БӨЖ АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІС
Презентация қосу
БӨЖ
АТҚАРУШЫЛЫҚ ӨНДІРІС
Тақырыбы: Атқарушылық іс жүргізуге
қатысатын адамдар, атқарушылық іс жүргізу
объектілері.
АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУГЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАР, АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ
ОБЪЕКТІЛЕРІ.

Жоспар:

1. Кіріспе.
Атқарушылық iс жүргiзуге
қатысушылардың құрамы.
Атқарушылық
Атқарушылық iс
iс жүргiзуді
жүргiзуді
2. Негізгі жүзеге асыратын тұлғалар.
бөлім: Атқарушылық іс жүргізу
объектілері.
объектілері.

3. Қорытынды..

4. Қолданылған
әдебиеттер..
КІРІСПЕ.

Атқарушылық іс жүргізу – борышкерден
атқарушылық санкциясын атқарушылық іс
жүргізу бойынша өсімпұлдарды,
шығыстарды, жеке сот орындаушысының
қызмет ақысын өндіріп ала отырып,
атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп
орындатуға бағытталған шаралар.
Атқарушылық құжаттарды орындау
жөніндегі мәжбүрлеп орындату шараларын
қолдану сот орындаушыларына жүктеледі.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУГЕ
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫ

атқарушылық іс жүргізудің тараптары (өндіріп алушы
және борышкер);

атқарушылық іс жүргізу тараптарының өкілдері;

3) сот орындаушысы;

атқарушылық құжатта қамтылған талаптарды орындауға
жәрдемдесетін өзге де адамдар (оның ішінде ішкі істер
органдарының және өзге де мемлекеттік органдардың
қызметкерлері, сот приставы, жеке сот орындаушысының
көмекшісі, аудармашы, куәгерлер, маман, сот орындаушысы
тыйым салынған мүлікті күзетуге немесе сақтауға берген
адам) атқарушылық іс жүргізуге қатысушылар болып
танылады.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН
ТҰЛҒАЛАР

Атқарушылық құжаттарды орындау
жөніндегі мәжбүрлеп орындату шараларын
қолдану сот орындаушыларына жүктеледі.
Қазақстан Республикасының заңдарында
көзделген жағдайларда атқарушылық
құжаттарды орындау жөніндегі мәжбүрлеп
орындату шараларын қолдану ішкі істер
органдары қызметкерлерінің, жеке сот
орындаушылары көмекшілерінің және өзге
де мемлекеттік органдардың
жәрдемдесуімен жүзеге асырылады.
Сот орындаушысының қызметтік іс-әрекетіне
заңдарда тiкелей уәкiлеттiк берiлген тұлғалардан
басқа, ешкiм де араласуға құқылы емес. Сот
орындаушысының қызметіне заңсыз араласу Қазақстан
Республикасының заңдарында белгiленген
жауаптылыққа әкеп соғады.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУ
ТАРАПТАРЫ

Өндiрiп алушы мен борышкер атқарушылық iс жүргiзу
тараптары болып табылады.

Өз пайдасына немесе мүдделерiне атқарушылық құжат
берiлген жеке немесе заңды тұлға өндiрiп алушы болып
табылады.
Атқарушылық құжатта көзделген талаптарды орындауға
мiндеттi
мiндеттi жеке
жеке немесе
немесе заңды
заңды тұлға
тұлға борышкер
борышкер болып
болып
табылады.
Атқарушылық
Атқарушылық iс iс жүргiзуге
жүргiзуге бiрнеше
бiрнеше өндiрiп
өндiрiп алушы
алушы немесе
немесе
борышкер
борышкер (бірге
(бірге қатысушылар)
қатысушылар) қатыса
қатыса алады.
алады. Олардың
Олардың
әрқайсысы
әрқайсысы атқарушылық
атқарушылық iс iс жүргiзуге
жүргiзуге дербес
дербес қатысады.
қатысады.
Атқарушылық
Атқарушылық құжат
құжат бойынша
бойынша борышкерге
борышкерге оның
оның өзi
өзi ғана
ғана
орындай
орындай алатын
алатын мiндеттер
мiндеттер (жеке
(жеке мiндеттер)
мiндеттер) жүктелген
жүктелген
жағдайларды
жағдайларды қоспағанда,
қоспағанда, бірге
бірге қатысушы
қатысушы атқарушылық
атқарушылық іс іс
жүргізуде
жүргізуде өз
өз мүдделерін
мүдделерін қорғауды,
қорғауды, басқа
басқа бірге
бірге қатысушыға
қатысушыға
оның
оның келісімімен
келісімімен тапсыруы
тапсыруы мүмкін.
мүмкін.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУ ТАРАПТАРЫНЫҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI

