Курстық жобаның тақырыбыЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 18 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
4
1 Курстық Жобаның мақсаттары мен міндеттері
5
2 Жалпы ережелер мен талаптар
6
3 Курстық жобаның құрылымы мен мазмұны
8
4 Микроконтроллер негізінде микропроцессорлық жүйені әзірлеу бойынша ұсыныстар
13
5 Курстық жобаға тапсырма нұсқалары
20
Әдебиеттер тізімі
22
А қосымшасы курстық жобалау кестесі
25
Б қосымшасы заттаңба үлгісі
26
Титул парағының үлгісі В қосымшасы
27

КІРІСПЕ

"Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер" пәні 050702 "Автоматтандыру және басқару"мамандығы үшін негізгі пәндердің бірі болып табылады.
"Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер" пәні микропроцессорлық кешендер негізінде басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің құрылуы мен жұмыс істеуі, Микропроцессорлық техниканың функционалдық модульдерінің құрылысы мен жұмысы, микропроцессорлық жүйелерді ұйымдастыру туралы негізгі түсініктерді береді.
050702 мамандығы түлектерінің кәсіби қызметінің пәні басқару жүйесін құру мақсатында ақпаратты жинау, талдау және өңдеудің технологиялық жабдықтары болып табылатындықтан; кәсіби қызметінің функциясы басқарудың әртүрлі автоматтандырылған жүйелерін құрудың заманауи әдістері мен құралдарын ұйымдастыру және енгізу болып табылады.; сервистік-пайдалану қызметі автоматты, автоматтандырылған және ақпараттық жүйелерді, деректерді беру құралдары мен ақпараттық ағындарды, диагностикалауды, бақылауды және басқаруды, оларды техникалық, ақпараттық, математикалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануды қамтиды; өндірістік-технологиялық қызмет автоматтандырудың, ақпараттандырудың және жабдықтарды пайдаланудың техникалық құралдарын жасаудың оңтайлы технологияларын әзірлеу мен енгізуді білдіреді, онда студенттер автоматтандыру жүйесінің функционалдық, құрылымдық сұлбаларын, жүйенің принциптік сұлбаларын және жүйенің құрылымдық сенімділігін есептеуді әзірлеудің практикалық дағдыларын игеруі қажет. Осы есептерді шешу үшін студенттер "Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер" пәні бойынша курстық жобаны орындайды.
1 КУРСТЫҚ ЖОБАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Курстық жобалау студенттердің ЖОО-да оқитын пәні бойынша білімдерін бекітеді. Осыған байланысты, курстық жобалаудың мақсаты инженерлік есептерді өз бетінше шешу дағдыларын меңгеру, теориялық білімді жүйелеу және кеңейту, технологиялық процестің жекелеген буындарын терең зерделеу және оны механикаландыру, өндірістік және жобалау-конструкторлық тәжірибені жинақтау, Автоматиканың электр жабдықтары мен техникалық құралдарын жаңғырту, жаңа техниканы енгізудің тиімділігін техникалық-экономикалық бағалау әдістерін меңгеру болып табылады.
Курстық жобада студент институтта оқыған жалпы кәсіптік және арнайы пәндермен жеткілікті дәрежеде меңгергенін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде алған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды практикада қолдана алатынын көрсетуі тиіс.
Курстық жобаны орындау және қорғау барысында студент инженерлік есептерді өз бетінше қою және шешу, отандық және шетелдік мерзімді басылымдарды, нормативтік-техникалық құжаттарды, монографиялар мен оқулықтарды пайдалана отырып, курстық жоба тақырыбы бойынша библиографиялық іздеу жүргізу, бақылау мен басқарудың компьютерлік жүйелерін қазіргі заманғы бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз етуді қолдану білігін көрсетуі тиіс.
"Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер" пәні бойынша курстық жобаның мақсаты:
- пән бойынша білімді жүйелеу және бекіту;
- техникалық құралдар кешендерінің негізгі түрлерін зерттеу;
- автоматтандыру жүйелерінде (СА) Автоматиканың заманауи техникалық құралдарын қолдану бойынша, микропроцессорлық кешендер мен жинақтарда СА құру принциптерін игеру бойынша тәжірибелік дағдыларды игеру;
- Техникалық құжаттармен, анықтамалық әдебиеттермен танысу.
Курстық жобаны орындау нәтижесінде студент:
- басқару объектісі, оператор және ТСА арасындағы байланыстардың сипаттамасы мен жүйесінің жалпылама схемасын құру;
- басқару алгоритмін әзірлеу;
- жүйенің функционалдық схемасын әзірлеу;
- функционалдық схеманы іске асыру үшін МПК берілген функционалдық БИС таңдау;
- жүйенің құрылымдық схемасын әзірлеу;
- жүйенің принципті схемасын әзірлеу.
2 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН ТАЛАПТАР

