Мәдениет философиясы
Презентация қосу
Қоғам және мәдениет
Жоспар:

Қоғам философиялық ұғым ретінде.

«Қоғамдық сана» ұғымы. Қоғамдық сананың түрлері.

Қоғамның типтері. Ақпараттық қоғам. Постиндустриалдық қоғам. Ашық қоғам.
Желілік қоғам.

Мәдениет – қоғам болмысының формасы.

Материалдық және рухани мәдениет.
Қоғам

Қоғам - жалпы мағынасында, мәдениеті ортақ, белгілі бір аумақта тұратын
және өздерін біртұтас, өзгеше бірлестік деп білетін адамдар тобы; тар
мағынасында бұрыннан немесе жақсы танымал ұлттық бірлестік.
Қоғамдық сана – қоғамда болып жатқан өзгерістерге сүйене отырып,
оның болашағы туралы болжам жасайды, уақыт өткен сайын оның
болмысының өзгерістері қайда апаратынын түсіндіреді. Бұл қоғамдық
сананың алдын ала бейнелеу мүмкіндігін білдіреді.

Қоғамдық сана Қоғамдық сана
Қоғамдық сана – танымдық – ақпараттық коммуникативті –
қоғам дамуының керемет рөл атқарады. Оның құндылық міндетін де
рухани күші. Тарих негізінде қоғамдық атқарады. Сананың өрісі
көшінің кейбір сананың қоғамдық психикалық өмірдегі тек
дәуірлерінде ол күрделі болмыс мүмкіндігі қана саналы істермен ғана
өзгерістерге жетелейді. жатыр. Осы білімге шектелмейді, оның
Қоғамдық сананың күші сүйене отырып, қоғам құрамында санасыздық
оның функцияларында туралы жан – жақты та, немесе бейсаналық та
көрініс береді. түсініктер алуға болады. орын алып отырады.
Қоғамның түрлері

Бос уақыт қоғамы - еңбек өзінің бұрынғы мәнінен айрылатын қоғам
концепциясы. Осындай қоғамдарда жалдамалы еңбектің ең аз көлемі бұрын еңбек
ие болған мәнге жеткен бос уақытқа мүдделілікке әкеледі делінген.

Молшылық қоғамы - 50 жж. аяғындағы базистік экономикалық дефицит және
қамтамасыздандырылмағандық негізінен женілген, бірақ жеке байлық «жалпыға
ортақ босандықпен» (мысалы, автомобильдер шамадан көп өндірілді, бірақ жолдарды
жөндеу және қоршаған ортаны ластауды бақылауға көңіл бөлінбеді) қатар жүрген
және капитализмнің ауытқуларынан зардап шеккен тұлғалар жеткілікті қамтамасыз
етілмеген кездегі американдық қоғамға берілген баға.

Тәуекел қоғамы - қазіргі қоғамның жайы туралы тұжырымдама; оған сәйкес
қоғамға әрқашан адамзат білімінің өсуі мен қоршаған орта әсерін көрсететін
«сенімсіздіктен жасанды пайда болған» деп сипаттама беріледі (мысалы,
ядролық соғыс, экологиялық апат себептеры бойынша).
Ақпараттық қоғам

