Сыртқы бақылау
Презентация қосу
Қарағанды Техникалық Университеті

ҚМжТ кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖОБА
«Құрылыстағы сапаны бақылау, тексеру және сынау» пәні бойынша
«Бір қабатты каркасты өндіріс ғимаратының қабырға панельдерін жинақтау бойынша
жұмыс сапасын бақылау» тақырыбы бойынша

Орындаған:С-18-1каз тобын

Тексерген: Касимов А. Т
Антиплагиат
Мазмұны
Кірі
спе

Құрылыстағы
сапаны бақылау

Құрылыстағы сапаны бақылауды
қолдану саласы

Құрылыстағы сапаны бақылау мақсаттары

Құрылыстағы сапаны бақылау түрлері

Бір қабатты каркасты өндіріс ғимаратының қабырға панельдерін жинақтау
бойынша жұмыс сапасын бақылау
Кіріспе
Құрылыс конструкцияларының сапасы көбінде құрылыс – жинақтау жұмыстарының сапасына тығыз байланысты,
өйткені бұл конструкциялар-дың ақауларының жартысынан көбі оларды дайындауда, тұрғызуда және жинақтағанда
жіберілген тәртіптің бұзылуына байланысты болады. Құрылыс конструкцияларының ақауларын, олардың стандартқа,
техникалық жағдайға, жоба мөлшерлері мен жобаға сәйкес келмеуі деп түсінуге болады.
Себебі бойынша ақаулардың классификасиясы, ақаулардың пайда болуының негізгі себептерін, алдын алу
жолдарын және жою әдістерін анықтауға көмектеседі.
Құрылысшылардың білуі қажет:
егер жобада қателіктер болса;
жобада төмен сападағы құрылыс материалдары қолданылса.
Мұндай жоба нәтижесінде жоғары сападағы конструкция құрастыруға болмайды. Сондықтан, құрылысты бастамас
бұрын, ең алдымен:
жобамен мұқият танысу керек;
жобадағы қателіктерді анықтау қажет;
жоба ұйымымен тиісті өзгертулерді келістіру қажет.
Конструкция дайындау және қайта өңдеу кезінде, оның стандартқа
сәйкестігін, техникалық шарттарға және жобаға сәйкестігіне көз жетізу керек. Егер мұндай шаралар қолданылмаса,
құрастырылған ғимараттың ақауы болады.
Әрбір ақау тек қана нақты себептермен сипатталып қана қоймай, басқа да (зақымдану мөлшері, мүмкін болатын
салдары) себептермен сипатталады. Ақаулар эксплуатацияның қалыпты шарттарын нашарлатуы мүмкін (бөлменің
ылғалды температурасын бұзу, конструкцияны шектейтін дауыс изоляциясын төмендету, ғимарат эксплуатациясының
шығынын азайту), конструкцияның өзіндік қабілетін төмендету, олардың өміршеңдігін азайту, ғимараттың біртіндеп
қирауына және апатқа әкелуі мүмкін.
1.Құрылыстағы сапаны бақылау
• Құрылыс өнімдері қажетті сипаттамаларға ие
және белгіленген талаптарға сай болуы үшін
құрылыстағы сапаны бақылау қолданылады. Ол
құрылыс өнімінің сандық және (немесе) сапалық
сипаттамаларын айқындау үшін қажет.
• Құрылыстағы сапаны бақылау нақты деректерді
алуды және осы деректерді алдын-ала белгіленген
сипаттамалармен салыстыруды қамтиды. Бақылау
объектісі құрылыс өнімінің өзі ғана емес,
сонымен қатар оны жасау, пайдалану, тасымалдау,
сақтау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
процестері, сондай-ақ тиісті құжаттама болып
табылады. Бұл құрылыс өнімдерінің өмірлік
циклінің барлық кезеңдерінде бақылаудың әртүрлі
түрлерін қолдануға әкеледі.
• Құрылыстағы сапаны бақылау бақылау
объектілерінің (өнімнің, материалдардың,
процестердің, көрсетілетін қызметтердің) нақты
сипаттамаларын алу және олардың белгіленген
талаптарға сәйкестігі туралы шешім қабылдау
жөніндегі қызметті білдіреді.
2. Құрылыстағы сапаны бақылауды қолдану саласы

Құрылыс өнімдерінің өмірлік циклі құрылыста сапаны бақылауды қолданудың бастапқы тұжырымдамасы
болып табылады. Үлкейтілген өмірлік циклдің бес кезеңін бөлуге болады. Олардың әрқайсысында бақылау
қажет жұмыстар бар.
Оның қолданылу аясы мыналарды қамтиды:
Инвестицияға дейінгі кезең;
Мұнда инвестициялық ниет қалыптасады, инвестициялардың негіздемесі жасалады, құрылыс объектісін
орналастыру орнын таңдау және алдын-ала келісу жүзеге асырылады, инвестициялық шешімге сараптама
жасалады. Бақылау инвестициялардың тиімділігіне кепілдік беру үшін қажет. Ол инвестициялық ниеттің
техникалық құрамдас бөлігіне (техникалық-технологиялық баламаларға, объектінің көлеміне, іске асыру
мерзімдеріне, орналасу нұсқаларына, ресурстардың қолжетімділігіне) қатысты жүргізіледі.
Инвестициялық кезең;
Бұл кезеңде олар жобалау-іздестіру жұмыстарының жоспарын жасайды, техникалық-экономикалық негіздемені
дайындайды, жобалау тапсырмасын әзірлейді, объектіні жобалайды және жоба сараптамасын жүргізеді,
құрылыс алаңын бөледі, жобалау-іздестіру және құрылыс-монтаждау жұмыстарына рұқсат алады. Құрылыстағы
сапаны бақылау техникалық-экономикалық шешімдердің инвестициялық ниетке сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Ол жобалау-іздестіру және жобалау іс-шараларына қатысты орындалады.
Құрылыс кезеңі;
Ол мердігерлік ұйымдармен сауда-саттық жүргізумен және келісімшарттар жасасумен, құрылыс-монтаж
жұмыстарын орындаумен, материалдар мен жабдықтарды жеткізуді ұйымдастырумен сипатталады. Бұл кезеңде
құрылыс өнімдерінің қабылданған жобалық шешімдерге сәйкестігіне кепілдік беру қажет. Құрылыстағы сапаны
бақылау барлық орындалатын жұмыстарға, пайдаланылатын материалдарға, басқару қызметтеріне (жұмыс
мерзімдері, құны, көлемі), атқарушы және жұмыс құжаттамасына қатысты қолданылады.
Пайдалану кезеңі;
Осы кезеңде іске қосу және тестілеу жұмыстары жүргізілуде, инженерлік жүйелер мен қамтамасыз ету жүйелері
іске қосылады, аумақты абаттандырады, қабылдау-тапсыру шараларын жүргізеді, объектіні пайдаланады,
техникалық қызмет көрсетеді, ағымдағы және жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Құрылыстағы сапаны
бақылау құрылыс объектісі жұмысының белгіленген (жобалық) режимдерін қамтамасыз ету үшін қажет. Ол іске
қосу-жөндеу жұмыстарына, жабдықтың жұмысын жеке сынау және кешенді сынау жөніндегі жұмыстарға,
Құрылыс және пайдалану құжаттамасына қатысты орындалады.
Қайта құру (кәдеге жарату) кезеңі.
Құрылыс объектісін қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін пайдаланудан шығаруға, жабдықтар мен
құрылыс конструкцияларын бөлшектеуге, құрылыс объектісін тұтастай немесе оның бөліктерін кәдеге жаратуға
(бөлшектеуге) байланысты. Бұл жерде құрылыс объектісінің жаңғырту (кәдеге жарату) жоспарларына сәйкестігін
қамтамасыз ету маңызды. Бақылау бөлшектеу жұмыстарына, басқару қызметтеріне, атқарушы және жұмыс
құжаттамасына қатысты орындалады.
• Құрылыстағы сапаны бақылауды қолдану саласы құрылыс өнімдерінің өмірлік циклінің барлық кезеңдерін
қамтиды. Олардың әрқайсысында оның мақсаттары мен міндеттері бар .
3. Құрылыстағы сапаны бақылау мақсаттары
Инвестициялық жоспарды жүзеге асыру үшін құрылыс өнімдері
барлық жоспарланған көрсеткіштерге сәйкес келуі керек. Демек,
бақылаудың негізгі мақсаты-олардың жетістіктерін қамтамасыз ету. Ол
үшін жұмыс нәтижелерін тексеріп, нақты немесе ықтимал
сәйкессіздіктердің себептерін жою әдістерін анықтаңыз. Өмірлік
циклдің әр кезеңінің нәтижелері әртүрлі. Тиісінше, құрылыстағы сапаны
бақылау мақсаттары әртүрлі.
Мақсаттардың ең маңызды түрлері:
- Технологиялық. Бұл мақсаттар құрылыс процесінің технологиялық
операцияларын орындаумен байланысты. Мақсаттардың бұл түрі
құрылыс, пайдалану және қайта құру кезеңдерінде пайда болады;
-Инженерлік-техникалық. Жобалық шешімдерді және оларды жүзеге
асыру әдістерін зерттеумен байланысты. Олар инвестициялық кезеңде
және ішінара құрылыс және пайдалану кезеңдерінде пайда болады;
-Экономикалық. Барлық кезеңдерде қатысады, бірақ инвестицияға
дейінгі және инвестициялық кезеңдерде экономикалық мақсаттар өте
маңызды. Құрылыс кезеңінде олар технологиялық мақсаттармен тығыз
байланысты;
-Әкімшілік. Құрылыс объектісінің өмірлік циклінің әр кезеңінде
жұмысты басқару қажет. Мақсаттардың бұл түрі барлық кезеңдерде
бар;
-Экологиялық. Кез-келген құрылыс нысанын салу және пайдалану
қоршаған ортаға әсер етеді. Құрылыстағы сапаны бақылаудың
экологиялық мақсаттары ниеттен (инвестицияға дейінгі кезең) бастап
құрылыс объектісін пайдаланудан шығаруға (реконструкциялау
кезеңіне) және кәдеге жаратуға дейінгі барлық кезеңдерде бар.
4. Құрылыстағы сапаны бақылау түрлері
Құрылыстағы сапа-күрделі мәселе. Оны шешу үшін бақылаудың көптеген түрлері қолданылады. Құрылыс өнімдерінің өмірлік циклінің әр кезеңінде олардың әртүрлі
комбинациясы қолданыла алады. Құрылыстағы сапаны бақылау түрлерін таңдау нақты мақсаттарға, параметрлер бағаланатын сандық және сапалық көрсеткіштерге байланысты.
Бақылау түрлері бірнеше белгілері бойынша топтастырылады.
Технологиялық процестегі орны бойынша:

