Мәдениет және өркениет ұтымдарынын жалпы аныктамасы
Презентация қосу
«ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ NSEO «KAZAKH-RUSSIAN MEDICAL
УНИВЕРСИТЕТІ» МЕББМ UNIVERSITY»

СӨЖ №11
Тақырыбы: Мәдениет және өркениет: өзара
байланысы мен ерекшелігі
Орындаған:
Курс : 1 курс
Тобы:
Факультет: Жалпы медицина
Қабылдаған: Омарғазы Ерғали Омарғазыұлы
Жоспар

1. Мәдениет және өркениет ұтымдарынын жалпы
аныктамасы.
2. “Мәдениет” және “өркениет” ұғымдарының
аракатынасы
3. Мәдениет пен еркениет типологиясы
1. Мәдениет және өркениет ұғымдарының жалпы
аныктамасы

Әрбір адам ұлттың, әлеуметтік топтың, таптың, ортаның өкілі, яғни
накты мәдениеттiң өкiлi. Мәдениет дегенiмiз - адамнын iс-әрекеті,
оның даму формасы.
Табиғаттан тыс, адам қолынан шыкканның бәрi де мәдениет айғағы
бола алады. Мәдениет әлемі - адамның өз әлемі, өйткені ол адамның
шығармашылық, жасампаздық кабілеттерiнiң жемiсi. Адамзат тарихы
- мәдениет тарихы.
Мәдениет дегенiмiз табиғаттан өзгеше, одан тыс алам колымен
жасалған құбылыстар.
Мәдениет дегеніміз - өндiрiсте, ғылымда, өнерде, техникада адам
қол жеткізген жетістіктер мен нәтижелер. Гуманизм, адамгершiлiк
қасиеттер ұят, ар, әділеттілік, карапайымдылық, тәрбиелілік, әдептілік
т.б. адамның руханилығының негізін құрайды.
Көптеген ғалымдар цивилизация/лат./- өркениет деген ұғымды
енгiзген ХҮIII ғасырдағы шотланд философы Адам Фергюссон деп
есептейді.
Өркениет дегенiмiз - адамзаттын даму процесінде тағылықтан кейін
дүниеге келген ерекше тарихи кезең. Оның ерекшелiктерi - енбек
бөлісуі арқасында адамдар карым-катынасы кеңейіп, тауар
өндiрiсiнiң пайда болуы, таптардың қалыптасуы, мемлекеттiң,
ғылыми көзкарастың дами бастауы.
Өркениет деп салыстырмалы тұйыкталған, өзіндік ерекшелігі бар
қоғамдастықты атаған (О.Шпенглер, И.Данилевский)
Өркениет дегенiмiз - өзiндiк өндiрiстiк технологиясымен, оған сай
мәдениеті бар тарихи нақты қоғам.
Өркениеттiң негiзiн машина/техника технология құрайды, сондықтан
онда рухани мәдениеттің тұтастығы жоқ, онда арнайы мамандандыру
басым. Сөйтіп, мәдениет өзiнiң руханилығын жоғалтып, өркениетке
айнала бастайды, сапа санмен алмастырылады.
Мәдениет пен өркениеттiн бiр-бiрiне
қарама-қарсы қойылу тенденциясы
мәдениет-өркениеттің ішкі рухани мазмұны,
Сондықтан мәдениет - бұл рухани
құндылықтар, ғылым, философия, өнер
жетiстiктерi, ал өркениет-қоғамның
шаруашылық технологиялық, әлеуметтік-
практикалық дамуының деңгейі, ал
өркениет-мәдениеттiң сырткы материалдық
қабаты ретінде түсiндiрiлуiне негізделеді.
Айтылғандарды қорытындылай келе, өркениет ұғымы:

- өркениет тарихи дамудың нақты кезеңін (Ш.Фурге);
- өркениет пен салыстырмалы тұйықталған, озістік ерекшелiгi бар
коғамдастық атауын (О.Шпенглер, И Я. Данилевский)

- Руханилық шығармашылық және еркiндiк саласы
ретіндегі мәдениетке қарама-қарсы тұрған қоғамның
материалдық, технологиялық жағын (Зиммель);

- қандай да бір мәдениет типінің соңғы аяктаушы сатысы, осы
мәдениеттің жойылу сатысын (Шпенглер)
- кез-келген жеке тұрган әлеуметтік-мәдени әлемді (Тойнби) білдіреді.
Өркениеттің маңызды
белгілері

Жазудың пайда болуы/
Мемлекеттің ғылым, өнер, білім,
құрылуы заң т.б.

