгілі:

Деректер қоры – үлкен көлемді Білімдер қоры –
құрылымданған ақпаратты Ақпараттық
сақтауға арналған жүйе (шаблон құрылымданбаған түрлі аналитикалық жүйе-
бойынша ендірілетін ақпарат) типті үлкен көлемді ақпаратты сақтауға
анықталған типті. Жалпы ДҚБЖ ақпаратты сақтауға
–деп құру, енгізу және ДҚ
арналған жүйе. Білімдер және сақталатын
қолдану процестерін қолдайтын
кез-келген программалық өнімді қорына келесі ақпаратты талдауға
айтуға болады[1,48б]. Деректер ақпараттық жүйелер арналған
қорына келесі ақпараттық
жүйелер жатады: жатады:
Ақпараттық аналитикалық жүйе

Exсel; STATISTICA;
SPSS;


1C
бухгалтер предприятие.
ия;
Microsoft Excel (кейде Microsoft Office
Excel деп те аталады[5]) — Microsoft
корпорациясы Windows, Windows NT
және Mac OS, сондай-ақ Android, iOS
және Windows Phone үшін жасаған
электрондық кесте бағдарламасы. Ол Statistica-статистикалық әдістерді
экономикалық және статистикалық қолдана отырып, деректерді талдау,
есептеулер, графикалық құралдар және деректерді басқару, деректерді шығару,
Mac OS X үшін Excel 2008 қоспағанда, деректерді визуализациялау
VBA (Visual Basic for Application) макро функцияларын жүзеге асыратын StatSoft
бағдарламалау тілін ұсынады. Microsoft жасаған статистикалық талдауға
Excel Microsoft Office құрамына кіреді. арналған бағдарламалық пакет.

SPSS Statistics (ағылш. "Statistical
Package for the Social Sciences" —
"қоғамдық ғылымдарға арналған
статистикалық пакет") - деректерді
статистикалық өңдеуге арналған
компьютерлік бағдарлама, қоғамдық
ғылымдарда қолданбалы зерттеулер
жүргізуге арналған коммерциялық
статистикалық өнімдер саласындағы
нарық көшбасшыларының бірі.
1С бухгалтерия;

1С: Бухгалтерия-1С:Кәсіпорын 7.7 және 8
нұсқаларының платформасындағы кейбір
конфигурацияларға қатысты "1С" фирмасының
бухгалтерлік өнімдерінің ұжымдық атауы.
"1С: Бухгалтерия" — ТМД-да бухгалтерлік есепті автоматтандыру үшін ең
танымал шешімдердің бірі. Өнім "1С" — 1С: Франчайзинг фирмасы
серіктестерінің желісі арқылы таралады. Франчайзинг желісі шағын
көлемдегі (10-20 адам) бірнеше мың ат-кәсіпорыннан тұрады.

"1С: Бухгалтерия 8 Қазақстан үшін" егер бухгалтерлік қызмет кәсіпорындағы есепке алуға толық жауап беретін
болса, кәсіпорынның бухгалтерлік қызметінің алдында тұрған барлық міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді, мысалы,
бастапқы құжаттардың көшірмесін, сату есебін және т.б. қоса алғанда, осы қолданбалы шешімді тек бухгалтерлік
және салықтық есепті жүргізу үшін ғана пайдалануға болады
Барлық электрондық ақпараттық жүйелер сақталуы бойынша екі классқа бөлінеді:

Файл-сервер технологиясы бойынша жұмыс жасайтын желілік емес
ақпараттық жүйелер. Бұл жүйелер жеке тұрған компьютерде
компьютерлік желіні қолдануынсыз жұмыс жасайды[2]. (Excel,
STATISTICA, SPSS);

Желілік ақпараттық жүйелер клиент-
сервер технологиясы бойынша жұмыс
жасайды. Бұл жүйе компьютерлік желіге
жалғанған компьютерде жұмыс жасайды.
(Интернет).
ы
Шешілетін міндеттер:

● Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін
мониторингілеу және талдау
● Инфрақұрылымдық және инвестициялық
жобаларды іске асыру барысына мониторинг
жүргізу, жобалау қызметін автоматтандыру
● Экономикалық, қаржылық, демографиялық,
Өнеркәсіптік, ақпараттық және басқа
салалардағы нысаналы көрсеткіштерге қол
жеткізуді бағалау және болжау
● Қоғамдық-саяси жағдайды талдау
● Қалыптасқан жағдайлар бойынша
шешімдердің нұсқаларын дайындау және
қарау
● Тіршілік қауіпсіздігі мониторингі
● Ұжымдық шешімдер қабылдауды ақпараттық
қолдауды қамтамасыз ету
● Тапсырмалардың орындалуын бақылау
Пайдаланылған
әдебиеттер:
https://agilesolutions.kz/solutions/ias.html
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie
-informatsionno-analiticheskoy
-infrastruktury-kak-osnova-povysheniya
-konkurentosposobnosti-ekonomichesko
sistemyhttps://studme.org/121122/informatika/
informatsionno_analiticheskaya_infrastruktura_pred
priyatiyahttps://helpiks.org/7-77015.html

Ұқсас жұмыстар
Зияткерлік ақпараттық жүйе
Жаңа ақпараттық технология
Aқпаратты қорғаудың заңды шаралары
Бухгалтерлік есеп
Фармацевтикалық ұйымдардың тәжірибелік жұмыстарында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану
Жүйенің функционалды және обектілі декомпозиция түсінігі
Қолданбалы программаның дестелері
ҚҰРАСТЫРМА ЭЛЕКТР ЖАБДЫҚТЫ ЖҮЙЕСІ ҮШІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ
Жаңа ақпараттық технологиялар
1с бухгалтерия мүмкіндіктері мен ерекшеліктері
Пәндер