Кіріс.
Кіріс. Құрылыс
Құрылыс объектісін
объектісін құру
құру
процестерінің
процестерінің кіреберісінде
кіреберісінде орындалады.
орындалады.
Бұл жұмыс басталғанға дейін ауытқуларды
анықтау үшін қажет;Кіріс. Құрылыс
объектісін құру процестерінің
кіреберісінде
кіреберісінде орындалады.
орындалады. Бұл
Бұл жұмыс
жұмыс
басталғанға
басталғанға дейін
дейін ауытқуларды
ауытқуларды анықтау
анықтау
үшін
үшін қажет;
қажет;

Қабылдаушы. Жұмыстар немесе
Операциялық. Құрылыстағы сапаны олардың бөліктері аяқталғаннан кейін
бақылау Технологиялық процестің орындалады. Жұмыс нәтижелерінің
барысы бойынша жүзеге асырылады. бастапқы талаптарға сәйкестігін
Тексеру шаралары белгілі бір тексеруге арналған. Қабылдау
операцияларда жүргізіледі. Бұл бақылауының негізінде құрылыс
операциялар процестің бөлігі болып өнімдерінің одан әрі әрекет етуге
табылады; жарамдылығы туралы шешім
қабылданады;

Тасымалдау. Тасымалдау бойынша
Сақтау. Бақылаудың бұл түрі сақтау талаптардың сақталуын тексереді. Ол
шарттарын тексереді. Ол материалдар тасымалдау кезінде зақымдалуы
мен жабдықтар үшін қажет, бірақ мүмкін немесе дұрыс емес
ақпаратқа да қатысты болуы мүмкін тасымалдау жағдайларына
(деректерді, жобалық материалдарды байланысты қасиеттерін өзгертетін
сақтау); материалдар мен жабдықтардың
түрлеріне қолданылады
Тексеру кезеңі бойынша:
• Бұл объект туралы ақпарат алғаш рет жиналатын бақылау түрі.
Біріншілік дегеніміз белгілі бір объект, белгілі бір көрсеткіштерге
Бастапқы. сәйкес, бірінші рет бақыланатынын білдіреді;

• Бақылау объектісі туралы ақпараттың түсуі белгілі бір уақыт
аралығында жүреді. Бақылау кезеңдері әртүрлі болуы мүмкін.
Мерзімді бақылау уақыттың әртүрлі нүктелерінде бірдей
Мерзімді. параметрлерді тексереді;

• Құрылыстағы сапаны бақылаудың бұл түрі бақылау объектісі
туралы үздіксіз ақпарат алу үшін қажет. Оны мониторинг деп те
Үздіксіз. атайды.
Тексеру құрылымы бойынша:

Бір сатылы.
• Бақыланатын параметрлер туралы сенімді
ақпаратты бір тексеру циклі үшін немесе бір үлгі
негізінде алуға болатын бақылау;
Көп сатылы.
• Ол объектінің бақыланатын параметрлері туралы
сенімді ақпаратты бірнеше тексеру циклдерінің
нәтижелері бойынша немесе бірнеше үлгілер
негізінде алуға болатын жағдайда қолданылады;
Бақылау құралдары бойынша:

Көрнекі (визуальный). Құрылыстағы сапаны
бақылау, онда объектінің параметрлері туралы
ақпарат сыртқы тексеру арқылы алынады.
Визуалды бақылау "сапалы" көрсеткіштерге
қатысты қолданылады. Көрнекі бақылау
органолептикалық түрлердің бірі болып табылады,
бірақ ол көбінесе бөлек түрге бөлінеді;

Аспаптық. Әртүрлі өлшеу құралдарын қолдана
отырып жүргізеді. Ол "сандық" көрсеткіштерге
қатысты орындалады. Аспаптық бақылаудың
түрлері: зертханалық, геодезиялық, метрологиялық;

