Сұйық металл
Презентация қосу
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты:
Сабақтың мақсаты:

Дамытушылық:
Дамытушылық:
Білімділік:
Білімділік: Металдардың
Металдардыңқасиеттерін,
қасиеттерін,
ІІ-топтыңнегізгі
ІІ-топтың негізгітопша
топшаметалдарына
металдарына маңызын
маңызынталдау,
талдау,реакция
реакция
жалпысипаттама
жалпы сипаттамаберу,
беру, теңдеулері
теңдеулеріарқылы
арқылыжаза
жаза
Д.И.Менделеевтіңпериодтық
Д.И.Менделеевтің периодтық білуді
білудіәрі
әріқарай
қарайдамыту,
дамыту,
жүйесініңнегізгі
жүйесінің негізгітопшасындағы
топшасындағы қорытындысын
қорытындысыншығаруға
шығаруға
кальциймен
кальций менмагний
магнийметалдар
металдар үйрету.Химия
үйрету.Химияпәнінен
пәніненалған
алған
жайындаалған
жайында алғанбілімдерін
білімдерінкеңейту
кеңейту білімдерін
білімдерінжетілдіру,
жетілдіру,өз
өзбетінше
бетінше
жәнетереңдету.
және тереңдету. іздену
ізденуқабілетін
қабілетіндамыту.
дамыту.

Тәрбиелік:
Тәрбиелік:
Оқушыларды
Оқушыларды қоршаған
қоршаған ортаны
ортаны
қорғауға,ұжымдық
қорғауға,ұжымдық жұмыс
жұмыс
істеу
істеу қабілетіне,ізденімпаздыққа,
қабілетіне,ізденімпаздыққа,
жауапкершілікке
жауапкершілікке тәрбиелеу
тәрбиелеу..
Ой қозғау
O2
Na
Na2
? ?
O K

Li2O
? ? ?
Na2
O2
S
Сәйкестендіру тесті.
1. NaOH а) бертолле тұзы
2. KMnO4 ә) натрий сульфаты
3. KClO3 б) ас тұзы
4. Na2SO4 в) натрий гидрокарбонаты
5. NaHCO3 г) калий перманганаты
6. NаCI д) күйдіргіш натр
Тіл- өнері
1. РОЫНҚАҒС

2. АСПЫН

3. АЫҚЙАЛ

4. ҮМКСІ
«Мен кіммін»
1.Ең қатты металл
2.Ең қиын балқитын металл
3.Сұйық металл
4.Ең иілімді металл
5.Ең жеңіл металл
6.Ең ауыр металл
“Ой қозғау”
Атомдардың электрондық
формулалары

+4Be …2s 2

+2Mg…3s 2

+20 Ca…4s 2

+38 Sr…5s 2

+56 Ba…6s 2

+88 Ra…7s 2
Периодтық жүйе
ы Группы элементов
иод ды
р Ря I II III IV V VI VII VIII
Пе
I 1 Бериллий
Жай заттың жеңіл, ашық сұр
II 2 сыртқы түрі түсті металл.

III 3
Электрондық …2s2
құрылысы
4 Тотығу дәрежесі +2
IV тығыздығы 1,85 г/см ³
5 Балқу 1284
температурасы
V Қайнау 2697
7 температурасы

VI

VII 10
Периодтық жүйе
ды ы Элементтердің топтары
ио
тар
р қа I II III IV V VI VII VIII
Пе
I 1 Магний
Жай заттардың күмістей ақ,
II 2 сыртқы түрі өте жеңіл,
берік металл
III 3
Электрондық …3s2
4 құрылысы
IV Тотығу дәрежесі +2
5 Тығыздығы 1,74 г/см³
6 Балқу 651
V температурасы
7 Қайнау 1107
температурасы
VI

VII 10
Периодтық жүйе
ы Элементтің топтары
иод ды
р Ря I II III IV V VI VII VIII
Пе
I 1 Кальций
Жай заттың Кальций ақ
II 2 сыртқы түрі түсті, жеңіл
III 3 Электрондық …4s2
құрылысы
4 Тотығу дәрежесі +2
IV
5 Тығыздығы 1,55 г/см ³
Балқу 840
6 температурасы
V Қайнау 1440
7 температурасы
VI

VII 10
Периодтық жүйе
ды ы Элементтердің топтары
ио
тар
р қа I II III IV V VI VII VIII
Пе
I 1 Стронций
Жай заттардың күмістей ақ,
II 2 сыртқы түрі жұмсақ металл
III 3 Электрондық …5s2
формуласы
4 Тотығу дәрежесі +2
IV Тығыздығы 2,63г/см³
Балқу 771
6 температурасы
V Қайнау 1384
7 температурасы
VI

VII 10
Периодтық жүйе
ды ы Элементтердің топтары
ио
тар
р қа I II III IV V VI VII VIII
Пе
I 1 Барий
Жай заттардың жұмсақ,
II 2 сыртқы түрі күміс
III 3 түсті металл
.
IV Электрондық …6s2
5 формуласы
Тотығу дәрежесі +2
V
Тығыздығы 3,76 г/см³
7 Балқу 710
температурасы
8 Қайнау 1696
VI температурасы

VII 10
ды ы Элементтердің топтары
ио
тар
р қа I II III IV V VI VII VIII
Пе
I 1 радий
Жай заттардың сирек
II 2 сыртқы түрі радиоактивті
элемент
III 3
Электрондық …7s2
4 формуласы
IV Тотығу дәрежесі +2
5 Тығыздығы 5,5 г/см³
6 Балқу 973
V температурасы
7 Қайнау 2010
температурасы
VI

VII 10
Бесінші орында Адам
Массалық үлесі- ағзасында 1кг.
3,4%

Са

СаСО3(бор, Гипс CaSO4*2H2O,
аппатит Ca3(PO4)2
мәрмәр,
әктас,маржан).
Сегізінші орында 200-ге жуық
Массалық мин.құрамына
үлесі-1,9% кіреді.

