Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалауЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 63 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Маден Қуаныш Сәкенұлы

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ

5B050600 - Экономика - мамандығы

Алматы, 2020
Қaзaқстaн Pеспубликaсы Бiлiм және ғылым министpлiгi
Әл-Фapaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық унивеpситетi
Экoнoмикa кaфедpaсы

Қopғaуғa жiбеpiлдi
Экoнoмикa кaфедpaсының меңгеpушiсi
э.ғ.к., профессор м.а. ____________ Сaдыхaнoвa Г.A.

ДИПЛOМ ЖҰМЫСЫ

Тaқыpыбы: Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау

5B050600 - Экoнoмикa - мaмaндығы бoйыншa

Opындaғaн Мәден Қ.С.

Ғылыми жетекшi
м.а., доцент Ережепова А.А.

Нopмa бaқылaушы ФИО

Aлмaты, 2020
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВерСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕБІ
БАКАЛАВРИАТ

5В050600 - ЭКОНОМИКА

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау

Орындаған _____________ Күзетаева М.М.
қолы
"_____" __________2020ж.

Ғылыми жетекшісі м.а., доцент ____________ Ережепова А.А.
қолы

"_____" ___________2020 ж.

Қорғауға жіберілді:
Кафедра меңгерушісі э,ғ.д, кафедра меңгерушісі _____________ Садыханова Г.А
қолы

"______" __________2020 ж.

Норма бақылаушы:
Экономика кафедрасының оқытушысы, э.ғ.м., _____________ ФИО
қолы

"______" __________2020 ж.

Алматы 2020
РЕЗЮМЕ
Дипломдық жұмыстың мақсаты Фуд мастер ЖШС-гі мысалға алынып, кәсіпорынның бәсеке қабілеттігін бағалау және оны арттыру жолдарын қарастыру. Мақсатқа сәйкес міндеттер қойылып, бұл кәсіпорынның қабілеттігігі айқындалды. Диплoмдық жұмыcтың бipiншi бөлiмiндe жалпы бәсеке ұғымдары, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін анықтаудың жолдары және оған әсер ететін факторлар қарастырылған. Диплoмдық жұмыcтың eкiншi бөлiмiндe нaқты мыcaл peтiндe Фуд мастер ЖШС-ның жaлпы cипaттaмacы, экономикалық көрсеткішеріне талдау жасалынып, бәсеке қабілеттілігі бағаланған және өзімнің ғылыми-зерттеу тәжірибемнен өткен орынның жалпы мәліметтерімен толықтырылған. Үшiншi бөлiмiндe Фуд мастер ЖШC өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары ұсынылып, қорытынды жасалынды.

РЕЗЮМЕ
Цель дипломной работы заключается в том, что на примере ТОО Фуд мастер, оценить конкурентоспособность предприятия и рассмотреть пути ее повышения. Поставлены соответствующие цели и определены способности предприятия. В первой части дипломной работы рассмотрены понятия общей конкуренции, пути определения конкурентоспособности предприятия и факторы, влияющие на нее. Во второй части дипломной работы в качестве конкретного примера приведена общая характеристика ТОО Фуд мастер, анализ экономических показателей, оценена конкурентоспособность и дополнена общими данными места прохождения собственного научно-исследовательского опыта. В третьей части были предложены пути повышения конкурентоспособности продукции ТОО Фуд мастер и подведены итоги.
SUMMARY
The purpose of the thesis is to evaluate the competitiveness of the enterprise and consider ways to improve it using the example of Food master LLP. The corresponding goals and capabilities of the enterprise are set. In the first part of the thesis, the concepts of General competition, ways to determine the competitiveness of an enterprise and factors affecting it are considered. In the second part of the thesis, as a specific example, the General characteristics of Food master LLP, the analysis of economic indicators, evaluated the competitiveness and supplemented with General data on the place of passing their own research experience. In the third part, ways to improve the competitiveness of products of Food master LLP were proposed and summed up.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

3
1
КӘСІПОРЫН БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТТІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
6
1.1
Бәсекеге қабілеттілік ұғымы, экономикалық мазмұны
6
1.2
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін анықтаудың әдістері
14
1.3
Өнімнің бәсекелік қабілеттілігіне әсер ететін факторлар
23
1.4
Өнімді стандарттау және сапаны басқару

2
Фуд мастер ЖШС-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
БӘСЕКЕЛЕСТІК КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ
28
2.1
Фуд мастер ЖШС-тің экономикалық көрсеткішеріне талдау жасау

28
2.2
Фуд мастер ЖШС - тің бәсеке қабілеттілігін бағалау
34
2.3
Crowe Global компаниясының құрылымы және экономикалық әлеуеті
44
3
КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
49
3.1
ФудМастер ЖШС өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары
49
ҚОРЫТЫНДЫ
67
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
70

КІРІСПЕ

Қарастырылып отырған тақырыптың өзектілігі кәсіпорынның жұмыс істеуі тауар өндірушілер арасындағы қатаң бәсекелік күрес жағдайында, бәсекелестік нормалары мен ережелерін бұзумен байланысты әдістер жиі пайдаланылуында болып отыр. Бұл демпингтік бағаларды белгілеу - өзіндік құнынан төмен баға бойынша тауарларды сату; бәсекелестің қызметіне бақылау белгілеу; рыноктағы үстем жағдайды теріс пайдалану; нақты тауарларды жеткізу немесе қызметтерді ұсыну бәсекелес тауарларды өндіру немесе бөлу бойынша шектеулерді қабылдаудан байланысты көрінеді; қашан, кімге, қандай мөлшерде және қандай шарттарда жеткізуді жүзеге асыруды айқындайтын өнімді өткізу кезінде шектеу шарттары мен агенттік келісімдерді енгізу; сауда-саттықтағы жасырын сөз байласу; жалған ақпарат пен бәсекелесті жаңылыстыратын жарнама; бәсекелестердің тауарлары мен өнімдерін жосықсыз көшіру; тауарларды, көрсетілетін қызметтерді жеткізудің стандарттары мен шарттарын бұзу және т.б.
Сондықтан бәсекелестерді зерттеу сияқты кәсіпорынның маркетингтік қызметінің бағыты маңызды мәнге ие. Бәсекелестерді бақылау сатып алушы мен тұтынушының ерекше сұрауларын бұрын және басқа фирмалардан жақсы қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Бәсекелестердің күшті және әлсіз жақтарын біле отырып, олардың әлеуеті мен мақсаттарын, нағыз және жетекші стратегияларын бағалауға болады. Бұл фирмаға бәсекелес әлсіз бағытқа өз назарын стратегиялық дәл шоғырландыруға мүмкіндік береді. Осылайша, бәсекелестік күресте өз артықшылықтарын кеңейтуге болады.
Кәсіпорындардың өз қызметінің нәтижелеріне қызығушылығы шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру қажеттілігін күшейтеді, бұл шаруашылық жүргізуші субъектінің барлық қызметтері мен бөлімшелерінің жұмысын жетілдіруді талап етеді. Бәсекеге қабілеттілік объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, яғни оның "шындықты қиын жағдайларда" өмір сүруінің және оның кейінгі тиімді дамуының маңызды факторы болып табылады.

