Әмбебап мұғалім
Презентация қосу
ЖАҢА
ТЕНДЕНЦИЯДАҒЫ
МҰҒАЛІМ
ТҰЛҒАСЫ

Әлібек Аяулым
Ппк 19-01
«Жаңа формация педагогы - рухани дамыған әрі
әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық
құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген
білікті маман, өзін - өзі әрдайым жетілдіруге
ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді
шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін
жауапты»
Н.
Назарбаев.
ХХІ ҒАСЫРДЫҢ МҰҒАЛІМІ
ҚАНДАЙ БОЛУ КЕРЕК?
Жаңа формация мұғалімі: 4. Жастық және педагогикалық
психология бойынша базалық білімі
бар: әр түрлі жас кезеңдеріндегі
1. Мұғалім білім берудің жаңа оқушылардың, ұжымның
құндылықтарына бағытталған, психологиялық заңдылықтарын
жаңа мектептердің және оларды диагностикалауды;
тұжырымдамаларын, тәрбие мен педагогикалық өзара әдістер мен
білім берудің балама жүйелерін тәсілдерді, өздік талдауды
біледі; білім мазмұнын құрудың ұйымдастыру принциптерін игерген.
жаңа әдістерін айта алады.
2. Дамыта оқытудың
5. Құзырлық тұрғысынан
психологиялық-педагогикалық ұйымдастыру қарым-катынас
қабілеті бар, яғни құрастырушылық,
негіздерін біледі.
кәсіби, әлеуметтік, жеке тұрмыстық
3. Оқытуды біріктіру және құзырлықтарға ие.
саралаудың тұжырымдамалық
әдістері мен прициптерін, 6. Жалпы және кәсіби білім беруді
маңыздылығын біледі. қазіргі модернизациялау арқылы
қоғамның талабы мен жеке
тұлғаның сұранысын қамтамасыз
ете алады.
ХХІ ғасыр ілім мен ғылымның
ғасыры деген күннің өзінде
адам баласы бір саланың ғана
маманы болып қалмау керек
дегенді алға тартуда. Яғни сіз
әмбебап болуыңыз керек.
1. Тәуекелшіл

2. Психолог

3. Білікті педагог

4. Көшбасшы

5. Заманауи технологияны
игреу

6. Рухани бай болу керек

7. Әмбебап мұғалім

8. Интеллигент
Жаңа формация мұғалімі дегеніміз - «рухани -
шығармашылық тұрғыдан дамыған, кәсіптік біліктілігімен,
педагогикалық дарындылығымен және жаңалыққа
ұмтылысымен танылатын, ұйымдастырушылық қабілеті
жоғары тұлға».
Бүгінгі таңда еліміздің білім беру саласында бәсекеге
қабілетті ұрпақ тәрбиелеу үшін маңызды міндеттерді
шешуге бағытталған күрделі бетбұрыс жасалуда.
Мұғалімнің кәсіби мүмкіндігі оның бойындағы өзін-өзі
дамытып отыру дайындығына тікелей байланысты. Бұл
мәселеге әлеуметтік-педагогикалық тұрғыдан келу үшін
мұғалімнің субьект ретіндегі алдына қойған міндеттерін
орындауға деген әзірлік деңгейіне көз жеткізу қажет.
Әрине, оның кәсіби өсуі жеке тұлға ретіндегі ерекшелігіне
әбден қатысты. Сондықтан бұл жерде даралық-тұлғалық
қалыптасу, іскерлік-әдістемелік жетілдіру, кәсіптік-пәндік
білімін толықтыру компоненттерінен өз қажеттілігін тани
алу мүмкіндігі туады. Бұл жердегі «өз қажеттіктерін
сезіну» - кәсіби қызметтің негізі. Өйткені, ол өзінің
әлеуметтік бар мүмкіндігін дамытудың жолдарын білу
деген.
ОҚЫТУДЫ ӨЗЕКТІЛЕНДІРУДІҢ
ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ:
мұғалім оқушыны өз тақырыбы
бойынша қайшылыққа әкеліп, оны
шешудің жолдарын табуды өздеріне
ұсына алуы;

қайшылықты практикалық іс - әркетте
көрсете білуі;

бір сұрақты жан – жақты қамтитын
бірнеше жауаптар ұсына алуы;

құбылысты әр түрлі позициядан
қарастыруды тапсыруы;

мұғалім оқушыға ұқсастықтар мен
қайшылықтарды өз беттерімен
салыстыруға, қорытуға, түйіндеуге
жағдай туғызады;

нақты сұрақтар қояды;

