Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
М. БӨКЕНБАЕВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ЗАҢ ИНСТИТУТЫ

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы

Орындаған:ҚОТ қолдана
отырып қысқартылған оқу
мерзімі нысанымен 2 курс
білім алушысы, ПД АББ
технигі полиция аға
сержанты Сейтенов А.А.
Ақтөбе 2022 ж.
Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептері

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар

Кiнәсiн мойындап келу

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы бұқаралық ақпарат
құралдарындағы хабар
Қылмыстық құқық бұзушылықтың анықталғаны туралы баянат

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызды, хабарды немесе
рапортты қабылдау мiндеттiлiгi

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды немесе хабарды
тергеулігі бойынша беру
Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы
Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың, ҚР Қылмыстық процестік
хабардың Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің Кодекстің 184-бабының бірінші
бірыңғай тізілімінде тіркелуі не бірінші кезек бөлігінде көзделген жағдайларда
күттірмейтін тергеу әрекеті сотқа дейінгі тергеп- прокурор, тергеуші, анықтаушы,
тексерудің басталуы болып табылады. Сотқа анықтау органы қылмыстық құқық
дейінгі тергеп-тексерудің басталғаны туралы бір бұзушылық туралы арыз және
тәулік ішінде прокурор хабардар етіледі. хабар тіркелгенге дейін қылмыстық
құқық бұзушылық іздерін анықтау
мен бекіту бойынша кезек
Келіп түскен арызда, хабарда олар күттірмейтін тергеу әрекеттерін
бойынша қылмыстық қудалау жекеше жүргізеді. Сонымен бір мезгілде
тәртіппен жүзеге асырылатын олар қылмыстық құқық бұзушылық
мәліметтер болған кезде материалдар туралы арыздың және хабардың
соттылығы бойынша тиісті сотқа Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің
жіберіледі, ол туралы арыз иесі бірыңғай тізіліміне тіркелуіне,
хабардар етіледі. оның ішінде байланыс құралдарын
пайдалана отырып тіркелуіне шара
Келіп түскен арызда, хабарда қолдануға міндетті.
әкімшілік құқық бұзушылық не
тәртіптік теріс қылық белгілері Жекеше айыптау істерін
туралы мәліметтер болған кезде қоспағанда, қылмыстық құқық
жолданым үш тәуліктің ішінде бұзушылық туралы барлық арыздар,
ілеспе хатпен тиісті уәкілетті хабарлар бойынша сотқа дейінгі
мемлекеттік органға немесе тергеп-тексеру жүргізілуге міндетті.
лауазымды адамға беріледі.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептері

Іс бойынша іс жүргізуді ҚР Қылмыстық-процестік Қылмыстық құқық бұзушылық
болғызбайтын мән-жайлар болмаған кодекстің 180-баптың бірінші туралы арызды, хабарды немесе
кезде, қылмыстық құқық бұзушылық
белгілерін көрсететін жеткілікті
бөлігінің 1) тармағында рапортты қабылдау және тіркеу
деректер, атап айтқанда: көзделген себеппен тергеліп тәртібін, сондай-ақ Сотқа
• қылмыстық құқық бұзушылық не жатқан іс бойынша хабарсыз дейінгі тергеп-тексерудің
адамның хабарсыз кеткені туралы кеткен адамға қатысты бірыңғай тізілімін жүргізу
жеке тұлғаның арызы не қылмыстық құқық бұзушылық тәртібін Қазақстан
мемлекеттік органның лауазымды жасау белгілерін көрсететін Республикасының Бас
адамының немесе ұйымда басқару деректер анықталған жағдайда, Прокуроры айқындайды.
функцияларын орындайтын іс-әрекет Қазақстан
адамның хабары; Республикасы Қылмыстық
• кiнәсiн мойындап келу; кодексінің тиісті бабы бойынша
• бұқаралық ақпарат құралдарындағы сараланады.
хабарлар
• қылмыстық қудалау органының
лауазымды адамының дайындалып
жатқан, жасалып жатқан немесе
жасалған қылмыстық құқық
бұзушылық туралы рапорты сотқа
дейінгі тергеп-тексеруді бастау
Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар
Қылмыстық құқық бұзушылық туралы жеке тұлғаның
арыздары ауызша және жазбаша не электрондық құжат
нысанында болуы мүмкiн.

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы ауызша арыз оны
қабылдаудың жеке хаттамасына енгізіледі, онда арыз иесі, оның
тұрғылықты жері немесе жұмыс орны, сондай-ақ оның жеке басын
куәландыратын құжат туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.
Хаттамаға арыз иесі және арызды қабылдаған лауазымды адам қол
қояды.

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы мемлекеттік
органның лауазымды адамының хабары және заңды
тұлғаның арызы растайтын құжаттар мен материалдарды
қоса бере отырып, жазбаша нысанда беріледі.

Мемлекеттік органның лауазымды адамын қоспағанда, арыз
иесі көрінеу жалған сөз жеткізгені үшін қылмыстық
жауаптылық туралы ескертіледі, бұл туралы арызда не
хаттамада белгі жасалып, ол арыз иесінің қолымен
куәландырылады.
Кiнәсiн мойындап келу – адам әлі
күдікті деп танылмаған не ол осы
қылмыстық құқық бұзушылықты
жасады деген күдікпен ұстап
алынбаған кезде, адамның
Кiнәсiн қылмыстық қудалау органына өзi
мойындап келу. жасаған немесе дайындап жатқан
қылмыстық құқық бұзушылық
туралы жеке өзі, ерiктi түрде,
жазбаша немесе ауызша
хабарлауы.

