Модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеу
Презентация қосу
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту»

1 Модуль. Модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеу

Арнаулы пән оқытушысы: Елеуова С.Н.

Мамандық: Теміржол көлігінде тасымалдауды
ұйымдастыру және қозғалысты басқару
1 Модуль. Модуль бойынша жұмыс оқу
бағдарламасын әзірлеу

1.1 Оқу қызметінің мазмұны мен нәтижелерін анықтайтын негізгі құжаттар. Жұмыс
оқу бағдарламаларын әзірлеуге қойылатын талаптар
1.2 Білім беру бағдарламаларында оқытудың қолданыстағы нәтижелерін талдау және
оларды бағалау критерийлері
1.3 Оқыту нәтижелерін қалыптастырылатын құзыреттермен байланыстыру
1.4 Оқыту нәтижелерін және бағалау критерийлерін әзірлеудің заманауи тәсілдері
1.5 Оқытудың өзекті нәтижелерін ескере отырып, оқу бағдарламасын әзірлеу
1-модуль. Модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеу
Нормативтік құжаттың атауы Қолдану

Қазақстан Республикасының 2007 Білім туралы
жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы.

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту Техникалық және кәсіптік, орта
министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы білімнен кейінгі білім берудің
№ 348 бұйрығы. мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарттарын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Білім және Техникалық және кәсіптік, орта
ғылым министрінің 2018 жылғы 27 білімнен кейінгі білімнің
қыркүйектегі № 500 бұйрығы. мамандықтары мен біліктіліктерінің
сыныптауышын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Білім және Педагог лауазымдарының үлгілік
ғылым министрінің 2009 жылғы 13 біліктілік сипаттамаларын бекіту
шілдедегі N 338 Бұйрығы. туралы
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«САЛАМАТ МҰҚАШЕВ АТЫНДАҒЫ
АТЫРАУ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК

«Бекітемін»
Директордың ҒӘЖ жөніндегі
орынбасары
__________ Ж.Кереева
«____» _______ 2023ж.

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

КМ 02 «Темір жол көлігінде пойыздар қозғалысын ұйымдастыру және техникалық пайдалану
қағидаларын орындау»
(Модуль / пәннің коды және атауы)
ОН 2.1. «Темір жолдардың өткізу қабілетін есептеу»
ОН 2.2. «Темір жол көлігіндегі тасымалдарды реттеу және жұмысты жедел жоспарлауды орындау»

Мамандығы: 1203000– Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру (бейін бойынша)
Біліктілігі: 120309 3 – Тасымалдауды ұйымдастырушы техник
Тобы: ОПиЖДа-19қ
Оқыту нысаны: күндізгі негізгі орта білім базасында
Жалпы сағат саны: 2 кредит1
Әзірлеуші: ___________ Елеуова.С.Н
(қолы) (Т.А.Ә. лауазымы)

«Мұнай-химиялық және тасымалдауды
ұйымдастыру, төтенше жағдайларда қорғау,
пәндік-циклдік комиссия отырысында
қаралды және келісілді» ПЦК
отырысында қаралды және келісілді
Хаттама № ____ «___» ____ 2023ж.
ПЦК төрайымы ___________ Г.Аубекерова
(қолы) (Т.А.Ә.)
Түсіндірме жазба Семестр бойынша сағаттарды бөлу

Пән/ Соның ішінде
Пән/модуль сипаттамасы: модульдің
коды және Модульде 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Тасымалдау процестерін орындау үшін жылжымалы құрамнан
атауы гі барлық
және құры-лыстар мен құрылғылардан тұратын теміржолдың 1 2 3 4 5 6 7 8
техникалық құралдары бар. Олар: бөлім бекеттеріндегі жол № сағат саны семест семест семест семест семест семест семест семест
тарамдары. Олар пойыздарды қабылдауға, жөнелтуге, қарсы р р р р р р р р
қабылдауға, басып озуға, вагондарды таратуға,және сұрып-тауға,
т.с.с. операцияларды орындауға арналған; жолаушыларды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
мінгізуге, түсіруге және т.б. қызмет көрсетуге арналған
құрылыстар; жүктерді түсіруге, тиеуге, сақтауға арналған КМ 02
құралдар; пойыздар жүрісінің қауіпсіздігін қамта-масыз етуге «Темір жол
және өндіріс процестерін жеделдетуге арналған автоматика, те- көлігінде
лемеханика, байланыс және есептеу техникасының пойыздар
құрылғылары; локомо-тивтер мен вагондарды жабдықтау мен қозғалысын
жөндету құрылыстары. ұйымдасты
ру және
Қалыптастырылатын құзіреттілік: техникалық
пайдалану
Тасымалдау бойынша елдің қажеттілігін толығымен және қағидалары
өз уақытында қанағаттандыру; н орындау»
Жолаушылардың жол жүруге жұмсалатын уақытын ОН 2.1.
1 24 12 12
қысқарту; «Темір
Жолаушылардың ең аз мөлшерде қайта мінгізілуі; жолдардың
Жолаушы пойыздарының ақырғы пунктерге қабылдануы өткізу
– таңғы уақытта, ал жөнелтілуі кешкі уақытта болуы қабілетін
керек; есептеу»
Желінің техникалық жабдықтарын, сонымен қатар
жылжымалы құрамды тиімді пайдалану;

Ұқсас жұмыстар
ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМБЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТЫНА ТАЛДАУ
Емтихан алушының қолы
Қашықтықтан оқыту технологиялары мектептегі білім беру процесін басқару құралы ретінде
Модульдік оқытудың құрылымы
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау."
ОҚЫТУ ҮШІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОҚУДЫ БАҒАЛАУ
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы
Оқытудың жеке бағдарламасы
Бағдарламаны іске асыру нәтижелерін сипаттау
Теңдеулер жүйесін шешу
Пәндер