Іріктеуді бақылау
Презентация қосу
Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі кафедрасы

Тақырыбы: Іріктеу концепциялары. Іріктеу қателігі. Іріктеуді
бақылау

Орындаған: Талбудинова А
Тобы:В-МІҚқБ-01-22(10 ай)
Қабылдаған: м. ғ. магистрі Л. Ж. Жақанша

Шымкент, 2022ж
Жоспары
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
Іріктеу
Іріктеме құрамын анықтау
Іріктеме мөлшерін немесе көлемін анықтау.
Іріктеме амалдары.
Іріктеме мүшелерін қалай таңдауымыз керек?
Жүйелік қате
Ықтималды (кездейсоқ) іріктеу
Іріктеп бақылау
III. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Іріктеу - Бұл әдісті қолданғанда бірдей қасиеттерге тән бірыңғай
бірліктер
(жалпы жиынтық) тобы ішінен біразы(іріктелген жиынтық) ғана
таңдалып,іріктеуден өткен топ ғана зерделенеді.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Іріктеме құрамын анықтау қажет. (Бұл іріктеме бірлігі деп аталады.
Зерттеуші қажетті ақпаратты табумен қатар ол ақпаратты кімнен алу
керектігін де білуі керек, яғни студенттерден бе, бизнесмендерден бе немесе
тек әйелдерден бе?)
ІРІКТЕМЕ МӨЛШЕРІН
НЕМЕСЕ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ.
(Зерттеу жүргізу үшін қанша адамнан пікір сұрау қажет? Бұл іріктеме
көлемі деп аталады. Іріктеме мөлшері ұлғайған сайын алынған
нәтижелер сенімдірек болады.)
ІРІКТЕМЕ АМАЛДАРЫ.
ІРІКТЕМЕ МҮШЕЛЕРІН ҚАЛАЙ
ТАҢДАУЫМЫЗ КЕРЕК?

(Іріктеме рәсімдері зерттеудің мақсаттарына және зерттеуде
қолданылатын әдістерге байланысты.)
Іріктеме негізі (база) деп іріктеме жасалатын
элементтер тізімін айтады. Ол территориялық
бірліктерден, ұйымдардан, тұлғалардан, және т.б.
тұруы мүмкін.

Сонымен бірге іріктеменің территориялық ауқымын да
анықтау керек.
Ауқым – іріктеме құралына ену шартын
қанағаттандыратын топ элементтерінің пайыздық үлесі.
Ықтималды (кездейсоқ) іріктеу
• Кездейсоқ

• Механикалық

• Сериялы

• Ұялы
Студенттерге сауалнама жүргізу үшін кездейсоқ
іріктеме құрамын былай анықтаймыз. Ол үшін
университет студенттерінің тізімін жасап, олардың
әрқайсысына номер беріп, солардың ішінен кездейсоқ
іріктеу арқылы сауалнамаға қатысушыларды
анықтаймыз.
Ықтималды емес (кездейсоқ емес)