Ақпараттық қоғам - өндіріс пен ғылыми-техникалық және басқа ақпаратты қолдануды қоғам дамуының
басты факторы ретінде қарастыратын әлеуметтік және футурологиялық тұжырымдама; өндірістің жоғары
деңгейімен және ақпарат пен ақпаратттық қызметтер мүддесімен сипатталатын қоғам. Әлемнін мәдениетті
елдер қатарында болған компьютерлік революция адам жан дүниесінің, қоғам идеологиясының, білім
мазмұнын анықтау мен жаңа ақпаратты білім технологияларын құрастыру жолдарының өзгеруіне әкеліп
соқтырады.
Постиндустриалды қоғам
Постиндустриалды қоғам — қоғамның даму сатысы. Постиндустриалды қоғам теориясының
негізін қалаған Д.Белл, Д.Рисман, А.Тоффлер, З.Бжезинский, Дж.Гэлбрейт, т.б.
Постиндустриалды қоғам термині АҚШ-та 20 ғ-дың 50 — 60-жылдары ғылыми айналымға еніп,
60-жылдардың аяғынан теориясы ғылыми негізделген, жаңа мазмұнға ие болды. Оның айрықша
белгілері: шығармашылық, интеллектуалдық еңбектің жаппай таралуы, ғылыми білім мен ақпарат
көлемінің сапалы түрде артуы, байланыс құралдарының, ғылым, білім беру, мәдениет
салаларының дамуы, т.б.
Ашық қоғам Желілік қоғам
Ашық қоғам — мемлекеттің ішкі саяси,
экономикалық, әлеуметтік және мәдени Желілік қоғам желілік, цифрлық ақпараттық-
жүйелерінің деңгейін білдіретін ұғым; Карл коммуникациялық технологиялардың таралуы
Поппердің «еркін қоғам» концепциясы, мұнда салдарынан туындаған әлеуметтік, саяси,
білімнің барлық түрлері және кез-келген экономикалық және мәдени өзгерістерге
әлеуметтік саясат ашық сыналады. Ол оны байланысты 1991 жылы жасалған
фальсификациялық және сыни рационалистік тұжырымдама. Сияқты идеялардың
эпистемологиямен сәйкестене алатын жалғыз интеллектуалды бастауларын алғашқы
қоғам түрі ретінде қарастырады; бір қабаттан әлеуметтік теоретиктер шығармашылығынан
екінші қабатқа өту ресми түрде шектелмейтін іздеуге болады Георг Зиммель
қоғам.[1] модернизацияның және өндірістік
капитализмнің тәуелділіктің,
“Ашық” және “жабық” қоғам деген ұйымдастырудың, өндірістің және
ұғымдарды кезінде ағылшын философы тәжірибенің күрделі үлгілеріне әсерін
Карл Поппер енгізген. талдаған.
Мәдениет философиясы

Мәдениет философиясы — мәдениеттің идеясын,
мақсаттарын, принциптері мен алғышарттарын зерттейтін
философиялық пән. Мәдениет философиясы мәдениетке,
оның формалары мен мән-мағынасына философиялық
талдау жасайды. “Мәдениет философиясы” терминін XIX
ғасырдың басында неміс философы А.Мюллер енгізді.
«Мәдениет дегеніміз – адамның іс - әрекеті, оның даму
формасы» - деп анықтама береді. Адам табиғи заттар мен
құбылыстарды өзінің мүддесіне, талап – тілегіне сай
өзгертіп отырады. Мәдениет адам мен табиғаттың өзара
тұтастығы, өзара қарым – қатынасының тарихи дамып
өзгеруінің өлшемі. Адам табиғаттың бел баласы, бірақ оның
өмір сүру қисыны басқа. Ол табиғаттан тыс өзіне жайлы
ортаны, яғни өзінің болмысына имманентті қоғамды
жасауы керек.
Мәдениет және оның өзіндік ерекшеліктері әрқашан
философиялық ізденістер мен зерттеулердің негізгі пәні
болып келді. Сондықтан мәдени даму барысын онда Фрейдизм, феноменология, экзистенциализм,
қалыптасқан ойлау тәсілі, дүниетаным түрі арқылы аналитикалық философия, герменевтика,
түсіндіруге тырысқан көптеген философиялық структурализм, семиология, т.е.с. бір ауыздан
үрдістерді байқауға болады. Мысалы, мәдениетті мәдениетті тілдік қарымқатынас саласы
рәміздік ойлау түрі арқылы анықтаған Э. Кассирердің, ретінде анықтайды. Рухани әлемдегі мұндай
мәдениетті психофизиологиялық деңгейде қарастырған өзгерістердің лебі мәдениеттану саласынан да
3. Фрейдтің және тағы басқалары концепциялары соның байқалады. Мәдениеттің өзін метатіл ретінде
куәсі. XX ғасырдың екінші жартысынан бастап батыс анықтап, оның бойындағы коммуникативтік
ойшылдарының арасында мәдениетті тілмен теңдестіре мүмкіншіліктерді негіздеу барысында
қарау әдісі кең етек жайып, олардың барлығы дерлік лингвистикаға басты назар аудару заңды іс.
«тілді адам тіршілігінің негізгі, маңызды анықтауышы Өйткені, соңғы 50-60жылдар аралығында
деп бір ауыздан қолдап отыр».. Бүгінде тіл негізгі қарым-қатынас, коммуникация мәселесін жан-
коммуникативтік құрал ғана емес, адамның бүткіл жақты зерттеген бірден-бір сала — осы
болмысын, адамның мәдениетін аңғартатын әмбебап лингвистика.
ұғым
Мәдениет түрлері

