ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
Презентация қосу
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ
СТАНДАРТЫН ОҚЫП
ҮЙРЕНУ.

Орындағандар: Міралхан Мөлдір
Оңалбай Марал
Орынбай Жанна
Мырзахан Ақерке
Сүйінбай Мұхтархан
Өмірбек Мақпал
Негізгі орта білім берудің жалпы білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары (бұдан әрі – білім беру ұйымдары)
меншік нысаны мен
ведомстволық бағыныстылығына, сондай-ақ
оқыту тіліне қарамастан білім беру қызметін:
1) осы стандартқа;

2) оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу

жоспарларына;
3) Қазақстан Республикасының білім беру

саласындағы уәкілетті органы белгіленген
тәртіппен бекіткен басқа да нормативтік
құқықтық және құқықтық актілерге сәйкес
жүзеге асырады.
СТАНДАРТТЫ ҚОЛДАНУ
1. оқыту мен тәрбиелеудің сапасын
арттыруға;
2. үштілді білім беру саясатын іске асыруға;
3. академиялық және практикалық
бағыттылығының үйлесімділігіне;
4. тереңдетіп оқытуды қамтамасыз етуге;
5. оқыту мен тәрбиенің бірлігі қағидатын
іске асыруға;
СТАНДАРТТЫ ҚОЛДАНУ
6.алушылардың ерекше білім беру
қажеттіліктері мен қосымша білім беру
қызметтерін алуға
7.негізгі орта білім берудің баламалылығын
қамтамасыз етуге;
.8.инновациялық практиканы қолдауға
және дамытуға;
9.білім сапасын қамтамасыз ету бойынша
білім беру ұйымдарының қызметін
объективті бағалауды ұйымдастыруға
бағытталған.
СТАНДАРТ:

білім беру ұйымдарының әртүрлі типтері
мен түрлері үшін негізгі орта білім берудің
үлгілік оқу жоспарын;
негізгі орта білім берудің оқу пәндері

бойынша оқу бағдарламаларын;
оқу пәндері бойынша оқулықтар мен оқу-

әдістемелік кешендерді;
білім алушылардың оқу пәндері бойынша

оқу жетістіктерін бағалау өлшем
шарттарын;
білім беру ұйымдарында оқыту мен

тәрбиелеуден күтілетін нәтижелерге қол
жеткізуді қамтамасыз ететін басқару
СТАНДАРТ:
білім беру ұйымдарының білім беру
процесін мониторингтеу жүйесін;
білім беру ұйымдарындағы білім беру

процесін, оның ішінде ерекше білім беру
қажеттіліктері бар білім алушылар
үшін материалдық-техникалық,
ақпараттық-коммуникациялық
қамтамасыз етуге қойылатын бірыңғай
талаптарды;
білім сапасын қамтамасыз ету бойынша

білім беру ұйымдарының қызметін
бағалау параметрлерін әзірлеу үшін негіз
болып табылады.
СТАНДАРТТА
Білім беру ұйымдары тәрбиелеудің, оқыту
мен дамытудың әр түрлі педагогикалық
технологияларын қолдану арқылы
денсаулық сақтайтын ортаны қамтамасыз
етеді.
«Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің

даярлық деңгейіне қойылатын талаптар»
деген бөлімде белгілі бір білім беру
саласына енетін оқу пәндері бойынша ұзақ
мерзімді сипаттағы мақсаттар жүйесі
түрінде білім беру салалары (және оқу
пәндері) бойынша оқытудан күтілетін
нәтижелер көрсетілген.
СТАНДАРТТА
«Білім беру мазмұнына қойылатын
талаптар» деген бөлімде типіне, түріне
және меншік нысанына, сондай-ақ оқыту
тіліне қарамастан, білім беру
ұйымдарында міндетті оқып білуге
жататын негізгі орта білім беру
мазмұнының құрамы, құрылымы мен
көлемі көрсетілген.

«Оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне
қойылатын талаптар» деген бөлімде
апталық оқу жүктемесі, оқу жылының
ұзақтығы, топтарға бөлу үшін сыныптың
толымдылығы көрсетілген.
НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ
АЯҚТАЛҒАНДА БІЛІМ
АЛУШЫ(МАТЕМАТИКА):
1) элементар математиканың, статистиканың
және ықтималдық теориясының негізгі
ұғымдарын; сандар классификациясын;
2) математиканың академиялық тілін; санды
стандартты түрде жазу тәсілін;
3) практикалық есептерді шешуде
математикалық білімін; математикалық
есептерді шешу алгоритмдерін;
4) заңдылықтарды талдайды және олардың
негізінде математикалық модельдер
құрастырады; статистикалық деректердің
берілуінің түрлі нысандарын пайдаланып,
статистикалық деректерді;
5) математикалық есептерді шешудің
алгоритмдерін; статистикалық деректерді
өңдеу және талдау нәтижелері бойынша
қорытындыларды;
6) есептің түпмәтініне қатысты есептеулер
нәтижесін; берілген параметрлердің
мәндеріне байланысты функциялардың
графиктерінің орналасуын;
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНА
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Негізгі орта білім беру білім берудің
барлық деңгейлеріне ортақ болып
табылатын және білім алушының мінез-
құлқы мен қызметін ынталандыратын
өмірлік тұрақты бағдарлары болуға
арналған білім алушылардың бойына
ұлттық және жалпыадамзаттық
құндылықтарды дарытуға бағытталған.
Негізгі орта білім беру мазмұнында
айқындалған негізгі құндылықтар:
1) қазақстандық патриотизм мен

азаматтық жауапкершілік;
2) құрмет;

3) ынтымақтастық;

4) еңбек пен шығармашылық;

5) ашықтық;

6) өмір бойы білім алу.
егізгі орта білім беру деңгейіндегі білім
алушылардың апталық оқу жүктемесінің
ең жоғары көлемі 5-сыныпта – 32
сағаттан, 6-сыныпта – 32 сағаттан, 7-
сыныпта – 34 сағаттан, 8-сыныпта – 35
сағаттан, 9 (10)-сыныпта – 36 сағаттан
аспауы тиіс.
Білім алушылардың инвариантты және
вариативті компоненттерден тұратын оқу
жүктемесінің жалпы көлемі, сондай-ақ
сыныптар бойынша апталық және
жылдық оқу жүктемесі үлгілік оқу
жоспарында белгіленеді.

Ұқсас жұмыстар
БЕЙІНДІК ОҚЫТУ
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Орта жалпы білім
Оқыту кезеңдері
Білім берудің Жаратылыстану саласы
ҚР-ның МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ Негізгі ережелері
Кәсіптік білім беру – табыстың кәсіби көзі
Бағдарлы жоспарының мектепті вариативті бітірушілерді бөлігінің оқу
Аксиология - құндылықтар туралы философиялық ілім
Типтік бағдарлама
Университетте ғылыми педагогикалық кадрларды даярлау
Пәндер