Өмір жолы және болашақ маман имиджі
Презентация қосу
Өмір жолы және болашақ
маман имиджі
МЕНДИКАН АЛТЫНШАШ
Өмір — теңіз, жүзем онда демеңіз, Ізгіліктен
жасалмаса кемеңіз. Рудаки Өмір — ол үлкен жол. Өмір
адамға бір – ақ рет берілген үлкен сый. Өмірдің мәні
адалдық, адамдықта. Өмір арнасы кең өзен, сол
өзеннен өз арнамызды тауып ағу біздің басты
мақсатымыз. Ал өз мақсатымызға жету оңай емес, ол
үшін қандай да бір қиындықтарға, кедергілерге
кездесуіміз мүмкін. Енді біреулерге қиындықтар
кездеспеуі де мүмкін. Сондай кездерде біреулерге
қызғаншақтық, көре алмаушылық танытпай, өз
мақсатымыз үшін күресе білуіміз керек. Өзіміздің күшті
жақтарымызды көрсетіп, әлсіздік, шарасыздық
танытпауымыз керек. Біз өз өміріміз үшін өмір сүруге
тиіспіз.
Өмір жолы – бұл өмір арқылы мағыналы қозғалыс.

Өмір жолы қисық, бірақ негізгі мәселе оны кім
анықтайды. Әдетте, оны анықтамасаңыз, сіздің өмір
жолыңызды басқа адамдар анықтайды – басқа
адамдар немесе қарапайым жағдайлар. Егер өз
таңдауыңызды жасасаңыз, онда бәрі басталады – өмір
жолын таңдау арқылы. Қай жерде өмір сүру керек?
Сіздің миссияңыз қандай?
Өмір жолын таңдау

Өмір жолын таңдап алу өте
маңызды, бұл жеке дамудың
жоғары деңгейін талап етеді.
Нөлге немесе бірінші позицияға негізделген өмір жолы
Өз ақыл-ойыңмен өмір сүре аласың, өз таңдауыңызды жасай аласың,
бірақ басқалар сияқты өмір сүре аласыз, біреудің ақыл-ойымен өмір сүріп,
өзгелердің өмір салтына бағынасыз. Қаншалықты жақсы, ол дұрысырақ?

Өмір жолы, денсаулығы және тұлғалық деңгейі

Адамның өмір жолы адам өмірінің көлденең қозғалысы: ағын бойында
немесе оған қарсы және бір рет ыдырағаннан кейін бір кездері өсу мен
даму болып табылады. Олардың әрқайсысында өз дамуының жеке
кезеңдері бар және олардың әрқайсысы өзінің деңгейіне ие.
Имидж – aғылшынның image дeгeн cөзiнeн шыққaн,
бeлгiлi бiр тұлғaның oның бaр бoлмыcын көрceтeтiн
бeйнeci, яғни жұрттың ciз турaлы жинaқтaлғaн oйы.
Бұғaн oрыcтың «киiмiңe қaрaп, қaрcы aлып, aқылыңa
қaрaп, шығaрып caлaды» дeгeн мaқaлы дa, мiнeз-
құлқыңыз дa, ic-әрeкeт, қимылыңыз, дүниe-мүлкiңiз дe
– бәрi-бәрi кiрeдi. Aдaм бiр-бiрi турaлы aқпaрaттың 60–
80%-ын бeйвeрбaлды қaрым-қaтынac aрқылы aлaды
eкeн. Coндықтaн көлгiрcу, aлдaп-aрбaумeн жұртқa жaғу
қиын. Coндықтaн жaғымды имиджғa ұмтылу қaй кeздe
дe тaбыcқa әкeлeдi. Әрiптecтeрiңiзбeн дe жұмыc
oрнындa жaйлы aтмocфeрa oрнaтa aлacыз.
Менің өмір жолым
Қайсысы маңызды: өткен, қазіргі немесе болашақ?