тапсырмаларды бірігіп орындайды.
Білім беру – шын мәнінде, баланың өзінің дербес мүмкіндіктерін
ескере отырып белсенді іс - әрекет жасауына, жақсы көруі мен
қорғанушылығын еркін көрсете білуіне, оқушының тұлға ретінде
үнемі дамуына, жас және жеке ерекшеліктерін ескеруге жағдай
туғызу деген сөз. Оқушының өзін тану үшін ғылыми және өмірлік
проблемаларын шешудің бірден – бір тәсілі - өзін - өзі
рефлекциялық басқаруды жүргізе алуы. Білім беру жүйесінің
басты міндеттерінің бірі ретінде бастауыш және орта білім
кезеңінен – ақ демократиялық қарым – қатынастарды орнықтыру
көзделеді. Ол үшін оқытудың мынадай басты ерекшеліктерін
дағдыға айналдырудың маңызы зор:

- өз тәжірибесін пайдалана отырып жаңа білім арқылы дүниеге
өзіндік түсінік пен танымды қалыптастыру;

- - өзге адамдардың ұсынатын идеяларына конструктивтік
көзқараспен қарай алу;

- - өзіне қарама – қарсы идеяларды жоққа шығаруға емес,
түсінуге ұмтылу, одан өзі үшін нәтиже түйіндеу;

- - өз біліміндегі олқылықтарын көре білу және оны жоюдың
жолдарын табу;
Кәсіби білімді маманның құзіреттілігі сол маманның
жеке тұлға ретіндегі қасиеттерінің және ішкі
психикалық жағдайларының күрделі жүйесі, оның
кәсіби қызметі мен қабілетін іске асыру.
Құзіреттілік – қызмет атқарушының жеке мүмкіншілігі
оның квалификациясы (білімі мен тәжірибесі), шешім
кабылдай алуы немесе белгілі бір білім мен
дағдыларына сәйкес шешім қабылдауы.
Құзіреттілік - жеке тұлғаның теориялық білімі мен
практикалық тәжірибесін белгілі бір міндеттерді
орындауға даярлығы мен қабілеті. Ол жансыз
жаттанды білім түрінде емес жеке тұлғаның
танымға, ойлауға қатысын және әрекетке, белгілі
мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы
мен нәтижелерін талдауға, ұдайы түрде ұтымды
түзетулер енгізіп отыруға деген икемділігінің
белсенділігінен көрінеді.
Құзіреттілік бірінші орынға білімгердің ақпаратты
сауаттылығын емес, оның мәселені дұрыс шеше білу
қасиетін қояды. Егер болашақ педагогтың
құзыреттілігінің қалыптасуын орта кәсіби білім беру
жүйесінің аумағында қарастырсақ, онда білім, білік,
дағды мүмкіншілігі, яғни, бір сөзбен педагогикалық
қызметке маманның қаншалықты дайын екендігі
туралы айтуға болады. Кәсіби құзіреттілік деп
педагогтың жеке бас сапалары мен оның
психологиялық-педагогикалық және теориялық
білімінің, кәсіби біліктілігі мен дағдысының,
тәжірибесінің бір арнада тоғысуы деуге болады.
Қорыта айтқанда, бүгінгі студент — ертеңгі маман.

Болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуында үздіксіз
практиканың алатын орны ерекше. Ол педагогикалық оқу орны
мен мектеп арасындағы тығыз байланыстың нәтижесінде жүзеге
асырылады. Нақты жүзеге асырудың тікелей жолы - студенттер
үшін "Мектеп күнін" өткізуді қайтадан қалпына келтіру (бұрын
болған). Бұл педагогикалық оқу орындарының студенттері
аптаның бір күнінде толығымен мектепте болып, алдына қойған
міндеттерге жетудің тікелей жолы. Өйткені, қазіргі 1,2-курс
студенттері практикаға сабақтан шыққан уақытта барады, бұл
кезде студенттердің қандай да бір нәрсеге үйренуге деген
қызығушылығы төмен болады деп ойлаймын.
Әдебиет:
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Алматы,
2010. 6 б. 2. Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі
білім беруді дамыту тұжырымдамасы. – Астана, 2004. - 3-4 бб.
3. Әлмұханова Х.Т., Бейсебаева П.С.Құзіреттілік –кәсіби маман
даярлаудың басты сапасы. - //
http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Pedagogica/2_85259.doc.htm
4. Назарбаев Н. Инновациялар мен оқу- білімді жетілдіру арқылы
білім экономикасын - // Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық
университетінде оқылған лекция. - Астана, 2006.
Назарларыңызға көп рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Метапәндік әрекеттер
Білім берудің құзіреттілік үлгісі
МҰҒАЛІМ ОҚЫТУ
Оқытудың заңдылықтары
Студентте - жеке
Бағалау критерийлерін анықтау
Мұғалімдердің пікірлері
Тәрбие ұғымы
Танымның әлеуметтік
Өмірбаяны 1934 - 1937 жылдары Қазақ саяси баспасының редакторы, сонымен бір мезгілде
Пәндер