Органолептикалық. Бақылау, онда объектінің
параметрлері туралы ақпарат сезім органдарының
(тактильді, дыбыстық,) есебінен алынады.
Тексеру
Тексеру көлемі ерекшеліктері
бойынша: бойынша:
Жойқын. Нәтижесінде
тексеру объектісі
жойылатын бақылау.
Құрылыстағы сапаны
Тұтас. Тексеру объектісінің бақылаудың бұл түрі жиі
әрбір бірлігі бақылауға қолданылады, өйткені ол
алынады. Нысан болуы мүмкін: одан әрі пайдалану кезінде
өнімдер, процесс, материалдар, бірдей объектінің
жобалық шешімдер, деректер сипаттамаларын
және т. б.; объективті бағалауға
мүмкіндік береді (әсіресе
сыни және сыни
жүктемелерде). Құрылыс
материалдары,
Таңдамалы. Тексеру объектісінің бір конструкциялар мен
немесе бірнеше үлгілері тексерілетін жабдықтар осы бақылауға
құрылыстағы сапаны бақылау түрі.
Іріктеу-бақылау бірліктерінің ұшырайды
жиынтығы (өнімдер, материалдар,
көрсеткіштер және т.б.). Тексеру Бұзылмайтын. Тексеру
деректерінің негізінде белгіленген
талаптарға сәйкестігі туралы шешім объектісінің параметрлері
қабылдайды. туралы ақпарат оны
бұзбай жиналатын
бақылау. Бақылаудан
кейін тексеру объектісі
пайдалануға қайтарылуы
Өзін-өзі бақылау. Бұл жағдайда
Орындаушы өз жұмысының
нәтижелерін дербес тексереді. Өзін-өзі
бақылаудың бір түрі-ішкі бақылау.
Оны құрылыс саласының ұйымдары
өз қызметі барысында жүзеге
асырады;

Сараптау. Бұл субъективті
Сыртқы бақылау. Жұмыстарды
бағалауға негізделген бақылау. орындаушы және тексеруші
Ол бақылау объектісінің нақты
параметрлерін алу мүмкін емес Ұйымдастыру бір-бірінен тәуелсіз
субъектілер болып табылады.
немесе орынсыз болған тәсілі Бұл жағдайда бір ұйым басқа
жағдайда қолданылады.
Сараптаманың нұсқалары: бойынша: ұйымның жұмысын тексереді.
Мұндай бақылаудың бір
құрылыс сараптамасы, жобалық
нұсқасы-құрылысты бақылау;
құжаттаманың сараптамасы.

Қадағалау. Бұл нормативтер талаптарының
сақталуын қамтамасыз ететін бақылау түрі.
Стандарттар мыналар болуы мүмкін: жобалық
құжаттама, ҚНжЕ, ережелер және т.б. қадағалау
процеске қолданылады (нәтижеге қолданылатын
бақылаудан айырмашылығы). Ол нормативтік
құжаттамада белгіленген іс-қимылдардың тәртібі
мен реттілігін сақтау үшін қажет. Қадағалау
нұсқалары: авторлық қадағалау, техникалық
қадағалау, сәулеттік қадағалау;
Құрылыстағы сапаны бақылаудың қажетті түрлерін таңдау жұмыстың нақты түріне,
технологиялық процестердің тұрақтылығына, жұмыс күшінің кәсіби дайындығына
және басқа да көптеген себептерге байланысты. Бақылаудың қандай да бір түрін
немесе олардың үйлесімін таңдаудың айқындаушы факторлары: Құрылыс өндірісінің
ауқымы, процестердің құрамы мен күрделілігінің әртүрлілігі, қолданылатын
технологиялар болып табылады.
Конструкцияларды монтаждау дәлдігінің негізі геодезиялық жұмыстар кешені
болып табылады, оған мыналар кіреді: бастапқы горизонтта жоспарлы негіздеме жасау,
одан әрі осьтерді қабаттық беру жүргізіледі; негізгі бөлу осьтерін әр қабаттың
жабынына тігінен беру (монтаждау горизонты); аралық және қосалқы осьтерді
жабындыда бөлу; монтаждау шарттары бойынша қажетті орнату сызықтарының
элементтерін белгілеу; қабаттардағы монтаждау горизонтын анықтау; қабаттық
орындаушылық Түсірімді құрастыру. Сонымен қатар, олар Іргетастардың жауын-
шашынына және ғимарат жақтауының деформациясына жүйелі бақылау жүргізеді.
Негізгі осьтерді бастапқы горизонттан монтаждалатын
қабатқа беру көлбеу немесе тік проекциялау әдісімен жүргізіледі
(11-схема). Көлбеу проекция кезінде теодолит тасымалданатын
негізгі немесе қосалқы ось бойымен орнатылады. Құбыр
теодолита тәртіпті орнатуда арналған тәуекелі, закрепляющую
ереже осі цоколе ғимараттар. Ауыстырылатын осьті клапандағы
төбеге проекциялау үшін оның мақсатты мақсаты (квадраттар,
тік сызығы бар штатив немесе оптикалық деңгейі бар теодолит)
орнатылады. Содан кейін осьтің орналасуы қабаттасуға ауысады
және тәуекелмен белгіленеді.
Тік проекция әдісі 16 қабаттан жоғары ғимараттарда немесе
құрылыс жағдайында қолданылады (12-схема). Арнайы тік
проекциялау құралдары қолданылады. Осьтерді қабаттарға
тасымалдауға арналған тірек нүктелері бағандар мен панельдер
қатарының осьтерінде емес, параллель орналасқан бойлық және
көлденең сызықтарда орналасады. Тірек нүктелерінің үстіндегі
құрылыс конструкцияларында іргетастан ғимараттың жоғарғы
жағына дейін (барлық төбелер арқылы) көрінуге мүмкіндік
беретін арнайы тесіктер қарастырылған. Сондай-ақ лифт
шахталары, қоқыс құбырлары, желдету арналары және т. б.
пайдаланылуы мүмкін.
1,3-жылжымалы осьті бекітетін белгілер; 2 – теодолит; 4 – жабылудағы
нысаналық мақсат; 5 – жабылудағы тасымалданатын рөлді бекітетін
белгі; 6 – тік проекциялау аспабы; 7-координаталық тормен палеткасы
• Құрылымдарды орнату үшін орнату осьтерін бөлу әр түрлі таспа өлшеу құрылғыларын қолдана
отырып, негізгі және аралық осьтерден жүзеге асырылады.

• Әр қабаттағы орнату горизонты деңгей көмегімен орындалады. Рамалық ғимараттарда бағаналардың
бастарының тірек беттері, кран арқалықтарын төсеуге арналған консольдер, үлкен панельді
ғимараттарда – қабырғалардың сыртқы және ішкі панельдері орнатылған жерлерде еден
панельдерінің беті тегістеледі. Есепті монтаждық көкжиек қабылдайды белгі нүктесінің. Орнату
көкжиегінің деңгейі маяктарды орнату арқылы дайындалады.

• Ұзындығы 100 м-ден аз ғимараттар үшін монтаждық горизонт біреуі орнатылады. Ұзындығы астам
100м ғимараттар монтаждық көкжиек қабылдайды бірыңғай учаскесінде арасындағы жіктер.

• Орнатудың әр кезеңінде геодезиялық атқарушы схема орындалады, ол бөлінген осьтерге қатысты
монтаждалған құрылымдардың жағдайын құжаттайды. Бұл қателіктердің жинақталуын ескеруге және
үстіңгі қабаттарды орнату кезінде құрылымдардың орналасуын түзетуге мүмкіндік береді.

• Соңғы жылдары құрылыста негізінен лазерлік құрылғылар қолданылады, бұл сапаны бақылауды
айтарлықтай жеңілдетеді және монтаж жұмыстарының дәлдігін арттырады.
• Орнатудың дәлдік дәрежесі салыстыру құралдарына байланысты.