Mg

Магнезит MgCO3, Жасыл
доломит өсімдіктердегі
MgCO3*CaCO3 хлорофилдің
асбест құрамды бөлігі.
3MgO*2H2O*2SiO2
Химиялық қасиеттері
(тотықсыздандырғыштар, т.д.+2)
MgCl2

MgH2
Mg
MgO+H2

Mg3N2
CaCl2

CaO
Ca
CaH2

Ca(OH)2+H2
Берилий элементінің ашылуы

1828 жылы неміс химигі Ф. Велер
(1800-1882) берилийді алды.

Қолданылуы
Баяу балқитын металдардың бериллидтері — авиация
және ракета жасауда аса қажетті зат.Рентген Фридрих Вёлер
сәулелері бериллийден жақсы өтетін болғандықтан,
одан рентген трубкаларының терезелерін дайындайды.
Бериллий әр түрлі құймалар және коррозияға
берік болат алуда,
электротехникада,атом реакторларын жасауда
кең түрде қолданылады.
Қазақстанда бериллий Өскемендегі титан-магний
комбинатында өндіріледі.
Магний элементінің ашылуы
1808 ж. ағылшын ғалымы
Г.Дэви (1778 — 1829) ашқан.

Қолданылуы
Гемфри
Дэви Магний құймаларының
өнеркәсібінде, құймаларды
легирлеуде, қиын тотықсызданатын
және сирек металдарды металлотерм.
жолмен алу үшін (мыс., Tі, Zr, Hf, U,
т.б.), магний органик. қосылыстар
синтезінде қолданылады.
Кальций элементінің ашылуы
1808 ж. ағылшын ғалымы
Г.Дэви (1778 — 1829) алған.

Қолданылуы
Кальций инертті газды тазартып болат, никель, мыс, Гемфри
т.б. металдарды балқыту үшін қоспа ретінде Дэви
пайдаланылады.
Кальцийдің қосылыстары құрылыста кеңінен
қолданылады.
Стронций элементінің ашылуы
1808 ж. ағылшын ғалымы
Г.Дэви (1778 — 1829) алған.

Қолданылуы
Гемфри Дэви

Медицинада дәрілер даярлайды, фото,
кино ісінде, лабораториялық реактив ретінде де қолданылады.
Барий элементінің ашылуы
1808 ж. ағылшын
ғалымы
Гемфри Дэви (1778 — 1829)
алған.

Қолданылуы
Гемфри Дэви

Оның қорытпалары газ жұтқыштар ретінде, электронды лампыларда,
ал оның оксиді катодтарға қаптау жасау үшін қолданылады.
Барий карбонаты BaCO3 барийдың басқа қосылыстарын алуға, шыны
өнеркәсібінде қолданылады
Барий сульфаты BaSO4 рентген сәулелерін жақсы жұтатын қасиетке ие
болғандықтан, ақ пигмент ретінде медицинада қолданылады
Радий элементінің ашылуы
1910 жылы М.Кюри-
П.Кюри француз
химиктері радий
элементін ашты.

Қолданылуы
М.Кюри және П.Кюри
a)әртүрлі салада қолданылатын атом
реакторлары(өндірістердегі сәулеленулер
медицинада және эксперименталды мақсатарда қолданылады).
б) өндірісте, медицинада немес ғылымси зерттеу мақсаттарында
қолданылатын ашық түрдегі радиоактивті заттар.
в) радиациялық химияда
Тұрмыстық және медициналық приборлар қолданады.
Алынуы
(электролиз)
Ca2++2e→Ca0
1. Сыртқы деңгейінде екі электрон бар:
Графикалықдиктант
(иә-“⌃”,жоқ-“–”)

2. Табиғатта Са және Mg ғана көп, ал қалғандары
аз таралған:
3. ІІА-топ металдары барлығы ауыр металдар:
4. Тотығу дәрежесі +2 :
5. Кальцийдың атомдық массасы 40,08 :
6. ІІА-топ металдары барлығы–күшті
тотықтырғыштар:
7. Радий –сирек радиоактивті элемент:
8. Оларға ROH – типті гидроксидтер сәйкес келеді:
⌃⌃–⌃⌃–
⌃–
Үйге тапсырма

§5.5-5.8,100 бет, конспект «Алюминий .Темір»
Бағалау

Ұқсас жұмыстар
ЭЛЕКТРЛІ ҚОЖ АРҚЫЛЫ ҚҰЮ
МАНОМЕТР
Арналы рециркуляциялық жылытқышы бар туннельді пештер
Домна шойыны
Металдар өндірісі туралы ақпарат
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ұсынған ғалым
Мұнай қоймасы
Резеңкеленген сорғылар
Жылулық құбылыстар
Жылу мөлшері
Пәндер