Аппараттық және программалық қамтамасыз етудің диалектикасыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 5 бет
Таңдаулыға:   
Теориялық сабақ Аппараттық және программалық қамтамасыз етудің
диалектикасы.

Жоспары:
1. Аппараттық қамтамасыз етудің дамуы
2. Программалық қамтамасыз етудің дамуы
3. Программалық жүйелер

Компьютердің дамуы мен модернизациясы бірін-бірі толыктыратын екі
бағытта жүзеге асырылады. Ол — аппараттық және программалық камтамасыз ету.
Аппараттық қамтамасыз етудің дамуы
Аппараттық камтамасыз ету перифериялык кұралдарға қажетті компьютердің
электрондық толтырылымын кұрайды. Процессор, электрондық платалар, монитор,
пернетақта — бұлардың барлыгы аппараттық камтамасыз етуге жатады.
Компьютердің заманауи аппараттық камтамасыз етілуі көлемінің барынша
кішіреюіне және өнімділігінің үлкеюіне әкеледі. Мысалы, казіргі үялы
телефондарда компьютердің процессорлары орнатылған.
Программалық қамтамасыз етудің дамуы
Компьютердің ұзак мерзімді жадында сақталған барлық программалар
жиынтығы оның программалық камтамасыз етуін құрайды. Программалық
камтамасыз ету жан- жақты даму үстінде
Сонымен катар бекітілген белгілер бойынша жіктеуге қиындық тудыратын
дәстүрлі емес программалар пайда болды. Жүйелі программалық қамтамасыз ету
дегеніміз — компьютер желілері мен компьютер жұмысын қамтамасыз ететін
программалар жиынтығы. Базалық программалық қамтамасыз етуге операциялық
жүйе мен операциялық қабықша. Базалық программалық қамтамасыз етудің
кеңейтілуіне қосымша орнатылатын программалар жатады, оларды функционалдық
белгілері бойынша төмендегідей топтауға болады:
1. Компьютердің жұмыс істеу қабілеттілігін анықтайтын программалар.
2. Компьютерді вирустардан қорғайтын вирусқа қарсы программалар.
· Бағдарлы-мәселелік;
· жалпыға арналған;
· кеңселік;
· АЖЖ (Автоматтандырылған жоспарлау жүйесі);
· Баспа үстелдік жүйелер;
· Жасанды интеллект жүйесі.
Операциялык жүйелер; Желілік программалық жабдықтар;
Операциялык қабықшалар; Қызмет көрсету программасы.
Дискілерге арналған программалар.
1. Мұрағаттарды қамтамасыз ететін программалар.
2. Желілердің қызметіне арналған программалар.
3. Қолданбалы программалар.
Программалық жүйелер
Программалық жүйелер дегеніміз — программалық өнімдерді дайындау жэне
енгізу технологиясын қамтамасыз ететін программалар жиынтыгы. Программалық
жүйелерге трансляторлар, программа дайындайтын орта, анықтамалық
программалар кітапханасы, байланыс редакторлары жэне т.б. жатады. Дербес
компьютерлердің қазіргі өмірдің барлық саласында қолданылатындыгы сонша,
біз олардың бар екенін дербес компьютердің ақпараттық жэне программалық
қамтамасыз етілуінің арқасында сезе бермейміз.
Қазіргі замандағы электронды есептеуіш машина (ЭЕМ) жэне олардың
жүйелерінің жүмысыиа икемді компонент программалық жасақтама болып
табылады.
Программалық жасақтама дегеніміз — белгілі бір типтегі есептеуіш
машиналарға арналған, оның аппараттық құралдарының жан-жақты қызметін,
сонымен қатар қолданушының есептеу ресурстарына мұқтаж кез келген есептерін
шығаруын жүзеге асыратын программалар жиынтыгы.
ЭЕМ-де программалық жасақтама қүрамын программалық конфигурация деп
атайды. Программалар арасында физикалық буындар мен блоктар арасындагы
сияқты байланыс бар — көптеген программалар өзінен төмен деңгейдегі баска
программаларга сүйеніп, жүмыс істейді, ягни, біз аралық программалық
интерфейс туралы айта аламыз. Мұндай интерфейстің болу мүмкіндігі де
техникалық шарттар жэне өзара әрекеттесудің хаттамаларының болуына
негізделген, ал ол іс жүзінде программалық жасақтаманың өзара әрекеттесетін
бірнеше деңгейге бөлінуімен қамтамасыз етіледі.
Программалық жасақтама аппараттық жасақтаманың эртүрлі режімдердегі
қызметін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар есептерді дайындап,
жөндеуден өткізу, шыгару үдерістеріне ыңгайлы, жетілдірілген пайдаланушы
интерфейсін береді.
Программалық жасақтама келесі деңгейлерден тұрады: базалық немесе
негізгі, жүйелік, қызметтік жэне қолданбалы.
