Химия


Тақырып
1,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-(3-БУТЕН-1-ИНИЛ)-ПИПЕРИДИН-4-ОЛ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕРІ ҚОСПОЛИМЕРЛЕРІН ПОЛИМЕТАЛДЫҚ КЕНДЕРДІ БАЙЫТУДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ
2010-2012 жылдары аралығында атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамының өзгеруі
8 – сынып оқушыларын химия пәнінің оқу-әдістемелік кешен арқылы оқыту
9 сынып химия пәні бойынша аймақтық компоненттердің мазмұнын анықтау
9 сыныпта бейорганикалық химияны оқытуда халықтық педагогика элементерін пайдалану әдістемесі
d-элементтерІ
Echinops туысының Echinops Sphaerocephalus l. және E.Chantavicus l. түрлерін фитохимиялық зерттеу
II топтың металдарына жалпы сипаттама
IUPAC ұсынған 18 торлық периодтық кестенің құрылымы және негізгі блоктары
Mn2+,fe3+,co2+,ni2+ иондарының кейбір полимерлі және төмен молекулалы лигандтармен комплекстүзілуі
N (Азоттың) және P(Фосфордың) биологиялық ролі, медицинада қолданылатын қосылыстар
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері
Ni2+ ионының глицин және лимон қышқылымен комплексті қосылыс түзуін спектрофотометриялық әдіспен зерттеу
R-Me-Bі-O жүйесінің пайда болуы
S, p, d элементтердің медициналық-биологиялық маңызы
S,P,D элементтер
S,p,d-элементтерінің медициналық-биологиялық маңызы.химиялық байланыстың табиғаты
SiO2 – CaC2 жүйесіндегі өзара әсерлесуіне температураның әсерінен элементтердің таралу дәрежесі
Xимия пәнін үш тілде үндестіре оқыту
«1-АЛЛИЛ-2,5-ДИМЕТИЛПИПЕРИДОЛ-4-ТІҢ ФЕРМЕНТАТИВТІ ЭТЕРИФИКАЦИЯСЫ»
«d-Элементтердің координациялық қосылыстары. Кристалдық өріс теориясы. Лигандтар өрісі теориясы. Кристалдық өрістің тұрақтану энергиясы»
«Адал» ЖШС өндіретін сүт өнімдерінің микрофлорасын зерттеу
«Гaлoгeндeр» тaқырыбын oқытудa пікірсaйыс әдісін пaйдaлaну aрқылы oқушылaрдың химиялық білімін жeтілдіру
«Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың заманауи технологиялары мен әдістері»
«ионитті катализаторлар қатысында пиридинкарбон қышқылдарының амидтерін алу реакциясының инетикалық заңдылықтарын зерттеу»
«Композиттер» және «композициттік материалдар»
«Металдың әртүрлі иондарын анықтауда кешенді қосылыстарды пайдаланып қышқылдық-негіздік титрлеуді қолданудың мүмкіндіктерін оқыту»
«Мұнайдың химиялық анализі» бағдарлы элективті курсын оқыту әдістемесі
«Сутектік көрсеткіш» оқу - әдістемелік құрал
«Тұздар» тақырыбын оқытуда тәрбиелей оқыту әдісін қолдану
«ферменттермен жұмыс істеу әдістемесі. ферменттерді бөліп алу»
«Химиялық талшықтардың технологиясы» пәнінен студенттердің практикалық сабақтары
«Шыны. Оның қасиеттері және қолданылуы»
«Этилбензолды нитрлеу процесін зерттеу»
ІІІБ және ІVБ топ элементтері
ІА тобының элементтері
Ізбесті алу және оны металлургиялық зауыттың ақаба суларын нейтралдау үшін қолдану
Іле өзені – Қапшағай бекетіндегі су сапасының химиялық көрсеткіштерін анықтау
Абсорбент
Абсорбциалык спектроскопия жалпы сипаттама беру
Абсорбция және масса үрдісі
Абсорбциялық процестер
Автоотмосферадағы оттегі эволюциясы және фотосинтез
Агрохимия пәнінен зертханалық жұмыстар жинағы. Әдістемелік құрал
АД 35 Т1 балқымасының технологиялық касиеті
Адам қоғамының шаруашылық әрекетінен табиғи биогеохимиялық циклдердiн деформациясы
Адсорбенттер.адсорбциялық процес пен оның кинетикасы.
Азобояулар. Метилоранж
Азот
Азот тобының элементтері
Пәндер