Егер кiнәсiн мойындап
Ауызша арыз ҚР келген кездегi арызда
Қылмыстық-процестік қылмыстық құқық
Кодекстің 181-бабының бұзушылықтың сыбайлас
екінші бөлігінде қатысушылары көрсетілсе,
белгіленген тәртіппен арыз иесі көрінеу жалған
қабылданады және сөз жеткізгені үшiн
хаттамаға енгiзiледi. қылмыстық жауаптылық
туралы ескертiледi.
Қылмыстық құқық бұзушылық туралы бұқаралық ақпарат
құралдарындағы хабар

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабар газетте немесе
журналда жарияланғанда не радио, теледидар немесе
телекоммуникациялық желілер арқылы таратылғанда, ол сотқа
дейінгі тергеп-тексерудің басталуына себеп бола алады.

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабарды жариялаған
немесе таратқан бұқаралық ақпарат құралында басқарушылық
функцияларды орындайтын адамдар сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді бастауға құқығы бар органның талабы бойынша
жасалған хабарды растайтын қолда бар құжаттар мен өзге де
материалдарды беруге, сондай-ақ ол адамның мәлiметтердi
ақпарат көзiн құпия ұстау талабымен беру жағдайларын
қоспағанда, бұл мәлiметтердi берген адамды атауға мiндеттi
• Қылмыстық құқық бұзушылық туралы
мәліметтерді анықтау мына жағдайларда:
- өзiнiң лауазымдық мiндеттерiн атқару
кезiнде анықтау органының қызметкерi,
тергеушi, прокурор қылмыстық құқық
бұзушылықтың куәсі болғанда не қылмыстық
Қылмыстық құқық бұзушылықтың iзiн немесе салдарын ол
құқық жасалған бойда анықтағанда;
- қылмыстық қудалау органының
бұзушылықт лауазымды адамы, прокурор өз өкілеттіктерін
ың жүзеге асыру кезiнде қылмыстық құқық
анықталған бұзушылық туралы мәліметтерді алғанда,
ы олар сотқа дейінгі тергеп-тексерудің
басталуына себеп болады.
туралы баян • ҚР Қылмыстық-процестік кодекстің 184-
ат баптың бірінші бөлігінде көзделген
жағдайларда, көрсетілген адамдар
қылмыстық құқық бұзушылық туралы
мәліметтердің анықталғанын растайтын
қолдарындағы құжаттарды және өзге де
материалдарды қоса бере отырып,
қылмыстық құқық бұзушылықтың
анықталғаны туралы баянат толтырады.
Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызды, хабарды
немесе рапортты қабылдау мiндеттiлiгi
Қылмыстық қудалау органы дайындалып жатқан, жасалған не жасалып
жатқан кез келген қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызды,
хабарды қабылдауға және тiркеуге мiндетті. Арыз иесіне қылмыстық
құқық бұзушылық туралы қабылданған арыздың немесе хабардың
тіркелгені туралы құжат беріледі
Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызды және сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді бастаудың ҚР Қылмыстық-процестңк Кодекстің 180-бабының
бірінші бөлігінде көзделген басқа да себептерін қабылдау мен тіркеуден
бас тартуға жол берілмейді және ол заңда белгіленген жауаптылыққа әкеп
соғады

Сот қылмыстық істі талқылау кезінде қылмыстық құқық бұзушылық
белгілерін анықтағанда, оны жекеше қаулымен прокурордың
назарына жеткізуге міндетті не қылмыстық құқық бұзушылық
туралы арызды, хабарды қабылдаудан, тіркеуден бас тарту
фактілерін, оларды қабылдау мен тіркеудегі өзге де бұзушылықтарды
анықтағанда, бұл туралы жекеше қаулымен прокурордың назарына
жеткізуге міндетті.
Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды
немесе хабарды тергеулігі бойынша беру
• Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арыздар немесе хабарлар:
- қылмыстық құқық бұзушылық осы ауданнан, облыстан, республикалық маңызы
бар қаладан, астанадан тысқары жерде жасалғанда және сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүргізу үшiн қылмыстық құқық бұзушылық жасалған жерде тергеу
әрекеттерін жүргізу қажет болғанда;
- қылмыстық іс бойынша тергеп-тексеру жүргізу басқа қылмыстық қудалау
органының айрықша тергеулігіне жататын болғанда, тергеулігі бойынша берілуге
жатады.

• Қылмыстық қудалау органының басшысы арыздарды, хабарларды қолда бар
материалдармен бірге прокурор арқылы тергеулігі бойынша жібереді

• Арыздар, хабарлар оқиға болған орынды, жерді немесе үй-жайды қарап-тексеру
кезінде анықталған не ұйымдар, лауазымды адамдар немесе азаматтар берген
нәрселермен және құжаттармен бірге тергеулігі бойынша беріледі

• Жәбірленушілердің (жекеше айыптаушылардың) жекеше айыптау тәртібімен
қудаланатын қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздары ғана соттылығы
бойынша берілуге жатады.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік
кодексi, 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ, 2015-
344б

Ұқсас жұмыстар
Сотқа дейінгі тергеп - тексерудің басталуы
Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу туралы
Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу
Экономикалық қылмыстарды тергеудің жалпы шарттары мен негіздері
Қарап тексеру
Жауап алу
Монополиялық қызмет түсінігі, түрлері
Прокурорлық қадағалау актілерініңміндеттілігі
Жаза тағайындау
Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау
Пәндер