Екілік файлдар
Презентация қосу
Абай атындағы ҚазҰПУ

СӨЖ 1: ФАЙЛДЫҚ ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ
(ФАЙЛОВЫЙ ВВОД-ВЫВОД). ФАЙЛДАР
ИТЕРАТОРЛАРЫНЫҢМЕН КӨМЕГІМЕН
ЖОЛДАРДЫ ОҚУ. ЕКІЛІК ФАЙЛДАРМЕН
ЖҰМЫС.

ДАЙЫНДАҒАН:ӘБДІРАШ ҰЛДАНА
ҚАБЫЛДАҒАН:САТЫМБЕКОВ АБАЙ
ЖОСПАРЫ:

• 1.Файлдар туралы қысқаша
• 2.Еңгізу-шығару операциялары
• 3.Екілік файлдар
ФАЙЛДАР ТУРАЛЫ
ПРОГРАММАЛАР МЕН МӘЛІМЕТТЕР КӨБІНЕСЕ ДИСКІЛЕРДЕГІ,
ФЛЕШ-КАР- ТАЛАРДАҒЫ ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕР ЖАДЫНДАҒЫ
ФАЙЛДАРДА САҚТАЛАДЫ.• ФАЙЛ – БҰЛ БЕЛГІЛІ БІР АТАУ
БЕРІЛІП САҚТАЛҒАН МӘЛІМЕТТЕРДІҢ БІРКЕЛКІ ЖИЫНЫ.•
ФАЙЛ ПРОГРАММАДАН НЕМЕСЕ ОЛАРҒА ҚАЖЕТТІ БЕРІЛГЕН
МӘЛІМЕТТЕР ТОБЫНАН, МӘТІННЕН, СУРЕТТЕН ТҰРУЫ МҮМКІН.
ДИСКІДЕ АТТАРЫ ӘРТҮР- ЛІ КӨПТЕГЕН ФАЙЛДАР БОЛАДЫ.
ФАЙЛДЫҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ ЕКІ БӨЛІКТЕН ҚҰРАЛАДЫ: АТЫ
ЖӘНЕ ТИПІ.• WINDOWS ОРТАСЫНДА ФАЙЛ ТИПІ ОНЫҢ
ІШІНДЕГІ МӘЛІМЕТКЕ СӘЙКЕС ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗБЕН
НЕМЕСЕ СУРЕТТІК БЕЛГІШЕМЕН (ЗНАЧОК) БЕРІЛЕДІ. МЫСАЛ:
TEXT.DOC, PROG.TXT, ALIBEK1.PAS, LAB2.PY
PYTHON КӨПТЕГЕН ФАЙЛДЫҚ ТИПТЕРДІ ҚОЛДАЙДЫ, БІРАҚ ОЛАРДЫ
ШАРТТЫ ТҮРДЕ ЕКІ ТОПҚА БӨЛУГЕ БОЛАДЫ: МӘТІНДІК ЖӘНЕ БИНАРЛЫ.
МӘТІНДІК ФАЙЛДАРҒА CVS, TXT, HTML КЕҢЕЙТІЛІМІ БАР ФАЙЛДАР, ЯҒНИ
АҚПАРАТТЫ МӘТІНДІК ТҮРДЕ САҚТАЙТЫН ФАЙЛДАР ЖАТАДЫ.
БИНАРЛЫ ФАЙЛДАР - БҰЛ КЕСКІНДЕР, АУДИО ЖӘНЕ БЕЙНЕФАЙЛДАР.
ФАЙЛ ТИПІНЕ ҚАРАЙ ОЛАРМЕН ЖҰМЫС ЕРЕКШЕЛЕНУІ МҮМКІН.
ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ БЕЛГІЛІ БІР РЕТІН
САҚТАУ КЕРЕК:
ФАЙЛДАРДЫ OPEN() ӘДІСІНІҢ КӨМЕГІМЕН АШУ
ФАЙЛДЫ READ() ӘДІСІНІҢ КӨМЕГІМЕН ОҚУ ЖӘНЕ
ФАЙЛҒА WRITE() ӘДІСІНІҢ КӨМЕГІМЕН ЖАЗУ
ФАЙЛДЫ CLOSE() ӘДІСІНІҢ КӨМЕГІМЕН ЖАЗУ.
