Медицинада жалпы патологияның рөлі
Презентация қосу
Болашақ жоғары
медициналық колледжі

СӨЖ
Медицинада жалпы
патологияның рөлі

Орындаған :
Жарылқағанова Ақмарал
Тобы : МБ-11-19.
Жоспар

Кіріспе
Негізгі бөлім
Қорытынды
Кіріспе

Патологиялық анатомия әртүрлі аурулар кезіңдегі организм-

де болатын морфологиялық өзгерістерді зерттейтін пөн.
Патоло-

гия pathos "ауру, сырқат" және logos "ілім" деген грек сөзі, яғни

патология — ауру жөніндегі ілім деген мағынаны береді.
Патологи-

ялық анатомия морфология ғылымдарының қатарына жатады.
Ол

өр түрлі морфологиялық әдістер арқылы ауру дамуының
барлық

кезендерін, осы аурудан өлгеннен кейінгі денедегі бүкіл
өзгерістерін
Патологиялық анатомияның қазіргі даму кезеңінде ауру
мор-

фологиясы тек организмдік, ағзалық, тіндік, жасушалық
деңгейге

ғана емес, жасушаішілік (органоидтық) жөне
молекулалық дең-

гейде де зерттеледі. Осы зертгеулердің нәтижесінде
клиникада айты-

лып келген функционалдық (қызметгік) және
қүрылымдық (струк-

туралық) өзгерістердің диалектикалық бірлігі, ягни
қүрылымдық

өзгеріссіз қызметгік өзгерістердің болмаитындығьш
ашдын дәлел-

денді.
Аутопсия барысында клиникалық диагноз өлген кісі ағзала-
рындағы морфологиялық өзгерістермен салыстыра қаралып,
ауру-
дың ең соңғы патологиялық анатомиялық диагнозы қойылады.
Өкінішке орай кейбір жағдайларда клиникалық диагноздың
дүрыс
еместігі немесе ауруды емдеу кезінде дәрігерлер тарапынан
жіберілген қателер, сәтсіз іс-әрекеттер байқалады. Әрбір
дәрігер
жіберген қате клиникалық-анатомиялық конференцияларда
талқ-
ыланып, оньщ себептері, ауру өліміне тікелей қатысы анықтала-
ды. Біздің медицинамыздың осындай клиникалық-анатомиялық
бағыты аурухана жағдайында дәрігерлердің білікгілігін
арттыруға
мүмкіндік береді.
Ашып көрудің карантиндік инфекцияларды дер кезінде анық-
таудағы орны ерекше. Ашып көру кезінде алынған материал
Медицинада микроскоіггық тексерулердің
кеңінен қолданы-

луы патологиялық анатомияның да өте тез
дамуына себеп болды.

Осы жаңа дәуірдің ең белгілі ғалымы
Рудольф Вирхов (1821-1902)

барлық аурудың негізінде жасуша
патологиясы жатады деген да-

налық пікірге сүйеніп, өзінің "Целлюлалық
(жасушалық) патоло-

гия" деген үлы еңбегін жазды (1858). Р.
Вирховтың бүл еңбегі тек

патологиялық анатомияның ғана емес, тіпті
бүкіл медицинаның

дамуында прогрессивті рөл атқарды. Қазіргі
1849 жылы Мәскеу университетінде бірінші рет патологиялық