• Реттелетін монтаждау құралдарының (шалғы, кондукторлар және т.б.) көмегімен оны жетілдіру жолымен элементтің жоғарғы
жағын орнату кезіндегі дәлдіктің бірінші сыныбы. Бағдарларды біріктірудің дәлдігін бақылау оптикалық тіктеуіштердің,
нивелирлердің, теодолиттердің көмегімен жүзеге асырылады. Дәлдіктің екінші және үшінші кластары кейіннен геодезиялық
тексерусіз элементтерді жобалық күйге орнатуға мүмкіндік беретін шектеуші құрылғылары бар монтаждау жабдықтарын
қолдануға негізделген шектеулі еркін монтаждау әдісімен қол жеткізеді (тек негізгі элементтерді ғана тексеру жеткілікті).
Төртінші класс конструкцияларды реттелетін монтаждық байланыстар мен элементтердің үстіңгі бөлігінің дәлдігін
тіктеуіштің, рейка-тіктеуіштің немесе теодолиттің көмегімен бақылау есебінен салыстырып тексеру кезінде қамтамасыз
етіледі. Бесінші және алтыншы дәлдік сыныптарында элементтердің жоғарғы жағын орнатуға жоғары талаптар қойылмайды,
олар монтажды жабдықсыз еркін әдіспен орнатылады, ал сапасы тіктеуішпен бақыланады.

• Конструкцияларды монтаждау басталғанға дейін сапасы туралы құжаттың (паспорттың) болуын, бетінің сапасын, келіп
түскен конструкциялардың сыртқы түрі мен мөлшерін, негіздер мен тірек беттерінің (қоқыстан, кірден, мұздан және қардан
тазарту, сурет салу) және конструкциялардың өздерінің монтаждауға дайындығын (сурет салу, жарақтарды ілу және т.б.),
бұрын орындалған жұмыстардың актілерімен ресімдеуді тексереді. Монтаждауға тек төменгі элементтерді жобалық
бекіткеннен кейін және бетон ППР-да көрсетілген монолитті буындардың беріктігіне жеткеннен кейін, сондай-ақ атқарушы
схеманы жасай отырып, тірек элементтерінің жоспарлы және биіктік жағдайының жобаға сәйкестігін геодезиялық тексеруден
кейін ғана кіріседі.

• Іргетас плиталарын монтаждау тек жер жұмыстарының барлық кешенін орындағаннан кейін, осьтерді бөліп, негізді
орнатқаннан кейін ғана рұқсат етіледі. Дайындалған негізді Тапсырыс берушінің құрылыс бақылау өкілінің қатысуымен
комиссия акт бойынша қабылдауы тиіс, онда негіздің жоспарлы және биіктік жағдайының жоба талаптарына сәйкестігі
көрсетілуге тиіс. Іргетастардың негізгі осьтерін бөлу кезінде осьтердің проекциясы орауға ауыстырылуы керек. Болашақта
орнату кезінде негізгі осьтерді іргетас элементтеріне ауыстыру тасымалдаудан жүзеге асырылады.