"Автоматтандыру және басқару" мамандығы бойынша бакалаврлардың кәсіби қызметінің саласы болып еңбек құралдарын (машиналар, станоктар, құралдар және т.б.) пайдаланудың тиімділігін энергетикалық және ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады, оны жүзеге асыру нәтижесінде Еңбек заттары (бастапқы материалдар, шикізат, энергия) еңбек өніміне (бұйымның жаңа материалдары, энергияның басқа түрі және т. б.) айналады.
Негізгі және қосалқы өндірістік (технологиялық) процестердің техникалық жарақтандырылған жиынтығы кез келген бейіндегі өнеркәсіптік кәсіпорынның технологиялық кешенін (желілер, учаскелер, цехтар және т.б.) құрады.
Курстық жоба үшін негізгі объект жалпы кәсіпорын, жеке дербес бөлімшелер, технологиялық процестер кешені және жеке алынған операция болуы мүмкін.
Мұндай объектілердің тиімді жұмыс істеуі механикаландыру, электрлендіру, технологиялық процестер мен басқару жүйелерін автоматтандыру деңгейімен анықталады.
Курстық жобаны орындау сапасы "Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер" курсының бағдарламалық бөлімдерін меңгеру дәрежесімен ғана емес, сонымен қатар студенттің еңбекқорлығымен - ғылыми-техникалық әдебиеттермен жұмысымен анықталады.
"Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер" курсы бойынша курстық жобаны орындау студентті дипломдық жобаны орындауға дайындаудың маңызды кезеңі бар екенін атап өткен жөн.
Курстық жобаға тапсырма әрбір студентке курстық жобалау басталған күні беріледі. Тапсырмада жобаның тақырыбы және бастапқы деректерді көрсететін нұсқаның нөмірі көрсетілген. Тапсырмада аяқталған курстық жобаны тапсыру мерзімі және негізгі бөлімдерді орындау мерзімі белгіленген.
Курстық жобаны орындау кезінде осы құралды, сондай-ақ қосымша ғылыми-техникалық әдебиетті пайдалану қажет.
Курстық жобаның түсіндірме жазбасы мен графикалық бөлігі конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің ережелеріне сәйкес ресімделуі тиіс.
Түсіндірме жазбаның материалы есепті шешу кезеңдерінің дәйектілігіне сәйкес қисынды түрде баяндалуы тиіс. Түсіндірме жазбаның әрбір бөлімінің соңында бөлім бойынша тұжырымдар баяндау қажет, онда нақты қысылған нысанда бөлімде шешілетін кезеңнің мәнін тұжырымдау, одан әрі пайдаланылуы тиіс немесе соңғы нәтижелер болып табылатын алынған нәтижелерді келтіру қажет.
Барлық символдар, шартты белгілер, формулалар, диаграммалар, графиктер, кестелер нақты түсіндірмелермен жабдықталуы тиіс. Егер түсіндірме жазбада қандай да бір сандық ақпаратты келтіру қажет болса, онда міндетті түрде оны ұсыну нысанын ойластыру және неғұрлым жинақы, бірақ көрнекі (шолатын) нысанды таңдау қажет. Ақпарат көзіне сілтемелерді елемеуге болмайды.
Түсіндірме жазба курстық жобаның графикалық бөлігін тартпастан оқылуы және түсінікті болуы тиіс, сондықтан мәтіннің мәтініндегі графикалық бөлігіне жазба мәтінін түсіну үшін оқырманды жіберуге жол берілмейді. Графикалық бөлімге сілтеме А1 форматындағы көлемді, көп элементті схемалардың түсіндірме жазбасында сипатталған кезде ғана мүмкін болады. Сондықтан түсіндірме жазба ЕСҚ талаптарына сәйкес орындалған суреттермен, схемалармен, схемалардың фрагменттерімен, кестелермен, диаграммалармен, кестелермен жеткілікті мөлшерде суреттелген болуы тиіс.
Аяқталған курстық жобаны оқытушы-кеңесші тексергеннен кейін және көрсетілген кемшіліктерді түзеткеннен кейін комиссия қорғайды.
Студентті курстық жобаны қорғауға жіберу туралы шешім қабылдауды басшы жүзеге асырады. Студенттің курстық жобаны қорғауға жіберілуі рұқсат етілген күні көрсетілген түсіндірме жазбаның титулдық бетінде басшының қолымен расталады.
Курстық жоба "тапсырма" бөлімдерін орындамаған кезде, сондай-ақ қабылданған шешімдерде, есептеулерде және жұмысты ресімдеу ережелерінде өрескел бұзушылықтар болған кезде қорғауға жіберілмеуі мүмкін.
Курстық жобаны қорғау көпшілік сипатта болуы мүмкін және оған: студенттің баяндамасы, комиссияның талқылауы және бағасы кіреді. Жобаны қорғау студенттің білімі мен орындалу сапасын тексерудің ерекше нысаны болып табылады. Қорғау студентті өзі ұсынған шешімдерді жан-жақты негіздеуге және орындалған жұмысты терең түсінуге үйрету керек.
Курстық жобаны қорғау кезінде студент баяндама жасайды, онда:
-жұмыс тақырыбы тұжырымдалған және бастапқы мәліметтер келісілген;
- тақырыптың өзектілігі баяндалды;
- жұмыстың мақсаты, міндеттері, нысаны және мәні қалыптастырылды;
- автоматтандыру жүйесінің функционалдық, құрылымдық сұлбаларын, жүйенің принциптік сұлбасын әзірлеудің негіздемесі ұсынылған;
- жұмыс бойынша қорытынды жасалды.
Баяндама ұзақтығы 8-10 минут. Баяндаманы сызбаларда ұсынылған графикалық материалмен бейнелеу керек.
Курстық жобаны талқылау тәртібі студенттің сұрақтарға жауаптарын, комиссия жетекшісі мен мүшелерінің сөздерін қарастырады. Курстық жобаны бағалау туралы шешімді А қосымшасында ұсынылған студенттің курстық жобалау кестесін орындау, ұсынылған курстық жобаны талдау, студенттің баяндамасы және оның сұрақтарға жауаптары нәтижелері бойынша комиссия мүшелері қабылдайды.
Курстық жоба қорғау аяқталғаннан кейін сараланып бағаланады. Курстық жобаны қорғау нәтижелері Комиссия мүшелерінің қолы қойылған ведомоспен ресімделеді. Сынақ кітапшасына баға басшының қолымен енгізіледі.
Студент курстық жобаны емтихан сессиясы басталғанға дейін жетекшісіне ұсынуы тиіс.
Студенттің міндеттері:
- курстық жобаның тақырыбы бойынша ақпаратты жинайды және өңдейді;
- басшының пікірін ескере отырып, дербес шешімдер қабылдайды;
- түсіндірме жазбада және графикалық бөлімде есептерді шешуді рәсімдейді;
- жобалау нәтижелері бойынша қисынды негізделген қорытындыларды тұжырымдайды;
- аттестация аптасы кезінде басшының алдында курстық жобаның бөлімдерін орындау бойынша, сондай-ақ кестеге сәйкес есеп береді;
- курстық жобаның мазмұнына және оның уақытында орындалуына толық жауап береді, бұл түсіндірме жазбаның титулдық парағына қойылған қолымен расталады.
Курстық жобалау жетекшісінің міндеттері:
- курстық жобаның атауын құрастырады және курстық жобалауға тапсырма құрастырады;
- студентке жүйелі кеңес беру арқылы ұйымдастырушылық және ғылыми-әдістемелік көмек көрсетеді;
- жұмыстың орындалу барысын бақылайды және курстық жобаның құрамдас бөліктерінің тапсырмаға сәйкестігін тексереді;
- курстық жобаны рәсімдеу қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды жасайды;
- жобаның қорғауға дайындығы туралы шешім қабылдайды және курстық жобаны қорғау жөніндегі комиссияның жұмысына қатысады.
3 КУРСТЫҚ ЖОБАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ

