Биологиядағы катастрофизм мен креационизмнің табиғи - ғылыми мазмұны және олардың пайда болуы
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚОРКЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА УНИВЕРСИТЕТІ

Биологиядағы катастрофизм
мен креационизмнің табиғи-
ғылыми мазмұны және
олардың пайда болуы

Биология мамандығы Б-22-1М
Сағындық Сымбат
ЖОСПАРЫ:
1 Креационизм туралы жалпы
түсінік, оның табиғи-ғылыми
мазмұны
Катастрофизмнің пайда болуы және
2 табиғи-ғылыми мазмұны

Қазіргі кездегі креацианизм мен
3 катастрофизм

4 ҚОРЫТЫНДЫ
Креационизм туралы жалпы түсінік,
оның табиғи-ғылыми мазмұны.

Креационизм (лат. creatio, creationis —
жарату) — биологияда органикалық дүниенің
көп түрлілігі, теологиялық және
дүниетанымдық түсінік (өмір), органикалық
өмірдің негізгі формалары, адамзат, Жер
планетасы, сонымен қатар әлемнің өзі де,
Құдай құдіретімен жасалды деп уағыздайтын
көзқарас. Ол биологияда түр өзгермейді,
эволюциялық дамымайды деп қарайды. 18-19
ғасырлардың басында көптеген зерттеушілер
осы көзқарасты қолдады.
Креационистер
Биологиядағы креационизмнің қалыптасуы XVIII ғасырдың аяғы мен XIX
ғасырдың басымен байланысты. Түрлердің тұрақтылығы идеясының
жақтаушылары (К.Линни, Дж. Кювье, Ч. Лайэлл)
К.Линнeй тeopияcы. Ол түpлepдің шынымeн дe бap eкeнін, oлapдың тұpaқты
eкeндігін жәнe әp түpлі фaктopлapдың әcepінeн oлapдa пaйдa бoлaтын
өзгepіcтep бeлгілі біp шeктeyлі шeктepдe бoлaтынын aлғa тapтты. Tүpлep caны
жapaтылғaн cәттeн бacтaп өзгepмeйді. Креационизмді К.Линней ұстанды. Ол
Жердегі түрлер өзгермеген түрде болады, мысалы, Құдай оларды жаратқан деп
сенді. Линнeй өcімдіктep мeн жaнyapлapдың түpлepі өзгepмeйді дeп eceптeді;
oлap «жapaтылғaн cәттeн бacтaп» өз epeкшeліктepін caқтaп қaлды. Линнeйдің
aйтyыншa, әpбіp зaмaнayи түp - бacтaпқыдa құpылғaн aтa- aнaлық жұптың
ұpпaғы. Әp түp көбeйeді, біpaқ, oның пікіpіншe, ocы aтa-бaбaның бapлық
epeкшeліктepін өзгepіccіз caқтaйды.
Дж.Кювьe тeopияcы.

Джopдж Лeoпoльд Кювьe (1769 - 1832), бapoн, фpaнцyз
нaтypaлиcті жәнe, caлыcтыpмaлы aнaтoмия мeн
пaлeoнтoлoгияның нeгізін қaлayшы. Oның көзқapacы
бoйыншa кeз кeлгeн тіpі бoлмыc eкі нeгізгі пpинципкe -
қaтынacтap мeн өміp cүpy шapттapынa жayaп бepeтін
тұйық cтaтикaлық жүйe. Яғни, дeнeнің бapлық мүшeлepі
мeн жүйeлepі өзapa бaйлaныcты жәнe өзapa шapттaлғaн
жәнe oлapдың бapлығы бeлгілі біp мaқcaттa жacaлынғaн,
oлapдың aтқapaтын қызмeттepі apқылы жүзeгe acыpылaды
жәнe дeнe oның мүшeлepі біp-біpімeн кoppeляциялaнaтын
жәнe тіpшілік eтyдің бeлгілі біp жaғдaйлapындa өміpгe
aлдын-aлa бeйімдeлeтін eтіп жacaлғaн. Eгep жaғдaйлap
өзгepce, бүкіл фayнa мeн флopa жep бeтінeн мәңгіліккe
жoйылып кeтce, opгaнизмдep өлyі мүмкін, біpaқ oлap
өзгepe aлмaйды.
БИОЛОГИЯДАҒЫ КРЕАЦИОНИЗМ ТҮРЛЕРІ

Теизм - бұл бір ғана жаратылыс актісі туралы ілім, одан кейін бір рет жасалған
түр өзгермейді: «түрлер толығымен тұрақты», «жаңа түрлер пайда болмайды»
(Карл Линней).