Материалдық Рухани

Материалдық мәдениет - біртұтас
адамзаттың мәдениеттің бір бөлігі.
Адамның заттық пішінге түскен «Рухани мәдениет» -
руханилығы, табиғи объект пен адамдардың талғамына
оның материалы заттарға, қасиеттер
байланысты дамыды. Ол
мен сапаларға айналған және
мұның бәрі адам арқылы ғана бола өзінің құрамдас бөлігі
алатын, демек, мәдени мақсатқа ретінде эстетика мен этика
сәйкес міндетті және өркениеттік нормаларын қабылдауға
рөлі бар шығармашылық қызметтің
нәтижелері. мәжбүр болды.
Қорытынды:
Қоғам дегеніміз - адамдардың алуан түрлі саналы іс-әрекеті мен қызметінің нәтижесінде қалыптасқан
адамдар бірлігі. Адамдар қоғамда өмір сүріп әрекет етеді, ол қоғамның ажырамас бір бөлігі және оған
тәуелді. Адамзат қоғамы - табиғаттың ерекше бөлігі, ол табиғаттың ұзақ уақыт эволюциялық даму
нәтижесінде пайда болады. Адамзат қоғамы әлемдегі барлық тірі жүйенің ең жоғарғы сапалы даму
дәрежесінің көрсеткіші. Адамзат тарихындағы қоғамның дамуы мен қалыптасуы туралы осыдан жүз
жыл бұрын және қазіргі кезде де бірыңғай пікір жоқ. Себебі, қоғамда көптеген жасырын терең
құпиялар көп, оларды ақыл-оймен танып білу, дұрыс пікір айту өте қиын. Қоғамды зерттейтін
ғылымдар әлі жас деуге болады. Олар: философия, социология, саяси экономия, тарих, демография, т.
б., бұлар өздеріне зерттеу объектісі болатын материалдарды әлі толық жинап ала алған жоқ.Шын
мәнінде қоғамды құрайтын адамдар бір-бірімен өзара әрекеттестікке бәрінен бұрын, өздерін базалық
(бастапқы) әлеуметтік қажеттіктері итермелейтіндіктен түседі. Олар: тіршілік ету құралдарын өндіру
немесе табуда бірлескен еңбекті, ынтымақтастықты қажетсіну; табиғат күштерімен, жыртқыштармен
және т.б. күресте бір-бірін қолдау мен өзара қорғау қажеттігі және т.б.

Ұқсас жұмыстар
Қазіргі заман қазақ философиясы
Философия ғылымның ғылымы немесе Философия - ғылымның патшайымы
Мәдениет саласындағы ғылымның функциялары
Мәдениеттану тарихы
Қазақ философиясының өкілдері
Философияның міндеттері
ФИЛОСОФИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМ
Схоластика кезеңдері
Неміс классикалық философиясы туралы
Кеңестік философтар және олардың көзқарастары, тұжырымдары
Пәндер