Балалардың музыкалық әрекеттерін ұйымдастырудың Музыкалық сабақтар формасы
Презентация қосу
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы
401-топ

Тақырып: 2.5. Балалардың музыкалық әрекеттерін
ұйымдастырудың «Музыкалық сабақтар» формасы

Орындаған: Қазбек Н., Кенжетаева С.

Алматы 2017
Жоспар:
1. Музыкалық сабақтар туралы түсінік
(Қазбек Н.)
2. Музыкалық сабақтарды жоспарлау
(Кенжетаева С.)
1. Музыкалық сабақтар туралы
түсінік (Қазбек Н.)

Сабақтардың тәрбиелік мәні

Балаларға білім беру жұмыстарынын негізгі формасы

әрбір балаға жүйелі мақсатты және жан-жақты музыкалық қабілеттерін
музыкалық сабақтар тәрбие беретін музыкалық қалыптастыратын
беру сабақтар беру музыкалық сабақтар

Сабақ түсіндіру қызметтері

ән салу ритмика музыка тыңдау

балалар музыка музыка сауатының
аспаптарында ойнау элементтерімен танысу
1. Музыкалық сабақтар туралы
түсінік (Қазбек Н.)

Сабақ талап етеді:

балаларды қуаныш,
эстетикалық толғаныс жұмыла әрекет етуге
үстінде біріктіреді баулиды

тәртіп мәдениетіне байыпты көзқарасты,
үйретеді ой еңбегін

өз ыңтасы мен
шығармашылығын
1. Музыкалық сабақтар туралы
түсінік (Қазбек Н.)

Музыкалық сабақтар

барлық топтарда
оқу
бір мезгілде құрылымы мазмұны
өткізіледі тапсырмалары

балалардың жасына байланысты

Музыкалық сабақтар

Бір жарым жастағы балалар
2-сәбилер тобынан бастап
шағын топпен

10-12 минут аптасына екі рет өткізіледі
1. Музыкалық сабақтар туралы
түсінік (Қазбек Н.)

Сабақ құрылысына қойылатын талаптар

Музыка сабақтарын құрастырудағы талаптар

музыкалық
Балалардың жатталатын қабілеттерді,
варианттылық
ой, дене, репертуардағы дағдыларды, және олардың
эмоционалдық қызмет білімдерді балалардың жас
түрлерінің игерудің, мүмкіндіктеріне
ауырлығын
жүйелі бөлінуі музыкалық сай келуі.
репертуарды
жаттаудың
дамуының мирас
болып қалуы;
1. Музыкалық сабақтар туралы
түсінік (Қазбек Н.)

Сабақ құрылымы қамтамасыз етуге тиіс

репертуарды меңгеруді бағдарламалық іскерліктің бір ізділігін
дағдыны

Сабақтың құрылымы түрленіп отыруы керек

икемді балалардың материалдық ерекшелігіне
жасына қарай, мазмұнына қарай
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

педагогикалық үрдісті
Жоспарлау ұйымдастырудың маңызды
шарттарының бірі

Жоспарлауды талап етеді

Өтіліп жатқан Алда тұрған тәрбиелік
музыкалық сабақтар міндеттер
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Болашақты (перспективалық) жоспар

Балалар бақшаларында Тоқсандар
тәрбиелеу бағдарламасы бойынша
оқу материалы бөлінеді

Перспективалық жоспар жасау

Бірнеше сабақ
Ән, би бойы осы Репертуардың
үйретудің шығармалармен біртіндеп
жүйелілігін жұмыс істеудің күрделілене
жалпы міндеттерін
болжауға белгілеуге түсуін
көмектеседі көмектеседі көрсетеді
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

2-3 айға жасалған сабақтардың перспективалық жоспары

музыкалық балалардын
музыкалық дағдылар мен білімді
қызметтің жалпы және
қызметтің іскерлік тексеру,
барлық музыкалық
барлық көлемі орындаушыл
түрлерінен дамуының
түрлері ық сапасы
репертуар деңгейі

Ересек топтардағы міндеттер

Музыкалық- Музыка
Ән айту Музыка
ырғақтық аспаптарында
тыңдау
қозғалыстар орындау
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Ересек топтардағы міндеттер

