СТРАТИФИКАЦИЯ ДӘРІС ЖОСПАРЫ
Презентация қосу
ӘЛЕУМЕТТІК
ТЕҢСІЗДІК ЖӘНЕ
СТРАТИФИКАЦИЯ
ДӘРІС ЖОСПАРЫ:

1. Әлеуметтік құрылым және
әлеуметтік стратификация ұғымдары,
элементтері мен формалары.
2.Әлеуметтік мобильдік және оның
түрлері. Қазіргі Қазақстан қоғамының
әлеуметтік құрылымының дамуының
мәселелері.
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. АИТОВ Н. А СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ СТРАН
СНГ.УФА,1995.
2. АЖЕНОВ М. С., БЕЙСЕНБАЕВ Д. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. – АЛМАТЫ, 1998.
3. САГАДИЕВ К. А., БЕКТУРГАНОВА Б. И. СРЕДНИЙ КЛАСС – «ТЕСТ» НА
СОВРЕМЕННОСТЬ. ИСТОРИЯ. ТЕОРИЯ. СТАТИСТИКА. – АЛМАТЫ: АСИП,
1998.
4. ӘБСАТТАРОВ Р., ДӘКЕНОВ М ӘЛЕУМЕТТАНУ. ОҚУ ҚҰРАЛЫ. –
АЛМАТЫ, 2007.
5. ӘЖЕНОВ М. С., САДЫРОВА М. С. ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК
ҚҰРЫЛЫМЫ. ОҚУ ҚҰРАЛЫ. – АЛМАТЫ «ҚАЗАҚ УНИВЕРСИТЕТІ», 2002.
Құрылымдық ●
Бұл теорияның өкілдері қоғамның
әлеуметтік құрылымын объективті
функционализм құбылыс ретінде қарастырады

Символдық ●
Бұл теорияның өкілдері әлеуметтік
құрылымды адамның ойының,
интеракциониз санасының нәтижесі деп
м түсіндіреді
ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМ ДЕГЕНІМІЗ –
ӘЛЕУМЕТТІК ТОПТАРДЫҢ, СТРАТАЛАРДЫҢ,
ТАПТАРДЫҢ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
ИНСТИТУТТАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ,
АДАМДАР ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫНЫҢ
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ТОПТАРЫНЫҢ
АРАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ,
ӘЛЕУМЕТТІК, САЯСИ ЖӘНЕ РУХАНИ ӨМІР
ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ БАЙЛАНЫСТАРЫ МЕН
ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ
ҚОҒАМНЫ
Ң
ӘЛЕУМЕТТ
ІК
ҚҰРЫЛЫМ ҚОҒАМДЫ
ЫНЫҢ Қ ЕҢБЕК
ҰЛТТЫҚ НЕГІЗГІ
ҚАУЫМДА БӨЛІНІСІ
ЭЛЕМЕНТТ МЕН
СТЫҚТАР. ЕРІ ӨНДІРІС
МЫНАЛАР: ҚҰРАЛ-
ЖАБДЫҚТ
АРЫНА
ДЕГЕН
МЕНШІК
ҚАТЫНАС
ӘЛЕУМ ЫНА
БАЙЛАНЫ
ЕТТІК- СТЫ
ДЕМОГ ПАЙДА
РАФИЯ БОЛАТЫН
ТАПТАР;
ЛЫҚ
ТОПТА
ҚАЛА
Р;
МЕН
ОЙ АУЫЛ
ЖӘНЕ АДАМД
ДЕНЕ АРЫ;
ЕҢБЕГІ
НІҢ
ӨКІЛДЕ
РІ;
Қоғамның әр түрлі әлеуметтік топтарға,
таптарға және т.б. қауымдастықтарға
жіктелуі әлеуметтануда әлеуметтік
стратификация деген терминмен
сипатталады. Бұл термин қоғам
мүшелерінің әлеуметтік көңіл-күйінің
бірдей еместігін, олардың әлеуметтік
теңсіздігін білдіреді.
Әлеуметтік стратификация – бұл
адамдар арасындағы табиғи және
әлеуметтік теңсіздік
Әлеуметтік стратификацияның
тарихи типтері мыналар:
1. Құлдық дәуір
стратификациясы.
2. Касталық стратификация.
3. Сословиелік стратификация.
Әлеуметтік мобильдік дегеніміз –
адамның немесе әлеуметтік топтың
қоғамның әлеуметтік
құрылымындағы әлеуметтік
жағдайының өзгеруіне байланысты
жүзеге асатын әлеуметтік процесс.
«Әлеуметтік мобильдік» терминін
1927 жылы ғылымға енгізген орыс-
американ ғалымы П.А.Сорокин
болды.
ӘЛЕУМЕТТІК МОБИЛЬДІК

ГОРИЗОНТАЛЬДЫ ВЕРТИКАЛЬДЫ
МОБИЛЬДІК МОБИЛЬДІК

Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтік мобильдік әлеуметтік стратификасының құрамдас бөлігі
ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯ
Экономикалық әлеуметтанудың пәні
Экономикалық жүйелердің типтері
Стратификацияның түрлері
Әлеуметтік мобильділік
Қоғамның әлеуметтік құрылымы және стратификациясы
Тұлға әлеуметтік қатынастардың объектісі
Әлеуметтік топтар
Мид тұлғасы
Пәндер