Ι. ТАРАУ. КӘСІПОРЫН БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТТІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Бәсекеге қабілеттілік ұғымы, экономикалық мазмұны
Қазіргі уақытта "бәсекеге қабілеттілік"ұғымының бірыңғай анықтамасы жоқ. Осы ұғымның көптеген түсіндірмелерінің мүмкіндігін негіздейтін негізгі факторлар экономистердің әртүрлі бастапқы позициялары, сондай-ақ өндіруші ретінде тек жеке кәсіпорын, сала немесе тұтастай алғанда бүкіл экономика қарастырылады. Бәсекеге қабілеттілік-бұл осы нарықта ұсынылған ұқсас объектілермен салыстырғанда нақты қажеттілікті нақты немесе әлеуетті қанағаттандыру дәрежесімен сипатталатын объектінің қасиеті. Бәсекеге қабілеттілік осы нарықтағы ұқсас объектілермен салыстырғанда бәсекелестікке төтеп беру қабілетін айқындайды. [1]
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі-бұл салыстырмалы сипаттама, ол осы фирманың дамуын өз тауарларымен адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесі бойынша және өндірістік қызметтің тиімділігі бойынша бәсекелес фирмалардың дамытуынан айырмашылықты білдіреді. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оның нарықтық бәсекелестік жағдайларына бейімделуінің мүмкіндіктері мен динамикасын сипаттайды. [2]
Кәсіпорындар бәсекелестік күресте нақты мүмкіндіктерді бағалау және шаралар мен қаражатты әзірлеу үшін өзінің күшті және әлсіз жақтарын талдауға үлкен мән береді, олардың есебінен кәсіпорын бәсекеге қабілеттілікті арттырып, өз табысын қамтамасыз ете алады. Маркетингтік зерттеу барысында кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау үшін кәсіпорын жағдайының орнықтылық дәрежесін, нарықта сұранысқа ие және кәсіпорынға белгіленген және тұрақты түпкілікті нәтижелер алуды қамтамасыз ететін өнімді шығару қабілетін айғақтайтын кейбір сандық көрсеткіштерді пайдаланады.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін статика мен динамикада анықтауға болады. Статикада ол тауарлар мен олар өткізілетін нарықтардың салмағын ескере отырып анықталады, формула (1):
К пред = ai bi * Кi j -- 1, i=1 , (1)
мүнда: ai - талданатын кезеңдегі сату көлеміндегі ұйымның і тауарының үлес салмағы, бірлік үлесі, i =1,2... n, ai = 1;
i=1
bi - ұйымның тауары ұсынылған нарық маңызының көрсеткіші.
Бәсекелестік ұғымы күрделі және көп қырлы болып табылады. Ең танымал бәсекелестік зерттеушісі М. Портердің анықтамасы бойынша: "бәсекелестік-бұл серпінді және дамып келе жатқан үдеріс, яғни жаңа тауарлар, маркетингтің жаңа құралдары, жаңа өндірістік процесстер және жаңа нарықтық сегменттер пайда болатын үздіксіз өзгермелі бәсекелестіктегі инновациялар мен өзгерістер". Бұл анықтамадан, бәсекелестіктің - нарық ортасының динамикалық жағдайын, оған қатысушылардың өз өнімдері мен қызметін жетілдіруге мәжбүр екенін айтуға болады. Осылайша, М. Портер бәсекелестікті прогрестің қозғалтқышы ретінде анықтайды. Кәсіпорын үшін бәсекелестерден белгілі бір артықшылық (миссия, имидж, мәдениет деңгейі, менеджмент жүйесінің сапасы және т.б.), яғни тауар қасиеттерінің жиынтығы ретінде қарастырылатын бәсекелестік артықшылығы әр түрлі факторларға байланысты болуы мүмкін. Екінші жағынан, бәсекелі артықшылық нарықтық күшті ұлғайтуы және сол арқылы экономикалық конъюнктураның жай-күйіне әсер етуі мүмкін. Бәсекелестік артықшылықтардың, мысалы, тауардың интегралдық көрсеткіші оның әлеуетті бәсекеге қабілеттілігін сипаттайды. [2, б. 288].
Бәсекеге қабілеттілік ұғымы әдебиетте бірдей емес. Жалпы түрде бәсекеге қабілеттілік - бұл тауардың және оның қызметінің осы нарықта ұсынылған ұқсас объектілермен салыстырғанда қажеттілікті нақты немесе әлеуетті қанағаттандыру дәрежесімен сипатталады.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оның ұлттық экономика аясында және одан тысқары жерлердегі осы саланың басқа кәсіпорындарына қатысты салыстырмалы артықшылығы ретінде айқындалуы мүмкін. Бәсекеге қабілеттілік ресурстарды пайдаланудың өнімділігін көрсетеді. Бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін кәсіпорын өзінің иелігіндегі ресурстарды, сондай-ақ болашақ өндіріс үшін сатып алынатын ресурстардың барлық түрлерін барынша толық және тиімді пайдалануға ұдайы қамқорлық жасауы тиіс деп айтуға болады.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі тек бір салаға жататын фирмалар тобы немесе субституттарды шығаратын фирмалар шеңберінде ғана анықталуы (бағалануы) мүмкін. Осылайша, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі - салыстырмалы ұғым, ол бәсекелес компаниямен салыстырғанда үздік ұсынысты қамтамасыз ету қабілеті ретінде анықталады.
М. Портердің бәсекелестік артықшылығы теориясы аяқталған болуы үшін елдегі жағдайға елеулі түрде әсер ететін тағы екі айнымалыны қарастыру қажет: олар, кездейсоқ оқиғалар мен үкіметтің іс-әрекеттері. Кездейсоқ оқиғалар - бұл фирманың басшылығы бақылай алмайтындар: негізгі технологиялардағы "серпілістер", соғыстар, шетелдегі басқа да саяси оқиғалар, сондай-ақ шетел нарықтарындағы сұраныстар мен сұраныстың күрт өзгеруі. Бұл оқиғалар белгісіздік жағдайды тұдырады, саланың құрылымын ауысуына немесе өзгеруіне және сол арқылы бір елдің фирмаларына екінші фирманы айналып өтуге мүмкіндік береді.
Кез келген тауардың бәсекеге қабілеттілігі тек салыстыру нәтижесінде анықталуы мүмкін, сондықтан салыстырмалы көрсеткіш болып табылады. Ол бәсекелестік қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру дәрежесі бойынша бәсекелес тауардан оның айырмашылығын көрсететін тауардың сипаттамасын білдіреді.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған ұйымдастыру шараларын келесілерге жатқызуға болады::
* нарықта кәсіпорын өнімдерінің басымдылығын құрайтын, технологиялық-экономикалық және сапалы көрсеткіштерді қамтамасыз ету;
* тұтынушының талаптарын және оның нақты сұраныстарын есепке алу мақсатында бұйымның сапасын және оның техникалық-экономикалық параметрлерін өзгерту, сенімді өнімге назар аударуды арттыру;
* өнімнің артықшылықтарын оның алмастырғыштарымен теңестіруді анықтау және қамтамасыз ету;
* бәсекелестер шығаратын ұқсас тауарлардың орын алуы мен кемшіліктерін анықтау және осы нәтижелерді кәсіпорынмен тиісті пайдалану;
* сапалы сипаттамаларды жол жіберу өнімінің мүмкін модификациясын анықтау, мысалы, ұзақ мерзімділік, сенімділік, пайдаланудағы үнемділік, сыртқы безендіруді жақсарту (дизайн));
* бәсекеге қабілетті өнімді, оның ішінде бәсекелес кәсіпорындар қолданатын баға факторларын (сахна жеңілдіктері, кепілдік мерзімі мен көлемі) анықтау және пайдалану);
* ерекшелікте өнімді қолданудың ықтимал басым бағыттарын табу және пайдалану;
* тропикалық немесе полярлы климат, майлы топырақтарда (тасты, құмды, Батпақты) жұмыс істеуге бейімделген өнімдер);
:: жаңа және неғұрлым прогрессивті тауарлар нарығына түсуді уақытша шектейтін тұтынушыға, белсенді жарнамалық қызметті жүргізуге, ақша-ақшалай тауар кредит беруге, атап айтқанда төлемді бөліп төлеу жолымен әсер етеді. [4]
Бәсекелестік күресті жүргізудің үш негізгі стратегиялық тәсілі:
* өндіріс саласындағы ең төмен шығындарды мойындауға ұмтылыс (өндіріс шығындары саласындағы басшылық стратегиясы);
* бәсекелестер өнімдерінен өндірілетін өнімді дифференциациялау іздеу жүйесін (саралау стратегиясы);
::барлық нарықта емес, тар бөлігі фокусталған (фокус стратегиясы немесе тауаша). [5]
Бұл стратегияны толығырақ қарастырайық.
Бәсекелестік артықшылықтардың түрі ретінде өндірістің төмен шығындары Шығындар бағаны ешқашан анықтауға тиіс емес, бірақ олар баға белгілеу стратегиясын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Баға шешімдері сату көлемі туралы шешімдерге сөзсіз байланысты, ал сату өндірістік, маркетингтік және басқарушылық шығындарға байланысты. Сатып алушылардың қандай да бір соманы төлеуге әзірлігі өндірушінің шығындарына байланысты емес, бірақ сатушының қандай тауарлар мен қандай мөлшерде өндіру туралы шешімі дәл осы тауарларды өндіру құнына байланысты екендігі дұрыс. [6] бағаны тиімді орнататын фирмалар, олар тағайындай алатын бағаларды салыстыру арқылы өндіру және оны кімге сату туралы шешім қабылдайды. Осылайша, шығындар бағаның тағайындалуына әсер етеді. Төмен шығындар бар фирмалар төмен бағалар орната алады және көп сата алады, өйткені бұл көп сатып алушыларды тартады. Екінші жағынан, сатып алушылардың көп санын тарту үшін жоғары шығындар бар фирмалар төмен шығындар бар фирмаларға қарағанда тауарларды неғұрлым төмен бағамен ұсынуға мүмкіндік бере алмайды. Сондықтан олар жоғары бағаны төлеуге дайын сатып алушыларды тартуға тиіс.
Шығындарды бақылау-кез келген табысты жұмыс істейтін компанияны басқарудың ажырамас функциясы. Бұл процесс үздіксіз болуы тиіс, себебі компаниямен байланысты адамдардың барлығы белгілі бір шығындардың өсуіне негіз жоқ мүдделі емес. [7]
Ассортименттің есебінен үнемдеу. Ассортимент - бұл шамасы "қоржынының" тауарлар шығаратын фирма. [9] көптеген фирмалар түрлі тауарларды сатады. Өнім шығаруды жоспарлаудың мақсаты-тауарлардың синергетикалық "портфелін" таңдау. Синергияның маңызды көздерінің бірі-бұл әр түрлі тауарлардың жалпы шығындар жиынтығы болған кезде пайда болатын үнемдеу. Жалпы шығындарды барынша арттыру үшін өзінің "портфелін" Мұқият іріктейтін Фирма өзінің қосымша шығындарын неғұрлым төмен деңгейге дейін тиімді портфельдері "бар бәсекелестердің қосымша шығындарымен салыстырғанда жеткізуге қабілетті. [10]
Ауқым есебінен үнемдеу. Масштаб-бұл фирманың ұзақ мерзімді тұрақты деңгейі ретінде өлшенетін өлшемі.
Жинақталған тәжірибе есебінен үнемдеу. Тәжірибе есебінен үнемдеу-бұл өндірістің кумулятивті көлемінің өсуімен пайда болатын шығындарды қысқарту, бұл оны өндірістің ағымдағы көлеміне байланысты ауқым есебінен үнемдеуден ажыратады. [11]
Ішкі шығындардың тиімділігіне қосымша компания клиенттермен және жеткізушілермен өзінің сыртқы байланыстарын дұрыс таңдау және басқару есебінен шығындарды төмендетуі мүмкін.
Өнімді бәсекелестік артықшылық алу тәсілі ретінде саралау.
Дифференциация-бұл компанияны тауардың жаңа сапасы, ерекше тұтыну қасиеттері немесе сатудан кейінгі қызмет көрсету түрінде бірегей және үлкен құнмен қамтамасыз ету қабілеті. [12] саралау Стратегиясы сатып алушылардың қажеттіліктері мен талғамдары сатып алушыдан сатып алушыға тым өзгеше болған және сондықтан стандартты өнім өндіру жолымен қанағаттандырылмаған жағдайларда орынды. Саралау принципін табысты қолданатын өндіруші клиенттердің қандай да бір белгілердің құндылығы мен маңыздылығына қатысты пікірін анықтау мақсатында сатып алушылардың мінез-құлқы мен қажеттіліктерін мұқият зерделейді. Осыдан кейін компания өз өнімін бір немесе бірнеше белгілерге сәйкес саралайды, сол арқылы сатып алушылардың компания болжаған өнімге деген қалауын ынталандырады. Бәсекелестік артықшылық фирманың шығарылатын өнімнің қандай да бір белгісіне артықшылық беретін сатып алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын бірегей (бәсекелестермен салыстырғанда) қабілетінің салдары болып табылады.
Табысты жүргізілген саралау фирмаға мүмкіндік береді:
өз өніміне арналған үстеме бағаны белгілеу;
өнімнің үлкен көлемін сату (қосымша сатып алушылар);
фирманың сауда маркасын сатып алушылардың неғұрлым танымал тізімін жасау (сатып алушылардың кейбіреулері дифференциалды белгілерге байланысты) [13].
Егер сыйақы үстеме баға оны жүргізуге байланысты қосымша шығындарды жабуға қабілетті болса, Дифференциация қосымша пайда бере алады. Егер өнімді саралау негізіне алынған белгілерді сатып алушылар саралау бойынша фирманың қосымша шығындарын өтеу үшін соншалықты жоғары бағаламаса, Дифференциация қалаған нәтижелерге әкелмейді.
Бәсекелестік артықшылық алу үшін НЗМ стратегиясын қолдану мүмкіндіктері
Сатушы-Фирма өз күш-жігерін нарықтың бір немесе бірнеше саны аз сегменттеріне шоғырландырады, маркетингтік тәсілдерді әзірлейді және сатып алушылардың осы топтарының тұтынушыларын қанағаттандыруға арналған есепте тауарларды шығарады.
Мұндай стратегияға сәйкес тауар тұтынушылардың тиісті тобының қажеттіліктеріне барынша жауап беруге міндетті. Фирма өз қызметінің оңтайлы сегментін анықтау мақсатында нарықты егжей-тегжейлі зерттейді және экономикалық, коммерциялық және әлеуметтік сипаттамалар бойынша сегменттерді талдайды. Нарықтың әрбір сегменті бойынша фирма жеке маркетингтік бағдарлама құрастырады, бірақ бұл ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарды құрумен және шығыстардың ұлғаюымен байланысты. [14]
Әдетте фирма нарықтың ерекше сегментін төмен бағалар мен бірегей ұсыныс арқылы бөледі. Ол тұтынушылардың арнайы тобына арналған бірнеше негізгі тауарларға күш-жігерді шоғырландыра отырып, нарыққа қызмет көрсету кезінде бәсекелестердің қызметін қанағаттандырмауы және жаппауы мүмкін, яғни белгілі бір мағынада "нарықтық терезе"болып табылатын жоғары беделге ие бола отырып, шығындарды бақылай алады.
Шоғырландыру белгілі бір талаптар мен сатып алушылардың қалауымен сипатталатын нарықтық тауашаны таңдаудан басталады. Ол географиялық жағдайға, өнімді пайдалануға қойылатын ерекше талаптарға байланысты немесе тауашаның тұтынушыларын қанағаттандыратын өнімнің ерекше қасиеттеріне байланысты бөлінуі мүмкін. Қызмет көрсетуде шоғырландыру стратегиясын қолдану кезінде табысты бәсекелестік күрес үшін бәсекелестерге қарағанда аз шығындар не тұтынушыларға бәсекелестердің өнімдерінен ерекшеленетін нәрселерді ұсына білу қабілеті тауашаға қызмет көрсетуде шоғырландыру стратегиясын қолдану кезінде негіз болып табылады.
Шоғырланған маркетинг стратегиясы шектеулі ресурстар бар фирмалар, шағын кәсіпорындар үшін өте тартымды, ірі нарықтың шағын үлесінде күш-жігерді шоғырландырудың орнына фирма бір немесе бірнеше нарықтық сегменттердің үлкен үлесінде өз күш-жігерін шоғырландыруды қалайды. Фирма таңдалған сегменттерде берік нарықтық позицияны қамтамасыз етеді, өйткені осы сегменттердің талаптары туралы толық ақпарат бар, тұтынушылардың сұраныстарының ерекшеліктерін жақсы біледі және жақсы беделге ие. Оған қол жеткізу мүмкін болмаса белгілі бір үнемдеу көптеген салаларда өз қызметі есебінен тар мамандану және бағыттылығы болады. [15]
Шоғырландыру стратегиясын пайдалану үшін қолайлы нарық сегменттері төменде санамаланған сипаттамалардың біріне немесе бірнешеуіне ие болуы тиіс:
табыс табу үшін сегментдостаточно үлкен;
даму үшін жоғары әлеуетке ие;
сегментне көптеген бәсекелестерге табыс береді;
сегментке шоғырланатын, сегментке тиімді қызмет көрсету үшін қажетті біліктілігі мен ресурстары бар фирма;
сегментке шоғырланатын фирма, сегментте сатып алушыларға қызмет көрсетудің ең жақсы мүмкіндіктері мен қаңқалармен белгіленген жақсы қарым-қатынастар есебінен бәсекелестерден өзін қорғай алады ::[16]
Мақсатты нарықтық тауашаға қызмет көрсету кезінде шоғырландырудың ерекше әдістерін қолдану бес бәсекелес күштен қорғаудың негізі болып табылады. Бәсекелестердің шоғырландыру стратегиясын қолданатын фирманың мақсатты клиентурасына қызмет көрсетудің тең мүмкіндіктеріне ие емес. Шоғырландыру стратегиясын қолданатын фирманың ерекше тәсілдері оған нарықтық тауашаға енгізуге кедергі келтіретін бәсекелестікте артықшылық береді. Оның ерекше тәсілдері оны алмастырғысы келетіндерге де кедергі болып табылады. Қандай да бір дәрежеде ықпалды клиенттердің іскерлік мәмілелерін жасамауы олардың мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін аз мүмкіндіктері бар фирмалармен іс жүргізуге ниет білдірмеуіне байланысты.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, "кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі"ұғымының нақты анықтамасы әзірше тұжырымдалмаған деген қорытындыға келуге болады. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі деп өнімді өзінің нарықтық тауашасында кез келген басқа контрагенттерге қарағанда жоғары емес және сапасы бойынша тиімді өндіру және өткізу қабілетін түсінуге болады.