• Іргетас плиталары мен блоктардың жоғарғы жиектерінде және олардың түбінде тақталар мен блоктардың осьтерінің
орналасуын бекітетін Өшпейтін бояулар қолданылуы керек.
• Маяк блоктары ғимараттың бұрыштарында және осьтердің қиылысында
бірінші болып орнатылады, олардың осьтік тәуекелдерін екі өзара
перпендикуляр бағытта бөлу осьтерінің орнын бекітетін орнату
нұсқауларымен (түйреуіштермен, түйреуіштермен) біріктіреді. Кәдімгі
блоктар жоспардағы және биіктіктегі Маяк блоктарының орнын тексергеннен
кейін орнатылады (13-схеманы қараңыз). Орнату бағдарларын іргетас
тәуекелдерімен біріктіруден шекті ауытқулар 12 мм құрайды.
• Іргетас блоктарын жобалық белгіге дейін тегістелген құм қабатына орнату
керек (негіз белгісінің жобалық белгіден рұқсат етілген ауытқуы – 15 мм).
Орнату кезінде табанның негіз бетіне жанасу тығыздығы бақыланады.
• Жұмыс және қабылдау процесінде элементтердің бір-біріне жанасу
тығыздығы, тігістерді ерітіндімен толтыру және құрылымдардың жоғарғы
жағын белгілеу бақыланады.
• Тіреу беттерін ластауға, плиталар мен блоктарды сумен және қармен
жабылған негіздерге орнатуға, орнату процесі басталған ерітіндіні
қолдануға жол берілмейді.
• Жұмыстарды қабылдау атқарушы геодезиялық схеманы жасай
отырып, орындалған жұмыстарды қабылдау актісімен ресімделеді.
• Сол сияқты, ғимараттардың жер асты бөлігінің қабырға блоктарын
орнату блоктардағы тәуекелдерді іргетас тақталарына қолданылатын
қауіптермен үйлестіре отырып бақыланады (14-сызбаны қараңыз).
Сыртқы қабырғалардың блоктары жер деңгейінен төмен, ішкі
жағынан жоғары, сыртқы жағынан жоғары. Қабырға блоктары
жазықтықтарының жоғарғы жазықтығының вертикальынан ауытқуы
12 мм-ден аспайды.
• Стакан типтегі іргетас блоктарын орнату іргетас
тақталарын орнатуға ұқсас. Орнату басталғанға
дейін қауіптер блоктардың жоғарғы жиектерінде
және олардың түбінде жуылмайтын бояумен
қолданылады. Блоктарды орнату екі өзара
перпендикуляр бағытта бөлу осьтеріне қатысты
жүзеге асырылады, тәуекелдерді осьтердің
бағдарларымен біріктіреді және геодезиялық
құрылғылардың дұрыс орнатылуын бақылайды.
Іргетас плиталарын басқару параметрлеріне
қосымша, әйнек түбінің тірек беті белгісінің
ауытқуы бақыланады, ол тегістеу қабаты
құрылғысына дейін (-20 мм), ал тегістеу қабаты
құрылғысынан кейін - +5 мм аспауы керек
• Бағандарды монтаждау кезінде атқарушы схеманы
жасай отырып, геодезиялық тексеруді қоса алғанда,
тірек элементтері алдын ала қабылдануы тиіс.
• Монтаждау процесінде колонналардың жобалық
жағдайға орнатылуын (орнатылған колонналардың
төменгі және жоғарғы қималарындағы геометриялық
осьтердің кескіндерін бөлу осьтерінің
тәуекелдерімен біріктіруден ауытқу; колонналардың
жоғарғы жағындағы белгілердің айырмашылығы),
уақытша бекітудің сенімділігі және колонналардың
түйіспелерін монолиттеу сапасы бақылайды.
• Бағандардың түбін (16-сызбаны қараңыз) төменгі қимадағы геометриялық осьтерді
белгілейтін тәуекелдерді біріктіре отырып, орнату нұсқауларымен (тәуекелдер,
Іргетастардың стақандарындағы немесе алдын-ала тексерілген өткізгіштердегі
осьтер) салыстыру керек. Рұқсат етілген ауытқу-8 мм.
• Бағандардың жоғарғы бөлігін жоғарғы бөлімдегі геометриялық осьтерді төменгі
бөлімдегі геометриялық осьтермен біріктіріп тексеру керек. Биіктігі 5 м-ге дейінгі
бағандардың вертикалдылығын бақылау бір теодолитпен немесе тік сызықпен жүзеге
асырылады. Биіктігі 5 м-ден асатын бағандардың вертикалдылығы ғимараттың
сандық және әріптік осьтері бойынша дұрыс бұрышта орналасқан екі теодолиттің
(немесе екі позицияның біреуі) көмегімен тексеріледі. Теодолиттер бағаннан
құбырдың көлбеу бұрышы 30º аспайтын қашықтықта орналасады. Ұзындығы 4 м – ге
дейінгі бағандар үшін жоғарғы бөлімдегі бір қабатты ғимараттардың бағаналарының
осьтерінің максималды ауытқуы 20 мм, 4 – тен 8 м – ге дейін-25 мм, 8-ден 16 м-30
мм-ге дейін және 16-дан 25 м-ге дейін-40 мм (16-схема).
• Ұзындығы 4 м – ге дейінгі бағандар үшін жоғары көлденең қимадағы көп қабатты
ғимараттар бағандарының осьтерінің максималды ауытқуы +12 ММ, 4 – тен 8 м-ге
дейін - +15 мм және 8-ден 16 м - +20 мм-ге дейін (17-схема).
• Бірқатар бағандардың вертикалдылығын тексергеннен кейін консольдер мен
ұштардың жоғарғы жазықтықтары тегістеледі, олар тіректерге, арқалықтарға және
фермаларға тірек болып табылады. Олардың белгілеріне байланысты әр баған үшін
төсем мөлшері тағайындалады. Бағандардың ұзындығы 4 м – 14 мм – ге дейін, 4 – тен
8 м-16 мм-ге дейін және 8-ден 16 м-20 мм-ге дейін бір қабатты ғимараттардың
бағандарының жоғарғы жағындағы белгілердің шекті айырмашылығы (16-сызбаны
қараңыз).
• Байланыс орнату кезінде көп қабатты ғимараттың әрбір қабаты бағаналарының
жоғарғы жағындағы белгілердің рұқсат етілген айырмашылығы +(12 + 2n)мм (N -
деңгейдің реттік нөмірі), маяктар бойынша орнату кезінде – 10 мм.
• Жоғары белгілерді теңестіру және оларды жобалау ұйымының келісімінсіз тік күйге
келтіру үшін бағаналардың түйісулерінде жобада көзделмеген төсемдерді қолдануға
жол берілмейді.
• Монтаждалған бағаналардың нақты жағдайын және бағаналардың жобалық
бекітілуіне сәйкестігін тексергеннен кейін қабылдау нәтижелері жасырын
жұмыстарды куәландыру актілерімен, атқарушылық геодезиялық схемаларды қоса
бере отырып, орындалған жұмыстарды қабылдау актілерімен ресімделеді
• Тіректерді, арқалықтарды және фермаларды жабылатын аралық
бағытында монтаждау жобада белгіленген тірек конструкцияларына
сүйену тереңдігін немесе түйісетін элементтер арасындағы
саңылауларды сақтай отырып жүргізілуі тиіс (18-схеманы қараңыз).
Симметриядан ауытқуларға (элемент ұштарының тереңдігі
айырмашылығының жартысы) элементтің ұзындығы 4м – 5мм, 4 – тен
8м – 6мм, 8 – ден 16М-8мм, 16М-10мм дейін рұқсат етіледі.
• Жабылатын аралықтың көлденең бағытында конструкцияларды
орнатуды Орнатылатын элементтердің бойлық осьтерінің тәуекелдерін
баған осьтерінің тәуекелдерімен немесе бөлу осьтерінің тәуекелдерімен
біріктіре отырып тексеру керек. Төменгі бөлімдегі комбинациядан шекті
ауытқулар 8 мм, жоғарғы бөлімде элементтің биіктігі 1 м – 6 мм – ге
дейін, 1 – ден 1,6 м - 8 мм-ге дейін, 1,6-дан 2,5 мм-ге дейін-10 мм, ст. 2,5-
12 мм.тік жазықтықтағы фермалар мен арқалықтардың орнатылуын
рельс сызығымен тексеруге болады.
• Аралық ортасындағы фермалар мен арқалықтардың жоғарғы
белдеулерінің осьтері арасындағы жобалық қашықтықтан ауытқу – 60
мм.
• Жобалау ұйымының келісімінсіз белгіленетін элементтерді белгілер
бойынша теңестіру үшін жобада көзделмеген төсемдерді қолдануға жол
берілмейді.
• Монтаждау барысында нәтижелері геодезиялық схемамен ресімделетін
тұрақты геодезиялық бақылау жүзеге асырылуы тиіс. Орындалған
жұмыстарды қабылдау тұтастай актімен ресімделеді.
• Еден плиталарын орнату кезінде плиталардың жобалық күйіне
орнатылуын, плиталардың тіреу тереңдігін және плиталар астындағы
ерітінді қабатының қалыңдығын бақылаңыз.
• Қаңқалы ғимараттарда монтаждау барысында бірінші кезекте дәнекерлеу
көмегімен бағанааралық (байланыстырушы) плиталар, содан кейін
қатардағы плиталар орнатылуы және бекітілуі тиіс.
Еден плиталарын тірек қабырғаларына орнату кезінде
қалыңдығы 20 мм-ден аспайтын ерітінді қабатына іргелес
плиталардың беттерін төбе жағынан тігіс бойымен біріктіру
керек. Плиталарды жабылатын аралық бағытында төсеуді жобада
белгіленген операция тереңдігінің өлшемдерін немесе түйісетін
элементтер арасындағы саңылауларды сақтай отырып орындау
керек (19-схеманы қараңыз). Симметриядан ауытқуларға
(элемент ұштарының тереңдігі айырмашылығының жартысы)
элементтің ұзындығы 4м – 5мм, 4м – 8м – 6мм, 8м – 16М-8мм,
16М-10мм дейін рұқсат етіледі.
Екі іргелес плитаның алдыңғы бетінің белгілерінің
айырмашылығы плиталардың ұзындығы 4 м – 8 мм – ге дейін, 4
– тен 8 м-10 мм-ге дейін, 4 м-ден 12 мм-ге дейін аспауы керек.
Орындалған жұмыстарды қабылдау актімен және атқару
схемасымен ресімделеді.
Саты торының орнықтылығын және оның жабын дискісімен
байланысын қамтамасыз ету мақсатында баспалдақ марштарын
монтаждауды шектес аралықтарды жабын плиталарымен толық
толтырғаннан кейін ғана жүргізуге рұқсат етіледі. Шерулер
орнату орнына шаблонмен аралықты алдын-ала тексеріп,
жобалық күйде беріледі және қалыңдығы 30 мм дейінгі цемент
ерітіндісінің қабатына қойылады. Ерітіндінің қозғалғыштығы 5-7
мм болуы керек. орнату кезінде және қабылдау кезінде
орнатылған шерулер мен алаңдардың нақты жағдайы (20-
сызбаны қараңыз) және дәнекерлеу жұмыстарының сапасы
бақыланады
• Баспалдақ алаңының жоғарғы бөлігінің жобалық – 5 мм – ден, баспалдақ алаңдарының
көлденеңінен – 5 мм – ден, баспалдақтардың көлденеңінен - 2 мм-ден, тігінен қорғаныс
торларының-3 мм-ден ауытқулары.симметриядан ауытқу (платформа ұштарының тіреу
тереңдігінің жарты айырмашылығы) жабылатын аралық бағытында-5 мм. бақылау нәтижелері
бойынша атқарушы схема және жасырын жұмыстарға арналған акт жасалады.
• Балкон плиталары мен бөгеттерді монтаждау кезінде монтаждалған конструкциялардың нақты
жағдайы, дәнекерлеу қосылыстарының сапасы және буындарды монолиттеу бақыланады. Бұл
элементтер сыртқы қабырғаларды тұрғызумен бір уақытта орнатылады. Бұл жағдайда
кірпіштің тірек бөліктері тұтас кірпіштен жасалған жолдармен жасалуы керек.
• Балкон плиталарын орнату кезінде тіректер түрінде уақытша бекітпелер жасалады, бірақ
бірден тұрақты бекіту қажет. Кірпіште жасырылған металл ендірілген бөлшектер коррозияға
қарсы қосылыстармен қорғалуы керек. Арматураны, салмалы бөлшектерді Дәнекерлеуге және
балкон плиталарын бітеуге жасырын жұмыстарға актілер жасалуы тиіс. Балкон плитасы мен
үй-жай еденінің жазықтығы деңгейлерінің айырмашылығы 80-100 мм – ден аспауы тиіс.
• Секіргіштердің бүйір беті қабырға жазықтығынан шықпауы керек. Бөгеттерді монтаждау
кезінде қабырғаның тірек беттері белгілерінің рұқсат етілген ауытқулары 10 мм-ден аспайды.
Монтаждау қабылдау актісімен ресімделеді.
Ғимараттардың жүк көтергіш қабырғаларының панельдері мен блоктарын
монтаждау көкжиекке қатысты тексерілген маяктарға (қалыңдығы 10-30 ММ) сүйене
отырып жүргізу керек. Маяктар жасалатын материалдың беріктігі жобада белгіленген
төсек құрылғысы үшін қолданылатын ерітіндінің сығылу беріктігінен жоғары болмауы
тиіс. Салыстырғаннан кейін панельдің соңы мен ерітінді төсегі арасындағы
саңылауларға жол берілмейді. Орнату горизонтына қатысты Маяк белгілерінің
ауытқуы +5 мм (21-схеманы қараңыз).