Барлығы маңызды: өткеннің тәжірибесін талдай білу,
болашақтың болашағын көру, "осында және қазір" мақсат
қоя білу, өміріңіздегі бір нәрсені жақсы жаққа өзгерту
мүмкіндігін көру.
Менің өмір жолындағы мақсатым:өмірді Міндеттер:өзімді дамыту,ойларымды
мағыналы өткізу,алдыға қойған мақсат тазалау,адамдармен ашық қарым қатынас
пен армандарымды жүзеге қалыптастыру,минус жерлерімді плюс
асыру,өмірімдегі барлық мүмкіндікті қылу,эмоцияларымды басқару,өзгелерді тыңдап түсіне
қолданып,өмірден рахат ала білу,өзімді білу,көбірек еңбектену
өзіммен салыстыру,өзгелерге мән
бермеу,өзіме жақын адамдарды
қуанту,өмірідің қандай жағдайы
болмасын берілмей алдыға жүру.
Сыртқы имиджді құраушыларға: Біз адамның өзін ортада қалай ұстайтынын,
- мимика, айналадағыларды құрметтейтінін немесе
- дауыс күші мен тембрі, менсінбейтінін жүріс-тұрысына, отырысына, қимыл-
- костюм, қозғалысына қарап байқаймыз. Адамның әрбір
- қимыл, қимылы әдепті, табиғи жағдайға сай болуы қажет.
- мәнер. Имидж құрылымы:
Айналаңыздағы адамның
санасындағы сіздің бейнеңіз туралы - сыртқы бейне;
көзқарас. Ол сізбен жүздесуден - вербалды және вербалды емес қарым - қатынасты
кейінгі сыртқы кейпіңіз бен өз - пайдалану құралы;
өзіңізді ұстауыңыздың тәрбиелік - ішкі «Мен» сезімінің кәсібіне сәйкестігі.
мәні мен сөйлесу мәнеріңіз арқылы
қалыптаспақ. Сыртқы бейнеміздің
үйлесімді әсер қалдыру үшін
вербалды және вербалды емес
қатынас қажет:
• Мәнерлі сөйлеу
• Көндіре білу
• Стиль мен киім түсінің
психологиялық әсерін білу
• Тұрған тұрысқа, мимикаға және
мәнерге көңіл бөлу
• Шыдамдылық
• Көргіштік
Адамның имиджінің негізгі бөлігі - қимыл-қозғалыс, ол адамның көңіл күйін білдіреді. Қозғалыс тез әрі жылдам
болмауы керек. Жүріс-тұрыс сылбыр болмауы керек, денені тік ұстау қажет. Сымбатты дене бітімі кез келген
адамға жарасымды, ол табиғаттың сыйы, кейде оған спортпен, бимен шұғылдану арқылы қол жеткізуге болады.
Дұрыс отыра білу, баспалдақтан дұрыс түсу және көтеріле білу.

Жалпы, адам баласының дене қозғалысының сымбатының түзу болуы оның денсаулығын білдіреді. Өз денесін
емін-еркін ұстап жүретін адам қашан да көз тартарлық көрікті болып жүреді. Негізінде адам баласы іштен
сымбатты болып тумайды. Адам өсіп-жетілу, еңбек ету процестерінде, сондай-ақ, дене шынықтыру
жаттығуларымен шұғылдану барысында қалыптасады.

Адам денесінің сымбаты жас кезден бастап қалыптаса бастайды. Бұл тек сұлулық жағынан ғана емес, анатомия
және физиологиялық тұрғыдан қаралады. Демек, дене құрылысы сұлу да сымбатты келген адамдардың ішкі
мүшелері дұрыс жұмыс істейді деген сөз. Әсіресе, жүрек, өкпе, бауыр мүшелері дұрыс, қалыпты жағдайда
жұмыс істегенде адамның жүріс-тұрысы, әрбір қозғалыстар артық жүктеме түсірмей еркін орындалады. Ал мүсін
келбеті бұзылған кезде, басын салбыратып еңкейіп жүруі, жүріс-тұрысы епсіз, қозғалысы сылбыр болады.
Себебі, ішкі органдардың функционалдық қызметінің бұзылуынан адам өзінің қозғалысын және аяқ-қолдарының
қимылын үйлестіре алмайды.

Ұқсас жұмыстар
Мұғалімнің әлеуметтікПедагогикалық портреті
МҰҒАЛІМ ИМИДЖІ
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі. Педагогикалық еңбектердің көрнекті шеберлері
ПЕДАГОГТЫҢ ИМИДЖІ
Мұғалімнің әлеуметтік педагогикалық портреті
Мұғалімнің шектеулілігі
Оқушылардың жауаптары
Кәсіби құзыреттіліктің төрт түрі
Менің мамандығым
Мамандық таңдау ережесі
Пәндер