Курстық жобаның тақырыбы: "МПК базасында (варианттар бойынша) процесті автоматтандыру жүйесін әзірлеу" немесе "МПК базасында (варианттар бойынша) қондырғыны басқарудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу".
Курстық жоба кіреді:
1 Этикетка (Б Қосымшасы))
2 Титул парағы (В қосымшасы) және тапсырма бланкісі
3 Мазмұны
4 Кіріспе
5 Автоматтандыру жүйесінің функционалдық схемасын әзірлеу
6 Автоматтандырудың құрылымдық схемасын әзірлеу
7 Жүйенің принциптік схемасы және оның сипаттамасы
9 Қорытынды
10 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Курстық жоба А1 форматындағы екі бетте орындалған түсіндірме жазбадан және графикалық бөлімнен тұрады.
Түсіндірме жазбада төменде сипатталған бөлімдер болуы тиіс. Онда барлық қабылданған шешімдердің негіздемесі ұсынылуы, схемаларды әзірлеу процесін және оның нәтижесін түсіндіретін суреттер, схемалар, сипаттамалар келтірілуі тиіс. Түсіндірме жазбаның басында курстық жобалауға арналған тапсырманың стандартты бланкісі тігілуі тиіс.
Графикалық бөліктің бірінші парағында технологиялық процестің функционалдық сұлбасы, қондырғылар, қажетті диаграммалар, сипаттамалар, алгоритмнің концептуалды, функционалдық схемалары, автоматтандыру жүйесінің функционалдық және құрылымдық схемалары орналасады. Екінші парақта БИС, микросхемалар мен аспалы элементтердің ерекшеліктері бар жүйенің принципті сұлбасы орналасады. Жалпы қатаң талап: схемаларда белгіленбеген, ажыратылмаған элементтер, Модульдер, блоктар болмауы тиіс.Мазмұны

