Кәсіпорынның маркетингтік саясатының түсінігі, құрылымы және мақсаттарыЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 27 бет
Таңдаулыға:   
Нархоз Университеті

Қорғауға жіберілді
Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау
кафедрасының меңгерушісі
э.ғ.к., PhD докторы
__________ Джондельбаева А.С.
___ _______ 2019 ж., №___ хаттама

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

тақырыбы Ұйымдардың активтерінің есебі мен аудитін ұйымдастыру және оларды жетілдіру жолдары

5В050700 - Менеджмент мамандығы бойынша

Орындағандар:
5В050700 Менеджмент __________ М.Б. Нұртазин
мамандығының 4 курс студенті

Ғылыми жетекшісі __________ С.Ы. Умирзаков
э.ғ.к., доцент

Алматы, 2021

АҢДАТПА
Біздің елде кәсіпорындарда тауарларды жылжыту проблемасы өткір болуы мүмкін. Бұл көбінесе тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің күшеюіне, шетелдік өндірушілер мен ірі отандық өндірушілердің, сондай-ақ көптеген шағын кәсіпорындардың бәсекелестігіне байланысты болып келеді. Дипломдық жобаның зерттеу объектісі ЖШС Sachiko-Olzha Products. Жобаның кіріспесінде тақырыптың маңыздылығы, мақсаты мен міндеттері, зерттеу базасы мен әдістемелері, тақырыптың зерттелу деңгейі мен жобаның орындаушы туралы мәліметтер көрсетілді.
1 Тарауда маркетинг теориясы жайлы айтылады.
2 Тарауда ЖШС Sachiko-Olzha Products, объект ретінде сипаттамасы, өнім тауар құны, қаражат жағына талдау жасалды.
3 Тарауда ЖШС Sachiko-Olzha Products, тауарларды жылжытуды жетілдірудің негізгі бағыттары жайлы айтылды. Қорытынды, пайдаланған әдебиеттен тұрады.

АННОТАЦИЯ

В связи с тем, что на многих предприятиях остро стоит проблема продвижения товаров. Во многом это связано с усилением конкуренции на товарных рынках, конкуренцией со стороны зарубежных производителей и крупных отечественных производителей, а также со стороны многих малых предприятий. Объектом исследования дипломного проекта является ТОО "Sachiko-Olzha Products". Во введении к проекту были отражены значимость темы, цель и задачи, база и методики исследования, уровень изученности темы и сведения об исполнителе проекта.
В 1 главе рассказывается о теории маркетинга.
Во 2-й главе проведен анализ стоимостных, денежных средств, характеристик продукции как объекта Sachiko-Olzha Products.
В 3 главе рассказано об основных направлениях совершенствования продвижения товаров в ООО Sachiko-Olzha Products".
И еще дипломная работа состоит из заключения и список литературы.

ANNOTATION

Due to the fact that many enterprises have an acute problem with the promotion of goods. This is largely due to increased competition in commodity markets, competition from foreign producers and large domestic producers, as well as from many small enterprises.
The object of research of the diploma project is "Sachiko-Olzha Products" LLP.
The introduction to the project reflected the significance of the topic, the purpose and objectives, the basis and methods of research, the level of knowledge of the topic and information about the project performer.
Chapter 1 describes the theory of marketing.
In the 2nd chapter, the analysis of cost, cash, and product characteristics as an object of "Sachiko-Olzha Products"is carried out.
Chapter 3 describes the main directions of improving the promotion of products in LLC "Sachiko-Olzha Products".
And the thesis consists of a conclusion and a list of references.

МАЗМҰНЫ

АҢДАТПА 2
КІРІСПЕ 4
1 КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТІК САЯСАТЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫ КОМПОНЕНТТЕРДІҢ БІРІ РЕТІНДЕ ӨНІМДІ ЖЫЛЖЫТУ 6
1.1 Кәсіпорынның маркетингтік саясатының түсінігі, құрылымы және мақсаттары 6
1.2 Коммуникациялық саясат маркетинг саласында 9
2 ЖШС Sachiko -- Olzha Products ТАУАРЛАРДЫ ЖЫЛЖЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖОСПАРЛАУДЫ ТАЛДАУ 12
2.1 ЖШС Sachiko -- Olzha Products кәсіпорынның құрылу және жұмыс істеу тарихы 12
2.2 ЖШС Sachiko -- Olzha Products өнімді жылжытудың нақты жағдайын талдау 13
2.3 Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау 14
2.4 Еңбек пен жалақыны талдау 15
2.5 Өнімнің өзіндік құнын талдау 16
3 ӨНІМДІ ЖЫЛЖЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖОСПАРЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ 23
ҚОРЫТЫНДЫ 26
ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ 27