Атқарушылық iс жүргiзу тараптары атқарушылық iс
жүргiзу материалдарымен, оның ішінде электрондық
нысанда танысуға, олардан үзiндi көшірмелер
жасауға, көшiрмелерiн алуға, қосымша материалдар
беруге, өтiнiш бiлдiруге, атқарушылық әрекеттер
жасауға қатысуға, атқарушылық әрекеттер
процесiнде ауызша және жазбаша түсiнiктер беруге,
атқарушылық iс жүргiзу барысында туындайтын
барлық мәселелер бойынша өз дәлелдерi мен
пiкiрлерiн айтуға, атқарушылық iс жүргiзуге қатысушы
басқа адамдардың дәлелдерi мен өтiнiштерiне
қарсылық бiлдiруге, бас тартатынын мәлiмдеуге,
атқарушылық iс жүргiзу мәселелерi бойынша сот
орындаушысының әрекеттерiне (әрекетсіздігіне)
немесе шешiмдерiне шағым жасауға, бітімгершілік
келісімді бекіту туралы өтінішпен сотқа жүгінуге
құқылы.
Атқарушылық
Атқарушылық іс іс жүргізу
жүргізу тараптары
тараптары өздеріне
өздеріне
берілген
берілген барлық
барлық құқықтарды
құқықтарды адал
адал пайдалануға,
пайдалануға,
сондай-ақ
сондай-ақ осы
осы Заңның
Заңның талаптарын
талаптарын орындауға
орындауға
міндетті.
міндетті.
Борышкер
Борышкер жұмыс
жұмыс орнының,
орнының, тұрғылықты
тұрғылықты және
және
орналасқан
орналасқан жерінің
жерінің өзгергені,
өзгергені, сондай-ақ
сондай-ақ жаңа
жаңа
табыс
табыс көздерінің
көздерінің және
және мүлкінің
мүлкінің пайда
пайда болғаны
болғаны
туралы
туралы көрсетілген
көрсетілген мән-жайлар
мән-жайлар туындаған
туындаған кезден
кезден
бастап
бастап үш
үш жұмыс
жұмыс күні
күні ішінде
ішінде сот
сот орындаушысына
орындаушысына
жазбаша
жазбаша хабарлауға
хабарлауға міндетті.
міндетті.
Борышкер
Борышкер атқарушылық
атқарушылық іс іс жүргізу
жүргізу аяқталғанға
аяқталғанға
дейін
дейін айына
айына бір
бір рет,
рет, сондай-ақ
сондай-ақ шақырған
шақырған
жағдайларда
жағдайларда сот
сот орындаушысына
орындаушысына келуге
келуге міндетті.
міндетті.
Келмеуі
Келмеуі Қазақстан
Қазақстан Республикасының
Республикасының заңдарына
заңдарына
сәйкес
сәйкес жауаптылыққа
жауаптылыққа әкепәкеп соғады.
соғады.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУГЕ ТАРАПТАР
ӨКIЛДЕРIНIҢ ҚАТЫСУЫ

Жеке
Жеке тұлғалар
тұлғалар
атқарушылық
атқарушылық iс iс жүргiзуге
жүргiзуге
дербес
дербес немесе
немесе өкiлдерi
өкiлдерi Ұйымдардың
Ұйымдардың атқарушылық
атқарушылық iс iс
арқылы
арқылы қатыса
қатыса алады.
алады. жүргiзуге
жүргiзуге қатысуы
қатысуы олардың
олардың
Атқарушылық
Атқарушылық iс iс жүргiзуге
жүргiзуге өздерiне
өздерiне заңдармен,
заңдармен, өзге
өзге де
де
жеке
жеке тұлғаның
тұлғаның өзiнiң
өзiнiң нормативтiк
нормативтiк құқықтық
құқықтық
қатысуы
қатысуы оныоны өзөз өкiлi
өкiлi болуы
болуы актiлермен
актiлермен және
және құрылтай
құрылтай
құқығынан
құқығынан айырмайды.
айырмайды. ЕгерЕгер құжаттарымен
құжаттарымен берiлген
берiлген
атқарушылық
атқарушылық құжатқұжат өкiлеттiктер
өкiлеттiктер шегiнде
шегiнде әрекет
әрекет
бойынша
бойынша борышкерге
борышкерге оныңоның ететiн
ететiн органдары
органдары не
не аталған
аталған
өзi
өзi ғана
ғана орындай
орындай алатын
алатын органдардың
органдардың өкілдерi
өкілдерi
мiндеттер
мiндеттер жүктелсе,
жүктелсе, онда
онда арқылы
арқылы жүзеге
жүзеге асырылады.
асырылады.
борышкер
борышкер оларды
оларды орындау
орындау
кезiнде
кезiнде өкiлі
өкiлі арқылы
арқылы әрекет
әрекет
етуге
етуге құқылы
құқылы емес.
емес.
Ұйым атынан өкiлдiк ететiн адамдардың өздерінің
лауазымдық жағдайлары мен өкiлеттiктерiн
растайтын құжаттары болуға міндетті. Өкiлдiң
өкiлеттiктерi Қазақстан Республикасының
азаматтық заңнамасына сәйкес берiлген және
ресiмделген сенiмхатпен куәландырылады.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУГЕ АУДАРМАШЫНЫҢ
ҚАТЫСУЫ