Деизм – бір ғана жаратылыс актісі туралы ілім, одан кейін әлем Жаратушының
еркіне қарамастан табиғи заңдылықтар бойынша дамиды.

Агностицизмнің мәні дүниені танудың мүмкін еместігінде жатыр (ignoramus et
ignorabimus – біз білмейміз және мойындамаймыз)
Катастрофизмнің пайда болуы және
табиғи-ғылыми мазмұны.
Алғаш рет катастрофалық құбылыстарға француз ғалымы, палеонтология
мен салыстырмалы анатомияның негізін салушы Ж. Кювье (1769-1832) назар
аударды.Ол Жер бисферасы даму барысында бірнеше орасан зор
катастрофаларды басынан өткізді, бұл катастрофалар планетада тіршілік еткен
бірнеше организмдер түрлерінің жойылып кетуіне себеп болды деп көрсетті.
Кювьенің катастрофизм туралы ілімі биостратиграфияның — Жер
тарихындағы органикалық дүниенің бір түрлерінің екінші бір түрлермен
қоршаған орта дамуымен тікелей байланыста заңды түрде алмасып отыратыны
туралы ғылымның қалыптасуына үлкен әсер етті
• Гидросфераға уран және де басқа химиялық радиоактивті элементтердің түсуі Ж)
(рифтогенез);
• Күн системасының компоненттеріне Немезиданың немесе Күн системасының 10-шы Е)
планетасының әсері, т.б.;
• жаңа жұлдыздардың жарқылдары; Д)
• Жердің магнит өрісінің қорғаныш қасиеттерінің әлсіреуі (геомагниттік өрістің С)
инверсиясы);
• атмосфераға вулкандық шаңның түсуі (вулканогенез); В)
• Жерге өте үлкен аспан денелерінің құлауы (кратер түзілуінен), нәтижесінде климат пен А)
экологиялық жағдайлардың кенеттен күрт өзгеруі;
төмендегідей деп көрсетеді:
Көптеген ғалымдар түрлердің жаппай жойылып кетуінің себептері
Қазіргі кездегі креацианизм мен
катастрофизм.
Қазіргі уақытты әртүрлі елдерде креацианизм бағытын ұсатанатын көптеген қоғамдық
ұйымдар, топтар мен одақтар бар. АҚШ-та 4еу, Ұлыбританияда 4еу, Аустралияда 2еу, Оңтүстік
Кореяда 2еу, Украинада 2еу, Ресейде 2еу, Түркияда 1еу, Венгрияда 1еу, Сербияда 1еу.
Қазіргі кезде креационисттердің құрастырған мұражайлары төрт елде жұмыс жасайды. Ең
көбі АҚШта - 21, Канадада 5 музей, Ұлыбритания мен Түркияда бір бірден.

«Музей свидетельства сотворения» в Глен Роуз, штат
«Музей сотворения» в Цинцинатти (США) Техас (США)
НАШИ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: http://powerpointbase.com – это самый
крупный портал бесплатных шаблонов
https://www.facebook.com/powerpointfree/ презентаций PowerPoint.

https://vk.com/club79040830 http://powerpointbase.com/premium/ -
Premium шаблоны презентаций PowerPoint
https://t.me/powerpointhub
https://www.youtube.com/channel/UC3Kc-8AJVMloXo2YQbmAOqA http://powerpointbase.com/wordtemplates/ -
шаблоны Word для создания эффектных
раздаточных материалов
НАШИ УСЛУГИ:
http://powerpointbase.com/diagrams/ -
Разработка (оформление) презентации «под ключ»
шаблоны диаграмм и графиков для большей
Разработка авторского шаблона презентации визуализации в презентациях
Оформление раздаточных материалов
Разработка фирменного стиля http://powerpointbase.com/certificates/ -
Детальнее: http://powerpointbase.com/offer.html шаблоны сертификатов, дипломов, грамот

А также видео-уроки, статьи и многое
КОНТАКТЫ: powerpointbase@gmail.com другое…

Ұқсас жұмыстар
Рухани креоционизм консепциялары
КРЕАЦИОНИЗМ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ
КРЕАЦИОНИЗМ теориясы
Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы туралы теориялар
Компьютерлік модельдеу түсінігі
Огюст Конттың еңбектері
Мәдениет саласындағы ғылымның функциялары
Философия ғылымның ғылымы немесе Философия - ғылымның патшайымы
Жаратылыстану ғылымы
Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы
Пәндер