Қаржылық жоспарлау процесттері
Презентация қосу
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ,
ОНЫҢ МӘНІ МЕН РӨЛІ.
- Жоспарлау мен болжау – бұл, Экономиканың обьективті тәуелділігі мен
себеп-салдар нәтежиесінде, әлеуметтік және ғылыми-техникалық прогрессте,
қоғамдық өнімділіктің дамуы мен нәтежиесін алдын-ала ғылыми тұрғыдан көре
білу.
Қаржылық жоспарлау экономиканы және оның буындарын басқарудың аса
маңызды функциясы болып табылады. Оны мемлекеттік билік пен басқарудың
органдары, мекемелері және олардың жоғарғы құрылымдары жүзеге асырады.
Алға қойған мақсаттың орындалуында жоспарлау мен болжау келесідей
жолдармен жүзеге асырылады:
• Экономиканың даму бағытын анықтау;

• Мақсатқа жету үшін ұтымды жолдар мен шешімдер табу;

• Нәтежиеге қажетті ресурстарды анықтау.
н
е
Г
гі
и
п
з Зерттелетін процеске қарамастан болжаудың үш сатысы болады:
д
о
е
т
л
е
зг
е
а
н
м
а
қ
с
а
т
Бүгінгі таңда ғалымдардың есептеуі бойынша жоспарлау мен болжау жасаудың 150-ден астам
әдісі бар. Бірақ тәжерибе зінде негізінен соның ішінде 15-20әдісі қолданылып келеді.

Әдістер
Интуитивтік (сапалық, ақпараттық) Формальды (сандық, есептік)

Эксперттік бағалаулар Әдістер
Индивидуалды Экстрополяция

Интервью әдісі Кішкене квадраттар әдісі

Сценарий құру Экспаненцияльды түзетулер әдісі

Аналитикалық жазбалар Орташа тұрақсыз шамалар әдісі

Ұжымдық Интерполяция

Санаға әсер ету Моделирования

Тексеру әдісі Құрылымдық

«Дельфи» әдісі Жүйелік немесе байланыстық

«Мақсат ағашы»әдісі Матрицалық

Матрицалық әдіс
Жоспарл
Болжау
ау

Жоспар - іс- Болжам - арнайы
әрекеттерді ғылыми зерттелім
немесе іс- негізінде
шараларды болашақта
жүзеге асырудың қандайда бір жай-
тәртібін, күй туралы
мезгілдерін және ықтималдық
дәйектілігін жорамалдау.
анықтайтын Болжау -
тапсырмалардың қандайда бір
бірыңғай құбылыс объекті,
мақсатына жетуге үдеріс дамуының
бағытталған нақтылы
өзара байланысты перспективалары
жүйе. туралы болжам
Қаржылық жоспарлаудың нақтылы
міндеттері қаржы саясатымен
айқындалады. Бұл:
жоспарлы тапсырмаларды
орындауға қажетті ақшаның көлемі
мен олардын көздерін анықтау;

крістерді өсірудің, шыығындарды
үнемдеудің резервтерін анықтау;

орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған қорлар
арасында қаражаттарды бөлуде
оңтайлы үйлесімдерді белгілеу және
басқалары.
Сонымен қатар, болжалдау мен жоспарлауда келесідей әдістер қолданылады:

1. Экономикалық-статистикалық әдістер

• экономикалық салыстыру әдісі
• орташа шамалар әдісі
• динамикалық қатарлар
• тотау әдісі

2. Математикалық-статистикалық әдістер

• корреляциялық әдіс
• регрессиялық әдіс
• Баланстық әдіс
• Нормативтік әдіс
• Монографиялық әдіс
• Эксперттік бағалау әдісі
Болжау және
жоспарлау жүйесі

Болжау және
жоспарлау
жүйесі

Шаруашылық
Мемлекеттік
кәсіпкерлікті
жоспарлау жоспарлау

Мақсатты
Ұзақ уақытқа
Ғылыми концепциялар
арналған
болжаулар мен
стратегиялық
бағдарламалар

Орташа Өтпелі
Индикативтік
тактикалық кезең
жоспарлар
жоспарлар жоспарлары

Ұзақ уақытқа
стратегиялық Жылдық
жоспар

Қысқа
мерзімге,
өтпелі Оперативтік
бюджеттік
жоспарлар

Орташа
мерзімге,
тактикалық
жоспарлар
Қаржылық жоспарлаудың мазмұны ақшалай табыстар
мен қорланымдарды жасау, бөлу және қайта бөлу
Қаржылық процестермен оңтайландырудың күні бұрын
анықталған мүмкіндік ретінде көрінеді және осының
негізінде орталықтандырылған және
орталықтандырылманған ақша қорларын қалыптастыру
және пайдалану.

