Ғылымның мақсаты


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ

Дәрістің тақырыбы: «Білім, ғылым, техника және
технологиялар»

Дәрістің мақсаты: Философиядағы білім, ғылым, техника
және технологиялар мәнімен таныстыру

Алматы-2021
ЖОСПАР
• 1. Білім. Қарапайым және ғылыми білім.
Білім философиясы.
• 2. Ғылымның мақсаты. Техника және
өндіріс
• 3. Ғылымды білім, қызмет және әлеуметтік
институт ретінде қарастыру. Ғылым
классификациясы.
Білім

• Білім дегеніміз – материалдық дүние мен
рухани құбылыстар туралы шынайы
əрі нақты мəліметтер жиынтығы, олардың
адам санасында дұрыс, объективті
бейнелеуі.
Қарапайым білім
• Жалпы білім қорын ғылымға дейінгі, яғни
күнделікті өмірде туындаған
• қарапайым білім жəне ғылыми білім деп
екіге бөлуге болады. Ғылымға
• дейінгі қарапайым білім тіршілік
барысында, іс-əрекет үстінде, тəжірибе
• ауқымында жинақталады. Ол бар болған
құбылысты сипаттайды, оқиғаның
• қалай өтіп жатқанын пайымдайды.
Ғылыми білім
Ал ғылыми білім терең де мазмұнды.
Ол құбылысты, оқиғаны жай
сипаттаумен ғана шектелмейді.
Құбылысты неге мұндай, оқиға
неліктен басқаша емес, дəл осылайша
өтіп жатыр, себебі бар ма, алда не
күтіп тұр деген сұрақтарға дəйекті
жауап қайтарады.
Ғылыми білім
• Басқаша айтқанда, ғылыми білім
• оқиғаларды, құбылыстар мен фактілерді
бейнелеп, сырттай сипаттап қана қоймайды
сонымен қатар оларды түсіндіреді, ішкі
табиғаттың, мəнді жақтары
• мен маңызды байланыстарын ашып көрсетеді,
яғни даму заңдылықтарын
• айқындап түйіндейді. Осы негізде ғылыми білім
оқиғалардың, құбылыстардың
• бұдан былай даму бағдарына болжам жасайды.
Ғылыми білім
• Ғылыми білім рухани дүниенің құрамдас бөлігі
есебінде қашанда
• жүйелілігімен, логикалық тұрғыдан
ұйымдасқандығымен жəне теориялық
• сипатымен ерекшеленеді. Ғылыми білім ғылыми
қиындықтар мен
• қайшылықтары мол ізденістің, шығармашылық іс-
əрекеттің барысында
• туындап, жинақталып жүйеленеді. Ол таным
процесінің əрі күрделі нəтижесі
• болып табылады.
Ғылым дегеніміз:
• Сөйтіп, ғылым дегеніміз - заттардың,
құбылыстар мен процестердің ішкі
• , табиғатын ашып көрсететін, олардың даму
заңдылықтарын,
• байланыстарын ашып, даралап
тұжырымдайтын шынайы ақиқат, жүйеленген,
• қисынға келтірілген білім жəне объективті
шындық.
Ғылымның мақсаты:
Ғылымның негізгі мақсаты – табиғат пен
қоғамның объективі, адам санасынан
тəуелсіз заңдарын ашу.
• Ғылым – материалдық жəне рухани
дүниенің объективті заңдарын ашу жəне
• қарастырып отырған құбылыстарды,
процестерді солардың негізінде түсіндіріп,
• жаңа бағыттар мен бағдарларын болжай
білу құралы.
Техника және өндіріс

• Ғылымды техникамен жəне өндіріспен
байланыстыратын қажетті буын -
• қолданбалы зерттеулер мен технологиялық
ізденістер. Олардың міндеті ғылым
• ашқан жаңа заңдар мен идеяларды
қоғамдық өндірісте қолданудың ең қысқа
• жəне ұтымды, тиімді жолдарын іздестіру.
Ғылыми білімнің ерекшелігі:

• 1) мұрат тұтуы;
• 2) ұғымдар мен анықтамаларға бейімдеуі;
• 3) жүйелілігі;
• 4) нақтылығы;
• 5) жаңашылдығы;
• 6) тəжірибеге негізделуі.
Білім философиясы

• Білім онтологиясы – білім деген не
сұрағына жауап беріп, оның табиғатын,
мәнін, мағынасын түсіндіреді.
• Білім аксиологиясы – білімдегі
құндылықтардың табиғатын және білімнің
өзіндік құндылықтың сипатын айқындайды.
• Білім логикасы – білімнің пайда болу
тетіктерін, білімнен білімнің туындау
заңдылықтарын зерттейді.
Білім философиясы

• Білім әдістемесі – білімді үйрету жолдары
мен оған әсер етудің тетіктерін үйретеді.
• Білім этикасы – білім мен адамгершіліктің
өзара қарым-қатынасын қарастырып, адамды
ірілендірудегі білімнің маңызын анықтайды.
• Білім эстетикасы – жан мен адам қарым-
қатынасындағы сұлулық пен ұсқынсыздық,
әдемілік пен сүреңсіздіктің табиғатын
анықтаудағы білімнің маңызын зерттейді.
Аристотельдің ғылым
классификациясы:

• Аристотель бойынша ғылым жіктелісі

Практикалық
Теориялық (адамның іс-әрекеті, Шығармашылық
(таным таным жүріс-тұрысын (әсемдік
үшін: реттеуге табиғатын тану:
математика, физика, бағытталған: поэзия, риторика
метафизика) саясат, этика, т.б. өнер түрлері)
экономика)
Ф.Бэконның ғылым классификациясы

• Ф.Бэкон классификациясы адамның танымдық
қабілетіне негізделген

Тарих Теориялық Поэзия,
(табиғи және білімдер әдебиет
азаматық ) (ғылым және және өнер
философия)
Гегельдің ғылым классификациясы:

• Г.В.Ф. Гегель философиясының негізінде
абсолюттік идеяның дамуы жатыр;
:

1. Логика
(таным теориясы
және 2.Табиғат
диалектика) философиясы 3. Рух
(механика, физика, философиясы
геология)
О.Конт бойынша ғылым жіктелісі

Бұл классификация пәнаралық байланысқа
негізделген негізінде
Математика

астрономия

физика

химия

физиология
социология
Конттың ғылым
классификациясы

Ұқсас жұмыстар
Ғылымның дүниетанымы және функциялары
ҒЫЛЫМНЫҢ САЛАЛАРЫ. ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДІҢ ТҮРЛЕРІ
ӘДІСТЕМЕЛІК ФУНКЦИЯСЫ
Ғылыми дүниетанудың ерекшеліктері мен құрылысы. Ғылыми танымның деңгейлері, формалары және әдістері
Ақиқат сыйы
Оқыту заңдары, заңдылықтары
Жоғары мектеп педагогикасының мақсаты
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҒАЛЫМ
Ғылыми зерттеу әдістері
Сабақтың Басым бөлігі
Пәндер