Бір қатарлы кесудің сыртқы қабырғаларының панельдерін тексеру керек:
- қабырға жазықтығынан-төменгі деңгейдегі панельдің осьтік тәуекелін бөлу осінен
шығарылған төбедегі бағдарлы тәуекелмен біріктіру (панель сызықтарының орнату
сызықтарынан ауытқуының рұқсат етілген ауытқуы - 8 мм);
- тік жазықтықта-панельдің ішкі бетін вертикальға қатысты тексеру (панельдердің жоғарғы
жағының ауытқуы 10 мм – ден аспайды, блоктар-12 мм-ден аспайды).
• Орнатылған панельдердің вертикалдылығы кіріктірілген деңгейі бар рельстермен, ал
осьтерден ауытқу шаблонмен тексеріледі.
• Ғимарат салынған кезде олар ішкі қабырғалардың тірек панельдерінің үйлесімділігінің
атқарушы сызбасын жасайды. Келесі қабатты орнатқан кезде құрылымдардың
жағдайына қажетті өзгерістер енгізіледі.
• Жұмыс барысында қосымша дәнекерлеу жұмыстарының журналы жүргізіледі, онда
монтаждау процесінде дәнекерлеу қосылыстарын орындау жөніндегі деректер тіркеледі.
• Жұмыстарды қабылдау орнатылған дәнекерлеу қосылыстары сапасының панельдерінің
нақты жағдайын тексеруді қамтиды. Нәтижесінде атқарушы геодезиялық схемалар,
жасырын жұмыстарды куәландыру және орындалған жұмыстарды қабылдау актілері
ресімделеді.
• Ғимараттың және оның жеке бөліктерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін рамалық
ғимараттардың қабырға панельдерін орнату тек раманың буындарын дәнекерлеуден
және тығыздаудан, осы қабаттың еден дискісін орнатудан және төменгі қабаттың
панельдерін бекіткеннен кейін жүргізілуі керек. Сапаны бақылау жүк көтергіш қабырға
панельдерінің орнатылуын бақылауға ұқсас орындалады
Рамалық ғимараттардың сыртқы қабырғаларының белдік панельдерін орнату қажет:
- қабырға жазықтығында-панельдің ұштары мен панельді орнату деңгейіндегі баған осьтерінің қатерлері арасындағы
қашықтықты теңестіру арқылы бағандар арасындағы аралық осіне қатысты симметриялы (рұқсат етілген ауытқу – 10
мм);
- қабырға жазықтығынан:
- панельдің төменгі деңгейінде - орнатылған панельдің төменгі ішкі бетін төменгі панельдің бетімен біріктіру;
- деңгейіндегі " сыртқы панельдер – сабақтастыра (көмегімен шаблон) грань панельдер сызығы бар осі немесе гранью
колонна (шекті ауытқу тігінен – 12мм).
Қабырға панельдерін тексеру керек:
- жазықтықта қабырғалары сабақтастыра тәуекелге осінің төменгі белгіленетін панельдер сызығы бар, түсірілген
арналған белбеу панельдер;
- қабырға жазықтығынан - орнатылған панельдің ішкі бетін төменгі панельдің бетімен біріктіру;
- тік жазықтықта-панельдің соңғы және ішкі беттерін вертикальға қатысты тексеру.
Маяктармен орнатқан кезде қабырға панельдерінің жоғарғы жағындағы белгілердің айырмашылығы 10 мм – ге дейін,
байланыс орнатқан кезде – (12 + 2n)мм (N-биіктігі бойынша орнатылған панельдердің саны) рұқсат етіледі.
Әйтпесе, бақылау және қабылдау жүк көтергіш панельдер үшін де жүзеге асырылады.
Санитарлық-техникалық кабиналарды төсемдерге орнату керек. Кабиналардың түбін тексеру (23 – схеманы қараңыз)
бөлу осьтерінен жабындыға шығарылған бағдарлы тәуекелдер бойынша жүргізілуі керек (рұқсат етілген ауытқу – 8мм).
Кабинаның тік жазықтығына қатысты кабинаның екі өзара перпендикуляр қабырғаларының қырларын (рұқсат етілген
ауытқу – 10мм). Кабиналардың тірек беттері белгілерінің айырмашылығы 10 мм-ден аспайды.
• Кабиналарды орнату кезінде кәріз және су көтергіштерін төменгі кабиналардың тиісті көтергіштерімен Мұқият біріктіру қажет.
• Кабиналарды орнатқаннан, көтергіштерді монтаждағаннан және гидравликалық сынақтар жүргізгеннен кейін жабын панельдеріндегі
тесіктер ерітіндімен Мұқият бітелуі тиіс.
• Қабылдау кезінде монтаждалған кабиналардың нақты жағдайы, құбырлардың қосылуы және кабина мен қабырға арасындағы
жіктердің бітелуі тексеріледі. Нәтижесінде атқару схемасы жасалады және орындалған жұмыстарды қабылдау актісі ресімделеді.
• Жоспардағы және биіктіктегі гипс-бетон панельді бөлімдерді орнату монтаждалған және тірек конструкцияларына қолданылатын
орнату сызықтарын (рұқсат етілген ауытқу – 8 мм), монтаж горизонтына қатысты тексерілген ерітіндіден маяктарға сүйене отырып
біріктіру арқылы жүзеге асырылуы керек (24-схеманы қараңыз).
• Панельдердің жоғарғы жағы сынған осьтерге қатысты тексерілуі керек (тігінен рұқсат етілген ауытқу – 12 мм).
• Аралық панельдерді қабырғаларға биіктігі бойынша бекіту екі жерде, панельдердің ұзындығы 4 м - ге дейін төбелерге – бір жерде,
үлкен ұзындықта-екі жерде жүргізілуі керек. Буындар серпімді тығыздағыштармен толтырылады және ерітіндімен сүртіледі.
• Қабылдау кезінде панельдердің жағдайы, панельдердің бекітілуінің сенімділігі, жарықтардың, қышымалардың, зақымдалған
жерлердің болмауы, түйіспелердің оқшаулануы тексеріледі және қалқаларды бекіту және түйіспелерді бітеу бойынша жасырын
жұмыстарды куәландыру актісі жасалады.
• Монолитті буындарды орнату кезінде сапаны визуалды және аспаптық бақылау жүзеге асырылады. Бірінші жағдайда, монолитті
буындарды тексерген кезде олар бақыланады: түрі, түсі, монолиттілігі, сыртқы қоспалардың болуы, бетінің икемділігі, құрылымның
кеуектілігі, қабықтардың болуы. Егер мұндай бақылау кезінде бұзушылықтар анықталса және беріктіктің төмендеуіне әкелуі мүмкін
болса, тексеру аспаптық әдістермен жүзеге асырылады. Буындарды тексерумен қатар геометриялық өлшемдер, тіректердің мөлшері,
ендірілген бөліктердің орналасуы, арматураның нақты жағдайы мен диаметрі, бетонның қорғаныш қабатының қалыңдығы, металл
коррозиясының болуы тексеріледі. Бақылау әдістері бетон жұмыстарының сапасын аспаптық бақылаумен бірдей қолданылады.
• Төселген бетонның нақты беріктігін монолиттеу орнында дайындалған бірқатар үлгілерді сынау арқылы бақылау керек. Бөлшектеу
уақытына жапсарлардағы бетонның беріктігі – жобаға сәйкес, ал жобада нұсқаулар болмаған кезде – жобалық сығымдау беріктігінің
кемінде 50% - ы. Бетон қоспалары үшін тез қататын портландцементтерді және М-400 және одан жоғары портландцементті және
түйісу қимасының 1/3 аспайтын мөлшердегі үлкен агрегатты пайдаланған жөн.
• Дәнекерленген жіктер мен қосылыстардың сапасын бақылау визуалды және аспаптық түрде жүзеге асырылады. Көрнекі бақылау
үшін дәнекерлеу тігістерін түрту және қож қосындыларын ашу үшін балғамен, калиппермен, өлшеу сызғышымен, дәнекерлеуді
өлшеуге арналған шаблонмен, тігістерді кесуге арналған кескішпен және т.б. осы құралдардың көмегімен кесу, күйдіру, раковиналар,
ағындардың болуы, тігістердің өлшемдерінің сәйкес келмеуі, кеуектілік және басқа да ақаулар анықталады. Зертханада үлгілерді кесу
және оларды сынау арқылы мұқият бақылау жүргізіледі. Егер тігістің беріктігі жобаға сәйкес келмесе, түйін қосымша шыбықтарды
немесе басқа элементтерді дәнекерлеу арқылы күшейтіледі. Жауапты құрылымдар үшін дәнекерлеу сапасын бақылау
радиометриялық әдістермен жүзеге асырылады, түйіспені γ-сәулелермен жарқыратады және фотопленкадағы немесе
электромагниттік толқындардағы кескінді магниттік пленкаға жазып, содан кейін декодтау арқылы алады. Бақылау нәтижелері
жасырын жұмыстарды куәландыру актілеріне және егер олар осы объектіде жүргізілсе, дәнекерлеу жұмыстарының журналдарына
енгізіледі.
• Операциялардың құрамы және бақылау құралдары