Қаржылық жоспарлау экономиканы және оның
буындарын басқарудың аса маңызды функциясы болып
табылады. Оны мемлекеттік билік пен басқарудың
органдары, мекемелері және олардың жоғарғы
құрылымдары жүзеге асырады.
Қаржылық жоспарлау
процесттері
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ НАҚТЫЛЫ МІНДЕТТЕРІ ҚАРЖЫЛЫҚ
САЯСАТПЕН АЙҚЫНДАЛАДЫ. БҰЛ:

қаржылық ресурстарды қалыптастыру көздерін
және олардың мөлшерін анықтау;
орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған қорлар, ұлттық
шаруашылықтың салалары және әкімшілік-
аумақтық бөлімшелер арасында қаражаттарды
бөлудің оңтайлы үйлесімдерін белгілеу;
ресурстарды пайдаланудың нақтылы
бағыттарын анықтау және қажетті резервтер
жасау.
Жоспарлаудың жүйелік түрлеріне мыналар жатады:

Жоспарлау;
Бағдарламалау ;
Бюджет жасау.

- ЖОСПАРЛАУ - ӨЗІНЕ МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ
БАЯНДАУДЫ КІРІКТІРЕДІ ;

- БАҒДАРЛАМАЛАУ ДЕП - МАҚСАТТАРҒА ЖЕТУ ҮШІН ПАЦДАЛАНЫЛАТЫН ҚҰРАЛДАРДЫҢ
ҚОЛДА БАРЫН ІРІКТЕУДІ ЖӘНЕ ЖАҢАЛАРЫН ТАБУДЫ ТҮСІНДІРЕДІ;

- БЮДЖЕТ ЖАСАУ - ЖАЛПЫ КӨПЖЫЛДЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚАРЖЫ ЖЫЛДАРЫ
БОЙЫНША ЖЫЛДЫҚ БЮДЖЕТТІК ЦИФРЛАР ТІЛІНЕ АУДАРУ ПРОЦЕСІ. БҰЛ ДӘСТҮРЛІ
БЮДЖЕТТІК ТОПТАСТЫРУ БОЙЫНША САН ЖАҒЫНАН ТҰЛҒАЛАНҒАН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ
БҮКІЛ ЖИЫНТЫҒЫН БӨЛУ ПРОЦЕСІ.
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДА ТАРИХИ МЫНА ҰЙЫМДЫҚ ҚАҒИДАТТАР
ҚАЛЫПТАСТЫ:
Ведомстволық,;
Салалық,;
Аумақтық және предметтік мақсатты.

Қаржы жоспарларының барлық түрлері өзара байланысты: мәселен, салалық
жоспарлар ведомстволар қарасты ұйымдардың жоспарларын біріктіреді;
аумақтық, әдеттегідей, жалпымемлекеттік немесе салалық жоспарлардың бөлігі
болып келеді.
Мезгіліне қарай қаржылық жоспарлау жылдық, ортамерзімді (үшжылдық,
бесжылдық) және перспективалық болып бөлінеді. Қазіргі кезде жоспарлардың
жоғарыда аталған барлық түрлері бір және бесжылдық мерзімге жасалынады

Ұқсас жұмыстар
Қаржылық жоспарлау мәні, мақсаттары, принциптері және әдістері
Компанияның стратегиялық қаржылық жоспарлануы
Нормативтік әдіс
Қаржылық болжау
Кәсіпорынның қаржылың ресурстары
ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
Контроллингті қолданудағы механизмдер мен процестер
Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау қойылған мақсаттарға жету мақсатында әсер ету
Кәсіпорынның қаржылық ресурстары
Қазақстан Республикасының қаржыны басқаруды ұйымдастыру және қаржыны басқаруды жетілдірудің қажеттілігі
Пәндер