адамдар қарым-
қатынасы кеңейiп, тауар
өндiрiсiнiң пайда болуы:
қалалардың пайда
когамның таптарга болуы
жіктелуі
2)Мәдениет пен өркениеттің арақатынасына көзқарастардың
көптүрлілігі үш негізге бөлінеді
Бiрiншi жағдайда мәдениет пен өркениет бір мағынадағы ұғымдар,
синонимдер ретінде алынады, яғни олардың арасындағы қандай да бір
айырмашылык аталмайды. Ағылшын ғалымы Арнольд Тойнби өзінің көп
томдык “Тарихты түсіну” атты еңбегінде мәдениеттiң рухани аспектiсiне
акцент қоя отырып, өркениеттi оның кандай да бір сатысы ретiнде
карастырады, ал дiндi мәдениеттiң басты және анықтаушы элементі деп
есептейдi.
Екiншi жағдайда мәдениет пен өркениеттiң арасында ұксастыктар да, елеулі
айырмашылыктар да аныкталады. «Мәдениет - бұл даму шегіне, өзiнiң
әлеуметтік ең жаксы жағдайларына жетпеген және өзінің одан әрі өсуiн
камтамасыз етпеген өркениет» (Бродель Ф. Француз ғалымы)
Үшiншi жағдайда мәдениет пен өркениет бiр-бiрiне қарама-қарсы
қойылады. Бұл жерде немiс ғалымы Освальд Шпенглердiң пiкiрi манызды
деуге болады. Ол өзiнiң атақты “Еуропаның дағдарысы” атты еңбегiнде ол
өркениетті елiп, жойылып бара жатқан мәдениет ретiнде аныктайды.
3) Мәдениет пен өркениет типологиясы
Мәдени-тарихи даму тұжырымдамаларының бiрiншi
тобы бүкіләлемдік тарихтың тұтастығы идеясынан шығады
және тарих пен мәдениеттiң сызыктық дамуы теориясына
негiзделген. Тарих үш сатыдан өтеді. Гегельде бұл шығыстық
(азиаттық), грек-римдік (антикалық) және германдық
(еуропалық) әлем. Ал К. Марксте (“Капиталға” дайындық
қолжазбаларында) - капиталистікке дейiнгi, капиталистік
және посткапиталистік қоғам. К.Маркс бүкіләлемдік-тарихи
үрдісті алғашқы таптық емес қоғамнан (алғашқы қауымдық
қоғам) таптық қоғам арқылы (құлиеленушілік, феодализм,
капитализм) жаңа тапсыз қоғамға қарай қозғалыс ретiнде
көрсетті.
Ғылыми әдебиеттерде өркениеттiң дамуында екі сатыны бөліп
көрсетеді:
1) құлиеленушiлiк және феодалдық қоғамға тән аграрлық;
2) капиталистік қоғаммен байланысты индустриялық.

Бiрiншiсiнде патриархалдық типтегі мәдениет үстемдік етеді. Оған
табиғатка жақындық, консерватизм, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың
беріктігі, туыстық қатынастардың маңыздылығы, тұрмыстың
тұйықтығы және мәдениеттер арасындағы өзара әрекеттестiктiң
әлсiздiгi, өнердегі фольклорлық бастамалардың басымдығы сияқты
белгілер тон. Аграрлық өркениеттiң түрлері егін шаруашылығы
(отырықшы өмір салтымен бiрге) және мал шаруашылыгы (көшпелі
халықтарда) болып табылады.
Индустриялық өркениет қалалық мәдениеттің басым рөлімен,
дамудың қаркындылығымен, бiлiмнiң жылдам өсуiмен,
коммуникация жане ақпарат құралдарының дамуымен, тұрғындар
ұткырлығының ұлғаюымен және басқалармен ерекшеленедi.
Қазiргi күнгi ғылыми әдебиеттерде ХХ ғасырдың
50-ші жылдарының аяғынан бастап

үшінші өркениет сатысы
постиндустриалдық немесе ақпараттық саты -
басталғаны жайлы пікірлер таралуда.
Ол ғылыми-техникалық төңкеріс және жана
технологиялармен байланысты.
Өркениеттің өзге
де типологиясы
бар

Қарастырылу бойынша
Басқа ғалымдар да өркениеттің
өркениет жаһандык немесе
өзге белгілері бойынша екі типін
әлемдік, континенттік
бөлiп карастыруды ұсынады:
(еуропалык), ұлттық (орыс,
бірі-техногендік-Батыс Еуропага
француз өркениеттерi),
тән, екiншiсi –психогендік
аймактық (солтүстік африкалық)
Шығыс елдеріне тән.
болуы мүмкін.

Өркениеттердің ішінде ортақ Метамәдениеттер: сегiз iрi
метамəдениеттерiмен бiрiккен өркениеттер - батыстық,
қоғамдар кеңiнен таралуда. конфуциандық, жапондық,
Христиандық, буддалық. латынамерикалық, үндiстiк,
исламдық метамәдениеттер. православтық-славяндық,
Таулы Кавказ халыктарының
исламдық және африкалық.
метамәдениеті т.с.с.
-Хантингтон
Хантингтон батыстық емес өркениеттердiң одан әрi дамуының үш
нұсқасы болуы мүмкiн деп есептейдi:
1) Батыстан оқшаулануға бет бұру;
2) Батысқа қосылуға әрекет ету;
3) Батысқа қарсы күш жинау мақсатында экономикалық және
әскери күшті біріктіру және арттыру.
Ол ең басты кауiп Батыс пен мұсылмандар әлемi арасындағы
әскери тайталас болып табылады деп есептейді.
Жаңа мәдениеттер мен өркениеттердің ашылуы, этнографиялық
және археологиялық зерттеулер тарихта тұйықталған мәдени
типтердiң параллельді өмiр сүруi жайлы идеяларға әкелді. Ол
қайталанбас мәдени-тарихи типтердiң немесе оқшауланған
мәдениеттердiң дамуы идеясына негізделген.
Назарларыңызға рахмет!
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
https://www.youtube.com/watch?v=U5D4k4PPvcM
Мухамедин Марат Мухамедияұлы “Мәдениет және өркениет aра қатынастары”

Ұқсас жұмыстар
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨРКЕНИЕТ
Өркениет және мәдениет ұғымдары
Өркениет азаматтық қоғам, қалалық мәдениет
ШЫҒЫС МӘДЕНИЕТІ
МӘДЕНИЕТ ЕРЕКШЕЛІГІ
Дінге сенбейтін немесе қатыссыз адамдардың саны қазіргі әлемде жаппай өсу үстіндеде
Батыс пен Шығыс өркениеті
Материалдық және рухани мәдениет
Семинар жоспары
Адам және мәдениет
Пәндер