КІРІСПЕ

Жұмыс тақырыбының өзектілігі көптеген кәсіпорындарда тауарларды жылжыту мәселесі өткір тұратындығына байланысты. Бұл көбінесе тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің күшеюіне, шетелдік өндірушілер мен ірі отандық өндірушілер тарапынан, сондай-ақ көптеген шағын кәсіпорындар тарапынан бәсекелестікке байланысты. Маркетингтік саясаттың маңызды компоненттерінің бірі-компанияның өнімдерін нарықта жылжыту саясаты. Компания адамдарды хабардар ететін және сендіретін, сондай-ақ оларға өз өнімдері, қызметтері, идеялары, әлеуметтік қызметтері немесе қоғамға әсер ететін басқа да іс-әрекеттері туралы еске салатын хабарламалардың кез келген түрін жарнама деп санауға болады.
Компания қажетті хабарламаларды өзінің фирмалық атаулары, орамалары, витриналары, көрмелері, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, сондай-ақ компанияның сауда өкілдерінің тұтынушылармен тікелей байланыстары арқылы бере алады.
Маркетингтің мақсаттары: максималды тұтыну, тұтынушылардың қанағаттанушылығына қол жеткізу, кең таңдау жасау, өмір сүру сапасын барынша арттыру. Бұл мақсаттарды маркетингтік цикл шешеді, оған мыналар кіреді: маркетингтік зерттеулер, маркетингтік синтез, Стратегиялық жоспарлау, жоспарларды жедел жоспарлау және іске асыру, бақылау және ақпараттық қолдау.
Қазіргі заманғы маркетинг тұтынушылармен байланыс орнатуды талап етеді. Маркетингтік коммуникациялар-бұл компания мен оның тауарларын ұсыну және жетілдіру мақсатында компания мен маркетингтік қызметтің басқа субъектілері арасында ақпарат алмасу процесі. Ақпарат алмасу процесі компания мен оның тауарларын жылжытудың бірыңғай жаһандық мақсатына байланысты.
Жұмыстың мақсаты кәсіпорынның маркетингтік саясатын қалыптастырудың теориялық аспектісін, жылжыту құрылымын және оның маркетингтік қызметін талдау, оның өнімдерін нарыққа жылжытуды жақсарту жолдарын ұсыну.
Жұмыстың мақсатына жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:
- ЖШС Sachiko -- Olzha Products маркетинг саясатының құрылымын және оның кәсіпорын қызметіндегі рөлін қарастыру;
- ЖШС Sachiko -- Olzha Products тауарлар мен қызметтерді жылжыту бойынша теориялық мәселелерді зерттеу;
- ЖШС Sachiko -- Olzha Products кәсіпорнындағы қолданыстағы маркетингтік қызметті қарау және талдау;
- ЖШС Sachiko -- Olzha Products кәсіпорынның өнімдерін нарықта жылжытуды жетілдіру бойынша бірқатар шараларды әзірлеу.
- ЖШС Sachiko -- Olzha Products кәсіпорнындағы қолданыстағы маркетингтік қызметті қарастыру және талдау
Жобаның әдістемелік негіздері. Жалпы зерттеу жұмысы кезінде жетекші компаниялардың, ғалымдар мен практиктердің және шетелдердің есеп тәжірибесі қолданылды, бухгалтерлік есеп аудитінің заңдары мен стандарттары қолданылды.
Талдау бөлімінде жалпы қабылданған талдау әдістері, соның ішінде: салыстырмалы, факторлық әдістері, логикалық ойлау әдістері қолданылуда өз орнын тапты.
Жұмыстың зерттеу нысаны ЖШС Sachiko -- Olzha Products сауда компаниясы болып табылады.
Зерттеу пәні -ұйымдағы жаңа тауарларды жылжыту процесін басқару.
Жұмыстың құрылымы.
Бірінші тарауда кәсіпорынның маркетингтік саясатын қалыптастырудың негізгі теориялық мәселелері, оның құрылымы және кәсіпорынның маркетингтік қызметінің ажырамас бөлігі ретінде жылжыту саясаты қарастырылған.
Екінші тарауда кәсіпорынның қызметі қарастырылады. Нарықты маркетингтік зерттеудің нәтижелері келтірілген, ЖШС Sachiko -- Olzha Products кәсіпорнында өнімді жылжытуды жақсарту әдістері үшін талдау жұмыстар жүргізілді және баға берілді.
Үшінші тарауда кәсіпорнында өнімді жылжытуды жақсарту әдістері ұсынылған, сонымен қатар олардың кейбіреулерінің тиімділігі қарастырылған.