1.2 Кәсіпорындардың бәсекеқабілеттілігін анықтаудың әдістері
Бүгінде бәсекеқабілеттілікті бағалаудың әртүрлі әдістері әзірленді. Алайда, экономистер тарапынан кәсіпорындардың бәсекеқабілеттілігін бағалаудың әмбебап және жалпыға бірдей көзқарас қалыптасқан жоқ. Сонымен қатар, кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін бағалау қажеттілігі туындайды. Өйткені, нарықтық экономикада бәсекелестік жағдайды бағалау кез-келген шаруашылық субъектісі қызметінің ажырамас элементі болып табылады. Кәсіпорынға саладағы бәсекелестерді және бәсекенің жағдайларын зерттеуде, ең алдымен бәсекелестерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін айқындауға, өзінің табысты бәсекелестік стратегиясын әзірлеуге және бәсекелестік артықшылықты сақтауға қатысты ұстанымдарды жасауды талап етеді. Кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін бағалау мәселесіне арналған ғылыми еңбектердің ішінде М.Портер, И.Ассоф, А. Томпсон, А. Стрикланд және Ф.Котлер сияқты шетелдік ғалымдардың үлесі жоғары. Олар кәсіпорындардың бәсекеқабілеттілігін бағалаудың теориялық және әдістемелік аспектілерін қалыптастырды [1]. Дегенмен, авторлардың басым көпшілігі кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін тұтастай алғанда оның салалық үлестірілуін ескермей қарастырған. Сонымен қатар, экономиканың әр секторында бағалау кезінде ескеру қажет ерекшеліктер бар. Мәселен, автокөлік тасымалдаушы компаниялардың бәсекеқабілеттілігін бағалау мәселесі жүйелі түрде зерттелмеген, осы саладағы кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың әмбебап әдісі жоқ [1].
Қазіргі заманғы кәсіпорындардың қызметінде бәсекеге қабілеттілік ұғымының орны ерекше.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі деп оның нарықта сұранысқа ие және табысты болу, бәсекелес фирмалармен бәсекелесуге және ұқсас өнімді жеткізуші компаниялармен салыстырғанда көбірек экономикалық пайда алу қабілетін түсіну қабылданған[1].
Жалпы бәсекеге қабілеттілік сипаттамасы кешенді және ол көрсеткіштер жиынтығы арқылы көрсетілуі мүмкін. Экономикалық субъектінің ішкі және сыртқы рыноктағы жағдайын айқындау үшін оның бәсекеге қабілеттілігін бағалауды жүргізу қажет.
Компаниялар жүргізуі қажет бәсекеге қабілеттілікті бағалау көбінесе интуитивтік сезімдерге негізделген, алайда оны бағалаудың өзін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін және әсер ететін факторларды анықтау арқылы бәсекеге қабілеттілікті арттыру бағыттарын бөліп көрсетуге мүмкіндік беретін көрсеткіштер шеңберімен сипаттай отырып, формалдауға болады.
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін анықтау кез келген шаруашылық жүргізуші субъект қызметінің ажырамас элементі болып табылады .
Атап айтқанда, шаруашылық жүргізуші субъектінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау:
бәсекеге қабілеттілікті арттыру жөніндегі іс- шараларды әзірлеу;
бірлескен қызмет үшін контрагенттерді таңдау;
кәсіпорынның жаңа өткізу нарықтарына шығу бағдарламасын жасау;
инвестициялық қызметті жүзеге асыру;
мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру .
Сонымен, қазіргі уақытта кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың келесі негізгі әдістерін атап өтуге болады.
Азық-түлік әдістері. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттігін бағалау міндетін шешу кезінде басына келетін бірінші ой-компанияның нарықтық экономикадағы бәсекелестігі өнім бәсекелестігінің нысаны болып табылады, ал компанияның белгілі бір тауар нарығында бәсекелесу мүмкіндігі оның тауарының бәсекеге қабілеттілігіне тікелей байланысты. Бұл ұстаным бәсекеге қабілетті компаниялардың абсолюттік көпшілігі нарықта бәсекеге қабілетті өніммен ұсынылғанын куәландыратын шаруашылық практикамен бірнеше рет расталады. Керісінше, тұтынушыларда сұранысқа ие емес өнімді өндіретін табысты кәсіпорынды елестету қиын. Қарастырылып отырған тәсіл шеңберінде тауардың бәсекеге қабілеттілігі мен Компанияның табыстылығы арасындағы өзара байланыс соншалықты күшті, бұл санаттар іс жүзінде теңдестіріледі.
Азық-түлік әдістері шаруашылық жүргізуші субъектінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау оның өнімінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау арқылы жүргізілуі мүмкін деген пікірге негізделеді: тауардың бәсекеге қабілеттілігі жоғары болған сайын-кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі жоғары болады. Бұл ретте өнімнің бәсекеге қабілеттілігін анықтау үшін әртүрлі маркетингтік және квалиметриялық әдістер пайдаланылады, олардың көпшілігінің негізінде өнімнің баға-сапасы арақатынасын табу жатады.
Компанияның бәсекеге қабілеттілігін бағалау кезінде пайдаланылуы мүмкін көрсеткіштер әртүрлі және олардың жиынтығы пайдаланылатын бағалау әдістемесіне байланысты ерекшеленуі мүмкін.
Қазіргі ғылымда бәсекеге қабілеттілікті анықтаудың алты негізгі тәсілі бар [2].
Бірінші тәсілге сәйкес бәсекеге қабілеттілік бәсекелестермен салыстырғанда артықшылықтар тұрғысынан қарастырылады.
Екінші тәсіл а. Маршал тепе-теңдік теориясына негізделген. Өндірушіде басқа жағдайға көшу үшін себеп жоқ және ол ең жоғары пайда мен өткізу деңгейіне жетеді.
Үшінші тәсіл-құзыреттіліктің әртүрлі сипаттамалары бойынша көп көмірлі профильдерді құру негізінде өнім сапасы бойынша бәсекеге қабілеттілікті бағалау.
Төртінші тәсіл бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың матрицалық Әдістемесін білдіреді, матрицаларды жасау және стратегияны алдын ала таңдау арқылы іске асырылады.
Бесінші тәсіл құрылымдық, оған сәйкес кәсіпорынның жағдайын мынадай көрсеткіштер арқылы бағалауға болады: саланы монополияландыру деңгейі, нарықта пайда болатын жаңа кәсіпорындар үшін кедергілердің болуы.
Алтыншы тәсіл функционалдық, оның өкілдері шығындар мен баға арасындағы арақатынасты, өндіріс қуаттарының жүктелу көлемін, шығарылатын өнімнің санын және басқа да көрсеткіштерді анықтайды. Осы тәсілге сәйкес тауарды өндіру және одан әрі сату жақсы жолға қойылған, қаржы ресурстарын басқару неғұрлым тиімді қойылған компаниялар бәсекеге қабілетті болып саналады. Мысалы, бұл тәсіл "Дан энд Брэдстрит" компаниясында қолданылады, бұл белгілі американдық кеңес беру фирмасы.
Бірінші топ-бұл кәсіпорынның өндірістік-сауда қызметінің тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер. Олардың арасында: таза пайданың материалдық активтердің таза құнына арақатынасы, таза пайданың таза сатылымға арақатынасы, сондай-ақ таза пайданың таза айналым капиталына арақатынасы пайдаланылады.
Көрсеткіштердің екінші тобы Негізгі капиталды және айналымдағы пайдалану қарқындылығының көрсеткіштерін білдіреді. Осы топтың өкілдері ретінде мыналар атауға болады: таза сатудың таза айналым капиталына қатынасы, таза сатудың материалдық активтердің таза құнына қатынасы, негізгі капиталдың материалдық активтердің құнына қатынасы, таза сатудың материалдық-өндірістік қорлардың құнына қатынасы және материалдық-өндірістік қорлардың таза айналым капиталына қатынасы.
Көрсеткіштердің қорытынды тобы қаржылық қызмет көрсеткіштерімен ұсынылған. Бұл: ағымдағы борыштың материалдық активтер құнына арақатынасы, ағымдағы борыштың материалдық-өндірістік қорлар құнына арақатынасы, айналым капиталының ағымдағы борышқа арақатынасы, ұзақ мерзімді міндеттемелердің таза айналым капиталына арақатынасы сияқты сипаттамалар.
Бізге нарықтық жағдайды барынша дәл және барынша толық көрсететін бәсекеге қабілеттілікті анықтаудың соңғы тәсілі ұсынылады.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі өндіруші кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігімен тікелей байланысты. өнімнің бәсеке қабілеттілігін бағалау келесі жүйелілікпен асады:
нарықты талдау ─ потенциалды сатып алушылар мен бәсекелестердің қажеттіліктерін зерттеу;
тауарға нарықтық талаптарды қалыптастыру және оны бағалық көрсеткіштер құрылымында көрсету;
салыстыру көрсеткіштер базасын таңдау;
бағалық класс моделінің түрін таңдау;
тауарды бәсеке қабілеттіліктің жеке және интегралды көрсеткіштер бойынша бағалау;
бәсеке қабілеттілік туралы қорытынды жасау және оның өндіріс пен сатып алу мақсаттылығы туралы шешім қабылдау [12].
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау тұрғысынан нарықты зерттеудің нәтижесі тауардағы қажеттілікттердің әрекеттестік динамикасы мен жағдайы туралы ақпаратты жинау болып табылады. Әрбір қажеттілік сатып алушы нарықта тауарға талаптар түрінде мәлімдеме жасайтын белгілі бір параметрлер жиынтығымен сипатталады.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдарын жобалау оның нақты және уақытылы бағалауына тікелей байланысты. Өнімнің бәсекеге түсу қабілеттілігі талданатын өнімнің параметрлерін салыстыру базасының параметрлерімен салыстыру арқылы бағаланады. Салыстыру базасының орнына әдетте нарықтағы ұқсас тауар немесе тұтынушының қажеттілігі алынады. Ал ұқсас тауар ретінде сатылу көлемі максималды және болашағы жарқын тауар алынады. Егер өнімнің параметрлерінің физикалық өлшемі боласа, онда оған балмен бағалау әдістері қолданылады.
Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың негізгі критерийлері:
өнімнің жаңалық дәрежесі;
өндірілу сапасы;
өнім туралы ақпаратты тарату үшін материалдық базасының болуы;
өткізуді ынталандыру бойынша шаралар; өткізу динамикасы;
өнімнің нарықтық талаптарына ыңғайлану мүмкіндігі;
қаржылық жағдайы.
Сонымен бірге, бәсекеге қабілеттілікті салыстырмалы құн мен салыстырмалы пайда бағалық көрсеткіштері бойынша қарастыруға болады. Егер өнімнің бәсекеге қабілеттілігін баға бойынша бағалайтын болсақ, өнімнің бағасы, сапасы мен дизайны ұқсас тауардан кем түспесе, онда өнім бәсекеге қабілетті болып саналады. Ал егер өнімнің бәсекеге қабілеттілігін салыстырмалы құн бойынша бағалайтын болсақ, онда салыстырылатын мемлекеттерде өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек бірлігінің салыстырмалы құны бір валютада есептелінеді. Бәсекеге қабілеттілікті пайдалылық бойынша бағалағанда, кәсіпорынның пайдалылығы жоғары болған сайын оның өнімінің бәсекеге қабілеттілігі де жоғары болады [11].
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістері келесідей:
Біз бәсекеге қабілеттілікті талданатын өнім мен салыстыру базасының техникалық, экономикалық және басқа параметрлер бойынша салыстыру арқылы бағаланатынын айтқанбыз.
Бағалау екі әдіспен жүргізіледі:
дифференциалданған;
комплексті.
Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың дифференциалданған әдісі талданатын өнім мен салыстыру базасының параметрлерін қолданып салыстыруына негізделген.
а) Егер бағалау базасы ретінде қажеттілік алынатын болса, онда бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші мына формула арқылы есептелінеді:
Qi = Pi Pio * 100% (i = 1,2,3...,n) (1)
Мұндағы, Qi - i-параметрі бойынша бәсекеге қабілеттіліктің жеке параметрлік көрсеткіші;
Pi - талданатын өнім үшін і-параметрдің мөлшері;
Pio - қажеттілік толығымен қанағаттандырылғандағы і-параметрдің мөлшері;
n - бағалау параметрлерінің саны,
Нормативті параметрлер бойынша бағалау кезінде жеке көрсеткіш 1 немесе 0 мәнін қабылдауы мүмкін. Егер талданатын өнім міндетті норма мен стандартқа сай келсе, онда көрсеткіш 1-ге тең; егер сай келмесе, көрсеткіш 0-ге тең болады.
Техникалық және экономикалық параметрлер бойынша бағалау кезінде жеке көрсеткіш 1-ден үлкен немесе 1-ге тең болуы мүмкін.
б) Егер бағалау базасы ретінде үлгі алынатын болса, онда бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші мына формула арқылы есептелінеді:

