Өнер қоғамды
Презентация қосу
“АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ” АҚ
«Қазақстан тарихы және философия» кафедрасы

САНА ФИЛОСОФИЯСЫ

Орындаған: Сагитов А.E.
Тобы: 210 Ж
Тексерген: Аязбаева С.К.
Сана мəселесі-философиядағы басты
жəне күрделі, түсіндіруге қиын
мəселелердің бірі, себебі сананы көру,
өлшеу, сезім мүшелері ар қылы
қабылдау мүмкін емес, бірақ сана
адамның жануарлар дүниесінен
ерекшелігін көрсететін факторлардың
бірі, сана арқылы адам мен оны қоршағ
ан ортаның арасындағ ы байланыс
жүзеге асырылатыны күмəнсіз. Сондық
танда философия тарихында сана, жан,
бейсаналы құғ ымдарының төңірегінде ү
немі пікір таластар жүріп отырды жəне
олар қазірде жалғасуда.
Сананы түсінудегі əр түрлі көз
қарастарды біріктіріп, екі үлкен
топқа бөлуге болады:
Материалистік – сананы
материяның дамуында пайда
болатын табиғи қасиеті деп
түсіну; Идеалистік - сананы
материяға жат,одан алғашқы,
жаратылыстан тыс пайда
болатын рухани субстанция деп
ұғыну. Жаратылыстану
ғылымдарының дамуының нақты
жетістіктері сананың мəні,
Сананың табиғаты қоғамдық, яғни ол тарихи эволюция
нәтижесінде қоғамда қалыптасты және сананың дамуы
қоғамдық ортада ғана мүмкін болмақ. Сананың
қалыптасуының алғышарты ретінде еңбекті атауға
болады. Еңбектің арқасында адам өзінің күнделікті өмір
сүруіне және табиғаттың дүлей күштерінен қорғануға
қажетті нәрселерді жасады, табиғат заттарының жаңа
қасиеттерін ашты, ой-өрісін кеңейтті, еңбек құралдарын
бірте-бірте жетілдіре түсті. Еңбектің дамуы қоғамда
өмір сүріп отырған адамдарды жақындатты, олардың
бір-біріне бірдеңе айту қажеттілігі туды, араласу құралы
ретінде тіл пайда болды. Еңбек пен тіл адамның миын,
сезім органдарын дамытты, есту, көру. сезу, қабілетін
күшейтті, санасын қалыптастырды. Абстракциялауға,
тұжырым жасауға құштарлық еңбек пен тілге қайта
әсер етті, оларды дамытуға жаңа күш берді.
Сана, сонымен қатар, бейнелеудің жоғарғы формасы.
Бейнелеу барлық материяға тән қасиет. Объективті
өмір сүретін заттар, құбылыстар, процесстер бір-біріне
үнемі әсер етіп отырады және белгілі бір дәрежеде
Бейнелеудің сатылары:
1) қарапайым бейнелеу – бейнелеудің бұл
түрінде субъект объектінің белсенділігін
туғызбайды (мысалы, заттың судың немесе
айнаның бетінде бейнеленуі).
2) информациялық бейнелеу – бейнеленуші
бейнелеушінің бойында белсенді әрекет,
өзгерістер жасайды. Мұндай бейнелеу тірі
табиғатта да, қоғамда да кездеседі. Мысалы,
лекция оқушы ұстаздың студенттің
санасында жаңа ойлар оятуы, қарапайым бір
клеткалы жануарлар мен өсімдіктердің
тітіркенуі.
3) әлеуметтік бейнелеу – қоғамдық
болмыстың жеке және қоғамдық санада, ой-
пікір, көзқарас, идея, теорияларда
бейнеленуі.
1) тітіркену – өсімдіктердің ыстық-суыққа,
тәулік уақытына, басқа сыртқы әсерлерге
реакциясы.
2) сезімталдық – жануарлар дүниесіне тән.
Организм өзіне биологиялық жағынан алғанда
қажетті емес, сонымен бірге биологиялық
тұрғыдан бейтарап, бірақ онымен қосыла
«отырып, информациялық маңызы бар нәрсеге
реакция бере алады, яғни түйсік туғызады.
Мұндай бейнелеу тірі организмнің ішкі
жұмысын, информацияны қорыту жұмысын
күрделендіріп, нерв жүйесінің негізін қалайды.