Программалық жасақтаманың деңгейлері өз кезегінде пирамидалық жүйе
болып та- былады. Әрбір келесі деңгей программалық жасақтаманың өзінен
бұрынғы деңгейлеріне сүйеніп жұмыс істейді.
Базалық деңгей. Программалық жасақтаманың ең төменгі деңгейі —
базалық. Базалық деңгей базалық ақпараттық құрылғылармен байланысуга жауап
береді. Ереже бойынша, базалық программатор базалық саймандар құрамына
кіреді жэне тұрақты жадыда сақталады. Программалар жэне мэліметтер жасау
кезеңінде жедел жадыга жазылады жэне пайдалану үдерісінде өзгертіле
алмайды. Базалық программалық құралдарды пайдалану барысында
программаланатын тұрақты есте сақтайтын құрылғылары пайдаланылады. Бұл
жағдайда жедел жадының мазмұнын озгерту есептеу жүйесінің құрамында тікелей
орындауга да болады, одан тыс та программалаушы деп аталатын арнайы
құрылымдарда да болуы.
Енгізу-шығарудың базалық жүйесі (BIOS) ЭЕМ-нің тұрақты жадында
орналасқан, бұл негізі MS DOS-тың болігі емес, бірақ бұнымен тор
байланысты. Bios құрамына дербес компьютердің құрылгыларын тексеруге,
операңиялық жүйені инициализациялауға арналган және монитор,
пернетақта, дискілер, принтермен енгізу шыгару амалдарын орындауга арналган
программалар кіреді.
Жүйелік деңгей (ЖД) — өтпелі. Бұл деңгейде жұмыс істейтін программалар
базалык деңгейдің программалары мен дербес компьютерлік жүйенің өзге де
программалары және тікелей аппараттық жасақтамамен өзара әрекеттесуін
қамтамасыз етеді, ягни делдалдық функцияны атқарады. Программалық
жасақтаманың бұл деңгейіне кобінде барлық есептеу жүйесінің пайдалану
көрсеткіштері тәуелді. Мысалы, жүйелік деңгейде есептеу жүйесіне жаңа
жабдық қосқанда басқа программалар үшін осы жабдықпен байланысты қамтамасыз
ететін программа орнатылуы тиіс. Накты кұрылгылармен өзара эрекеттесуді
қамтамасыз ететін нақты программаны драйвер кұрылғысы дейміз. Ол
программалық жасақтаманың жүйелік деңгейінің кұрамына кіреді.
Жүйелік деңгей программаларынын баскасы колданушымен өзара
әрекеттесуге жауап береді. Солардың аркасында ол есептеу жүйесіне
мәліметтерді енгізуге, онын жұмысын басқаруға жэне нәтнжесін өзіне ынғайлы
формада алуға мүмкіндік алды. Бұл программалық кұралдар интерфейстің
пайдаланушылық қамтамасыз ету құралдары деп аталады. Дербес компьютермен
жұмыстың ыңгайлылығы мен жұмыс орнындағы еңбек өнімділігі оларға тікелей
тәуелді.
Жүйелік деңгейдің программалық қамсыздануының жиынтыгы дербес
компьютердің амалдық жүйе ядросын құрастырады. Амалдық жүйе ядросының бар
болуы — адамның есептеу жүйесі мен тэжірибелік жұмысының мүмкіндігі үшін
міндетті шарт.
Қызметтік деңгей. Программалық жасақтаманың бұл деңгейі базалық
деңгейдегі программалармен де, жүйелік деңгейдегі программалармен де тыгыз
байланыста болады. Қызметтік программалар дербес компьютерлік жүйені
тексеру, баптау және жөндеу жұмыстарын автоматтандырады. Сонымен қатар олар
жүйелік программалардың қыз- метін жақсарту және кеңейту үшін қолданылады.
Өндеуде және қызметтік программаларды пайдалануда екі таңдаулы баыт
бар: амалдық жүйемен біріктіру жэне автономды жұмыс жасау. Бірінші жағдайда
қызметтік программалар жүйелік программаның тұтынушылық құрамын тэжірибелік
жұмысқа өте ыңғайлы етіп өзгерте алады. Екінші жағдайда олар жүйелік
программалық қамсыздануымен әлсіз байланысқан, бірақ қолданушыға аппараттық
және программалық қамсыздануы мен олардың өзара әрекеттесуін дербес күйге
келтіру үшін көп мүмкіндік береді.
Қолданбалы деңгей. Қолданбалы программалардың көмегімен өндірістік,
шығармашылық, оқыту және т.б. мақсатта нақты жүмыстар атқарылады.
Қолданбалы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Информатика пәнінен ДӘРІСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ (оқу-әдістемелік құрал)
Компьютерлік желілердегі ақпараттық қорғау
Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері
Операциялық жүйе талаптары
Жүйелік программалаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары жайлы мәлімет
Операциялық жүйелер мен желілер негіздері
Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдісі
Visual Basic ортасында чат бағдарламасын құру
Бухгалтерлік программа
Ақпаратты қорғау әдістемесі
Пәндер