Педагогикалық процесс
Презентация қосу
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ БАРЛЫҚ
КОМПОНЕНТТЕРІН БІРІКТІРЕТІН БАСТЫ
ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ

Орындағандар: Болат Баубек
«Педагогикалық процесс»

«Педагогикалық процесс» ұғымын ғылымға алғаш рет 1904
жылы П.Ф.Каптерев ендірді.

«Педагогикалық процесс» деген термин ғылыми
айналымға XIX ғасырдың екінші жартысында
енгізілгенімен, ұғымның мазмұндық сипаттамасын тек қана
тұлға теориясы, іс-әрекет теориясының дамуы арқылы
құбылыстарды зерттеуде жүйелілік тәсіл қолдануды
қалыптастыру арқасында мүмкін болды.

Педагогикалық процесс

Педагогикалық процесс - білім беру, тəрбиелеу жəне дамыту
міндеттерін шешуге бағытталып, арнайы ұйымдастырылған мұғалім
мен оқушы арасындағы өзара ықпалды қызметті атқарады, яғни
педагогикалық процесс – бұл арнайы оқу мен тəрбиенің бірлігін
қамтамасыз ету жолымен кең мəндегі тəрбиені іске асыруды көздеген
біртұтас процесс.

Педагогикалық жүйе біртұтас
білімдендіру процесі ретінде.

▰ Педагогикалық процесті тұтастық ретінде тек жүйелі амалының
ұстанымымен ғана қарастыруға болады. (П. К. Анохин, В. Н. Садовский).
▰ Педагогикалық жүйе мен компоненттер, тұлға дамуы үшін білім алатын
және тұтас білім беретін процестерде қызмет ететін көптеген өзара
байланыстың құрылымдық копоненттері ретінде түсіндіріледі. Білім беру
процесінде жүйенің құрлымдық компоненті – білім беру мақсаты, педагог,
тәрбиеленуші, білім беру мазмұны, білім беру тәсілі болып табылады.
Берілген жүйе үлкен күрделі жағдайдын шексіз әртүрлілігінен көрінетін,
мақсаттылық пен байланыс ретінде сипатталады.
▰ Білім беру процесі – бұл бір жағдайдан басқаға алмасушы білім беру
мақсатынан оның білім беру процесінде педагогикалық әрекеттестіктің
жәрдеміндегі қозғалысы. Жеке даралық тұлғалық аспектіде білім беру
процесс ретінде, адамның білім беру мекемесінде, не өз бетімен білім алу
арқылы білім, білік пен дағды, танымдық және тәжірибелік әрекеттестігі
тәжірибесін, өте пайдалы бағытта болу мен қарым-қатынасты 4меңгеру
болып табылады.
Педагогикалық процеске берілген
анықтамалар:

▰ «Педагогикалық процесс - өзінің табиғатында өзіне-өзі әрекет
жасай алатын жеке қоғамдық тұлғаның жан-жақты жетілуі»
П.Ф.Каптерев.
▰ «Педагогикалық процесс – ұстаз бен шәкірттің өзара әрекеттеріне
бағытталған, мақсат көзделген процесс. Осының арқасында шәкірттерге
тәрбие, білім (оқыту, үйрету) және оларды дамыту жүзеге асырылады.
Педагогикалық әдебиеттерде оқыту және тәрбие процесі бар. Ол екі
ұғымның екеуі де дұрыс. Процесс дегеніміз - жүргізілуі немесе барысы
деген ұғымдарды білдіреді. Оқыту процессі – оқытудың барысы, тәрбие
процесі – тәрбиенің барысы. Педагогикалық процесте ұстаз жетекші рөл
атқарады, шәкірт белсенділік танытып саналы түрде ат салысады. Осы
жағдайда ғана педагогикалық процесс дұрыс орындалады»
Т.Б.Бегалиев.

Педагогикалық процесс

М.А Даниловтың көрсетуінше педагогикалық процестің ішкі
серпілісі оның негізгі, басты өзегі тәрбиенің мақсаты
болады. Жорамалдау бойынша, қандайда болмасын мақсатқа
белгілі бір мазмұнды іс-әрекеттер міндеттерін шешу арқылы
жетуге болады. Сондықган педагогикалық процестің (әлеуметтік)
бөліктеріне ұстаздарды және оқушыларды жатқызған жөн. Бұл
педагогикалық процестің адамзатгық факторы болады. Олардың іс-
әрекеттерінің бөліктерін (мақсат, міндеттер, мазмұны, құрал,
форма, әдістер мен тәсілдер, нақтылы тапсырманың түрі),
маңыздылығы олардың оқушыларды оқытудың мәнінің құрамына
кіруінде.
Сондықтаңда процестің бөліктері «ұстаздар мен оқушылар»
жүйесін құрайтын адамдар және олардың іс-әрекетінің бөліктері
болды.

Педагогикалық процесс компонентерінің ерекшеліктерін талдау
олардың арасында ішкі бірліктері мен өзара байланыстылығынын
бар екендігінің көрсетеді, оны ескерілмейінше педагогикалық
пропестің жүйе ретіндегі құрылымы туралы мәселені шешу мүмкін
емес. Бұл әрине бөліктер арасындағы байланыстар анықтаумен
бірге, белгілі бір нәтижеге әкелетін, яғни процеске тән
заңдылықтарды нақтылы жағдайларды да анықгауды шамалайды.
Педагогикалық процестін заңдылықтары қандайда болмасын
мұғалімнің жұмысындағы ұқсас жағдайларда байқалатын себеп-
салдар детерминдықпен, жалпылықпен сипатталады. Зандылықгар
объективті осы процеске қатысушылардан—олардың ұнамды көңіл
—күйінің тілектерінен тәуелсіз.
Педагогикалық процесс қызмет
етуші жүйе ретінде

Іс-әрекет

Ұстаздар

оқушылар

Іс-әрекет

Педагогикалық процесс ерекшеліктері

Әртүлі
Атрибутивтік қасиеті
Белсенділік пенөзара
функционалды
Субъектілердің
педагогикалық процестің
қатынастың бірлігі
мамандандыру
әрекеттері

д
аг
о
Әг Тұлға дамуының қозғаушы
и күштері
л
ек
а
у
м
л
ы
е
тт
қ
ік
з
а
ң
д
а
р

11

Ұқсас жұмыстар
Жалпы педагогика
ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Тәрбие үдерісінің теориясы
Тұтас педагогикалық үдеріс
Педагогикалық процестің заңдылықтары
Педагогикалық болжам жасаудың маңыздылығы
Тұтас педагогикалық процесс теориясының дамуы
Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру және бақылау
ТӘРБИЕ ПРОЦЕССІ
Пәндер