Өндіріс процесінің мәні және маңызы
Презентация қосу
ӨНДІРІС ПРОЦЕССІ
ЖӘНЕ ОНЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ

Орындаған: Дінмұхамед
Әділбекұлы
Өндіріс процесінің мәні және маңызы:

Әрбiр кәсiпорын жұмысының негiзiн өндiрiс процесi
құрайды. Елiмiздiңэкономикасын көтеруде оны
интенсификациялау, әрине, маңызды роль ойнайды.
Басқа сөзбен айтқанда, өндiрiс тиiмдiлiгiн жоғарлату,
оны интенсификациялау арқылы мүмкiндiк бередi.
Интенсификациялауға не
жатады:
жұмыс
уақытыныңжоғалуыныңқысқарту;
жұмыс уақытты тығыз пайдалану;
еңбек өнiмдiлiгiн көтеру;
жаңа техника мен технология енгiзу;
өндiрiс процесiн рационалды
ұйымдастыру және т.б.
Мысалы:
Мұнайгаз саласында
өндiрiс процесiн
интенсификациялау
факторларына, оны
жалпы механизациялау,
автоматтандыру,
конвеерлi өндiрiс
енгiзу жатады.
Өндірі • технологиялық, табиғи
с процестердi және бiр-
бiрiмен байланысты еңбек

проце процестерiнiң бiрлiгi

сі
Еңбек • еңбек затын,
оның формасын,

проце көлемiн, физикалық
жағдайын,
орналасуының, сыртқы
сі түрiн және тағы
басқаларды өзгерту
ӨНДIРIС ПРОЦЕСТЕРI БIРҚАТАР
БЕЛГIЛЕРМЕН АНЫҚТАЛАДЫ:
• қол еңбегi процесi;
Жұмысшыныңөндiрiс • машиналы-қолды;
процесiне қатысу • машиналық ӨП;
дәрежесiне • автоматтандырылғанӨП
байланысты ;
• аппараттық ӨП.
өндiрiстегi
белгiленген • Негізгі
мақсатына • Қосалқы
байланысты

ӨП мазмұны • механикалық;
бойынша • физико-химиялық

Өту жағдайына және • Үздікті
ұзақтылығына • үздіксіз
байланысты ӨП
ндіріс процестердің ұйымдастырылуы
Кез-келген өндiрiс процесс оның
орынды, тиiмдi
(рационалды)ұйымдастырылуын
қажет етедi.Өндiрiс процестердiң
ұйымдастырудың негiзгi
принциптерi:
үздiксiздiк;
ырғақтылық;
пропорциялылық.
Үздiксiздiк принципi
- еңбек затыүздiксiз өнделiп, дайын өнiмүздiксiз
өндiрiлуiн бiлдiредi /мұнай, газ, газконденсаты,
мұнайөнiмдерi/. Мұнайгаз салада мұнай
технологиялық тiзбектiңөндiру, өндеу,
тасымалдау кезендерiнде өндiрiс
процестерiүздiксiздiк принцип бойынша
ұйымдастырылған. Яғни, өндiру
процесітоқтаусыз, әрiүзiлiссiз
өтедi.ӨПүздiксiздiгi негiзгi қорларды неғұрлым
толық пайдалануға және айналым
қорыныңайналу жылдамдығын тездетуге
мүмкiндiк бередi.
Ырғақтылық принципi
-кәсiпорынныңберiлген жоспары
/графигi/ бойынша бiрқалыпты өнiм
шығарып отыруын
бiлдiредi.Өндiрiс
процестерінiңырғақтылығы кәсiп-
орынныңбарлық цехтары мен
бөлiмшелерiнде
өндiрiстiңбiрқалыпты жүрiп
отыруымен қамтамасыз етiледi.
Өндiрiс процестердiң
пропорциялылығы
операциялардың ұзақтығы
бойынша теңдiгiн немесе олардың
еселiгiн, яғни бiр орындалғанда
толығымен, аяғына дейiн
атқарылуын бiлдiредi.
Өндiрiстi ұйымдастыруының негiзгi
әдiстерiне:
жаппай/потокты/;
сериялық /группалық/;
жеке дара жүргiзу әдiстерi
жатады.
Өндiрiстi ұйымдастырудың жаппай әдiсі бiрыңғай, бiркелкi
өнiмдi көп көлемде үздiксiз шығарумен мiнезделедi.
Өндiрiстi ұйымдастырудың сериялық өндiрiсі өнiмнiң бiр
түрiнен екiншi түрiне жеңiл ауысуын қамтамасыз ететiн
өнiмдi сериялармен /кiшкене-кiшкене бөлiктермен/
шығарумен мiнезделедi. Жаппай өндіріс әдiсімен
ұйымдастырылған кәсiп-орындардың жеке учаскiлерiнде
қолдануға болады. Өндiрiстi ұйымдастырудың жеке
дара әдiсi өнiмнiң майда сериялармен және бөлек
бiрлiктермен /жеке дара жоба бойынша/ шыға-рылуын
мiнездейдi. Жеке дара өндiрiс жаңа, неғұрлым жетiлген
өнiмдi шығаратын, тәжiрибелi өндiрiспен байланысты.
Өндiрiстi ұйымдастыру нысандары:

мамандандыру /специализация/;
бiрлестiру /кооперация/;
қиыстыру/комбинирлеу/;
шоғырландыру /концентрация/.
Өндiрiстi ұйымдастыру типтерiнiң
ерекшелiктерi:
Өндiрiс типi Технологиял Қайталануы Процессті
ық басқару
ерекшелiкте мәселелерi
рi
Бұйым толық
Жаппай технологиялық циклын
Қатаң белгiлен-ген Өндiрiстік циклда тәртiп
өтедi, құрал-жабдықтың номенкла-тура сақталады, ұсақ
өзгеруi аз болады, (өнiмнiң түрi) кемшiлiктерi тез
жоғары жойылады, ӨП талдау,
мамандандырылған
еңбектi талап етпейдi. тепе-теңдiгiнiң жолын
оңай есептеуi

Сериялық Әртүрлi бұйымдарға
тех-нологияның
Шығарудың Тапсырыс бойынша
айырмашы-лығы, бекiтiлген реттелген жоспарлау, тұтынушы-
өнiмнiң жылдам өз- партиялары ға және сұранысқа не-
геруi, әмбебаптылық гiзделуi, бұйым
және өзгерiстiлiк шығаруға минимум
уақыт кетiру, өзiндiк
құнын төмендету

Жеке дара Өнiм өте ерекше және
күрделi, сұраныс аз, жоба-лық Сирек Негiзгi мақсаты-өнiм
тапсырыс жасауға ба- шығару процесс уақы-
ғытталған өндiрiс, негiзгi
шығындарды жоғары ма- тын қысқарту, өндiрiс
мандандырылған еңбек және кезеңдiлiктерiң
қымбат материал-дарды
талап етедi келiстiру
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
ӨНДІРІСТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
Баға және баға жасау туралы
Шешім қабылдау үлгілері мен әдістері
Нарықтық жағдайда өндірістік кәсіпорындардың шаруашылық қызметі
ШЫҒЫНДАРДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
Қаржы институттарының дамуы
Қаржы туралы
Әлемдік нарық
Экономикалық әдістер
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қоры
Пәндер