• Енгізу-шығару операцияларын жүргізу қажет әрбір файл үшін
арнайы нысанды-ағынды байланыстыру керек. Файлды
ашу openфункциясымен жүзеге асырылады, ол екі параметрді
беру керек. Бірінші параметр (file деп аталатын параметрді де
қолдануға болады) ашылатын файлдың аты
жазылған strтүрінің мәні бар. Екінші параметр (сондай —ақ,
аталған mode параметрін пайдалануға болады) — бұл str түрінің
мәні, егер файл деректерді оқу үшін ашылса, "r" - ге тең
болады (read), егер жазба (write) болса, файлдың мазмұны
тазаланады және файлдың соңына деректерді қосу үшін "A"
(append). Егер екінші параметр орнатылмаса, файл Оқу
режимінде ашылады деп саналады.
OPEN ФУНКЦИЯСЫ ФАЙЛ ОБЪЕКТІСІНЕ СІЛТЕМЕНІ ҚАЙТАРАДЫ, ОНЫ АЙНЫМАЛЫҒА ЖАЗУ КЕРЕК, СОДАН КЕЙІН ОСЫ ОБЪЕКТ
АРҚЫЛЫ ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНЫҢЫЗ. МЫСАЛЫ:input = open('input.txt', 'r)
• output = open('output.txt', 'w')
ДЕРЕКТЕРДІ ОҚУ ҮШІН АШЫЛҒАН ФАЙЛ ҮШІН ФАЙЛДАН ДЕРЕКТЕРДІ ОҚУ ҮШІН КЕЛЕСІ ӘДІСТЕРДІ ШАҚЫРУҒА БОЛАДЫ.
READLINE ӘДІСІ () < /STRONG> ФАЙЛДАН БІР ЖОЛДЫ ОҚИДЫ ('\N' ЖОЛЫНЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ТАҢБАҒА ДЕЙІН,
'\N'ТАҢБАСЫМЕН БІРГЕ ОҚЫЛҒАН ЖОЛ ҚАЙТАРЫЛАДЫ. ЕГЕР ОҚУ СӘТТІ БОЛМАСА (ФАЙЛДЫҢ СОҢЫНА ҚОЛ
ЖЕТКІЗІЛСЕ), БОС ЖОЛ ҚАЙТАРЫЛАДЫ. ФАЙЛДЫҢ СОҢЫНАН '\N ' ТАҢБАСЫН ЖОЮ ҮШІН RSTRIP()ЖОЛ
ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ ЫҢҒАЙЛЫ. МЫСАЛЫ:
S = S.RSTRIP().

• readlines() әдісі файлдағы барлық жолдарды оқиды
және барлық саналған жолдардың тізімін қайтарады
(бір жол — тізімнің бір элементі). Бұл жағдайда '\n'
таңбалары жолдың ұштарында қалады.
• read () < /strong> әдісі файлдағы барлық мазмұнды
оқиды және '\n'таңбалары бар жолды қайтарады. Егер
read әдісі бүтін санды берсе,онда берілген таңбалар
санынан артық болмайды. Мысалы, файлды Оқу(1)
әдісін қолдана отырып оқуға болады.
• Python-да қандай ортада бағдарламалар құруға және іске қосуға болатындығын
анықтағаннан кейін, сіз осы тілдің негіздерін біле бастай аламыз. Ең қызығы, алғашқы
қарапайым бағдарламаларды кез-келген күрделі құрылымдар мен бағдарламаның
құрамын білместен жазуға болады (Паскальдағыдай). Осылар арқылы біз Python-да
енгізу-шығару операцияларымен, сондай-ақ компьютер экранында арифметикалық
амалдардың жылдам шығарылуымен танысамыз.