Qi = Pi Pio * 100% (i = 1,2,3,...,n) (2)
Qi = Pio Po * 100% (3)
Мұндағы, Qi - і-нші техникалық параметр бойынша бәсекеге қабілеттіліктің жеке параметрлік көрсеткіші;
Pi - талданатын өнім үшін і-параметрдің мөлшері;
Pio - үлгі ретінде алынған өнім үшін і-параметрдің мөлшері;
n - бағалау параметрлердің саны.
Бағалау нәтижелерін талдау:
Бұл 2 формуладан жеке көрсеткіштің өсіміне бәсекеге қабілеттіліктің жоғарылауы сәйкес келетін формула алынады. (Мысалы, өнімділікті бағалау үшін ─ формула (1), ал отынның шекті шығынын бағалау үшін ─ формула (2)
Егер өнімнің техникалық параметрлерінің физикалық өлшемі болмаса (мысалы, ыңғайлылық, сыртқы келбет, модаға сәйкес келуі, т.б.), онда балмен бағалау экспертті әдістер қолданылады.
Дифференциалдық әдіс талданатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін немесе ұқсас өніммен салыстырғандағы кемшіліктерді анықтауға мүмкіндік береді. Ол өнімнің өмірлік циклдің барлық этаптарында, әсіресе оны болжамдық үлгімен салыстырғанда қолданылады. Бірақ та ол тауардың әрбір салмақтылық параметрлерін таңдаған кездегі тұтынушының қажеттілігіне әсерін ескермейді.
Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың комплексті әдісі. Бұл әдіс комплексті (топтық, жалпы және интегралды) көрсеткіштерді пайдалануына және талданатын өнім мен үлгінің шекті тиімді әсерлерді салыстыруына негізделген.
Нормативті параметрлер бойынша топтық көрсеткіш келесі формула арқылы есептелінеді:
Iнп = Qhi ni=1 (4)

