ДЕР құқығында
Презентация қосу
К ӨЛ І К Қ Ұ РАЛ Д АРЫНА
САЛЫНАТЫН САЛЫҚ
ОРЫНДАҒАН: КӘРІМ А, ЖУМАТАЙ Н, ЕРСІН
А ҚАБЫЛДАҒАН: ЖУМАДИЛОВА Т.Б
К ӨЛ І К Қ Ұ РАЛ Д АРЫНА
САЛЫНАТЫН САЛЫҚ

мемлекет пен көлıк құралдары иелерı арасындағы
экономикалық қатынастарды реттейтıн салыққа ж атады.
Салық салу объектıсıне және төлеушı мен мемлекеттıң өзара
қатынасына қарай тура салыққа ж атады. Салық салу
органына қарай көлıк салығы ж ергıлıктı бюдж етке түседı.
АЛЫҚ
ӨЛ ЕУШ І Л Е
Меншік
Р ЛЫП
ДЕР құқығында
ЫЛ АД Ы са л ы қ
?
са л у

обье к т і л е рі бар

жеке

тұлғалар
және

меншік,
М ЫНА К ӨЛ І К Қ Ұ РАЛ Д АРЫ К ӨЛ І К
САЛЫҒЫНЫҢ САЛЫҚ САЛУ
ОБЪЕКТІЛЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ:

- жүк көтергıштıгı 40 тонна және одан асатын
карьерлıк автосамосвалдар;
- мамандандырылған медициналық көлıк құралдары.
ЗАҢ Д Ы Ж ӘНЕ Ж ЕК Е ТҰ Л ҒАЛ АРД ЫҢ
К Ө Л I К ҚҰРАЛДАРЫНА
САЛ ЫНАТЫН САЛ ЫҚ ТЫ
ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ
ТӘРТIБI

Көлiк құралдарына салынатын салықты, белгiленген түзету
коэффициенттерi мен салық ставкаларын ескере отырып көлiк
құралдарының түрiн басшылыққа ала отыра салық төлеушi
дербес есептейдi.
Мысал: Жеке тұлғаның 1997 жылы жасап шығарылған, двигатель
көлемi 1500 текше сантиметр сенiмгерлiк басқару құқығымен жеке
меншiгiнде ВАЗ-21099 бар. 1999 жылдың екiншi тоқсанында көлiк
құралдарына салынатын салық мынадай болады: 7 х 715 = 5005
теңге. онда 7 - салық ставкасы; 715 - 1999 жылдың екiншi
тоқсанындағы айлық есептi көрсеткiш.
Б ıр ıнш ıден, с ал ы қ м ıндеттем ес ıн
о р ы ндау м ер зıм ı ө тк ен әр б ıр к ү н ү
К ӨЛ І К ш ıн с ал ы қ тө л еу м ер зıм ı ая қ тал ған
к ү ннен б ас тап Р ес пу б л и к а Ұл тты қ
САЛ ЫҒЫН Б анк ı
б ел гıл еген қ ай та қ ар ж ы л анды р у
ТӨЛЕМЕГЕН ды ң р ес м и с тав к ас ы ны ң 1 , 2 5 ес
ел енген
Ж АҒД АЙ Д А м ө л ш ер ıнде ө с ıм пұ л ал ы нады .

ҚАНДАЙ Е к ıнш ıден, с ал ы қ о р ганы 3 0 ж ұ
м ы с к ү нı м ер зıм ıм ен ж ек е тұ л ғал
ШАРАЛАР ар ды ң с ал ы қ б ер еш егı ту р ал ы х
а б а р л а м а ж ı б ер ıл е д ı .
Қ ОЛ Д АНЫ
Л АД Ы? Үш ıнш ıден, с ал ы қ о р ганы ж ек е тұ л ғал ар
ды ң с ал ы қ б ер еш егı ту р ал ы х аб ар л
ам аны
тапс ы р ған к ү ннен б ас тап ж ек е тұ л
ғ аны ң б ер еш егıн ө ндıр ıп ал у ту р ал ы с
ал ы қ
б ұ й р ы ғы н ш ы ғар ады , о л ж ек е с
о т о р ы ндау ш ы л ар ы на ж ıб ер
ıл дı. С о т
о р ы ндау ш ы л ар ы б ер еш ек тı ө
ндıр ıп ал у
м ақ с аты нда б анк ш о ттар ы б о й ы нш а ш ы
ғы с о пер аци я л ар ы н то қ тата тұ р у , ж ы л
ж ы м ал ы ж әне ж ы л ж ы м ай ты н м ү л ıк к е ты
й ы м с ал у ,
ПАЙ Д АЛ АНЫЛ ҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР:

https://tirshilik- https://
https://
tynysy.kz/zanaly www.zakon
financer.com
k/1 6593-klk- .kz/4996217-
/kz/financer-
salyy- turaly- top- 10-
mayzdy- voprosov-
wiki/nalogi
aparat.html otvetov-po-
-v- nalogu- na.html
kazakhstan
e/
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Мүлікке салық
Ортақ меншік туралы
Жергілікті бюджет кірістерін қалыптастыруда мүлік салығының алатын орны
Еңбек саласындағы нарықтық қатынастардың құқықтық негіздерін бекемдеу
Мүлік салығы
Еңбек құқығының принциптері
Рим құқығындағы неке түрлері
Жер салығы:есептеу механизмі, жергілікті бюджеттердегі рөлі және жетілдіру жолдары
МҮЛЕККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ
Көлік құралдарына салынатын салық - мемлекет пен көлік құралдары арасындағы экономикалық қатынасты реттейтін салық
Пәндер