Жұмыс кезеңдері Бақыланатын операциялар Бақылау (әдіс, көлем) Құжаттама

Дайындық жұмыстары Тексеру: Паспорттар( сертификаттар),
жұмыс өндірісінің жобасы,
- сапа туралы құжаттың болуы; Көзбен
жасырын жұмыстарды
- беттің сапасы, геометриялық Көрнекі, өлшеу, әр куәландыру актісі( қабылдау
параметрлердің дәлдігі, панельдердің элементті актісі), жұмыстардың жалпы
пайда болуы; журналы

- жұмыс өндірісі жобасының болуы; Көзбен
- бұрын орындалған жасырын жұмыстарды Сол сияқты
куәландыру (қабылдау) актісінің болуы;

- тіректердегі панельдердің жобалық Техникалық қарау
жағдайын анықтайтын таңбалардың болуы;

- Маяк панельдерін орнату орындарында Сол сияқты
болуы.

Қабырға панельдерін орнату Бақылау: Жұмыстардың жалпы
журналы, дәнекерлеу
- панельдерді жобалау жағдайына орнату; Өлшеу, әр элемент
жұмыстарының журналы

- дәнекерлеу жұмыстарының сапасы. Көрнекі, өлшеу
Орындалған жұмыстарды қабылдау Тексеру: Өлшеу, әр элемент Атқарушылық геодезиялық
схема, жұмыстарды
- орнатылған панельдердің нақты жағдайы; Көрнекі, өлшеу
куәландыру (қабылдау) актісі

- дәнекерлеу қосылыстарының сапасы. Өлшеу, әр элемент

Бақылау-өлшеу құралы: құрылыс тіктеуіші, рулетка, металл сызғыш, нивелир, катетомер.
Операциялық бақылауды: шебер (прораб), геодезист - жұмыстарды орындау процесінде жүзеге асырады.
Қабылдау бақылауын: сапа қызметінің қызметкерлері, шебер (прораб), Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауының өкілдері жүзеге
асырады.
Шекті ауытқулар:
- орнатылған бағдарлары бар аспалы қабырғалардың орнатылған панельдерінің төменгі қимасындағы бағдарлардың
(геометриялық осьтердің, қырлардың суреттері) ығысуынан (геометриялық осьтердің, қырлардың тәуекелдері) - 10
мм;
-аспалы қабырға панельдері жазықтықтарының жоғарғы вертикальынан - 12 мм;
- қабырға панельдерінің жоғарғы жағындағы белгілердің айырмашылығы:
- маяктар бойынша Орнату-10 мм;
- байланыс қондырғысы - (12 + 2n) мм,
мұндағы n - биіктігі бойынша орнатылған панельдердің саны;
- монтаждау көкжиегіне қатысты маяктардың белгілері - =5 мм.
Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар
МЕМСТ 11024-84*. Тұрғын және қоғамдық ғимараттарға арналған сыртқы бетон және темірбетон қабырға
панельдері. Жалпы техникалық шарттар.
ГОСТ 11118-73. Ғимараттың сыртқы қабырғаларына арналған автоклавты ұяшықты бетоннан жасалған
панельдер.Техникалық талаптар.
ГОСТ 13578-68. Өндірістік ғимараттардың сыртқы қабырғаларына арналған кеуекті агрегаттардағы жеңіл бетон
панельдері. Техникалық талаптар.
Орнатуға қойылған сыртқы қабырғалардың панельдері болмауы керек:
- алдыңғы бетіндегі майлы және Дат дақтары;
- жергілікті жер бетіндегі шөгу және ені 0,2 мм-ден аспайтын жарықшақ болмауы керек;
- тереңдігі 2 мм-ден астам және ұзындығы 30 мм-ден асатын 1 м қабырғадағы бетон сынықтары;
- қабатталған қаптауыш тақтайшалар.
Панельдердің геометриялық параметрлерінің нақты ауытқуларының мәндері 1-кестеде көрсетілген шекті
мәндерден аспауы керек.

