Педагогикалық менеджменттің құрылымдары
Презентация қосу
Білім беру менеджменті

Орындаған: ДКЯ ВВ тобының студенті
Омиржанова У.А.
Тексерген: Оспанова Б.К.
Жоспары:
1. Педагогикалық менеджмент мақсаты,
міндеттері.
2. Педагогикалық менеджменттің құрылымдары.
3. Педагогикалық менеджмент жүйесі.
4. Оқыту үдерісін басқарудағы педагогикалық
менеджмент.
Əдістемелік жұмыс менеджменті.
Педагогикалық менеджмент мақсаты, міндеттері
Қазіргі уақытта педагогикалық
менеджмент əлеуметтік құбылыс
ретінде қарастырылады, ол басшының
тəрбиелеу, оқыту, дамыту,
қалыптастыруды ұйымдастыру
құзыреттілігін меңгеруі.
Педагогикалық менеджмент мақсаты-
басқару ұстанымдары, əдістері мен
функцияларына негізделген тиімді
(рационалды) басқаруды қамтамасыз ету,
ортақ мақсатқа ұжымды жұмылдыру,
адами ресурстарды дамыту, еңбек
өнімділігін арттыру, педагог
қызметкерлердің ынталандыру
белсенділігін туғызу, олардың ішкі, сыртқы
мүмкіндіктерін еңбек əрекетінде өнімді
қолдану,басқарудағы қарама-
қайшылықтарды жеңу жолдарын табу,
іздеу.
Педагогикалық менеджменттің құрылымдары.
Педагогикалық менеджменттің негізгі құрылымдары: білім беру компоненті, оқу-
тəрбие үрдісін ұйымдастыру, оның оқыту үрдісін басқарудың əдістері, тəсілдері,
формалары, құралдары, ұстанымдарымен байланысын ұсынады; мотивациялық
компонент, біріккен еңбек үрдісіне жекелеме қатысушыларға мақсат қоюды ұсынады;
когнитивті компонент, корпоротивті ойлауды дамыту əдісі ретінде педагогикалық
білімді танытып, түсіндіруді ұсынады; əрекеттік компонент, ғылыми педагогикалық
тəсілдерді білім беру концепциялары мен адамдық фактор аясында қолдануды
ұсынады; шығармашылық компонент, педагогикалық əрекет мақсат қойып, оған жету
тəсілдерін таңдап, қолдануда шығармашылық сипатқа негізделетінін ұсынады;
ақпараттық (конативті) компонент, ақпаратты педагогикалық əрекеттің пəні ретіндегі
сипатта анықтауды ұсынады; интегративті компонент, оның көмегімен оқыту үрдісін
басқару функциясы мақсат қою, оған қол жеткізу білім беру үрдісі субьектілерімен
бірге жасалады.
Педагогикалық менеджмент жүйесі
Педагогикалық жүйелерді басқарудың
екі негізгі бағыты бар: жүйелік жəне
жағдаяттық. Педагогикалық
менеджментке жүйелік сипат тəн.

Жүйелік басқаруда басқарудың
мақсаты, міндеттері, технологиялары,
адамдар, басқару құрылымы өзара
байланыста, бірлікте қарастырылады.
Жағдаяттық басқаруда туындаған жағдаятқа
байланысты оны шешуде ең тиімді деп қабылданатын
əдіс, тəсіл ескеріледі.
Оқыту үдерісін басқарудағы педагогикалық
менеджменті

Оқыту үрдісі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын үрдіс. Мектеп-
басқаруда жүйелі тəсілді қажет ететін кешенді обьект. Мектептің жүйе екендігінің
негізгі белгілері: жүйе бірнеше құрылымдардан тұрады, ол сыныптар болып
табылады.
Қазіргі заман оқушыларынан келесі
дағдылар талап етіліп отыр:

1. білімді функционалдықпен жəне
шығармашылықпен қолдану;

2. сыни тұрғысынан ойлау;

3. зерттеу жұмысын жүргізу;

4. ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қолдану;

5. коммуникативті қарым-қатынас
тəсілдерін, оның ішінде тілдік
дағдыларды пайдалану; 6. топпен,
жұппен жəне жеке жұмыс жасай білу.
Бұл дағдыларды қалыптастырудағы мұғалімнің басты
міндеттері:

- оқыту материалын дайын күйде көрсету емес,
оқушымен бірлесіп, алға қойған міндеттерді
түсіндіру;

- оларды шешудің тəсілдерін, жолдарын қарастыру;

- өз ойын, пікірін айтқысы келген оқушыны тыңдау;

- ой пікір білдірушінің жағына шығып, оның
логикасын түсіну;

- қате пікірді жоққа бірден шығармай,бағыт-бағдар
беру арқылы, оқушылардың өзара пікір алысуы
барысында елеусіз түзету;

- оқушының ойын еркін айтуға мүмкіндік туғызу.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Басқару əдістері
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Педагогикалық менеджменттің принциптері
Басқару революциясы
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ
Адамды сыйлау және оған сенімділікпен қарау
Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде
Менеджмент ғылымы
Пәндер