Мысалы, андар өз жауларын көргенде
организмінің барлық мүмкіндіктерін жинақтап,
шабуылға немесе
қорғануға дайындалады. Бірақ жануарлар ой
қорытуға қабілетсіз.
3) психикалық бейнелеу – нерв жүйесімен
тығыз байланысты. Субъект пен объектінің бір-
Қоғамдық сана. Қоғамдық сана – қоғамның өзін-
өзі, өзінің қоғамдық болмысын және қоршаған
ортаны түйсінуінің (осознание) нәтижесінде пайда
болатын қоғамдағы әр түрлі пікірлердің,
теориялардың, идеялардың, діни сенімдердің
жиынтығы. Ол қоғамдық болмысты бейнелейді,
бірақ салыстырмалы түрде белсенді, яғни,
қоғамдық болмысты пассивті бейнелеп қана
Қоймай, өзі де қоғамдық болмыстың дамуына
белсенді әсер етіп отырады.
Қоғамдық сана және жеке сана. Жеке сана мен
қоғамдық сананың арақатынасын жеке мен
тұтастың арақатынасы ретінде қарастыруға
болады. Жеке сана қоғамдық сананың бөлігі, оның
құрамында қоғамдық сананың элементтері ылғи
да болады. Адам өмірге келгенде қоғамда өзіне
дейін қалыптасқан өндірістік қатынастарға,
қоғамның экономикалық негізіне ғана емес,
Қоғамдық сананың құрылымы. Зерттеушілер қоғамдық
сананың құрылымында қарапайым және теориялық,
қоғамдық психология және қоғамдық идеология
деңгейлерін, сонымен қатар, мынадай түрлерін: саяси
сана, құқықтық сана, мораль, дін, өнер, ғылым және
философияны атап көрсетеді.
Қарапайым немесе әдеттегі сана – адамның қоршаған
ортаны бейнелеуінің тарихи жағынан алғанда алғашқы
тәсілі, қоғамның рухани өмірінің ажырамас бөлігі.
Кейбір ойшылдар қарапайым сананы тоғышарлық сана,
жаңаға қабілетсіз деп, төмен бағалайды. Мысалы,
осындай менсінбеушілік Гегельде кездеседі, бірақ ол
қарапайым сана жалпы адамзаттық мәдениеттің
байлығын игеруге талпынса, ғылыми деңгейге дейін
көтеріле алады деп сенеді. Ал Кант қарапайым санаға
құрметпен қарады. Шынында да, қарапайым сана нақты
өмір сүріп отырған адамдардың, қоғамның құрамдас
элементтерінің санасы, бір тұлғаның екінші тұлғадан
айырмашылығын көрсететін және оларды бір қоғамдық
тұтастыққа біріктіретін рухани микрокосм, адамдардың
күнделікті өмірлерінің қарапайым уайым-
қуаныштарының, үміттерімен түңілулерінің жиынтығы.
Қоғамдық психология дегеніміз – белгілі бір қызмет және
басқа да жағдайлар арқылы біріктірілген адамдардың
әлеуметтік көңіл-күйлері мен сезімдері, қоғамдық пікірлері,
салт-дәстүрлері мен мінез-құлықтары және әлеуметтік
әдеттері.
«Қоғамдық психология» терминін ғылыми айналысқа
итальяндық марксист Антони Лабриола 1896 жылы енгізіп,
оны қоғамдық сананың бүкіл мазмұнына кіргізді. Бұл
терминнің философиялық әдебиетте кеңінен тарауына орыс
ойшылы Г.Плеханов үлкен үлес қосты. Ол «қоғамдық сана»
терминін «қоғамдық психика» және «таптық идеология»
деп бөліп, коғамның психологиясын зерттеудің
маңыздылығын атап көрсетті және онсыз құқық пен саяси
мекемелердің тарихын, мәдениетін, әдебиетін,
философияны сондай-ақ рухани құбылыстардың да тарихын
түсіну мүмкін еместігін ескертті. Қазіргі кезеңде қоғамдық
психологияны зерттеумен әлеуметтік психология ғылымы
айналысады. Жалпы алғанда, қоғамдық психология мен
қарапайым сана қоғамдық сананың бір деңгейінде
орналасқан.