Атқарушылық iс жүргiзуге қатысушылар
атқарушылық әрекеттер жасау кезiнде,
егер олар атқарушылық іс жүргізілетін
тілді білмесе, өз бастамасы бойынша
немесе сот орындаушысының ұсынысы
бойынша аудармашы шақыра алады.
Кәмелетке толған, әрекетке қабiлеттi, iске
мүдделi емес, атқарушылық әрекеттерді
жүргiзу үшiн білуі қажеттi тiлді меңгерген
кез келген тұлға аудармашы бола алады.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУГЕ КУӘГЕРЛЕРДІҢ
ҚАТЫСУЫ

Атқарушылық әрекеттер кемiнде екi куәгердің
қатысуымен жасалуы мүмкiн.
Мынадай жағдайларда: 1) өндiрiп алушының
немесе борышкердiң талабы бойынша; 2) үйге
орналастыру және үйден шығару туралы
шешiмдердi, борышкердiң мүлкiн пайдалануға
тыйым салуға, алып қоюға және беруге, оның
тұрғын үйiн, үй-жайлары мен қоймаларын ашуға,
тексеру жүргiзуге байланысты әрекеттердi
орындау кезiнде куәгерлердің қатысуы мiндеттi.
Өзге жағдайларда куәгерлер сот
орындаушысының бастамасы бойынша қатысуы
мүмкiн.
АТҚАРУШЫЛЫҚ IС ЖҮРГIЗУГЕ МАМАННЫҢ
ҚАТЫСУЫ

Атқарушылық әрекеттер жасау кезiнде туындайтын,
арнаулы бiлiмдi талап ететiн мәселелердi түсiндiру
үшiн, сондай-ақ тыйым салынған мүлікті бағалауды
жүргізу, сату, тасымалдау, сақтау үшін сот
орындаушысы атқарушылық іс жүргізу
тараптарының өтініші бойынша немесе өз бастамасы
бойынша тиісті қаулысымен маманды тағайындай
алады. Қажет болған жағдайда бiрнеше маман
тағайындалуы мүмкiн. Қорытынды беру немесе
қажетті әрекеттерді жүргізу үшiн қажет арнаулы
бiлiмi бар, іске мүдделі емес адам маман ретiнде
тағайындалуы мүмкiн.
АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ ПРОКУРОР

Прокуратура
Прокуратура мемлекет
мемлекет атынан
атынан атқарушылық
атқарушылық іс іс жүргізудің
жүргізудің
заңдылығына
заңдылығына жоғары
жоғары қадағалауды
қадағалауды жүзеге
жүзеге асырады,
асырады, кез
кез
келген
келген заң
заң бұзушылықты
бұзушылықты анықтау
анықтау мен
мен жою
жою жөнінде
жөнінде шаралар
шаралар
қабылдайды.
қабылдайды. .. Прокурор
Прокурор атқарушылық
атқарушылық іс іс жүргізуді,
жүргізуді, оның
оның
ішінде
ішінде атқарушылық
атқарушылық іс іс жүргізу
жүргізу тараптарының
тараптарының шағымдары
шағымдары
мен
мен арыздары
арыздары бойынша
бойынша атқарушылық
атқарушылық іс іс жүргізуді
жүргізуді өз
өз
өкілеттіктері
өкілеттіктері шегінде
шегінде үш
үш жұмыс
жұмыс күнінен
күнінен аспайтын
аспайтын мерзімге
мерзімге
талап
талап етіп
етіп алдыруға
алдыруға және
және тексеруге
тексеруге құқылы.
құқылы. Сот
Сот
орындаушысының
орындаушысының әрекетіне
әрекетіне (әрекетсіздігіне)
(әрекетсіздігіне) және
және
қаулысына
қаулысына прокурорлық
прокурорлық қадағалау
қадағалау актісі
актісі енгізілуі
енгізілуі мүмкін,
мүмкін, ол
ол
заңда
заңда белгіленген
белгіленген мерзімде
мерзімде міндетті
міндетті түрде
түрде қарауға
қарауға жатады.
жатады.
Прокурор
Прокурор атқарушылық
атқарушылық құжатты
құжатты беру
беру туралы
туралы қаулы
қаулы
шығарады,
шығарады, олол міндетті
міндетті түрде
түрде орындалуға
орындалуға жатады.
жатады. Прокурор
Прокурор
жүктелген
жүктелген функциялар
функциялар мен
мен міндеттерді
міндеттерді орындау
орындау мақсатында
мақсатында
өз
өз қаулысымен
қаулысымен сот
сот орындаушыларының
орындаушыларының заңға заңға сәйкес
сәйкес
келмейтін
келмейтін актілерінің
актілерінің күшін
күшін жоюға
жоюға құқылы.
құқылы.
ҚОРЫТЫНДЫ.

