Тіл білімі және оның объектісі
Презентация қосу
Тіл білімі
және оның объектісі
1 Тіл туралы түсініктер

2 Тіл білімнің салалары
Жоспар
3 Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы
1. Тіл туралы түсінік
Тіл ғылымы дербес ғылымның бірі. Оны әдетте лингвистика немесе
тілі ғылымы деп атайды.
Тіл ғылымының зерттейтін объектісі- тіл
Тіл Language

Тіл-белгілі бір ұлттың өз ойын жеткізуіне Language- a system of communication consisting of
көмектесетін барлық сөздердің жиынтығы, a set of small parts and a set of rules which decide
олардың дұрыс тіркелуі. the ways in which these parts can be combined to
Тіл- жеке тұлғаның өзара қарым- produce messages that have meaning. Human
қатынасына қызмет етуге жарамды кез language consist of words that are usually spoken or
келген таңбалар жүйесі. written.
Тіл- адамзат ұжымы мүшелерінің негізгі әрі Тіл ұсақ фрагменттер мен мағыналы ойды
маңызды қарым-қатынас құралы саналатын жеткізу де қолданудың тәсілдерін реттейітін
семиологиялық жүйенің ерекше бір түрі, ережелер жиынтығынан тұратын қарым-қатынас
сондай ақ бұл жүйе адамзаттың ойлауын жүйесі. Адамзат тілі ауызша немесе жазбаша
дамытатын, тарихи- мәдени дәстүрлерін түрде пайдаланылатын сөздерден тұрады.
және т.б. Ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін Language- is the ability to use words in order to
құрал. communicate. This research helps teachers to
Тіл- дыбыстық, сөздік, грамматикалық understand how children acquire language.
құралдардың тарихи қалыптасқан жүйесі, ол Тіл сөздерді коммуникация мақсатында
ойлау жұмысын шындыққа айналдырушы пайдалана алу мүмкіндігі. Бұл зерттеу
және қоғамдағы адамдардың қарым-қатынас мұғалімдердің балаларға тіл меңгерту
жасау, ой алмасу, өзара түсінісу құралы. дағдыларын қалай қалыптастыруға болатынын
түсінуіне көмектеседі.
Әлемнің лингвистикалық картасы
Әлемде қанша тіл бар?
“Халықаралық лингвистикалық энциклопедияның” (“The
Іnternatіonal Encіclopedіa of Lіnguіstіcs”, 1992) дерегі бойынша,
дүние жүзінде 1970 — 80 жылы 6604 тіл (оның ішінде 300 өлі тіл)
болған.
“Әлем тілдерінің атласы” (“Atlas of the World’s Languages”, 1994)
әлемде 6796 тіл бар деп мәлімдеген.
20 ғасырдың 90-жылдарында дүние жүзінде 6 мыңдай тіл бар деу
шындыққа неғұрлым сай келеді.

1992ж. 1994ж.
6604 6796
Тірі тілдерді зерттейтін ғылым- тіл ғылымы немесе
лингвистика деп аталады.

Зерттеу объектісі- сөйлеу,
1 адамзаттың сөйлеу тілі.
тіл.- қарым қатынас жасау, пікір алысу
құралы болса; Сөйлеу- сол тілді қарым-
Лингвистика 2 қатынас жасау мен пікір алмасу
құралын пайдалана білудің әр түрлі
амалдары мен жолдары

3 Сөйлеу-
Сөйлеу мен Тіл бір ұғым емес

сөлйеу неміс ғалымы Вльгельм фон Гумбольдт

Тіл Швейцар лингвисі Фердинанд де Соссюр

•点击输入文本点击输入文本
П
О
Л
И
Г
Л
О
т
Тіл ғылымының салыстырмалы-тарихи
әдіс негізін қалашуы, Дания елінің ғалымы.
230 шақты тілдерн хабардар болған.
2 Тіл ғылымының
салалары
Жалпы тіл білімі қарастыратын
мәселелер
Назарларыңызға
рақмет

Ұқсас жұмыстар
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ
Тіл білімі: таңбалық жүйе. Синхрония және диахрония
Салыстырмалы - тарихи тіл білімі, оның тіл білімін дамытудағы орны
XIX ғасырдағы салыстырмалы-тарихи тіл біліміне ғалымдардың қосқан үлесі
Тіл мен сөйлеу
ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Когнитивтік тіл білімінің лингвистика табиғи бағыты
Ғалым жазған Қазақ тілі грамматикасының арнаулы фонетика бөлімі - осыған айқын дәлел
Тіл біліміне кіріспе
Грек тіл білімі
Пәндер