ГАЖ - бен жұмысты ұйымдастыру
Презентация қосу
М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

ГАЖ-бен жұмысты ұйымдастыру. Жүйеде жұмыстарды
ұйымдастыру. Жүйені инсталирлеу мен конфигирлеу. Жүйеге
кіру деңгейлері мен пайдаланушыларды қосуды ұйымдастыру

Орындаған: Кәрім Темірхан
Мазмұны
Кіріспе
1.ГАЖ-да мәліметті ұйымдастыру.
2. Графикалық мәліметті енгізу тәсілін таңдау.
3. Дигитайзер көмегі арқылы сандау технологиясы.
4.Классикалық сандау.
5.Картографиялық материалды сандауға әзірлеу.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттеР
Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) және технологиялар бүгінгі
күні ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету мақсатында
әлеуметтік-экономикалық, саяси және экологиялық дамуда,
өндірістік және еңбек әлеуеті салаларында ерекше орынға
ие. Олар көптеген дамыған шетел мемлекеттерінде
кеңістіктік (географиялық) мәліметтерді жинау, сақтау,
талдау және графикалық бейнелеу үшін қолданылады.
Геоақпараттық жобаларды (GIS project) іске асыру бірнеше
кезеңдерден құрылады. Топографиялық-геодезиялық
жұмыстарда ГАЖ жердің бедері туралы нақты және сенімді
мәліметтер алу үшін, сонымен қатар жолдар, су қоймалары,
орман алабтары, ғимараттар мен құрылыстар сияқты нақты
нысандарды сипаттау үшін, және құрылыс аумағында бедер
күйінің өзгеруін белгілеп қою үшін қолданылады. Мақалада
ГАЖ ұғымына талдау жасалады, оның пайда болуы мен даму
тарихы, классификациясы, геодезияда геоақпараттық
технологиялар қолданылудың үлгілері
келтіріледі.Қазақстанда ГАЖ кең қолдану мақсатында
мемлекет тарапынан сәйкес қолдау жасалып, бірқатар
шаралар қолдану қажет.
Мәліметтерді
ұйымдастыр Клавиатура
у

Сканер Дигитайзер

Электрондық
Ғарыштық және
геодезиялық
аэрофототүсірімдер
құралдар
Картаны сандау жүйесі (дигитализация). Ол планшетті дигитайзер және
сканерлерді қолданатын автоматты режимдер және картографиялық мәліметтерді
қолмен жинау үшін арналған.
Жүйеге енетін материалдар мен мәліметтер:
қағаздағы әр түрлі масштабтағы картаның оттистінің түсті тиражды беттері;
пластиктағы картаның көшірілген беттері және түп нұсқасы;
диэлектрлі арқалағыштағы қалыңдығы 2мм-ге дейі картаның түп нұсқасы (қағаз,
пленка, картон);
металды арқалағыштағы қалыңдығы 2мм-ге дейін картаның түп нұсқасы.
Векторлы файлдар және бақылау абристері шығатын мәліметтерге жатады.
Сандық картографиялық ақпараттарды өңдеу жүйесі.
Бұл жүйе кадастрлы картография автоматты жүйесінің негізгі компоненті. Ол жүйенің соңғы өнімінің
бір түрі сандық картаны алу үшін далалық түсіріс жұмыстары, картаны сандау, фотограмметриялық
мәліметтерді жинаудан кейін қажетті барлық өндірістік процестерді орындайды
Шығатын мәліметтер жүйеде келесі қызметтерді атқарады:
фотограмметриялық мәліметтер жинағы пішімінен алынған жүйедегі жергілікті жердің сандық үлгісі;
векторлы мәліметті файлдар түріндегі сандық карта жүйесінен түсетін картаны сандаудың нәтижелері;
тахеометрлердің (DXF пішімді) қолдану арқылы далалық түсіріс нәтижесіндегі алынған кадастрлы
картографиялық ақпарат;
машиналық файлдар түрінде және құжаттық (тексттік) пішінде картографияланатын аймақтардың
атрибутивті мәліметтері;
картаның беттерін жасайтын мәліметтер (аты, номенклатура, бұрыштардың координаталары, координаталар
жүйесі, проекция және т.б.).
Жүйенің жұмыс жолында жүзеге асады:
сандық картографиялық мәліметтерді енгізу және оларды жүйенің картографиялық мәліметтер базасында
көрсетілетін ақпарат түріне келтіру
Геоақпараттық картографиялау – бұл ГАЖ және картографиялық
мәліметтер мен білім негізінде бағдарламамен басқарылатын
карталарды құрастыру және қолдану. Геоақпараттық
картографиялау негізін геожүйелерді ақпараттық-
картографиялық моделдеу құрайды.