Шекті
Геометриялық параметрден ауытқу атауы Геометриялық параметр, мм
ауытқу, мм

Сызықтық өлшемнің ауытқуы Панельдің ұзындығы мен биіктігі:
1000 дейін ±4
1000-нан 1600-ге дейін ±5
1600-ден 2500-ге дейін ±6
2500-ден 4000-ға дейін ±8
4000-нан 8000-ға дейін ±10

Панельдің қалыңдығы:
250 дейін ±4
250-ден 400-ге дейін ±5
Ойықтар мен ойықтардың мөлшері +5
Жазықтықтан ауытқу Панельдің алдыңғы бетінің панельдің ұзындығы (биіктігі)
бойынша іргелес жазықтыққа қатысты жазықтығы:
1000 дейін 3
1000-нан 1600-ге дейін 4
1600-ден 2500-ге дейін 5
2500-ден 4000-ға дейін 6
4000-нан 8000-ға дейін 8
Диагональдардың теңдігінен ауытқу Панельдің ұзындығы (биіктігі) кезіндегі панельдің алдыңғы
беттерінің диагональдар ұзындығының айырмасы:

4000 дейін 10
4000-нан 8000-ға дейін 12
Салынған бұйымдардың жобалық жағдайынан ауытқу Осы жазықтықтағы ендірілген бұйымдарға арналған
панельдің жазықтығында:
100 мм дейін 5
100 м жоғары 10
панель жазықтығынан 3
Панельдер беттерінің сапасы 2-кестеде келтірілген талаптарға сәйкес келуі тиіс.
1м қабырғаға
Раковиналардың Ағыстың (ойпаттың) Тереңдігі,
Бетон бетінің сипаттамасы Категория ұзындығы мм
диаметрі, мм биіктігі (тереңдігі)) мм
мен
Алдыңғы ішкі, бояу астында А2 1 1 5 50
Жұмыс жағдайында А7 20 - 20 -
көрінбейтін

Жұмыстарды жүргізу бойынша нұсқаулар

ҚнЖЕ. 03.01-87 PP. 3.25, 3.27, 3.28

Қабырғаларды монтаждау бекітілген жұмыс жобасына сәйкес жүргізілуі керек . Орнату кезінде ғимараттың және оның бөліктерінің
құрылыстың барлық кезеңдерінде тұрақтылығын қамтамасыз ету қажет.

Көп қабатты ғимараттың әр қабатының және бір қабатты ғимараттың әр бөлігінің қабырға панельдерін орнату тек раманың буындарын
дәнекерлеп, бітеп, осы қабаттың еден дискісін орнатқаннан кейін жүргізілуі керек.

Үстіңгі қабаттың қабырға панельдерін орнату төменгі қабаттың панельдерін толық жобалағаннан кейін жасалуы керек.

Рамалық ғимараттардың сыртқы қабырғаларының белдік панельдерін орнату қажет:

- қабырға жазықтығында-панельдің ұштары мен панельді орнату деңгейіндегі баған осьтерінің қатерлері арасындағы қашықтықты
туралау арқылы бағандар арасындағы аралық осіне қатысты симметриялы;

- қабырға жазықтығынан:

- панельден тыс деңгейде-орнатылған панельдің төменгі ішкі бетін төменгі панельдің бетімен біріктіру;

Қабырға панельдерін тексеру керек:

- жазықтықта қабырғалары сабақтастыра тәуекелге осі не үшін белгіленетін панельдер ориентирной сызығы бар,на несенной арналған
белбеу панельдер;

- қабырға жазықтығынан-Орнатылатын панельдің ішкі қырын төменгі тұрған панельдің қырымен қиыстыра отырып;

- бұрандалы жазықтық-панельдің ішкі және соңғы беттерін вертикальға қатысты тексеру.
• Панельдерді салыстырмалы түрде орнатылған горизонттың маяктарына сүйене отырып орнату
керек. Маяк материалдарының беріктігі жобада белгіленген төсек құрылғысы үшін
қолданылатын ерітіндінің сығылу беріктігінен жоғары болмауы тиіс.
• Маяктардың қалыңдығы 10-30 мм болуы тиіс (жобада арнайы ұсыныстар болмаған жағдайда).
• Бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттарды қоса алғанда, қаңқалы-панельді ғимараттарда монтаждау
процесіндегі конструкциялардың тұрақтылығы және оларды пайдалану сенімділігі элементтерді
Құрастырудың технологиялық реттілігін сақтауға, оларды орнату және бекіту сапасына,
жапсарларды бітеуді қоса алғанда байланысты болады.
• Орнату сапасын операциялық бақылау, егер бұрын орнатылған құрылымның қажетті дәлдігін
тексеру кезінде қамтамасыз етілмесе, келесі құрылымдық элементтерді орнатуға жол бермеуге
бағытталған. Құрылымдық элементті бекітпес бұрын орнатудың дәлдігі өлшеуішпен,
шаблондармен, тіктеуіштермен, деңгейлермен немесе геодезиялық аспаптармен расталады. Әр
қабатта, бір типтегі жақтау элементтерін орнату аяқталғаннан кейін, құрылымдардың нақты
жағдайын көрсететін атқарушы схемалар жасалады.
• Рамалық бір және көп қабатты ғимараттарда орнатылған құрылымдар олардың ұштарымен
төменгі құрылымдарға сенімді түрде сүйенуі керек. Жобалық аралыққа қарсы жабылатын аралық
бағытында элементтердің тірелу тереңдігінің азаюы элементтің ұзындығы 4 м - 5 мм — ге дейін,
ұзындығы 16 м және одан жоғары-10 мм-ден аспауы керек.
• Болат табақтан жасалған төсемдер пакетін пайдаланған жағдайда кран арқалықтарын
биіктігі бойынша тексеру кезінде олар өзара дәнекерленуі, ал пакет тірек пластинасына
дәнекерленуі тиіс.
• Болат конструкциялардан жасалған бір және көп қабатты қаңқалы ғимараттарда
монтаждалған конструкциялардың нақты жағдайының шекті ауытқулары рұқсат етілген
мәндерден аспауы тиіс.
• - баған тіректері белгілерінің жобадан ауытқуы және баған осьтерінің бөлу осьтерінен
ауытқуы-5 мм;
• - баған ұзындығы 8 м-10 мм-ге дейінгі колонналар осьтерінің жоғарғы қимадағы тігінен
ауытқуы,
• - ұзындығы 16-дан жоғары және 25 м-ге дейін-15 мм-ге дейін.
• - фермалар мен арқалықтарды бір қабатты ғимараттардың бағаналарының осьтерінен 15
мм-ге дейін жылжытуға болады,
• - көп қабатты ғимараттардағы ригельдер мен арқалықтарды-8 мм артық емес.
• Кран арқалықтары үшін келесі стандарттар белгіленген:
• - бойлық бөлу осі бар кран арқалығының осінің ығысуы-5 мм,
• - тірек қырының баған осінен ығысуы-20 мм артық емес
• Пайдаланылған әдебиеттер

• Ж.С. Нұғұжинов, Б.Е. Аяпбергенова «Құрылыс конструкциялары»,
Қарағанды 2010.
• defekti-izgotovleniya-i-montaja-stroitelnih-konstrukciy-i-ih-posledstviya
• С.К. Хамзин «Монтаж строительных конструкций» Алматы: «Мектеп», 1983;
• С.Қ. Хамзин, А.Қ. Әбішев «Құрылыс процестерінің технологиясы», Алматы:
«Баспа», 1997;

Ұқсас жұмыстар
Мемлекеттік қаржылық бақылау
Аудиттің түрлері
Зерттеудің мақсаты
Валюта нарығындағы және бағалы қағаздар нарығындағы қаржылық операцияларды қаржылық қадағалау
Архитектура және құрылыс факультеті
Басшылық функция түрлері және оны қорытып талдау
Психологиялық зерттеу әдістерінің Пирьов, Ананьев, Дружинин бойынша классификациялау
ҚР кеден құқығы
ПСИХОЛОГИЯ ӘДІСТЕРІ
БАСҚАРУ ПРОЦЕСІНІҢ МАҚСАТЫ
Пәндер