Педагогикалық шеберлікті басқару
Презентация қосу
13-Лекция.Педагогикалық техника
педагог шеберлігінің элементі ретінде
Жоспар
1. Педагогикалық техника ұғымына түсінік.
2. Педагогикалық шеберлікті басқару.
Технология

«Технология» - гректің techne –
өнер,шеберлік,біліктілік,logos-оқу
сөздерінен шыққан.
Педагогиканық техника –мұғалімнің
іс-әрекетін, мінез-құлқын
ұйымдастыру формасы.

Педагогикалық техника –мұғалімнің
өзінің жеке психофизиологиялық
жанкүйін,эмоциясын,денесін,көңіл-
күйін,сөзін және педагогикалық
мақсатты қарым қатынасын
ұйымдастыруы.
Танымал педагог көзқарасы бойынша

А. С. Макаренко жазғандай: «Тəрбиеші
ұйымдастыра білу, жүре білу, əзілдей білу, көңілді бола білу,
ашулы бола білу керек ... оның əрбір қимылы тəрбие бере
алатындай етіп
өзін ұстауы тиіс».

Ю.П. Азаров айтқандай, біріншіден, дамыған педагогикалық
техника педагогикалық қызметте оқытушыға өзін тереңірек
жəне
айқынырақ көрсетуге мүмкіндік береді, оқушылармен өзара
қатынаста оның тұлғасындағы бар жақсыны, кəсіби
маңыздыны
ашуға мүмкіндік береді.
Сөзінің мəнерлігі,тазалығы,
Екіншіден, педагогикалық техника сауаттылығымен жұмыс жасауы
тұлғаның сапасына да, дамыту ойлауды тəртіпке салады. Психикалық
ықпалын да жасайды. Педагогикалық қызметін өзі реттеу тəсілдерін
техникалардың маңызды меңгеру эмоционалды байсалдылығын
ерекшелігі – олардың барлығы жеке- мінезінің қыры ретінде
тұлғалық сипатының бар дамытуға алып келеді жəне т.б. Одан
болуында, яғни педагогтың басқа, шынайы педагогикалық
жеке психофизиологиялық өзара əрекеттесуде мұғалімнің
ерекшеліктерінің негізінде қалыптасады. педагогикалық техника саласындағы
Жеке педагогикалық бар біліктілігі бір уақытта көрінеді. Ал
техника педагогтың өзін- өзі бақылау мəнерлі
жасына,жынысына, темпераментіне, құралдарды табысты түзетуге мүмкіндік
денсаулығына,анатомиялық- береді жəне т.б.
физиологиялық
ерекшеліктеріне
айтарлықтай байланысты болады
Қорыта,педагогикалық
Қорыта техниканы
келгенде,педагогикалық
Қорыта,педагогикалық техниканы
меңгеру
меңгеру үдерісінде
техниканы меңгерупедагогтың
үдерісінде үдерісінде
педагогтың
жалпы
жалпы жəне
педагогтың кəсіби
жəнежалпы мəдениетінің
кəсібижəне кəсіби
мəдениетінің
деңгейін, оның
мəдениетінің
деңгейін, оның деңгейін, оның
тұлғасының
тұлғасының
тұлғасыныңəлеуетін айқындайтын
əлеуетінайқындайтын
айқындайтын
адамгершілік
адамгершілік
адамгершілік пен
пен эстетикалық
пен эстетикалық
эстетикалық
позициясы
позициясы
позициясы толық ашылады.
толық
толық ашылады.
ашылады.
Айтылғандардың
Айтылғандардың
Айтылғандардың барлығы
барлығы
барлығы
педагогикалық
педагогикалықтехника
техника–педагогтың
педагогтың
педагогтың
маңызды
маңыздықҧ
маңызды ҧралы
ралыекенін
ққұралы екенінкөрсетеді.
екенін көрсетеді.
көрсетеді.
Педагогикалық техника түсінігі екі компоненттен тұрады:

Оқыту – тәрбиелеу процесінде
Педагогтың ішкі
тұлғаны, ұжымды техникалық
дүниетанымын: өз денесін
жағынан, педагогикалық
басқаруы (мимика,
техникамен байланыстырып,
пантомимика), сезімді басқаруы
дидактикалық,
(психикалық күш салу,
ұйымдастырушылық,
шығармашылықты сезіну),
коммуникативті қабілет,
әлеуметтік – перцептивті
педагогикалық қарым
қабілеті (зейін,
–қатынасты бақылау,
бақылау, ойлау), техникалық
ұжымды шығармашылық
құрал (тыныс алу, дауыс ырғағы,
істермен
дикция, темп) басқара білу
байланыстыру.
қабілетімен байланысты.
Педагогикалық шеберлікті басқару

1) мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның
идеялық нанымды,
моральды бойына
сіңірген адам екендігі;
2) пәнді жетік білген, ойын оқушыға
толық жеткізетін,
оқушылардың бойына әдет, әдеп,
дағды сияқты моральдық
нормаларды сіңіре білгендігі;
3) оқыту мен тәрбиелеудің әдіс –
тәсілдерін меңгерген,
білгендерін қызықты да, тартымды
өткізе алатын, педагогтық әдеп
пен талантын ұштастырған адам ғана
шеберлікке ие бола алады.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Азаров Ю.П. Педагогикалық шеберліктің құпиялары: оқу
құралы. - М.; Воронеж, 2004. — С. 54.
2.Чернявская А.П. Мұғалімнің жұмысындағы педагогикалық
техника. - М., 2001.
3.Мунашова Ж. Б., Жұмағұлова Г.Ш., Айберова Г.К.
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК: Оқу құралы.
- Шымкент: «Нұрлы Бейне» баспасы, 2021. -252 бет

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде
Педагогикалық шеберлік компоненттері
Пән талабы
Зерттеудің өзектілігі
Мұғалімнің шеберлігі педагогикалық мамандық негізінде басқара білу
Білім беруде әдіскерлік жұмыстың формасы
Әрбір мұғалімнің кәсіби
МҰҒАЛІМ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ЫҚПАЛЫ
Мұғалім мамандығының басты ерекшелігі оның үнемі үлгі - өнеге бола білуінде
Болашақ педагог психологтың жаңа форматтағы қарым-қатынас жүйесіндегі орны
Пәндер