Зауыттарды орташа жылдық негізгі қоры бойынша топтау
Презентация қосу
Төменде деңгей аралығының тұрақты шамасын анықтау үшін
мысал ретінде 25 зауыттың көрсеткіштері берілген
Зауыттардың рет Негізгі қордың орташа Шығарылған өнім,
нөмірі жылдық құны, мың мың теңге
теңге
1 10,6- 4топ (1) 8,0
2 7,4 - 2 топ (1) 4,3
3 5,6 -2 топ (2) 4,9
4 12,6 – 4 топ (2) 11,6
5 3,1- 1 топ (1) 3,5
6 10,7 – 4 топ (3) 8,4
7 5,0 - 2 топ (3) 4,3
8 7,7 – 3 топ (1) 6,6
9 12,8 – 4 топ (4) 11,9
10 1,9 - 1 топ (2) 2,1
11 5,4 - 2 топ (4) 4,1
12 4,3 1 -топ (3) 4,0
13 4,8 -2 топ (5) 4,4
14 2,5 -1 топ (4) 2,2
15 10,0 – 3 топ (2) 8,0
16 11,2 – 4 топ (5) 10,9
17 2,0 -1 топ (5) 2,1
18 1,5- 1 топ (6) 1,6
19 9,0 – 3 топ (3) 7,7
20 13,5 – 4 топ (6) 12,6
21 7,1 -2 топ (6) 4,9
22 6,3 -2 топ (7) 4,3
23 8,4 – 3 топ (4) 6,6
24 9,6 – 3 топ (5) 10,6
25 8,8 – 3 топ (6) 8,1
Осы берілген мәліметтер бойынша
зауыттарды негізгі қордың орташа жылдық
құнына қарай деңгей аралығы бірдей 4 топқа
бөлу керек болса, онда деңгей аралығының
тұрақты шамасы қаншаға тең болады.
Анықтау керек:
1. Зауыттардың санын;
2. Негізгі қордың орташа жылдық құнын
(барлығы, бір зауытқа шаққанда ), мың теңге;
3. Шығарылған өнім (барлығы, бір зауытқа
шаққанда ), мың теңге
Зауыттарды орташа жылдық негізгі қоры бойынша
топтау

Зауыттарды Зауыттардың Негізгі қордың Шығарылған өнім,
негізгі қоры саны орташа жылдық мың теңге
бойынша құны, мың теңге
топтау; Барлығы Бір Барлығы Бір
мың теңге зауытқа зауытқа
шаққанда шаққанда

1,5-4,5 6 15,3 2,5 15,5 2,6
4,5-7,5 7 41,6 5,9 31,2 4,5
7,5-10,5 6 53,5 8,9 47,6 7,9
10,5-13,5 6 71,4 11,9 63,4 10,6
25 181,8 7,3 157,7 6,4
Зауыттарды орташа жылдық негізгі қоры бойынша топтау
Зауыттарды Зауы Негізгі қордың орташа жылдық Шығарылған өнім, мың теңге
негізгі қоры ттард құны, мың теңге
бойынша ың Барлығы Бір зауытқа Барлығы Бір зауытқа
топтау; саны шаққанда шаққанда
мың теңге

1,5- 4,5 6 15,3 2,5 15,5 2,6
3,1+1,9+4,3+2,5+2,0+1,5= 3,5+2,1+4,0+2,2+2,
15,3/6=2,5 1+1,6=15,5/6=2,6

4,5- 7,5 7 41,6 5,9 31,2 4,5
7,4+5,6+5,0+5,4+4,8+7,1+6 4,3+4,9+4,3+4,1+4,
,3=41,6/7=5,9 4+4,9+4,3=31,2/7=
4,5
7,5- 10,5 6 53,5 8,9 47,6 7,9
7,7+10,0+9,0+8,4+9,6+8,8= 6,6+8,0+7,7+6,6+1
53,5/6=8,9 0,6+8,1=47,6/6=7,9

10,5- 13,5 6 71,4 11,9 63,4 10,6
10,6+12,6+10,7+12,8+11,2 8,0+11,6+8,4+11,9
+13,5=71,4/6=11,9 +10,9+12,6=63,4/6
=10,6
d= Xкөп- Хаз/n= 13,5-1,5/4=3,0
1) 1,5+3,0=4,5; 1,5-4,5
2) 4,5+3,0=7,5; 4,5-7,5
3) 7,5+3,0=10,5; 7,5-10,5
4) 10,5+3,0=13,5; 10,5-13,5
Негізгі қордың орташа жылдық құны
1) 3,1+1,9+4,3+2,5+2,0+1,5=15,3
2) 7,4+5,6+5,0+5,4+4,8+7,1+6,3=41,6
3) 7,7+10,0+9,0+8,4+9,6+8,8=53,5
4) 10,6+12,6+10,7+12,8+11,2+13,5=71,4
Шығарылған өнім бойынша
1 топ; 3,5+2,1+4,0+2,2+2,1+1,6=15,5/6=2,6
2 топ; 4,3+4,9+4,3+4,1+4,4+4,9+4,3=31,2/7=4,5
3 топ; 6,6+8,0+7,7+6,6+10,6+8,1=47,6/6=7,9
4 топ; 8,0+11,6+8,4+11,9+10,9+12,6=63,4/6=10,6

Ұқсас жұмыстар
Статистикалық мәліметтерді жинақтау,топтау және түрлері
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Статистикалық мәліметтерді жинақтау
Ішінара бақылау
Статистикалық мә ліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Апталық демалыс күндері
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру
Дамыта оқыту технологиясы
Фонтандаушы ұңғыма саны
Пәндер