Музыкалық-ырғақтық
Ән айту қозғалыстар

ән үйрену үрдісінде билердегі қозғалыс
вокальдық дағдыларды дағдыларын игеру
меңгеру
ойындардағы
әншілік дауысты, есту
кейіпкерлерді жеке
қабілетін, нота сауатымен
шығармашылықпен
таныстыруға
бейнелеу
дайындайтын жаттығулар
жасау
қозғалыс айқындылығы,
музыкалық-ойындық, би
әншілік шығармашылығы шығармашылығы
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Ересек топтардағы міндеттер

Музыка аспаптарында
Музыка тыңдау орындау

музыкаға жекелеген аспаптарда
қызығушылықты ойнау техникасы
тәрбиелеу

Музыканы белсенді ойнауға өз бетінше
қабылдау машықтану

музыка жөніндегі
ұжымды түрде орындау
алғашқы мағлұматтарды
тәсілдері
меңгеру
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Балалардың білімдері мен бағдарламадан берілген
дағдыларын қызметтің түрі репертуарды орындауға
бойынша жоспарлау қажетті жерлерін ғана көрсету

Болашақты жоспарда балалардың меңгерген
білімдерін тексеру

музыкалық қимылдардың шығармашылық
әншілік дауыс
есту қабілеті айқындылығы меңгерулер
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Өлең айтуда репертуарды игеру көрсеткіштері

аспаптың сүйемелдеуінсіз жай әнді дүрыс және дәл айта алмаған
әндерді орындау балалардың саны

сүйемелдеумен әнді нақышына музыкалық есту қабілетін
келтіріп айту дамытудың көрсеткіштері

Балагың берілген әндердің жоғары, ұзақ дыбыстарды айыру
қайсысын білетінін

әншілік дағдыны меңгеру ересектерге қосылып ән айту және
көрсеткіштері тыңдай білу
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Шығармашылық көрсету мүмкіндіктерін тексеру

ырғақтық хороводтардың
ойында
қозғалыстар орындалу сапасы

таныс билер билердің жекелеген биде
элементтерін
меңгеру сапасы
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Күнтізбелік жоспар

өткізілетін
репертуарды әдістемелік
сабақтардың
қамтиды тәсілдерді
талаптарын
қамтиды
қамтиды

Сабақтар жоспарда

оқу материалының қызметтің сан алуан
қажетті көлемінің ашып түрін қамтитынының
көрсетілуі ашып көрсетілуі
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Үйрету жұмыстары

Ұйымшылдықпен нақтылы жүргізілуі
жүргізілуі қажет қажет

Күнтізбелік жоспарда белгіленіп отырады

Балалармен
Балалардың нені Балалардың қосымша қандай
жақсы меңгергені неден қиналғаны жаттығулар
жасау керек
екендігі
2. Музыкалық сабақтарды
жоспарлау (Кенжетаева С.)

Оқу жылының аяғында

өткен
бағдарламаның ән салу музыка тыңдау ырғақ сияқты
қорытындылар
ы шығарылады

музыкалық дамуы бойынша өздерінің дәрежесін
анықтайтын тапсырмаларды орындайды
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Балалар бақшасында музыкалық тәрбие беру методикасы.
Оқулық. Ред.басқарған Н.А. Ветлугина Алматы: Мектеп, 1981.
2. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика воспитания в
детском саду. – М: Просвещение, 1984.
3. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей
младшего возраста. – М.: ВЛАДОС, 2000.
4. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь М., 1989.
5. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н., Актуальные
проблемы возрастной психологии. М., 1978.
6. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах. – М.: Просвещение, 1990.

Ұқсас жұмыстар
Музыкалық сабақтардың мазмұны, құрылымын жоспарлау және өткізу жолдары
Оқу-әдістемелік құжаттар: типтік бағдарлама, оқулық, әдістемелік нұсқау, жылдық күнтізбелік жоспар, сабақ жоспары, сабақ жоспарының конспектісі, сабаққа арналған дидактикалық материалдар үлгілерін слайд арқылы презантциядан түсіндіру
Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі түрі
Хордағы ән айту
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы
Музыкалық ырғақты қимылдар
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Арнайы оқу - оқушылардың әдістемелік қамт ерекше білім алу қажеттілікт амасыз ету ерін қанағаттандыру
Йозеф Гайдн
сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі
Пәндер