Тұғырлар Зерттеушілермен берілген анықтамалары Зерттеген ғалымдар
Презентация қосу
Қазіргі заман ғылымында əдіснама деп ғылыми-
танымдық іс-əрекеттердің құрылу принциптері,
формалары мен тəсілдері жөніндегі білімді айтамыз.
Ғылым əдіснамасы зерттеу жүйесіндегі
құрылымдық бірліктердің – нысаны, талдау пəні,
зерттеу міндеттері, зерттеу құралдар тобы т.б.
сипаттамасын береді. Сонымен бірге зерттеу
міндеттерінің шешімін табу процесіндегі əрекеттер
бірізділігін белгілейді.
Əдіснамалық білімдер тобы төрт деңгейлі келеді
(Э.Г. Юдин):
Педагогикалық өлшемнің негізгі мәселелерін қарастырудың
келесі деңгейлерін айқындауға болады
Педагогикалық зерттеудің нәтижелерінің сапасын
негіздеу, көп жағдайда педагогикадан тыс ұғымдар
және критерийлерді – философиялық, логикалық,
математикалық-статистикалық критерийлерді
қарастыруды талап етеді
Педагогикалық өлшемдердің сапасын әдіснамалық
тұрғыда негіздеу: 1) өлшем процесін ұйымдастыру
теориясы; 2) осы процесті ғылыми негіздеу мәселелерін
қамтиды.
Батыс елдерінде тестілердің математикалық-
статистикалық теориясы жақсы құрастырылған, бірақ
тестердің педагогикалық теориясы жеткілікті зерттелмеген.
Оның басты себебі – тестілеудегі америкалық тұғырға тән
прагматизмнің және технократизмнің басым үлесі.
Білім беру мәселелерінің
педагогикалық аспектілері – бұл
педагогикалық өлшемнің педагогика
ғылымымен байланысы,
педагогикалық өлшем пәнін анықтау,
педагогикалық өлшемдердің
педагогикасы мен теориясының
ұғымдық аппаратының арақатынасы,
тест және тест тапсырмаларын
құрастыруға арналған оқу пәнінің
мазмұнын таңдау әдістері.
.
Жүйелілік
Акмеологиял Біртұтастық
ық

Әдіснамалық Әрекеттік
Гуманистік амалдар

Синергетикалық Мәдениеттанымдық

Өркениеттік
Тұғырлар Зерттеушілермен берілген анықтамалары Зерттеген
ғалымдар

Новиков А.М. Кушнер Ю. Сластенин В.А.

Жүйелік Объекттерді жүйе ретінде Объекттің тұтастығын Интегративті инвариативті Л. фон
ашуға, осы объектке тән
тұғыр зерттеуге негізделеді, ол байланыстар мен Берталанфи, А.
ең маңызды күрделі
объект құрылымының байланыстарыдың қарым- қатынастарды ерекшлеуге А. Богданов,
тұтастығын ашуға және қатынастарын ашуға бағыттайды Г.Саймон,
оларды бір толық бейнеге бағыттайды П.Друкер,
келтіруді ұйғарады А.Чандлер

Тұтастық Бөлшектердің күрделі Құбылыстарды жиынтық Тұлға тұтас, өзінің В.С.Ильин
(кешендік) тұтастығын және олардың түрінде қарастыруға құрылымы,функциясы бар
тұғыр өзара қарым-қатынасын бағыттайды күрделі психикалық жүйе
білдіреді ретінде қарастырылу керек

Тұлғалық Ешбір үрдіс, қасиет оның 1) Тұлғаға субъект, Тұтастық тұғырдан шығады, X. Манн, Дж.
мақсат, нәтиже
тұғыр тұлғалық іс-әрекетінсіз тұлғаның іс-әрекеттік және Дьюи
ретінде қарастыруға
дұрыс қабылданбайды бағыттайды. шығармашылық мәнділігін идеяны
2) Тұлғаның негіздейді. ұстанған: К.
бірегейлігін ескеруді А.Абульханова
қажет етеді , И. С. Кон, А.
В. Мудрик, А.
Б. Орлов
Іс-әрекеттік Сана мен іс-әрекет 1) Іс-әрекеттің түрлеріне Баланың іс-әрекетін А.Н.Леонтьев
тұғыр бір-біріне қарама- бағдарлайды (оқу, қалыптыстырудағы
қарсы емес, бірақ қоғамдық пайдалы) оның таным, еңбек және
олар 2) Баланың іс-әрекетін қатынас субъектісіне
теңестірілмеуі де ұйымдастыруға және жетілдіруді қажет етеді
керек, яғни таңдауға бағытталуын
тұтастықты көздейді
құрайды 3) Психика мен іс-әрекеттің
бірлігін, сыртқы және ішкі
іс-әрекет бірлігін,
тұлғааралық
қатынастардың іс-
әрекеттке байланыстығын
мойындауға негізделеді

Полисубъектті Субъекттердің Білім беру үрдісінің М.М.Бахтин,
(диалогиялық) адамгершілік- субъектілерінің және А.А.Ухтомский
тұғыр психологиялық бірлігін микросоциум
көздейді, соның арасындағы қатынасты
нәтижесінде объектілік басты болуын көздейді
әсер шығармашылық
үрдіске орын береді
Антропологиялық Адам туралы барлық Адам туралы К.Д.Ушинский
тұғыр ғылым мағлұматтарын барлық ғылым
жүйелі қолдану және мағлұматтарын
оларды педагогикалық жүйелі қолдану
үрдісті ұйымдастыру және оларды
мен жүзеге асыруда педагогикалық
қолдану үрдісті жүзеге
асыруда қолдана
алу

Табиғи мәнділік Адам мен табиғаттың Ж.Ж.Руссо,
тұғыр жалпы заңдарына Л.Н.Толстой
сәйкес оқу-тәрбие
үрдісін ұйымдастырды
қамтамасыз етеді

Мәдениеттанушылық Құндылықтар жүйесі Танымның нақты- И.Ф.Исаев
ретіндегі мәдениет
тұғыр ғылыми әдіснамасы
салаларына ортақтастыруға
көмектеседі ретінде
қарастырылады

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық өлшемдердің сапасын әдіснамалық тұрғыда негіздеу
Педагогикалық құзыреттілік
ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ - ПСИХОЛОГИЯДА
Жоғары мектеп тарихы және жоғары мектептің қалыптасу мәселелері мен оны шешу жолдары
Педагогика тарихында қолданылатын диалектикалық әдіс
Еркін материялдық нүктенің динамикасы
Химиялық байланыс
Экономика ұғымы және оның мәні
ЖОО педагогика ғылымының әдіснамасы мен әдістемесі
Дифференциалданатын барлық нақты функцияларды табыңдар, егер
Пәндер