Құқықтық тәрбиелеу
Презентация қосу
Құқықтық
тәрбиелеу:
қажеттілігі,
нысандары
және әдістері
Орындаған: Башкеев Темирлан
Топ: 106
Қабылданған: Қасымбек Әлия
Құқықтық тәрбиелеу
көптеген кұрамдас бөліктерден
тұратын жалпы азаматтык
тәрбиелеудiн бiр түрi.
Тұлғаны тәрбиелеудің
ТҮРЛІ НЫСАНДАРЫ (ТҮРЛЕРI)

болатыны белгiлi: саяси, идеологиялык, енбек, адамгершілік,
кұкыктык, мәдени, патриоттык, отбасылык, мектептегi және
т.б. Олардың барлығы тығыз байланыста болады, себебі
адамдардын санасы мен жүріс-тұрысына рухани
(интеллектуалдык) ыкпал етуiнiн бiрынгай процесiн кұрайды.
Құқықтық тәрбиелеу

РЕТІНДЕ

азаматтардың бойында құқықтық санамен кукыктық
мәдениеттің жоғарыдеңгейін калыптастырудагы
мемлекет, сонымен қатар қоғамдық құрылымдар,
бұқаралық ақпарат құралдары, енбек ұжымдарынын
мақсатты қызметі түсініледі. Бұл угым кұкық және өзге
де құқықтық құбылыстар туралы білімдерді алу және
таратуды, құқықтық құндылықтар мен идеалдарды
менгеруді қамтиды.
ЗАҢГЕРЛЕР ҮШIН
ҚҰҚЫҚТЫҚ
ТӘРБИЕЛЕУ
кәсіби қызығушылық
тудырады, сол себепті ол заң ғылымымен жан-жақты зерттеледi.
Құкыктық тәрбиелеудің қажеттілігі даусыз. Қазіргідей құқыктық
мемлекеттi кұру жағдайында құұыұтыұ бiлiмге деген қажеттiлiк
ерекше байқалады.
Құкыктык тәрбиелеудiн басты
МАҚСАТТАРЫНЫҢ БIРI

азаматтын бойында құқыққа деген дұрыс көзқарасты, прогрессивті құқықтық
дуниетанымды қалыптастыру; өз құқықтары мен мүмкiндiктерiн жақсы
меңгерген, оларды барлық заңды құралдардың кемегiмен қорғай алатын,
əлеуметтік тұрғыдан белсендi қоғам мүшесін дайындау.
құқықтық насихат

(дәрiстер, әнгімелесу, кенес берулер; кітаптар мен кiтапшалар шыгару; <<денгелек
үстелдер» еткiзу; баспасезде, радио мен теледидар аркылы сөз сөйлеу;
тындармандар мен окырмандардын сұрақтарына жауап беру, ягни белгiлi бiр
дәрежеде «кукыкты жаппай окыту»);

Құкыктық тәрбиелеу
нысандары құқықтық оқыту

келесідей түрлерге (жогары оку орындарында, орта кәсiби мектептерде, училищелерде, техникумдерде
және колледждерде кәсіби білім беру және меңгеру; түрлi курстарда және

жіктеледi: жиындарда кукык негiздерiн окыту);

құқықтық тәжірибе

күнделікті тәжірибе (сот процестеріне талапкер, жауапкер, жәбiрленушi, сот
заседателi ретiнде катысу; түрлі азаматтық-құқықтық мәмілелерді бекіту; адвокат
кызметін пайдалану, кукык коргау кызметi)
ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА
заң шығару, құқықты жузеге асыру
процестерiне, құқықтық тәжiрибеге,
құқықтық мекемелердiң, мемлекеттiк
аппараттын және оның лауазымды
тұлғаларынын қызметiне, заңдылық пен
құқықтық тәртіпті нығайтуға белсенді
түрде әсер етеді.
Ғылыми әдебиетте кеңінен
таралған формулаға сәйкес:

құқықтық сана құқыққа дейiн, құқықпен
бiрге және құқықтан кейiн де өмiр сүредi
(Н.C. Малеин, Н.Л. Гранат және т.б.).
Жалпы алғанда, бұл анықтама дұрыс.
Дегенмен ол бiрқатар ескертулердi қажет
етеді, себебі, құқықтық сананы құқықтан
ажыратып, жеке қарастыруға болмайды,
құқық пен құқықтық сана тығыз
уйлесiмдiлiкте болады және бiрiн-бiрi
колдап, толыктырып отырады.
ҚОРЫТЫНДЫЛАЙ КЕЛЕ,
қазiргi заманғы қоғамдағы құқықтық сананың біркелкі
емес, қарама-қайшы, көп жағдайда бұрмаланған екенiн
айтып етуге болады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
ТӘРБИЕНІҢ МАЗМҰНЫ
Мемлекет және заң
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Отбасы тәрбиесі
Құқықтық сауаттылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
Тәрбиедегі жаңашылдық
Тәрбие түрлеріне сипаттама
Тәрбие бағыты. Бастауыш сынып
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім және тәрбие
АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
Пәндер