Командалық жолда Тор немесе Torus сөзін енгізу
Презентация қосу
АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
https://atu.kz/

ФАКУЛЬТЕТ «ИНЖИНИРИНГ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР »
КАФЕДРА «ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ МЕХАНИКА »

Пән : «Инженерлік және компютерлік графика»
Дәріс тақырыбы:3D объектілерді салу.

PhD, кафедра ИГжҚМ, қауым.профессор
Раб.тел.:8 (727) 396-71-33 (вн. 156)
Эл.адрес: kazrah@mail.ru
Қатты денелі объектілер
AutoCAD жүйесіндегі күрделі, әрі қызықты үшөлшемді объектілер
болып табылады. 3D объектілерді салу құралдары келесі орындарда
шоғырланған: Draw (Рисование) -Modeling

DASHBOARD (ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ)
басқару пультінде
Параллелепипед

• AutoCAD-та қатты денелі параллелепипед салу үшін арнайы BOX
командасы бар.
• Моделирование аспаптар панеліндегі пиктограммасының көмегімен команданы
шақырып, өлшемдері 300 х 100 х 200 параллелепипедті сызып көрейік:
•Command: _box (Команда: Жәшік)
•Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: (Бірінші бұрыш
•нүктесін көрсетіңіз немесе [Центр]):
•Specify corner or [Cube/Length]: l (Қарсы бұрыш
•нүктесін көрсетіңіз немесе[Куб/Ұзындық]
•Параллелепипед табанының ұзындығының мәнін енгіземіз:
•Specify length: 300
•Параллелепипед табанының ені мен биіктігінің мәнін
•енгіземіз:
•Specify width: 100
•Specify height: 200
Шар
• AutoCAD-та шарды салу үшін арнайы Sphere командасы бар.
• 1. Моделирование аспаптар панелі батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі Моделирование - Шар;
• 3. Командалық жолда Шар немесе Sphere сөзін енгізу;
• 4. Басқару пульті –
• 3D Make (3D построения) - Шар.
Цилиндр (Cylinder)
• AutoCAD-та цилиндрді салу үшін арнайы Cylinder командасы бар.
• whats1. Моделирование аспаптар панелі батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі Моделирование - Цилиндр;
• 3. Командалық жолда Цилиндр немесе Cylinder сөзін енгізу;
• 4. Басқару пульті - 3D Make (3D построения) - Цилиндр.
• CYLINDER командасының көмегімен тік цилиндр салынады.
• Команда: _cylinder
• Точка центра основания или
• [3Т/2Т/Ккр/Эллиптический]:
• Цилиндр табанының ортасын беру (1) керек .
• Задать радиус основания или [Диаметр]:
Конус (Cone)
• AutoCAD-та конусты салу үшін арнайы CОNE командасы
• 1. Моделирование аспаптар панелі - батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі - Моделирование - Конус;
• Команда: _cone
• Specify center point for base of cone or [Elliptical]:
• Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический]:
• Specify radius for base of cone or [Diameter]:
• Радиус основания или [Диаметр]:
• Радиус немесе диаметр мәнін енгізген соң, конустың
• биіктігін енгізу керек.
• Высота или [2Точки/Конечная точка оси/Радиус верхнего основания]:
• Specify height of cone or [Apex]:
Клин (Wedge)
• AutoCAD-та клин деп аталатын сына тәрізді, пішімі дигоналімен бөлінген
параллелепипедтің жартысы болып келетін призмалық денелерді салуға
болады.
• Өлшемі 300×100×200мм сынаның каркастық
моделі көрсетілген.
• Визуалды стильдің
• Концептуальный түрінің көмегімен сынаның
боялған кескіні көрсетілген.
• Орталық опциясын қабылдаған кезде клин нұсқалған
орталық нүктенің көмегімен салынады .
• Команда: _wedge
• Первый угол или [Центр]: Ц
• Центр ретінде 1 нүктесін нұсқаймыз.
• Другой угол или [Куб/Длина]:
• Табанының екінші бұрышын көрсетеміз.
• Высота или [2Точки]:
• Биіктікті енгіземіз.
• Куб опциясын қабылдаған кезде сынаның ұзындығы, ені,
биіктігі бірдей болады.
• Длина опциясын қабылдаған кезде сынаның ұзындығын,
енін, биіктігін енгізу керек
Пирамида (Pyramid)
• 1.Моделирование аспаптар панелі батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі – Моделирование-Пирамида;
• 3. Командалық жолда Пирамида немесе Pyramid сөзін енгізу;
• 4. Басқару пульті - 3D Make (3D построения) - Пирамида.
• Команда: _pyramid
• 4 сторон Описанный
• Центральная точка основания или [Кромка/Стороны]:
• Бұл жазу пирамиданың 4 бүйір жағы болатынын хабарлайды.
• Радиус основания или [Вписанный]:
Айналу денелері