Сонымен,
Сонымен, атқарушылық
атқарушылық iс iс жүргiзуге
жүргiзуге қатысушылар:
қатысушылар: өндіріп
өндіріп
алушы
алушы және
және борышкер,
борышкер, олардың
олардың өкілдері,
өкілдері, сот
сот орындаушысы;
орындаушысы;
атқарушылық
атқарушылық құжатта
құжатта қамтылған
қамтылған талаптарды
талаптарды орындауға
орындауға
жәрдемдесетін
жәрдемдесетін өзгеөзге де
де адамдар
адамдар болып
болып табылады.
табылады.
Борышкер
Борышкер қатардан
қатардан шыққан
шыққан (азамат
(азамат қайтыс
қайтыс болған,
болған, заңды
заңды тұлға
тұлға
қайта
қайта ұйымдастырылған,
ұйымдастырылған, борыш борыш ауысқан)
ауысқан) жағдайда
жағдайда мемлекет
мемлекет
кірісіне
кірісіне өндіріп
өндіріп алу
алу туралы
туралы атқарушылық
атқарушылық құжаттар
құжаттар бойынша
бойынша
мемлекеттік
мемлекеттік сот
сот орындаушысы,
орындаушысы, жекежеке сот
сот орындаушысы
орындаушысы шешімшешім
шығарған
шығарған сотқа
сотқа борышкерді
борышкерді оның
оның құқықтық
құқықтық мирасқорына
мирасқорына
ауыстыру
ауыстыру жөнінде
жөнінде ұйғарым
ұйғарым шығару
шығару туралы
туралы ұсыныспен
ұсыныспен ұсыну
ұсыну
жібереді.
жібереді. Ұсыну
Ұсыну сот
сот орындаушысына
орындаушысына борышкердің
борышкердің құқықтық
құқықтық
мирасқорлығы
мирасқорлығы туралы
туралы белгілі
белгілі болған
болған кезден
кезден бастап
бастап үшүш жұмыс
жұмыс
күні
күні ішінде
ішінде жіберіледі.
жіберіледі. Құқықтық
Құқықтық мирасқордың
мирасқордың атқарушылық
атқарушылық іс іс
жүргізуге
жүргізуге кіріскеніне
кіріскеніне дейін
дейін жасалған
жасалған барлық
барлық іс-әрекет
іс-әрекет борышкер
борышкер
үшін
үшін қалай
қалай міндетті
міндетті болса,
болса, ол
ол үшін
үшін де
де сондай
сондай дәрежеде
дәрежеде міндетті
міндетті
болады.
болады. Өзге
Өзге жағдайлардың
жағдайлардың бәрінде
бәрінде құқықтық
құқықтық мирасқорлық
мирасқорлық
Қазақстан
Қазақстан Республикасының
Республикасының азаматтық
азаматтық заңнамасына
заңнамасына сәйкес
сәйкес
өндіріп
өндіріп алушының
алушының өтініші
өтініші бойынша
бойынша белгіленеді.
белгіленеді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

Атқарушылық iс жүргiзу және сот
орындаушыларының мәртебесi
туралы Қазақстан Республикасының
2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV
Заңы.
Атқарушылық іс жүргізу. Оқу
құралы. 2-басылым. Егембердиев Е.
FOLIANT. 2011.
https://adilet.zan.kz/
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Табиғатты пайдалану қоршаған ортаны қорғаудың және басқарудың ұйымдастырушылық - құқықтық нысандары
Сапалы талдаудың міндеті тәуекелділіктің факторын анықтау
Өндіріс қалдықтары және оларды екінші реттік минералды ресурс ретінде қолдану. Табиғи шикізатты алу және дайындау. Сақтау, сұрыптау, тасымалдау, ұсақтау, тазарту. Алюминий күкірт қышқыл өндірісінің жылу балансын есептеу
Өндіріс қалдықтары және оларды екінші реттік минералды ресурс ретінде қолдану. Табиғи шикізатты алу және дайындау. Сақтау, сұрыптау, тасымалдау, ұсату, тазарту
Еңбек ақы, түрлері, формалары, жүйелері
Қазақстан Республикасының прокуратурасы
Желдеткіш құрылғылары
Архитектура және құрылыс факультеті
Кәсіби аурушаңдықты алдын алу шаралары
Жоба шығындары
Пәндер