Мазмұны құжаттың одан кейінгі барлық құрамдас бөліктерін қамтиды - бұл кіріспе, барлық бөлімдердің, бөлімшелердің, тармақтар мен тармақшалардың атауы, Қорытынды, Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

Кіріспе

Кіріспеде курстық жоба тақырыбының өзектілігі, Жобаланатын объектінің қолданылу саласы, әзірлеудің маңыздылығы келтіріледі. Курстық жобаның мақсаты, жобада шешілетін негізгі міндеттер тұжырымдалады, түсіндірме жазбаның негізгі бөлімдері қысқаша сипатталады.

1-бөлім. Автоматтандыру жүйесінің функционалдық схемасын әзірлеу
Бөлім келесі тармақтардан тұрады:
1.1 Технологиялық процесс пен жабдықтың сипаттамасы
1.2 Жүйенің жалпыланған схемасын құру, басқару объектісі, оператор және ТСА арасындағы байланыстарды сипаттау
1. 3 Басқару алгоритмін әзірлеу
1.3.1 Алгоритмнің концептуалды блогы
1.3.2 Алгоритмнің функционалдық сұлбасы
1.4 Жүйенің функционалдық сұлбасы, жүйенің, процестің нақты анықтамасы
1.5 Қорытынды
Бөлімді автоматтандыру объектісін сипаттаудан бастаған жөн. Реттеуге жататын технологиялық параметрлерді көрсете отырып, технологиялық процесті қысқаша сипаттау және олардың сандық бағасын беру. Реттелетін параметрлерді көрсете отырып, автоматтандыру объектісінің оңайлатылған суретін келтіру. Технологиялық процестің сипаттамасын объектінің техникалық құжаттарынан немесе оқу әдебиетінен алуға болады.