анатомия кафедрасы ашылды, осы кафедраның меңгерушісі
про-

фессор А.И.Полунин (1820-1888) мәскеулік патологоанатомдар

мектебінің іргетасын қалаушы болып есептеледі. Кеңес
дәуірінде

осы мектептен белгілі академиктер А.И.Абрикосов,
И.В.Давыдов-

ский, М.А.Скворцов, А.И.Струков, Н.А.Краевский және басқалар

шықты.Медицина саласында ана тілімізде оқулық жазу
мәселесі кейінгі
он жыл ішінде қолға алына бастады. Біз 1993 және 1995
жылдары
"Патологиялық анатомия" деген екі бөлімнен түратын оқу
Медицинаның зерттеу пәні ретінде адам организмінің
қалыпты және патология жағдайында құрылымы мен
тіршілік етуі; халық денсаулығы жағдайына әлеуметтік
және табиғи ортаның әсері; адам аурулары (олардың
себептерін, пайда болу механизмін, белгілерін), аурудың
алдын алу, түрлерін анықтау және емдеу тәсілдері мен
құралдарын пайдалану туралы мәселелері алынады.
Медицина адамтанумен бірегей байланыста бола тұра
жаратылыстану мен қоғамдық ғылымдардың барлық
түрлерінің жетістіктерін ескереді. Медицинаның зерттеу
мәселелерінің шеңбері адам өмірінің сан қырлы
көріністерін қамтиды. Бұл медицинаны денсаулық туралы
және адамның жеке басының және қоғамдық өмір сүру
жағдайы туралы ғылымның нақты жүйесіне айналдырады.
Медицинаның мұндай жаратылыстану ғылымының
шегінен шығып, оның биоәлеум. сипаттамасын
белгілейді. Әлбетте биологиялық және әлеуметтік
көріністер медицинада жекеленбей,
диалектикалық бірлікте қаралады. Әлеуметтік
факторлар денсаулық деңгейіне және халықтың
физикалық дамуына әсер етеді. Сондықтан да
патологиялық процестердің пайда болуына және
дамуына қажетті немесе қосымша жағдайлар
алғашқы түрткі механизмі ретінде жиі алға
шығады. Әлеуметтік ортаның қолайсыз
факторларының әсерінің биологиялық зардаптары
көбіне адам организмінің хал жағдайымен
белгіленеді. Ғылыми-техникалық даму кезеңінде
медицинада білім аралық құрылымы және түрлі
бөлімдерге бөліну айқын байқалады. Қазіргі
кезеңдегі теоретикалық және клиникалық
медицинада медициналық-биологиялық
Медициналық түсініктердің және медициналық-гигиеналық
қызметтің түрлері мен мазмұны үстемдік етуші көзқараспен,
мәдени ахуалы мен жаратылыстану және техинакалық
дамудың деңгейімен белгіленеді. Осының бәрін ескере
отырып, алғашқы қоғам медицинасы, ежелгі өркениет
медицинасы (Ежелгі Шығыс, Месопатамия, Ежелгі Иран,
Ежелгі Үнді, Ежелгі Қытай, Тибет), антикалық әлемнің
медицинасы (Ежелгі Грекиядағы эллинистикік дәуір, Ежелгі
Рим), феодалдық қоғам медицинасы (Византия, Араб
халифаты, ортағасырлық Батыс Еуропа), қайта өркендеу
дәуірінің медицинасы (15 — 16 ғ.), Жаңа дәуір медицинасы
(17 — 19 ғ.), 20 ғ. медицинасы және қазіргі кезең
медицинасы деп бөледі. Қазіргі кезеңде медицина адамның
биологиялық жаратылысын жетілдіру мүмкіншілігінің
айқындылығын дәлелдеді. Мұнда әр адамның генетикалық
және физиологиялық процестеріне әсер ету арқылы адам
организміндегі үйлесімсіздік пен үйлеспеушілікті жою
арқылы адамның физиологиялық және психикалық
мүмкіншілігін дамытуға және оны сауықтырып, өмірін
ұзартуға болатыны анықталды.
Қорытынды
Патология (грекше pathos – қиналу, ауру, ауырсыну және logos – ілім) патологиялық процестер мен жеке
ауруларды зерттейтін ғылым. Медицинаның адам мен жануарлар организміндегі әр түрлі ауытқуларды
зерттейтін клиника саласы.
Патологияның негізгі екі саласы бар: Патологиялық анатомия, Патологиялық физиология.
Патологиялық анатомия патологияның бір бөлімі, ол биология мен медицинаның ауруларды әр түрлі
қырларынан зерттейтін ауқымды саласы болып табылады. Патологиялық анатомия аурулардың құрылымдық
негізін зерттейді.
Патологиялық зерттейтін материалын мәйітті зерттегенде, хирургиялық операция кезінде, биопсия немесе
эксперимент жасау арқылы жинақтайды.
Мәйітті аутопсия әдісімен зерттеу арқылы (грекше autopsia- өз көзімен көру) ауру адамның өлуіне себеп
болған, өзгерістермен қатар микроскоппен ғана көрінетін бастама өзгерістер де анықталады. Аутопсия кезінде
алынған мүшелер мен тіндерді зерттеу үшін макроскопиялық және микроскопиялық әдістер қолданылады.
Мәйітті зерттегенде клиникалық диагноздың дұрыстығы анықталып, өлімнің себебі, аурудың ағымының
ерекшелігі, қолданылған препараттардың, құрал саймандардың тиімділігі айқындалып және т.б мәселелер
шешімі табылады.
Биопсия (грекше bios- өмір және opsis – көру) тіндерді тірі организмнен алып, микроскопиялық әдіспен зерттеу.
Биопсия арқылы алынған материал – биоптат деп аталады.
Биопсия арқылы клиникалық диагнозды растап, аурудың даму барысын, ағымы мен болжамының сипатын,
қандай да болмасын емнің мақсатқа сәйкестігі мен тиімділігін, дәрі-дәрмектердің қосалқы әсерін дәлелдейтін
айқын деректер жинақталады.
Патофизиология (грекше Pathos – ауру, дерт, physis – табиғат, қызмет, logos - ғылым) – ауруға шалдыққан
организмнің қызметі туралы ғылым.
Патофизиология аурулардың пайда болуы, дамуы және аяқталуының негізгі заңдылықтарын зерттейді.
Патофизиологияның міндеттері
Жалпы этиология сұрақтарын зерттеу
Патогенез сұрақтарын зерттеу
Экспериментік емдеу тәсілдерін өңдеу
Дәрігерлік ойлауды қалыптастыру
Патофизиологияның негізгі тәсілі – патофизиологиялық эксперимент.
Патофизиологиялық эксперименттің ерекшелігі: адам ауруларын жануарларда үлгілеу.
Нозология – ауру туралы жалпы ілім ( грекше nosus-ауру).
«Денсаулық– бұл аурудың немесе физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, физикалық, психикалық және
әлеуметтік толық сәттілік жағдай» БДСҰ. Денсаулық дегеніміз-ағзаның айналаны қоршаған сыртқы орта
факторларына бейімделуі,дамуы және қалыптасуын айтамыз.Қазір-гі кезде денсаулықты бі
Назарларыңызға
рахмет

Ұқсас жұмыстар
Астана медицина университеі
Жануарлар патологиясы пәні, мазмұны мен міндеті және даму тарихы
Діріл ауруы
Сенсорлық жүйе
Тамақтану туралы ғылымының дамуына отандық ғалымдардың рөлі
ҚУАЛАЙТЫН АУРУЛАРЫ
Сулы ерітінділердегі химиялық реакциялар
d - элементтердің сонымен қатар Cr, Mo, W қосылыстарының медицина мен фармация қолданысындағы химиялық негіздер туралы түсінік
Классикалық егіз әдіс
Көмірсулар Моносахаридтер
Пәндер