Мұндағы, Iнп - нормативтік параметр бойынша бәсекеге қабілеттіліктің топтық көрсеткіші;
Qhi - і-нші нормативтік параметр бойынша бәсекеге қабілеттіліктің жеке көрсеткіші;
n - бағалауға қатысатын нормативті параметрлердің саны.
Нәтижелерді талдау:
Егер де жеке көрсеткіштердің бірі 0-ге тең болса (яғни, өнім қандай да болмасын параметрлер бойынша керекті нормаларға сәйкес келмейді), онда топтық көрсеткіш те 0-ге тең болады. Бұл берілген тауар қарастырылып жатқан нарықта бәсекеге қабілетсіз екенін білдіреді.
Техникалық параметрлер бойынша топтық көрсеткіш мына формула арқылы есептелінеді:
Iтп = Qi * Ai ni=1 (5)
Мұндағы, Iтп - техникалық параметр бойынша бәсекеге қабілеттіліктің топтық көрсеткіші;
Ai - қажеттілікті сипаттайтын n техникалық параметрлер ішінен і-нші параметрдің салмағы;
n - бағалауға қатысатын нормативті параметрлердің саны.
Нәтижелерді талдау:
а) Ітп топтық көрсеткіші берілген өнімнің техникалық параметрлер бойынша қажеттілікке сәйкес келетін дәрежені көрсетеді. Ол неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым тұтынушының қажеттілігі толығырақ қанағаттандырылады.
б) Әрбір техникалық параметрдің салмақтығын анықтау үшін үлгі, семинар, тұтынушының сұранысы, нарықтық зерттеулерге негізделген эксперттік бағалау негіз болады.
в) Нарықтық зерттеулер өткізген кезде пайда болатын қиындық жағдайда, сонымен қатар техникалық параметрлерден бағдарлық бағалауды өткізу және есептеулерді оңайлату мақсатында салмақтық топ немесе комплексті параметрлер ─ одан әрі салыстыруда қолданатын тиімді әсер қолданылады.
Экономикалық параметрлер бойынша топтық көрсеткіш өнімді сатып алуға және тұтынуға (эксплуатация) тұтынушының толық шығындарын анықтау негізінде есептелінеді:
З = Зс + Ci ті=1 (6)
Мұндағы, З - өнім сатып алуға және тұтынуға (эксплуатация) кететін тұтынушының толық шығындары;
Зс - өнімді сатып алуға кеткен бір жолғы шығындар;
Сі - і-нші жұмыс істеген жылына қатысты өнімнің эксплуатациясына кеткен орташа жиынтық шығындары;
Т - жұмыс уақыты;
і - рет бойынша жыл.
Мұнда,
Сі = Scj nj=1 (7)
Cj - j-нші бап бойынша эксплуатациялық шығын;
n - эксплуатациялық шығындардың баптардың саны.
Егер өнім эксплуатациядан кейін сатылатын болса, онда толық шығындар ол үшін табыс шамасына азаюы керек (берілген бап үшін көрсеткіш формулаға минус таңбасымен еңгізіледі).
Экономикалық параметрлер бойынша топтық көрсеткіш мына формула арқылы есептеледі:
Іип = З Зо (8)
Іип - экономикалық параметр бойынша топтық көрсеткіш;
З, Зо - бағаланатын сәйкесінше өнім мен үлгі үшін тұтынушының толық шығындары.
Бәсекеге қабілеттіліктің интегралды көрсеткішінің формуласы:
К = Інп * Ітп Іэп (9)
К - үлгі өнімге қатысты талданатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің интегралдық көрсеткіші.
Нәтижелерді талдау:
К - өнімді сатып алу мен тұтынуға кеткен тұтынушының бірлік шығынына шаққандағы тұтынушылық тиімділігіндегі салыстырылатын өнімдер арасындағы айырмасын көрсетеді. Егер К1 болса, онда қарастырылатын тауардың бәсекеге қабілеттілігі үлгі тауарға қарағанда төмен; ал егер К1 болса, онда қарастырылатын тауардың бәсекеге қабілеттілігі үлгі тауарға қарағанда жоғары; егер екі тауардың бәсекеге қабілеттілігі бірдей болса, онда К=1.
Егер талдау бірнеше үлгі бойынша жүргізілсе, онда таңдалған аналогтар бойынша өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің интегралдық көрсеткіші әрбір бөлек үлгі бойынша орта салмақты көрсеткіш қосындысы ретінде есептелінеді:

Кср = Ski * Ri ni=1 (10)
Мұндағы, Кср - үлгі топтарға қатысты бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші;
Кі - і-нші үлгіге қатысты бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші;
Ri - аналогтар тобындағы і-нші үлгінің салмақтығы;
n - аналогтар саны.
Бағалаудың аралас әдісі дифференциалдық әдіс пен комплексті әдістің қосындысы болып табылады. Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың аралас әдісі кезінде жартысы дифференциалдық әдіспен есептелген параметрлер жартысы комплексті әдіспен есептелген параметрлер қолданылады [11].
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің бағалануын көрсеткіштердің келесі топтарының негізінде іске асыру ұсынылған: өнімнің бәсекеге қабілеттілігі; кәсіпорын өндірісінің жетік ұйымдастырушылық- техникалығы өзіне екі жалпыландыру көрсеткіштерін қосады:өндірістің техникалық деңгейін (Ктд) және өндірістің ұйымдастырушылық деңгейін (Кұд).
Олар жекелік көрсеткіштердің функциясы ретінде анықталады
(xi, ..., x n):
Кұд, Ктд = f1(xi, ..., x n), (11)
Әр фактор (меншікті көрсеткіш) былай табылады:
Хі = ПфіПні (12)
Мұндағы Пфі - і-нші факторының деректік мәні, өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейі жалпыландыру көрсеткішіне әсер етеді;
Пні - қағидалық немесе жоспарлықта дәл солай.
Жалпыландыру көрсеткішін келесі формулалар бойынша табамыз:
Кұд, Ктд = аі * хі + ... + аn * хn (13)