Жүйенің жалпыланған сұлбасын жасау үшін автоматтандыру жүйесін талдау қажет:
ОУ -- ТСА: процесс, объект туралы ақпарат жинау арналары. (Бақыланатын және реттелетін шамалар.) Бастапқы құрылғылардың кірісі. Бастапқы құрылғылар үшін түрлендіру функциялары-кіріс физикалық-химиялық шамалар (ФХВ) шығу физикалық сигналдары (ФС): ФС = f(ФХВ).
ТСА -- ОУ: басқару объектісіне әсер ету арналары. Шеткі құрылғылардың шығуы. Басқару объектісіне физика-механикалық әсерге түрлендіру (ФС) функциялары (ФМВ): ФМВ = f(ФС).
ТСА -- О: операторға процесс, объект туралы ақпаратты шығару арналары. Операторға перцептивті ақпарат (ПИ). Екінші құрылғылардың шығуы. Пи=f(ФС) ақпаратты ұсынудың өлшеуіш және көрнекі формасына түрлендіру функциялары.
О -- ТСА: оператордан басқару, командалық ақпаратты енгізу арналары. Екінші құрылғылардың кірісі. Оператордың әсер етуінің физикалық шығу сигналына түрлендіру функциялары: ФС =f(ВО).
ТСА: ақпаратты қайта өңдеудің екінші құрылғыларына арналған физикалық сигналдарды енгізу және шығару арналары. Екінші құрылғылардың кірісі мен шығысы. ФХВ-ға фмв-ға фмв түрлендіруінің жалпы функциясы: фмв = F(ФХВ) Фс = f (ФС) функциялар жиынтығы арқылы. Түрлендіру функциясының қажетті жиынтығы физикалық сигналдың түрі мен түрімен (аналогтық, Дискреттік, цифрлық), қажетті арифметикалық және логикалық түрлендірулермен, реттеу заңымен анықталады.
Автоматтандыру жүйесінің (басқару объектісі - ОУ, автоматтандырудың техникалық құралдары - ТСА, оператор - О, оператордың әсері) және жүйенің бөліктері арасындағы байланыстың жалпыланған схемасы технологиялық процесс пен жабдықты зерделеу кезінде анықталады.
Автоматты басқару жүйесін әзірлеу жолындағы келесі қадам жүйе мен міндеттердің көмегімен қол жеткізу қажет мақсатты анықтау болып табылады, оларды шешу арқылы жүйе мақсатқа жетеді. Жүйемен шешілетін міндеттер үшін жүйемен орындалуы тиіс әрекеттер тізбесін белгілеу қажет.
Жүйе әрекетінің алгоритмін құру үшін (жүйеге не істеу керек) әрекеттер тізімінен басқа әрекеттер реттілігін орнату қажет. Бұдан әрі, мүмкіндігінше, себептер мен салдарлар арасындағы барлық байланыстарды (логикалық, алгебралық), яғни жүйенің, бүкіл жүйенің функционалдық бөліктерінің кіріс және шығыс шамалары арасындағы математикалық қатаң анықтау қажет. Математикалық терминдердегі (логикалық, алгебралық және т.б. функциялар, операторлар, бағандар және т. б.) себеп-салдарлық байланыстардың сипаттамасы сипаттаудың формализациясы деп аталады. Бұл сипаттама ұйғарылған әрекеттерді қалай орындауға болатынын анықтауға мүмкіндік береді, яғни алгоритмнің (ФСА) функционалдық схемасын құруға мүмкіндік береді. Алгоритмнің функционалдық схемасы (нақты құралдарға байланысты аппараттық немесе бағдарламалық-аппараттық техникалық құралдарда іске асырылуы мүмкін.
1.1 Технологиялық процесс пен жабдықтың сипаттамасы

Салмақты өлшеу.
Салмақ өлшеу және мөлшерлеу заманауи өндірістің ең маңызды технологиялық операцияларының бірі болды. Жоғары салмақ өлшеу және мөлшерлеу дәлдігі өнімнің соңғы сапалық сипаттамаларын анықтайды:
Металлургияда - металдың ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Курстық жоба тақырыбы
Мұнайды вакуум – дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау
Дипломдық жобаны дайындау, жазу және қорғау тәртібі туралы жалпы ережелер
Ақикат кестесін құру
Беттердің рет саны
«Мұнай кенорынды игеруге және пайдалануға салынған ақша қаражаттарының тиімділігін талдау»
Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау
Десерт-бар
Күшейткіштің структуралық схемасын таңдау
Қазақтың ұлттық киімдерін оқушыларға таныстыру
Пәндер