Гидравликалық кедергілер
Презентация қосу
Гидравликалық
кедергілер
Қабылдаған: Оңласын
Ұлжан
Орындаған:Нурбаева
Аружан
Тобы: МР 20-16
Гидравликалық кедергі — сұйықтықтардың
құбырмен, каналмен ағуы кезінде олардың
тұтқырлығы әсерінен туындайтын кедергі. Ол
сұйықтық ағынының ұзына бойында туатын
бойлық және жергілікті кедергі болып
бөлінеді. Бойлық гидравликалық кедергі
сұйықтық молекулаларының өзара үйкелісі
және сұйықтықтың ыдыс қабырғасымен
үйкелісуінен, ал жергілікті гидравликалық
кедергі ағын түріне тәуелді пайда болатын
сұйықтық деформациясы (мыс., ағыстың күрт
кеңейіп не тез тарылуы кезінде, ағыс бағыты
өзгергенде, құбыр бойына ысырма немесе
шүмек орнатылғанда) нәтижесінде пайда
болады. Түзу әрі ұзын су арналарында
(құбырларда, каналдарда) негізінен бойлық
Гидравликалық кедергі басым түседі.
Жергілікті Гидравликалық кедергі негізінен
иіндері коп, жапқыш және т.б. жабдықтар жиі
орнатылған құбырларда (үйді сумен
қамтамасыз ететін не сорғы станциясы)
болады.
Гидаравликалык кедергi -
сұйықтықтардың кұбырмен,
каналмен ағуы кезiнде
олардыңтұткырлығы әсерiнен
туындайтын кедергi.

Бойлық гидравликалық кедергi Жергiлiктi гидравликалық кедергi
сұйықтық молекулаларының ағын түріне тәуелді пайда болатын
өзара үйкелiсi және сұйықтық деформациясы (мыс.,
ағыстын күрт кенейіп не тез тарылуы
сұйықтықтың ыдыс
кезiнде, ағыс бағыты өзгергенде,
қабырғасымен үйкелiсуiнен кұбыр бойына ысырма немесе шумек
пайда болады. Түзу әрі ұзын су орнатылғанда) нәтижесiнде пайда
арналарында (кұбырларда, болады. Жергiлiктi кедергi негiзiнен
каналдарда) негiзiнен бойлық иiндерi көп, жапқыш және т.б.
жабдықтар жиi орнатылған
гидравликалық кедергі басым
кұбырларда (үйді сумен камтамасыз
түседі.
ететiн не сорғы станциясы) болады
Гидравликада кедергінің екі түрі бар:
1. Сұйық бөлшектерінің бір-бірімен және шектейтін
қабырғалармен үйкеліскендегі, тұтқырлық үйкеліс күшінің
кедергісі ағын ұзындығына пропорционалды. Осыған сәйкес
арынның жоғалуы (ұзындық бойынша жоғалу) h1 арқылы
белгіленеді.
2. Әртекті әсермен белгіленген жергілікті кедергілер, ағында
белгіленген жергілікті кедергілер, ағында белгіленген
(құбырдың бірікен жерлері, клапан, дроссел және т.б) көлемнің
және сұйықтықтың ағу бағытының өзгеруіне әкеп соғады.
Соған сәйкес жоғалған арын (жергілікті) ho деп белгіленеді.
Өзендер мен каналдарда, құбырларда, тағы басқа өткізгіштерде
сұйық энергиясының біршамасы кедергілерді жеңу үшін шығын
болады, оны арын шығыны немесе үлесті энергия шығыны (сұйықтың
бірлік салмағына тиісті) деп атайды. Жалпы түрде, арын шығынын
Бернуллидің шынайы сұйықтар ағыны үшін шығарған теңдеуінен
табуға болады:

Практикада гидравликалық кедергілерді екі түрге бөліп қарастырған,
көп жағдайларда, ыңғайлы. Оның біріншісі бойлық (өзен, құбыр
учаскілеріндегі) үйкеліс кедергілері (сұйықтың қатты бетке үйкелісі
және сұйық қабаттары арасындағы үйкеліс); екіншісі – жергілікті
кедергілер: арнаның (құбырдың) кенет кеңеюі, немесе тарылуы,
бұрылуы, шүмек, диафрагма, ысырма тағы басқа жергілікті
кедергілердің әсерімен сұйық оларды орап ағады, иірім пайда болады,
масса алмасу процесі жүреді. Осының бәріне энергия ысырап болады,
арын шығындалады.
Кедергінің екі түріне байланысты арын шығыны да екі түрлі
болады: бойлық арын шығындары және жергілікті арын
шығындары.
Гидравликалық кедергілерді жеңу үшін кететін арын шығынын
есептеуде шығындарды қосу принципі пайдаланылады, оның
мәні мынада: жалпы арын шығыны - әр кедергіні жеке-жеке
жеңу үшін кететін арын шығындарының қосындысына тең:

Ескерте кететін бір нәрсе, жақын жерде орналасқан бірнеше
жергілікті кедергілердің бір-біріне әсері осы күнге дейін толық
зерттелмеген, кейбір жағдайларда, жалпы арын шығыны
жергілікті арын шығындарының жай қосындысына тең емес.
Құбырдың кенеттен кеңеюі
Құбырдың баяу кеңеюі
Арнаны тегіс ұлғайту
диффузор деп аталады.
Диффузорда сұйықтың ағыны
кезінде қасиеті күрделі болып
табылады. Қима қаншалықты
баяу ұлғайса, онда
сәйкесінше сұйық
қозғалысының жылдамдығы
азаяды және
қысымы ұлғаяды.
Қорытынды
Химия өнеркәсiбiндегi технологиялық жүйелер, жылулық, атомдык құбырдағы
ағыстар, гидроэлектростанциялар, ұшақтардағы автоматтанған гидравликалық
жүйелер, гидравликалық құбырлар т.б. аймақтарда сұйық ағысы орындалады.
Гидравликалық кедергі дегенiмiз сұйықтықтардың құбырмен, каналмен ағуы
кезiнде олардың тұтқырлығы әсерінен туындайтын кедергі. Гидравликалық
кедергілердің екі түрі бар. Олар бойлық және жергілікті гидравликалық кедергілер.
Жергілікті гидравликалық кедергі ағын түріне тәуелді пайда болатын сұйықтық
деформациясы нәтижесінде пайда болады. Жергілікті және бойлық гидравликалық
кедергілерден өту барысында энергия шығыны болады. Энергия шығынын
эксперимент жасау арқылы табуға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер
• Gidravl.narod.ru
• Богомолов А.И., Михайлов К.А. Гидравлика: Учебник. Изд. 2- е,
перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1972.- 648 с.
• Рабинович Е.3. Гидравлика.2-е пзд. Исправл. - М., 1957.-395 c.
• http://baumanki.net/lectures/5-gidravlika-i-pnevmatika/197-lekcii-
2012/
• Альтшуль Д. Местные гидравлические сопротивления при
движении вязких жидкостей
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
«Гидравликалық кедергі»
Химиялық процестер
Радиалды поршенді сорғылар
Турбиналар әсер ету принципі бойынша активті
Сыртқы субъективті кедергілер
Қабатты гидравликалық жару жұмыстары
Қарым - қатынас кедергісі
КЕДЕРГІЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖЕҢУ
Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі. Заманауи құрылыс саласындағы Қазақстан зауыттарының орны мен ролі. Коагулянт өндірісінің материалды ағынын есептеу
Компрессорларды қауіпсіз пайдалану
Пәндер