ДЕРЕКТЕРДІ ФАЙЛҒА ШЫҒАРУ

• Деректер файлға параметр ретінде бір жол
берілетін write әдісі арқылы көрсетіледі. Бұл әдіс '\n'
жолының соңы таңбасын көрсетпейді (стандартты
шығару кезінде printфункциясы сияқты), сондықтан
файлдағы жаңа жолға өту үшін '\n ' таңбасын нақты
көрсету керек.
• Сондай-ақ, егер сіз ашық файлға сілтемеге тең
басқа file параметрін берсеңіз,
деректерді printфункциясы арқылы файлға шығаруға
болады. Мысалы:
• output = open('output.txt', 'w') print(a, b, c, file=output)
ФАЙЛДЫ ЖАБУ
ФАЙЛМЕН ЖҰМЫС АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН ОНЫ CLOSE ӘДІСІМЕН ЖАБУ КЕРЕК().
МЫСАЛ< / STRONG> < BR> КЕЛЕСІ БАҒДАРЛАМА INPUT ФАЙЛЫНЫҢ БАРЛЫҚ МАЗМҰНЫН ОҚИДЫ.TXT, ОНЫ S
АЙНЫМАЛЫСЫНА ЖАЗАДЫ, СОДАН КЕЙІН ОНЫ OUTPUT ФАЙЛЫНА ШЫҒАРАДЫ.TXT.
INPUT = OPEN('INPUT.TXT', 'R') OUTPUT = OPEN('OUTPUT.TXT', 'W') S = INPUT.READ() OUTPUT.WRITE(S)
INPUT.CLOSE() OUTPUT.CLOSE()
ФАЙЛДАН МӘЛІМЕТ ОҚУ•
КЕЛЕСІ ПРОГРАММА ФАЙЛДАҒЫ МӘЛІМЕТТІ ТОЛЫҚ ЕМЕС, ОНЫҢ ЖЕКЕ-ЖЕКЕ
ЖОЛДАРЫН ОҚИДЫ:# БҰЛ ПРОГРАММА STUDENTS.TXT ФАЙЛЫНЫҢ # ЖЕКЕ-
ЖЕКЕ ЖОЛДАРЫН ОҚИДЫ.DEF MAIN():INFILE = OPEN('D:\STUDENTS.TXT','R') #
ФАЙЛДЫ АШУ. LINE1 = INFILE. READLINE() # ФАЙЛДАН 1-ЖОЛДЫ ОҚУ. LINE2 =
INFILE.READLINE() # ФАЙЛДАН 2-ЖОЛДЫ ОҚУ. LINEЗ = INFILE.READLINE() #
ФАЙЛДАН 3-ЖОЛДЫ ОҚУ.INFILE.CLOSE() # ФАЙЛДЫ ЖАБУ.# ЖЕДЕЛ ЖАДЫҒА
ОҚЫЛҒАН МӘЛІМЕТТЕРДІ # ЭКРАНҒА
ШЫҒАРУ.PRINT(LINE1)PRINT(LINE2)PRINT(LINEЗ)MAIN() # БАСТЫ ФУНКЦИЯНЫ
ШАҚЫРУ. НӘТИЖЕСІ:АСАНОВ БЕРІК БЕКЕНУЛЫ СЕРІК АЗАТУЛЫ АЙДЫ
ЕКІЛІК САҒ.ФАЙЛДАР АҚПАРАТ БЕЛГІЛІ БІР МӨЛШЕРДЕГІ
БЛОКТАР ТҮРІНДЕ ОҚЫП, ЖАЗЫЛАДЫ, ОНДА МӘЛІМЕТТЕР КЕЗ-
КЕЛГЕН ТИПТЕР МЕН ҚҰРЫЛЫМ ҮШІН САҚТАЛУЫ МҮМКІН.
АРНАЙЫ ДЕРЕКТЕР ТҮРЛЕРІ ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН
ҚОЛДАНЫЛАДЫ, ДЕП АТАЛАДЫ ЖІПТЕР.ЕГЕР ИНДЕКСТЕУ
РЕЖИМІНДЕ ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН БОЛСА, ЖӘНЕ ЕГЕР
ЖАЗУ РЕЖИМІНДЕ БОЛСА. РЕЖИМДЕРДЕГІ ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС
ІСТЕУ ҮШІН, ЖАЗБАЛАР ДА, ОҚУ ДА, ЕГЕР ИНФЕКЦИЯНЫҢ АҒУЫ.