1. Еркін іріктеме
2. Әдейі іріктемеде
3. Квоталық іріктеме
4. Типтік іріктеме
5. Топтық іріктеме
6. Стратификацияланған іріктеме
мүмкін мүмкін емес
Іріктеп бақылау
• Іріктеп бақылау -бұл статистикалық
зерттеу әдісі, онда жиынтықтың жалпылама
көрсеткіштері кездейсоқ іріктеу
ережелеріне негізделген жеке бөлік
бойынша ғана белгіленеді. Іріктеу әдісінің
мәні: зерттелетін бірліктердің ең аз
санымен Статистикалық зерттеу қысқа
уақыт аралығында және қаражат пен
еңбектің ең аз шығындарымен жүзеге
асырылады.
• Селективті бақылауға тән қателіктер
селективті бақылау деректері мен бүкіл
популяция арасындағы алшақтықтың
мөлшерін сипаттайды. Іріктеп бақылау
кезінде пайда болатын қателер өкілдік
қателер деп аталады және кездейсоқ және
жүйелі болып бөлінеді.Жүйелік қателіктер
бақылау үшін популяция бірліктерін
таңдаудың кездейсоқтық принципін бұзу
нәтижесінде пайда болады.
Жүйелік қате
• зерттеудің әртүрлі кезеңдерінде (жоспарлау
және талдау) байланысты:
• іріктеу немесе іріктеу өлшеу, тіркеу
аурулардың нәтижелеріне факторлардың
әсерін бағалау кезінде араласатын
факторлар Кездейсоқ қате:өлшеу кезеңінде,
• 2) деректерді тіркеу,
• 3) деректерді қағаз тасығыштан
компьютерге көшіру
• Іріктемелі бақылауларды бөлудегі бақыланбайтын
бұрмаланулардың көзі мынадай факторлар болуы
мүмкін:
• ♦ әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістемелік және
әдіснамалық қағидалары бұзылған;
• ♦ іріктемелі жиынтықты қалыптастырудың жеткіліксіз
тәсілдері, деректерді жинау және есептеу әдістері
таңдалған;
• ♦ талап етілетін бақылау бірліктерін қол жетімді
басқалармен ауыстыру орын алған;
• ♦ іріктемелі жиынтықтың толық қамтылмағаны
(сауалнамалардың болмауы, олардың толық
толтырылмауы, бақылау бірліктеріне қол жеткізу қиын).
• Іріктеу қателігі оның мөлшеріне ғана емес,
сонымен қатар біз зерттеп жатқан
популяциядағы жеке бірліктер арасындағы
айырмашылықтардың дәрежесіне де
байланысты болуы мүмкін.
• Популяциядағы айырмашылықтар (немесе
гетерогенділік) неғұрлым көп болса, іріктеу
қателігінің шамасы соғұрлым үлкен болады
• Іріктеу көлемін анықтау сонымен қатар рұқсат
етілген статистикалық қатенің сенімділік
интервалының деңгейіне байланысты.
• Бұл кез-келген статистикалық қателіктердің
табиғатымен байланысты кездейсоқ қателер
деп аталады.
• Статистикалық жиынтықтағы белгінің
әртүрлілігінің негізгі критерийлері:
• шегі, амплитудасы, орташа квадраттық
ауытқуы, тербеліс коэффициенті және
вариация коэффициенті
Қорытынды
• Іріктеу мүмкін және мүмкін емес болып
бөлінеді.Іріктеу жоспар құруды талап етеді.
Іріктеп бақылау кезінде пайда болатын қателер
өкілдік қателер деп аталады және кездейсоқ және
жүйелі болып бөлінеді.Жүйелік қателіктер
бақылау үшін популяция бірліктерін таңдаудың
кездейсоқтық принципін бұзу нәтижесінде пайда
болады.
Әдебиеттер
• Негізгі әдебиеттер
• Қаныбеков, А. Емшара және таңу бөлмелерінің мейірбикелерінің іс - әрекеттері: оқулық / А. Қаныбеков, А.
Қаныбекова. - Алматы : Эверо, 2017. - 200 бет. с.
• Адилова, Л. М. Мейіргердің манипуляциялық әрекетінің алгоритмдері: оқу құралы = Алгоритмы
сестринских манипуляций : учебное пособие/- М. : "Литтерра", 2016. - 248 бет с.
• Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру мед. колледждер мен училищелерге арналған оқу
құралы / Н. Ю. Корягина [ж. б.]; ред. басқ. З. Е. Сопина; жауапты ред. С. Қ. Мұратбекова; қаз тіліне ауд. А.
Р. Құспанова, Б. Т. Алпыспаева ; РФ білім және ғыл. министрлігі. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 432 бет
• Қосымша әдебиеттер
• Паллиативтік көмек: оқу - әдістемелік құрал / А. А. Сейдахметова [т/б.]. - Шымкент : ОҚМФА, 2016. - 101
бет.
• Нурманова, М. Ш. Сборник стандартов сестринских технологий по дисциплине "Основы сестринского дела"
- Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013
• Мухина, С. А. "Мейірбикелік іс негіздері" пәнінен Тәжірибелік басшылық : медициналық училищелер мен
колледждерге арналған оқу құралы.- М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 496 бет. с.
• Адилова, Л. М. Мейіргердің манипуляциялық әрекетінің алгоритмдері [Электронный ресурс] : оқу құралы =
Алгоритмы сестринских манипуляций : увеб. пособие / Л. М. Адилова. - Электрон. текстовые дан. (39.5Мб).
- М. : "Литтерра", 2016. - 248б. с.
• Дуйсенова, А. М. Мейірбике ісі мамандығында оқитын студенттердің медициналық әлеуметтік сипаттамасы
[Электронный ресурс] : дис. ... магистр акад. дәрежесін алу / А. М. Дуйсенова. - Электрон. текстовые дан.
(4,37Гб). - Шымкент : ОҚМА, 2015. - 75бет с
• Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру [Электронный ресурс] : мед. колледждер мен
училищелерге арн. оқу құралы / Н. Ю. Корягина [т/б.] ; қазақ тіл. ауд. А. Р. Куспанова. - Электрон.
текстовые дан. (42.7Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 432 б. С

Ұқсас жұмыстар
ІШІНАРА БАҚЫЛАУ АГЫБАЕВА ЛИНАРА
Ұсынылған техникалық құжаттарды талдау
Экологиялық деректерді жинау мен өңдеудің математикалық процедуралары
Сәйкестікті растауды бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібі
Мейманхана және мейрамхана кәсіпорындарын басқару функциялары
Зейiнділіктің қалыптасуы
Әлеуметтанулық зерттеулер
Биологиялық бағалау
Психологиялық кеңес берудің тарихы және негізгі ұғымдары
Алғашқы медициналық көмек
Пәндер