Теориялық сана. Адамның бойында тек қарапайым сана,
немесе, тек теориялық сана болуы мүмкін емес, олар бірін-
бірі толықтырып отырады. Теориялық сана – маңызды
байланыстар мен заңдылықтардың ғылымда және қоғамдық
Идеология – саяси, құқықтық, эстетикалық, діни, көркемдік
және басқа идеялар мен концепциялардың жүйесінен
тұратын, өзінде теориялық негіздермен қатар, іс-әрекет
багдарламаларын, идеологиялық ұста-нымдарды көпшілікке
тарату механизмдерін біріктіретін күрделі рухани құрылым.
Қогамдық психологиямен қогамдық идеологияның
ерекшеліктері және бірлігі:
1) Идеология қоғамдық психологияны өзгертетін белсенді
фактор;
2) Қоғамдық психология идеологияның таралу кеңістігі,
бірақ ол пас-сивті негіз емес, ол идеологиялық
құрылымдарды сұрыптап-таңдайды, кейбіреулерін қолдауы
мүмкін, ал кейбіреулерін терістейді;
3) Идеология жүйелі түрде идеологтар мен саясаткерлердің
қызметі арқылы жасалады.
Қазіргі уақытта «идеология» термині қайта жаңғырып отыр
деуге болады. Кеңестер Одағы дәуірінде ұзақ уақыт тым
асыра идеологияланды-рылған қоғамда өмір сүргеніміз
белгілі. Ол қоғам ыдыраған соң, идеоло-гиялық вакуум
пайда болды, тіпті қоғамтанушы ғалымдардың өзі бұл
терминді айналып өтуге тырысты, «қоғамды
идеологиясыздандыру» мәселесі де кеңінен талқыланды.
Әрине, бұл көзқарас дұрыс емес, себебі әрбір мемлекеттің
өзіндік құндылықтар жүйесі, қоғамның барлық мүшелерінің
Мемлекеттік, жалпыұлттық
идеологияның негізгі бағыттары
Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың ғылыми-
теориялық еңбектерінде, Қазақстан
халқына 2006 жылғы Жолдауында
белгіленген. Оларды жалпы қорытсақ:
1) ұлтаралық келісімді қамтамасыз
ету;
2) ішкі ұлттық бірлікті нығайту;
3) Қазақстандық патриотизмді
қалыптастыру;
4) қоғамда жоғары тіл мәдениетін
орнықтыру;
Қоғамдық сананың формалары
мәселесі үнемі қызу талқыланып,
оның сандық құрылымы туралы
пікірлер өзгеріп отырады.
Салыстырмалы түрде алғанда,
қоғамдық сананың формалары
мыналар деуге болады: саяси
сана, құқықтық сана, діни сана,
өнер, мораль (адамгершілік),
гылым және философия. Кейбір
ғалымдар қоғамдық сананың
экономикалық және экологиялық
формалары туралы да айтып жүр.
Құқықтық сана – адамдардың мемлекет тағайындаған заң
ережелері мен заң мекемелерінің жиынтығы болып
табылатын нақты құқыққа деген қатынастарын білдіретін
көзқарастарының, идеяларының, теориялары мен
түсініктерінің жиынтығы.
Құқықтық сананың да екі деңгейі бар:
1) практикалық құқықтық сана – адамдардың құқықты
практикалық қолдануы, қоғамда қабылданған нормативтік
актілерге қатысты қылықтары, сыртқы іс-әрекеттері. Ол
мынадай компоненттерден тұрады: құқықтық сезімдер,
құқықтық дағдылар және әдеттер, құқықтық білімдер.
Құқықтық сезімдер субъективті, оларды заң ережелеріне
адамның реакциясы деуге болады. Мысалы, әділеттілік
сезімі, еркіндік сезімі, немесе ашуыза
Құқықтық дағдылар – адамның заң талап ететін сыртқы
әрекеттер
жасай білуі, бұл әрекеттердің оның бойында тұрақты
қалыптасуы (Мысалы, шығынды етеу, келісім-шарт жасау,
тиесілі нәрсені ала білу және т.б.). Мұндай дағдылар
индивидтің өмірін, қызметін жеңілдетеді.
Құқықтық әдеттер – құқықтық нормаларды сақтауға деген
Теориялық құқықтық сана – құқықты, оның
шекаралары мен нор-мативтерінің шекараларын
түсінуге, құқыққа қатынас тәсілдері мен құрал-дарын
анықтауға және құқықтық білімді жетілдірдіруге
арналған ой қызметі процесі мен оның жемісі.
Мұндай ой қызметінің міндеті – құқықтық сананы
өзгерту, оның құқықтық нормативтерге мүмкіндігінше
көбірек сәйкес болуына жету. Бұл қызметті арнайы
құқықтық білімі бар адамдар атқарады, олар заң
ғылымын кәсіби дамытып, заңдар дайындайды,
ғылым-практикалық ұсыныстар жасайды.
