ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЖЫМДАҒЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
М.Х.Дулати атындағы ТарӨУ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ҰЖЫМДАҒЫ
БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Орындаған: Насиратдинова Н.
Тобы: ИНФ 19-3

Тараз 2021 ж.
Жоспары:
1. Педагогикалық ұжымның сипаттамасы

2. Ұжымды дамытудың заңдылықтары.

3. Дұрыс коммуникацияға кедергі
келтіретін себептер мен факторлар.

4. Басқарушылық қарым-қатынас
ерекшеліктері.
Педагогикалық ұжым – білім
беру сапасын басқарудың
объектісі ретінде. Нарықтық
экономика жағдайларында БІЛІМ САПАСЫ – АЛҒА
кəсіпорындар мен ұйымдардың ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТ ПЕН
үздік қызметі тұтынушыларына МІНДЕТТЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТІЗУ
ұсынатын өнім мен ДӘРЕЖЕСІ, БІЛІМ БЕРУ
қызметтерінің сапасына МЕКЕМЕСІ ҰСЫНҒАН
негізделеді. ОҚЫТУ ҚЫЗМЕТІ
Сапа проблемаларын теориялық БАРЫСЫНДАҒЫ
негіздеудің қажеттілігі Ресейде ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
1992 жылдың басында ғылыми ҮДЕРІСКЕ
зерттеудің жаңа саласы – ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ БАЛА
квалиметрияның пайда болуына
ТӘРБИЕСІ МЕН ДАМУЫ
əкелді, оның басында
БОЙЫНША КҮТКЕН
Н.А.Селезнева, А.И.Субетто,
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ
Ю.Г.Татур сияқты ғалымдар
тұрды.
ҚАНАҒАТТАНУ ДӘРЕЖЕСІ
Ұжым (латын сөзі «collectivus»–коллективус) – жинақтаушы,

“ топ, бірлестік, деген сөзінен шыққан. Ұжымға
педагогикалық ғылыми және әдістемелік әдебиеттерде
әртүрлі сипаттама беріледі, солардың бірінде:
ұжым кез келген адамдардың ұйымдастырылған тобы;
ұжым – жоғары деңгейде ұйымдасқан топ.
Демек, адамдардың бірігуі ортақ бір мақсатты көздегенде
және бірлесіп іс-әрекет атқару нәтижесінде ғана жүзеге


асады. Адам өмірінің көп бөлігін ұжымда өткізеді.
Мысалы, балабақшада, мектепте, білім алуда, қызметте
белгілі бір ұжымның мүшесі болып саналады және ортақ
мақсат, ортақ бағытта жұмыс жасайды.

Ұжым мен жеке тұлға арасындағы қарым-қатынас тек жеке
тұлға сапасына ғана емес, ондағы атқарылатын іс-әрекеттер
мен ұжымға да байланысты. Әр тұлға ұжымдағы өз орнын
алуға талпынады. Бірақ кейбір обьективті және субьективті
себептердің әсерінен барлығы бірдей табысқа жете бермейді.
ұжым
мүшелерінің ұжым – басқа ұжыммен
қызметін органикалық
ұйымдастыру байланыста болатын
қоғамның бір бөлшегі;

ұжым мүшелері
қоғамдық
арасында өзара
маңызы бар
жауапкершілікті
мақсаттың
қарым-қатынас
болуы;
орнату;

өзін-өзі
басқару
органдары-
ның болуы.

Ұжым теориясына Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий,
В.А.Сухомлинский және т.б. ұлы педагогтар өз үлестерін қосты.
Ұжым теориясының негізін қалаған А.С.Макаренко. Ол ұжымда жеке тұлғаны
тәрбиелеудің басты нәтижесі оның қоғамдық бағыттылығы деп есептейді.
А.С.Макаренко ұжымның басты белгілерін жоғарыдағыдай нақты тұжырымдап берді:
А.С.Макаренконың дәлелдеуінше, сынып жетекшісінің
оқушыларға ұжым дамуының жақын, орта және қашық
перспективаларын айқындауға көмектесуі тиіс. Перспектива
(болашақтық мақсат немесе болашақ үміт) – оқушыларды
қызықтыруға және топтастыруға қабілетті практикалық мақсат.
Ол бала тұлғасын дамытатын, олардың даму деңгейіне, жас
және жеке дербес ерекшеліктеріне сәйкес қоғамның мақсат,
міндеттерін түсіндіру, әртүрлі іс-әрекетке ынталандыру,
қызықтыру.
Жалпы ұжымда жеке тұлғаның еңбекке, адамдарға, жеке және
қоғамдық міндеттерге жауапкершілік сезімдері қалыптасады.
Сонымен қатар, ұжымның атқаратын қызметтері бар. Олар:
Балалар
Балалар ұжымының
ұжымының бірінші
бірінші қызметі–тәрбиелік.
қызметі–тәрбиелік. Оқушылардың
Оқушылардың рухани-
рухани-
адамгершілік
адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру жүйесі бола отырып,
қасиеттерін қалыптастыру жүйесі бола отырып, өзара
өзара
ұжымдық
ұжымдық қатынаста,
қатынаста, өзін
өзін қоғамның
қоғамның мүшесі
мүшесі ретінде
ретінде сезінеді,
сезінеді, қоғамдық
қоғамдық
тәжірибені
тәжірибені меңгеріп,
меңгеріп, өмірде
өмірде қолданады.
қолданады.

