ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫН
Презентация қосу
ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ
Орындаған: Тлеген А.Б. МК-31
ӨНДІРІСТІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУ

Өндірісті технологиялық
Өндірісті технологиялық дайындау кәсіпорынның Өндірісті технологиялық
дайындау — өндірістің белгіленген мерзімде, қажетті дайындық дегеніміз - жаңа
технологиялық дайындығын сападағы өнімді шығаруға өнімдерді өндіруге қажетті
қамтамасыз ететін іс-шаралар технологиялық дайындығын технологиялық құжаттар мен
жиынтығы; бұйымды жобалау қамтамасыз ететін өзара технологиялық жабдықтардың
жөніндегі жұмыстардың жалғасы байланысты процестердің толық жиынтығының болуы.
және өндірісті техникалық жиынтығын білдіреді. Мазмұны
дайындаудың негізгі түрлерінің бірі мен көлемі өнімнің түріне,
болып табылады. дизайнына және мақсатына
байланысты.

05/13/2022
01 02 03 04 05

Өндірістің Жабдықты таңдау Технологиялық Техникалық Материалдық-
технологиялық және жабдықты бақылау әдістерін техникалық
процестерін орналастыру анықтау әзірлеу шығындарды
жобалау нормалау, сапалы
өнім шығаруды
қамтамасыз ету.

ӨНДІРІСТІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУ ҚАМТИДЫ

05/13/2022
Өндірісті технологиялық дайындау «Өндірісті технологиялық
дайындаудың бірыңғай жүйесі" (ӨТДБЖ) стандарттар жүйесімен
регламенттеледі, олар барлық кәсіпорындар үшін осы процесті
ұйымдастырудың бірыңғай жүйелі тәсілін көздейді. ӨТДБЖ
тұрғысынан өндірісті технологиялық дайындау мынадай бағыттар
ӨНДІРІСТІ бойынша міндеттерді шешуді көздейді:
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ДАЙЫНДАУДЫҢ бұйым конструкциясының технологиялылығын қамтамасыз ету;
БІРЫҢҒАЙ технологиялық процестерді жобалау және технологиялық
ЖҮЙЕСІ құжаттаманы әзірлеу;
технологиялық жарақты жобалау және дайындау;
өндірісті технологиялық дайындау процесін ұйымдастыру және
басқару.

05/13/2022
ӨНДІРІСТІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУ

Жобаланған технологиялық процесс, жабдықты таңдау және оның жұмыс режимі
өндіріс бірлігіне жұмыс уақытын, шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны
және басқа өндіріс элементтерін тұтынудың негізгі нормаларын анықтайды.

Кәсіпорында өндірісті технологиялық дайындаумен бас технолог, бас металлург
бөлімдері, сондай-ақ негізгі өндірістік цехтар бағынатын технологиялық бюролар
айналысады.

Аспаптық және модельдік цехтар, тәжірибелік (эксперименттік) өндіріс цехы,
технологиялық зертханалар өндірісті технологиялық дайындау үшін материалдық
база болып табылады.

05/13/2022
ӨНІМ САПАСЫН ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
КЕЛЕСІ БАҒЫТТАР БОЙЫНША
ТОПТАЛАДЫ

Өндірістік үрдіске қатысты кіруші бақылау, операциялық бақылау, шығушы
операция болып бөлінеді.

• Кіруші бақылау дегеніміз кәсіпорынға келіп түсетін материалдық-техникалық
жабдықтау элементтері мен сыртқы серіктестік байланыстарды бақылау жұмыстары
жатқызылады.
• Операциялық бақылауға өнімді өндіру және құрастырудың барлық сатыларын
бақылау жатады.
• Шығушы операцияға дайын өнімді,жиынтық бірлікті, аяқталған дайын бөліктерді
бақылау жатады.

05/13/2022
Әзірлеу кезеңі Жұмыстың мазмұны
Техникалық тапсырма Бұйрық шығару, өндірісті технологиялық дайындау жүйесін ұйымдастырушылық-
техникалық тексеру бойынша бөлімшелерді қалыптастыру
Өндірісті технологиялық дайындаудың қазіргі деңгейіне талдау жүргізу
Өндірісті технологиялық дайындау жүйесін жетілдіруге арналған техникалық
тапсырманы әзірлеу, келісу және бекіту
Техникалық жоба Өндірісті технологиялық дайындау жүйесінің соңғы жұмыс ақпараттық моделін
әзірлеу
Өндірістің технологиялық дайындығын басқару схемасын әзірлеу
Өндірісті технологиялық дайындау жүйесінде қолданылатын құжаттар нысандарын
біріздендіру және стандарттау
Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау бойынша әдістемелік
материалдарды әзірлеу
Техникалық жобаны қарау және бекіту
Жұмыс жобасы Функциялар бойынша өндірісті технологиялық дайындаудың жұмыс құжаттамасын
әзірлеуТехнологиялық жабдықтың стандартты элементтерінің банкін құру
Өндірісті технологиялық дайындаудың ақпараттық базасын құру
Өндірісті автоматтандыру бойынша технологиялық міндеттерді шешу үшін жұмыс
бағдарламаларын әзірлеу

ӨНДІРІСТІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ
ҚҰЖАТТАМАНЫ ӘЗІРЛЕУ ҮШ САТЫДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

05/13/2022
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

hi-edu.ru
www.cfin.ru
ru.wikipedia.org
sheriazdanov.ucoz.kz

05/13/2022

Ұқсас жұмыстар
Қазіргі өндірістің басты элементтері
Ұйымды басқару негіздері
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайданы арттыру
ӨНДІРІСТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
ЖШС АҚСАЙ НТК-НЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
Келісуге ұсынылған регламенттерді қарау мерзімі
Технологиялық процестің ерекшеліктерін ескере отырып, жабдықты жобалау
Кәсіпорын экономикасы пәні бойынша оқу практикасының есебі
Көлік техникасын жөндеу технологиясы бойынша негізгі терминдер мен анықтамалар
Өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру
Пәндер