Геоақпараттық картографиялау – салалық және кешендік,
аналитикалық және синтетикалық болуы мүмкін. Қабылданған
ГАЖ барлық координаталық мәліметтер бір координата жүйесіне кіру керек. Осы
координаталық жүйесінде объектілерді позициялау үшін барлық юрисдикция
бойынша картаның сипаттамасын беретін жергілікті жердің идентификациясы
анықталуы қажет, мысалы объектілердің кодтар, тұрғындардың санақ актылары,
үйдің нөмірлер және
Қолдану сферасы бойынша ГАЖ теңдесі жоқ. Ол көліктерде, навигацияларда,
геологияда, географияда, әскери істеріне, топографияда және т.б. жерлеріде
қолданылады. ГАЖ көмегі мен картаны құру автоматтандырылған әдіске көшуі
келесі артықшылықтары бар:

картографиялық ақпараттардың дәлдігі көбейеді;

• өнімді дайындауға еңбексіңімділігін азайту;

• бөлек операцияларды автоматтандыру немесе алып тастаудың арқасында
еңбек өнімділігін көбейту.

ГАЖ ақпараттық өңдеу үдірістің әдістемелік негізі бастапқы ақпаратты жинау
үдірісін біріктіретін жергілік жерді моделдеу және жаңарту, құжаттарды
өңдеу мен формалау болып табылады.

Қазіргі замандағы техникалық құралдарын қолдану барысында далалық
және камералдық жұмыстарды автоматтандыруы іске асырылып келеді.

ГАЖ қолдану әртүрлі деңгейде жүргіліп келеді. Бұл геоақпараттық
технологияның көптеген түрлер болуы мен байланысты.
Геграфиялық мәліметтерді ұйымдастыру тәсілдері

Фракталды
Векторлық Расторлық
қ
Географиялық ақпараттық жүйесінің бағдарламалық құралдардың
функциональды ерекшелігі кеңістік және атрибуттік ақпараттарын өңдеу мен
талдауды анықтайды. Осы бағдарламалар жинау, машиналық ортаға еңгізу,
өңдеу және кеңістік координаталанған мәліметтерді әр түрлі шығу құжаттар
түрінде ұсынуға арналған.

ГАЖ бағдарламалық құралдар (БҚ) құрылымына аталған есептердің барлық
жиынтығын шешеуді қамтамасыз ететін базалық БҚ, қосымша модульдер
және көмекші құралдарды еңгізеді.

Осылар мен қатар картографиялық түрде ақпараттарды көруге және
қарапайым геоақпараттық есептерді шешуге арналған жеңілдеткен
бағдарламалық өнімдер бар.
Қорытынды

Көп автоматтандырылған жүйелерді өңдеушілер осы жүйелер ГАЖ класына кіреді
немесе кірмейді екеніне жауапты бере алмайды. Осы бұрын болған көп кеңістік
уақыттық мәліметтерді өңдеу мен жинау жүйелерінің технология мен сондай-ақ
терминдердің әр түрліне байланысты.
ГАЖ интегрирленген жүйе класына кіреді. Мәліметтерді интеграциялауы
мәліметтерді жобалау модельдер жүйесін қолдану, универсальды ақпараттық
модельді құру және сәйкес мәліметтерді ауыстыру хаттамасын қолдану болып
табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер :

1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии.–М.:СИНТЕГ.Интерфейс
ПРЕСС, 1996. – 226 с.
2. Королев Ю.К. Общая геоақпарат. Часть 1.Теоретическая геоақпарат. – М.: СП ООО
Дага +, 1998. – 118 с.
3. Тикунов В.С., Капралов Е.Г., Заварзин А.В. И др. Сборник задач и упражнений
по геоинформатике – М.: Издательский центр « Академия», 2005.-560 с.1

Ұқсас жұмыстар
ГАЖ ақпараттық жүйесімен тан
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
ГАЖ бағдарламалары
Географиялық ақпараттық жүйе
Модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеу
Гаж және оның картографиядағы маңызы
ГАЖ Әскери салада пайдалану
Геодезиялық және картографиялық ГАЖ
Геоақпараттық жүйелер. MapInfo
Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
Пәндер