Құқықтық сана әр түрлі функциялар атқарады:
1) танымдық – құқықты практикалық түрде қолдану
және құқықтық қатынастарға тікелей қатысу арқылы
адамдар құқықты танып-біледі.
2) бағалау функциясы – өзі өмір сүріп отырған
қоғамдағы құқық өзінің көзқарастарына сәйкес келе
ме, әлде жоқ па – субъект осыған байланысты
құқықты жағымды немесе жағымсыз бағалайды.
Мораль немесе адамгершіліктік сана – адамдар
өздерінің мінез-құлықтарында басшылыққа алатын,
олардың бір-біріне, қоғамдастықтың әр түрлі
формаларына қатынасын білдіретін принциптердің,
ерелердің, нормалардың жиынтығы.
Мораль қоғамдық сананың ең коне формаларының
бірі. Өзін сақт қалу үшін қоғам адамдардың бәрі
үстануға тиіс ережелер қалыптасты рып, олар
арқылы жалпы адамдардың, жыныстардың және
ұрпақтардь арасындағы қатынастарды реттеп
отырды.
Моральдың пайда болуы туралы бірнеше
концепциялар бар.
1) Діни түсінік бойынша, адамгершіліктік заң адамға
сырттан, құдай дан беріледі.
2) Эмпирикалық концепция мораль адамның, оның
тәжірибесінің, та- рихының дамуының, әдеп-
ғұрыптары мен дәстүрлерінің қалыптасуының жемісі
деп түсіндіреді.
Эстетикалық сана – адам өзі өмір сүріп отырған
шындықтың құбы-лыстарын әсемдік пен ұсқынсыздық,
трагикалық және комикалық тұрғы-сынан бейнелейтін
эстетикалық түсініктер жиынтығы.
Эстетикалық сананың құрылымына заттар мен
құбылыстардың эсте-тикалық құндылығын, сонымен
қатар, адамның эстетикалық практикасын: адам жасаған
заттардың, табиғат құбылыстарының, адамдардың
арасындағы қатынастардың әдемілігін ұсқынсыздық және
әсемдік, аскақтық және төмендік, трагикалық және
комикалық тұрғысынан бейнелейтін көзқарастар,
сезімдер, талғамдар, пікірілер. түсініктер. теориялар
және идеалдар кіреді. Эстетикалық сана психологиялық
(сезімдер, талғамдар) және теориялық-идеологиялық
(идеялар, теориялар) деңгейден тұрады. Екінші деңгей
біріншісінен жоғары және оны эстетика ғылымы
зерттейді. Қоршаған шындыққа эстетикалық қатынас
немесе эстетикалық сана практикалық қызметте ғана
емес, ерекше сала – өнерде көрініс табады. Өнердің
қоршаған дүниені бейнелеу екені сезсіз. Бірақ онер
туындыларында елестетудің жасампаз күші ерекше
Өнердің функциялары:
1) танымдық – өнер туындыларының
көмегімен адам өрісін кеңейтеді, дүние,
табиғат, адам туралы білімін толықтырады.
2) тәрбиелік – эстетикалық идеал арқылы
өнер адамның жан дүниссіне, мінез-құлқына,
түсініктеріне зор ықпалын тигізеді.
3) эстетикалық – өнер эстетикалық талғам
қалыптастырады, адамның шығармашылық
рухын, шығармашылық бастауын оятады.
4) гедоникалық – өнер туындылары адамға
ләззат береді.
Өнер тұлғалық сипатқа ие, оны жасайтын да,
қабылдайтын да, қолда- натын да тұлға,
сондықтан енер туындысының мазмұны, оны
түсініп-бағалау деңгейі тұлғаның
ерекшеліктерін бейнелейді. Өнер қоғамды
Назарларыңы
зға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтанудың дамуының негізгі кезеңдері
Экологиялық әдіс
Қоғамдық сана және оның құрылымы мен формалары
Мәшһүр Жүсіп Көпеев Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі
Құқықтың дүниетанымдық мәселелері
Ұлттық құндылықтар - тұтас бір жүйе
Теориялық сана
Эстетика дүниені эстет
Өнер мен әдебиеттегі мәдени дамудың маңызды бағыттары
Саяси сана. Мәдениет және өркениет
Пәндер