Катиондардың аналитикалық топтары және элементтердің периодтық жүйесі
Презентация қосу
Презентаци
я
Катиондардың қышқылдық-негіздік, сульфидтік және аммиакты-
фосфатты жіктеуі.

Орындаған: Шайырбек
А.М.
Тобы: ФӨТҚБ 01-21
Қабылдаған: Алиханова
Х.Б.
Жоспа
р:
I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
2.1.Катиондардың
аналитикалық топтары
және элементтердің
периодтық жүйесі.
2.2. Катиондарды
аналитикалық топтарға
жіктеу
III.Қорытынды
IV.Пайдаланылған
әдебиеттер.
Катиондардың аналитикалық топтары және элементтердің
периодтық жүйесі

Катиондардың аналитикалық топтарға бөлінуін, әрбір топ
катиондарының қасиеттерін, олардың топ реагентімен
әрекеттесулерін, сол катиондарды түзетін элементтердің
периодтық жүйеде алатын орнымен түсіндіруге болады.
Элементтердің, олардың иондарының химиялық
қасиеттері көптеген факторларға тәуелді: атомдардың
және иондардың электрондық құрылыстарына, иондану
потенциалына, тотығу-тотықсыздану потенциалына,
заттың негізділігіне, иондардың полярлануларына,
комплекс түзу қабілетіне және т.б.Катиондар қасиетіне
иондардың зарядтары да әсер етеді (қосылыстардың
қышқылдық қасиетіне, гидролиздену дәрежесіне,
Ионның заряды неғұрлым жоғары болса, қосылыстарының
қышқылдығы соғұрлым жоғары болады, ал ерігіштігі томен.
Иондардың аналитикалық сипаттамаларының ішінде
маңыздылары иондану потенциал мен ионның полярлануы.
Иондану потенциалы деп ионның электр зарядының ион
радиусына қатынасын айтады ( pi= z / ri ), ол зарядтың
тығыздығын көрсетеді.
Катиондарды аналитикалық топтарға жіктеудің үш түрі белгілі:
сульфидтік (күкірттісутектік), аммиакты-фосфатты және
қышқылдық-негіздік талдау жүйелері.
Сапалық талдаудың классикалық сульфидтік жүйесінде
сульфидтердің, хлоридтердің және карбонаттардың ерігіштіктері
негізге алынған. Соған қарай барлық катиондар бес аналитикалық
топқа бөлінеді. Сульфидтік талдау жүйесі универсалды жүйе, бірақ
кейбір кемшіліктері бар: жұмыс барысында күкіртті сутектің
колданылуы арнайы бөлме және ерекше жағдайларда жұмыс
істеуді талап етеді, ойткені күкіртті сутек өте улы зат;
катиондарды толық талдау үшін 25-30 сағат кетеді.
Катиондарды талдаудың аммиакты-фосфатты жүйесі фосфаттардың
ерігіштігіне негізделген. Катиондар бес топқа жіктелінеді. Анықталатын
катиондар санын сульфидтік жүйесімен ашылатын катиондар санымен
салыстыратын болсақ, шамалары бірдей, бірақ анықтау әдісі күрделірек.

Катиондардың қышқылдық-негіздік талдау жүйесі.Бұл жүйе бойынша
катиондар тұз және күкірт қышқылдарына, сілті мен аммиак ерітінділеріне
қатынасты алты топқа жіктелінеді:
Қышқылды-негіздік жүйенің басқа жүйелерге қарағанда
артықшылығы:
- топтарға жіктеуде элементтердің негізгі қасиеттеріне
қатынасы
қолданылған- сілтілер мен қышқылдарға, гидроксидтерінің
амфотерлігі, комплексті қосылыстар түзу қабілеті;
- аналитикалық топтардағы көптеген катиондарының
периодтық
жүйедегі орындарына сәйкес болуы;
- лабораториялық сабақтарға жұмсалатын уакыттың күкіртті
сутектік
Катиондарды қышқылды – негіздік
жіктеу
судағы хлоридтердің, сульфаттардың
және
гидроксидтердің, сілтінің артық
мөлшеріндегі
және аммиактың судағы ерітіндісіндегі
әртүрлі
дәрежедегі ерігіштігіне негізделген.

Ұқсас жұмыстар
БІРІНШІ АНАЛИТИКАЛЫҚ ТОП
Катиондардың аналитикалық жіктелуі
АНАЛИТИКАЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРЫ
Атомның кванты - механикалық моделі. Квант сандары. ПЖ құрылысы: периодтар, топшалар, s, p, d - элементтер
Полимерлі электролиттер
Сұйық металл
Элементтердің комплекс түзу қабілеттіліктерінің периодтық жүйедегі орналасқан орнына тәуелділігі
Дмитрий Иванович Менделеев
Химиялық элементтердің периодтық жүйесіні құрылымы
Химиялық элементтердің периодтық кестелерін құру тарихы
Пәндер