Балалар
Балалар ұжымының
ұжымының екінші
екінші қызметі
қызметі –– ұйымдастырушылық.
ұйымдастырушылық. МұндаМұнда әр
әр
оқушы
оқушы ұйымдастырушы, орындаушы, яғни өз іс-әрекетінің басшысы.
ұйымдастырушы, орындаушы, яғни өз іс-әрекетінің басшысы.
Еңбек,
Еңбек, ойын
ойын танымдық
танымдық іс-әрекеттерде
іс-әрекеттерде өзара
өзара қарым-қатынасы
қарым-қатынасы
қалыптасып,
қалыптасып, машықтанады.
машықтанады.

Балалар
Балалар ұжымының
ұжымының үшінші
үшінші қызметі
қызметі –– ынталандырушылық.
ынталандырушылық. Түрлі
Түрлі
қарым-қатынас
қарым-қатынас арқылы ұжым мүшелерінің құндылық
арқылы ұжым мүшелерінің құндылық бағдарының
бағдарының
өнегелілігі,
өнегелілігі, адамгершілігі,
адамгершілігі, сұлулыққа
сұлулыққа құштарлығы,
құштарлығы, өмірді
өмірді сүюі,
сүюі, өзін-өзі
өзін-өзі
сыйлауының
сыйлауының қалыптасуын
қалыптасуын қамтамасыз
қамтамасыз етеді.
етеді.
ҰЖЫМДЫ ДАМЫТУДЫҢ
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ:
Оқушы ұжымын қалыптастыру
теориясы мен тәжірибесі және
Мұғалім іс-әрекетінің оның негіздері мен даму
заңдылықтарының, қозғаушы заңдылықтары жөнінде біртұтас Оқушы ұжымынын қалыптасу
күштерінің және тәрбиелеу түсініктің болуы жағдайы мен деңгейін
механизмдерінің объектісі диагностикалай алу, ұжым
ретінде педагогикалық дамуын
процестің мәні мен құрылымы болжау үшін диагностикалық
туралы теориялық білімдер. мәліметтерді пайдалана алу

Алғашкы ұжымды мектепте
және мектептен тыс басқа ұжым
түрлерімен өзара байланыс
жасауының рөлін түсіну.
Педагогикалык
ықпалдастырудың негізгі Алғашқы (сыныптық) ұжымды
құралдарын білу және қалыптастыруда мұғалімнің
оларды балалар ұжымын педагогикалық жетекшілігімен
қалыптастыру процесінде ұжымда өзін-өзі басқаруды
қолдана алу. ұштастыра алуы.

Әрбір оқушының
қызығушылығы мен кабілетіне
сәйкес жалпы
мақсатқа жетуте бағытталған
оқудағы және оқудан тыс
іс-әрекеттерін ұйымдастыра алу.
Айтушы жөнінде
асығыс қорытынды
шығару;

Қате немесе бір-біріне
қайшы келетін мәдіметтер
беру;
• Тыңдаушымен түсініксіз
тілде сөйлесу;

Тыңдаушы жөнінде пікірлер мен
көзқарастың қалыптасуы;
Тым көп ақпарат
айту немесе тым аз
мәлімет беру;

ДҰРЫС КОММУНИКАЦИЯҒА КЕДЕРГІ
КЕЛТІРЕТІН СЕБЕПТЕР МЕН ФАКТОРЛАР:
Басқару əдістерінің негізгі
топтамасы төмендегідей:

психологиялық-
педагогикалық педагогикалық ықпал
əкімшілік- қоғамдық əсер əдістері
қызметкерлерді жасау жəне əсерлендіру
ұйымдастыру əдістері (ұжымда демократияны
экономикалық шығармашылық пен қоғамдық ықпалдарды
(орындаушылар нығайтып, басқалармен
ұрғыдан қызықтыру ынталылық сезімдерін пайдалану (педагогтар
қызметтерінің шек- қатынаста шыдамдылық
(еңбек өтілі мен көтеру, білім мен оқушыларды білім
өлшемін сақтау, мекеме
сапасына орай, мекемесінің əлеуметтік мекемесін басқаруға
белгілеу,нұсқаулар, қызметкерлерінің
біліктілік санаты мен даму болашағы араластыру);
бұйрықтар беру жəне беделі мен мəртебесін
атақ-дəрежелеріне жөніндегі
т.б.); ұлықтау).
сəйкес жалақы беру); болжамдармен
таныстыру);

Назарларыңызға
рақмет!!! ”

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық ұжымдағы пікір алмасулар және келеңсіз жағдайлар
Оқушының психологиялық ерекшелігі
Тәрбиеші Белсенділер тобы
Педагогикалық менеджмент ұғымы
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН БАҒЫТТАРЫ
Ұжым туралы жалпы түсінік
Девиантты мінез - құлықтың қалыптасу кезеңдері
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ
Психодиагностиканың этикалық және кәсіби сұрақтары
Жалпы педагогика туралы
Пәндер