Мұндағы Атд және Аұд - өндірістің техникалық деңгейінің көрсеткіші және ұйымдастырушылық деңгейінің көрсеткішінің салмақтандыру коэффициенттері [6].
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің бағалауының бірнеше әдістемесін жиі қолданылады. Оларға жататындар: матрицалық әдіс; негізгі тәсіл ретінде кәсіпорын тауарының бағалануын қолданылатын әдіс; бәсеке тиімділігі теориясында негізделген әдіс.
Матрицалық әдіс негізінде координаттар жүйесінің қағидасы бойынша жасалынған матрица талдауы жатыр. Мұндай әдістерге келесі матрицалар: BCG, Мак-Кинзи, Хоуфер, ADL, И.Ансофф, Д.Абель бойынша стратегиялардың өрісі жатады.
Екінші әдіс тауардың бәсекеге қабілеттілігінің параметрлерінің анықтамасы (бағалық және бағадан тыс) және оның бәсекеге қабілеті деңгейінің интегралды көрсеткішінің есептеуінде негізделген.
Тиімді бәсеке теориясы өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгей көрсеткіштерінде көрсетілген өнеркәсіптік кәсіпорындардың шаруашылық қызметінің ең маңызды бағаларын қамтиды. Оларға кәсіпорынның өндірістік қызметінің тиімділік көрсеткіштерін, оның қаржылық жағдайының көрсеткіштерін, тауарды өткізудің ұйымдасқан тиімділік критерийлері мен тауардың бәсекеге қабілеттілігін жатқызуға болады [6].
Тауар сапасының теориялық мәні ─ тұтынушылардың тауарға деген сұранысын қанағаттандырудың түрлі критерийлерін шығару, яғни сапа фирманың бәсекеге қабілеттілігінің кепілдемесі болып табылады.
Әлуетті сатып алушылардың қажеттілігін білу негізінде параметрлердің номенклатурасы анықталады, оларды өндіруші нарықта өнімді бағалау үшін пайдаланылады.
Егер салыстыру үшін базаны анықтау мүмкін болмаса үлгі арқылы бәсекеге қабілетінің бағаларының жарнама әдісі қолданыла алады, әсіресе нарықта оның үйлестігі болса және белгілі жеңгейлі өнім бағаланса. Үлгі-тауар қажеттілікті модельдейді және оның параметрлерін бағалауға ұсынылған параметрлермен салыстыруға мүмкіндік береді.
Сонымен бірге, бәсекеге қабілеттілігі талданатын өнімнің тұтынушыға қажетті параметрлермен салыстыру арқылы бағаланады. Салыстырылатын параметрлер өлшеудің бірдей шамаларымен көрсетіледі. Салыстыру техникалық және экономикалық параметрлердің топтары бойынша іске асырылады.