• Айналу денелері – тұйық контурдың белгілі бір осьтің төңірегінде айналуынан
пайда болатын қаттыденелі объект салу үшін арнайы Вращать (Revolve)
командасы .
• 1. Моделирование аспаптар панелі батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі Моделирование Вращать;
• 3. Командалық жолда Вращать немесе Revolve сөзін енгізу;
• 4. Басқару пульті 3D Make (3D построения) Вращать.
• Вращать командасын шақырғанда командалық жолда:
• Команда: _revolve
• Текущая плотность каркаса: ISOLINES=4
• Выберите объекты для вращения: Айналдырылатын объектіні нұсқайсыз.
• Егер денелердің бір жақтарын айналдыру керек болса,
• CTRL пернесін басып тұрып, қажетті объектілерді белгілейсіз.
• Х (ось) опциясын таңдасаңыз, ағымды ПСК-ның Х осін айналдыру осі ретінде
қолданасыз.
• Y (ось) опциясын таңдасаңыз, ағымды ПСК-ның Y осін
• айналдыру осі ретінде қолданасыз.
• Z (ось) опциясын таңдасаңы
Cығу денелері
• Сығу (Выдавить (extrude)) командасы тұйықталған жазық
• объектілерден дене алуға мүмкіндік береді.
• 1. Моделирование аспаптар панелі батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі - Моделирование - Выдавить;
• 3. Командалық жолда Выдавить немесе Extrude сөзін енгізу;
• 4. Басқару пульті - 3D Make (3D построения) - Выдавить.
• Облысты Область (Region) командасының көмегімен немесе
• Рисование (Draw) аспаптар панелінен пиктограммасын басу арқылы жасауға
болады.
• Суретте сығу денесін жасау үшін бастапқы объект көрсетілген. Суретте
сығу денесі көрсетілген, оның сығу биіктігі 100 мм.
Command:_extrude (Команда: _Выдавить)
Current wire frame density: ISOLINES=15 (Жүйе Изосызық
параметрінің мәнін еске салады, ол 15-ке тең)
Содан соң компьютер сығу объектісін нұсқауды сұрайды:
Select objects: 1 found
Одан кейін сығу биіктігін (height) немесе сығу
траекториясын [Path] енгізу керек. Биіктікті көрсетеміз - 100 мм:
Specify height of extrusion or [Path]: 100
Биіктіктің мәнін бергеннен кейін компьютер жіңішкеру
бұрышын (angle of taper) сұрайды. 00 : мәнін енгіземіз.
Specify angle of taper for extrusion <0>:0
Команданың орындалуы Enter пернесін басумен аяқталады.
Тор
• Шеңберді өзінің жазықтығында орналасқан түзу төңірегінде айналдырса,
тор беті пайда болады .
• AutCAD программасында торды Тор (torus) командасының
көмегімен тұрғызуға болады. Бұл команданы шақыру жолдары:
• 1. Моделирование аспаптар панелі - батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі - Моделирование - Тор;
• 3. Командалық жолда Тор немесе Torus сөзін енгізу;
• 4. Басқару пульті - 3D Make (3D построения) - Тор.
• Команда: _torus
• Центр или [3Т/2Т/ККР]:
• Радиус или [Диаметр] <0.0000>:
• Тор радиусын (тордың айналу осінен торды жасаушы шеңбердің орталығына
дейінгі қашықтық) енгізу керек.
• Радиус полости или [2Точки/Диаметр]:
• Бұл жерде торды жасаушы шеңбердің радиусын енгізу керек. Оны тор қуысының
радиусы дейді. Егер тор қуысының радиусы тор радиусынан
• үлкен болса, яғни тордың айналу осі жасаушы шеңбермен қиылысатын болса,
тор жабық болады.
• Визуалды стильдің Концептуальный түрінің
көмегімен тордың боялған кескіні көрсетілген.
Ығыстыру (Сдвиг - Sweep)
• AutCAD программасында Сдвиг (Sweep) командасының көмегімен жазық сызықты
(контур) ашық немесе тұйық 2D немесе 3D траекторияның бойымен ығыстыру арқылы
жаңа денені немесе бетті тұрғызуға болады . Траектория бойымен тұйық жазық сызық
қозғалатын болса дене тұрғызылады. Егер траектория бойымен ашық жазық сызық
қозғалатын болса бет тұрғызылады. Сонымен қатар, бір жазықтықта орналасқан
бірнеше объектілерді де траектория бойымен ығыстыруға болады.
• Ығыстыру операциясы орындалған кезде контур траекторияға перпендикуляр
орналасып қозғалады.
• Бұл команданы шақыру жолдары:
• 1. Моделирование аспаптар панелі - батырмасы;
• 2. Рисование мәзірі - Моделирование - Сдвиг;
• 3. Командалық жолда Сдвиг немесе Sweep сөзін енгізу;
• 4. Басқару пульті - 3D Make (3D построения) - Сдвиг.
Әдебиеттер тізімі
1. Ы.Нәби «Сызба геометрия және инженерлік графика»
«Бастау» 2010ж - 280б
2. Ж. Жаңабаев «Инженерлік графика » Алматы, 2012-507 б
Назарларыңызға рахмет!

Дәрістен кеңестер : кафедра «ИГжәнеҚМ», корпус 2-Б, каб. 426

Ұқсас жұмыстар
Обектілерді қасиеттер терезесінде
Жеке қасықты дайындау
Linux операциондық жүйесі
Операциялық жүйе және оның түрлері
Инклюзивті білім берудің халықаралық тәжірибесі
Жануардағы тері және олардың туындылары
Жеңіл атлетика түрлерінің жіктелуі
Операциялық жүйелер, оның дамуы және түрлері (MS-DOC, NC, OS 2,UNIX, Windows)
Интернет
Жағдайларға байланысты көшбасшылық
Пәндер