C ++ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНДА МӘТІНДІК ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС
ЖАСАУ КЕЗІНДЕ КІТАПХАНА ФИЛЬМДЕРІ МЕН IOSTREAM ҚОСУ
КЕРЕК.
МӘТІНДІК ФАЙЛДАҒЫ ДЕРЕКТЕРДІ ЖАЗУ ҮШІН, ОЛ
ҚАЖЕТ:1) ТҮРДІҢ АЙНЫМАЛЫСЫН
СИПАТТАҢЫЗ АНГІРІМ АШЫҚ.; 3) АҚПАРАТТЫ ФАЙЛҒА АЛЫП
ТАСТАЙДЫ; 4) ФАЙЛДЫ ЖАБЫҢЫЗ.
КӨРНЕКІЛІК
ЕКІЛІК ФАЙЛДЫҢ КӨРНЕКІ КӨРІНІСІ ҮШІН, ОЛ ЖАЗЫЛҒАН САНДАР ТҮРІНДЕ, ӘДЕТТЕ, ОНДАҒЫ ОНДЫҚ, ЕКІЛІК НЕМЕСЕ ОНДЫҚ
САНДАР ТҮРІНДЕ БӨЛІНГЕН ТЕҢ МӨЛШЕРГЕ БӨЛІНЕДІ. БӨЛІМНІҢ МАҒЫНАСЫ БІР ОКТЕТКЕ ТЕҢ БОЛУЫ МҮМКІН, СОНЫМЕН ҚАТАР ЕКІ
НЕМЕСЕ ТӨРТ, СОНЫМЕН ҚАТАР ЕКІ-ТӨРТ (БӨЛІНГЕН ЖАҒДАЙДА, БІРНЕШЕ ОКЦЕТ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПЛАТФОРМАДА ҚАБЫЛДАНҒАН
БАЙТТАРДЫҢ РЕТІ). ҰШАҚТАЙТЫН САНДАР ДИАПАЗОНЫНЫҢ БӨЛІК МӨЛШЕРІНЕН ТӘУЕЛДІЛІГІ КЕСТЕДЕ КӨРСЕТІЛГЕН:
ЕКІЛІК ФАЙЛДАР

• T Eksty файлдары мәтін түрінде сақталған (SIC!). Егер, мысалы, біз 12345678 бүтін санды
файлға жазып, 8 таңбадан жазылған болса, онда 8 байт жазылған, және бұл санның
бүкіл түріне сәйкес келетініне қарамастан, 8 байт. Сонымен қатар, шығару және
деректерді енгізу форматталған, яғни, біз файлдан нөмірді оқыған сайын немесе файлға
жазған сайын, жолдағы немесе артқы жағындағы санның түрленуі өзгереді. Бұлардан
аулақ болуға болатын қымбат операциялар.
• Мәтіндік файлдар сізге ақпаратты түсінікті түрде сақтауға мүмкіндік береді. Алайда сіз
деректерді тікелей екілік формада сақтай аласыз. Осы мақсаттар үшін екілік файлдар
пайдаланылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
ФАЙЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙ АЛАСЫЗДАР• ОЛАРДЫ АШЫП, ІШІНЕ МӘЛІМЕТ ЖАЗЫП,
СОҢЫНАН ЖАБА АЛАСЫЗДАР ФАЙЛ СОҢЫНА МӘЛІМЕТ ҚОСУҒА ДА БОЛАДЫ .
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Файлдардың типтері
Компьютердің ауруы
Ақпараттың қасиеттері
ОЖ, оның даму жә не тү рлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның тү рлері)
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер
Компьютерлік графика
Желілік операциялық жүйелер
Операциялық Жұйелер, оның даму және түрлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның түрлері)
Компьютер атасы кім
Пәндер