Өнімнің бәсекелік қабілеттілігіне әсер ететін факторлар
Бәсекеге қабілеттілікті анықтайтын барлық факторларды мына топтарға бөліп көрсетуге болады:
Өнім және қызмет сапасы;
Өнім және қызмет бағасы;
Персоналдың квалификациялық деңгейі;
Өндірістің технологиялық деңгейі;
Қаржыландыру көздерінің қол жетерлігі;
Нарықтың қаныққандығы, сұраныс және ұсыныс.
Енді бұл факторларды ашып талдайық.
Өнім сапасы. Сапа - өнімнің ең маңызды сипаттамасы. өнім белгілі бір сапаға ие болғаннан кейін ғана аналогтар қатарында лайықты оры алуы мүмкін. Сапаның түсінігіне мыналар кіреді: ұзақ уақыт бойы қолдану, сенімділік, нақтылық, қолданудағы қарапайымдылығы, сонымен қатар ақаулардың болмауы. Бірақ әрбір өнімге сапаның аталған қасиеттер сай келе бермеуі мүмкін. Мысалы, бір рет қолда- натын стақаннан ұзақ уақыт қолдануын талап ете алмаймыз. Сондықтан, сапаның стандарттарға сәйкес келу деген маңызды көрсеткіші бар. Бұдан басқа өнім тұтынушылардың мына қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс:
Физикалық;
Техникалық;
Сенімділік;
Эксплуатациялық;
Эстетикалық;
Қауіпсіздік;
Экологиялық;
Шығынды (эксплуатациямен байланысты шығындар), т.б. [9].
Өнімнің бәсекеге қабілеттіліктің бұл факторлардың маңыздылығын түсініп, біз оны кейінрек толығырақ қарастырамыз.
Өнімнің бағасы. Баға ─ өнімнің құндық ақшалай сипаттамасы болып табылатын экономикалық категория. Ол өнім өндірісіне кеткен жұмыс уақытының жанама өлшемі. Өнім бағасын анықтайтын факторлар:
өндіріс жалпы шығыны;
қоғамдық еңбек шығыны;
өнім саны;
өнім қызметі мен қасиеті;
персоналдың квалификациясы;
өндірістің технологиялық деңгейі;
Мемлекеттің салық туралы заңы;
Өнімді тасымалдау жәнесақтаумен байланысты шығындар;
Өнімді өткізу үшін ғимараттар арендасымен байланысты шығындар;
Өнімнің орамы;
Фирманың танымалдылығы;
Сервистік және кепілдік қызмет көрсетуінің деңгейі;
Фирманың маркетингтік қызметі;
Өнімге сұраныс пен ұсыныс;
Фирманың садалық баға стратегиясы.
Кәсіпорынның баға саясатын жетілдіру бағыты нақты өндіріс орындарының тиімділігі нәтижесінде ғана жүзеге асуы мүмкін. Оның себебі де бар, өйткені нарықтық баға бәсекесі кезінде қандай да бір өнімнің құнын төмендету (ең төмен мөлшерде табыс таба отырып) үшін кәсіпорын өзі шығаратын басқа да өнім түрлерінен немесе қызметтерден тұрақты табыс алуы қажет. Онсыз баға бәсекесінде нәтижелі күресу мүмкін емес. Жалпы баға саясатының қалыптасу реті мен оған әсер ететін факторлардың сипатын сурет-3 көруге болады [6].
Ішкі нарықтағы бағаларға ақшаның сатып алу қабілетінің өзгеруі, ал сыртқы сауда бағаларына ұлттық ақшаның валюталық курсының өзгеруі әсер етеді.
Бағаның түрлері:
Көтерме баға - кәсіпорын үлкен мөлшерде басқа кәсіпорындарға, сауда ұйымдарына өткізеді;
Контракты баға сатушылар мен сатып алушылар арасында келіссөздер барысында тағайындалатын баға;
Дайындау бағасы - ауылшаруашылық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорындардың бәсеке қабілеттілігін арттырудың теориялық аспектілерін зерттеп, оның бәсекелік қабілетін арттыру бағыттарын зерттеу
Бәсекелік артықшылықтың ішкі кәсіпорынның факторлары
Бәсекелестіктің нарықтағы қызметтері
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің негізгі көрсеткіштері
−кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Тауардың бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын факторлар
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың бағыттары
КӘСІПОРЫН ӨНІМІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН жоғарылату
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Пәндер