1 КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТІК САЯСАТЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫ КОМПОНЕНТТЕРДІҢ БІРІ РЕТІНДЕ ӨНІМДІ ЖЫЛЖЫТУ

1.1 Кәсіпорынның маркетингтік саясатының түсінігі, құрылымы және мақсаттары

"Маркетинг" термині -- сөзбе-сөз мағынада нарыққа жылжыту процесі деп аталады. Қос процестің толық көлемінде ерекшеленбейді және маркетингтің аналитикалық терминімен салыстырғанда белсенді бағытын баса көрсетеді. Бұл қосарлылықты сипаттау үшін стратегиялық және операциялық маркетинг термині қолданылады. Стратегиялық маркетинг-бұл қажеттіліктерді талдауды, нарықты сегментациялауды, бәсекеге қабілеттілікті талдауды және қорытындылай келе, кәсіпорынның даму стратегиясын таңдауды қамтитын талдау процесі. Операциялық маркетинг-бұл мақсатты сегментті таңдау процесі, содан кейін маркетинг жоспарын құру және маркетингтік бюджетке сүйене отырып, нарықтың таңдаулы сегменттерінде маркетингтік коммуникациялар кешенін қолдану [1, 15б].
Маркетингтің негізгі құралдарын құру-нарықты зерттеу және талдау, баға құру принциптері жатады. Қызмет көрсету саясатын ұйымдастыру - Сайрус Маккормиктің есімімен байланысты. Ол 1902 жылдан бастап АҚШ университеттерінде Мичиган, Калифорния және Иллинойс университеттерінде маркетинг мәселелері пәндер бойынша дәрістер оқыды.
1910-1925 жылдар аралығында нарықтар зерттелген маркетинг, бизнеске ене бастады, ол үшін фирмаларда нарықты зерттеу бөлімдері ұйымдастырылды. Мұнда алғашқы жарияланымдар пайда болады, онда маркетингті басқару өнері ретінде маркетинг негіздерін қалыптастыру ретінде
әрекеттер жасалады. 1926 жылы АҚШ-та ұлттық маркетинг қауымдастығы құрылды жарнама, оның негізінде Американдық маркетинг қоғамы құрылды. 1973 жылы Американдық маркетинг ассоциациясы болып өзгертілді [2,102б].
Маркетингті басқару дегеніміз-ұйымның белгілі бір міндеттеріне қол жеткізу үшін мақсатты сатып алушылармен алмасуды құру және қолдау үшін қарастырылған іс-шараларды талдау, жоспарлау, іске асыру және бақылау. Маркетингті басқарудың міндеті -- бұл ұйымның алдына қойылған мақсаттарға жетуге көмектесетін етіп мәселенің деңгейіне, уақытына және сипатына қанағаттану, яғни маркетингті басқару-бұл сұранысты басқару.
Маркетингті басқаруда бес түрлі тәсіл бар:
1. Тұтынушылар бағасы төмен тауарларды артық көреді деп тұжырымдайтын өндірісті жетілдіру тұжырымдамасы, сондықтан өндіріс шығындарын азайту қажет.
2. Өнімді жетілдіру тұжырымдамасы тұтынушылар сапалы тауарларды артық көреді және бұл жағдайда сатуды жылжыту қажет емес.
3. Коммерциялық күш-жігерді күшейту тұжырымдамасы тауарларды сату мен ынталандыру саласында айтарлықтай күш жұмсамай сатып алмайтындығына негізделген.
4. Маркетинг тұжырымдамасы негізінде құрылады бекіту, бұл фирма тиіс анықтау арқылы зерттеу сұраулар мен қажеттіліктерге дәл нарығын және қамтамасыз ету қалағанша қанағат ету.
5. Әлеуметтік-этикалық маркетинг тұжырымдамасы ұйымның мақсаттарына қол жеткізуді және оның тұтынушылардың қанағаттанушылығын және тұтынушы мен тұтастай қоғамның ұзақ мерзімді әл-ауқатын қамтамасыз ету қабілетін өзінің принципі деп жариялайды [3,45б].
Роджер Л. В. маркетинг туралы былай жеткізді өндіріс аяқталған жерде басталмайды, керісінше оның міндетіне кейіпкерді анықтау кіреді өндіріс ауқымын, сондай-ақ сату перспективаларын ескере отырып, компанияның өндірістік қуатын және инженерлік мүмкіндіктерді тиімді пайдалану жолдарына жету. Басқа сөзбен айтқанда, маркетинг саласындағы шешімдерді әзірлеу алдында өндіріс және капитал салу саласындағы шешімдерге маркетингті экономикалық басқарудың жетекші саласы ретінде анықтауға болады, оның функциясына байланысты барлық қызмет түрлерін ұйымдастыру және басқару кіреді тұтынушылардың сатып алу қабілетінің өзгеруімен нақты өнімге немесе қызметке тиімді сұраныс, сондай-ақ осы өнімді немесе қызметті соңғы немесе қамтамасыз ету үшін аралық сатып алушының компания пайда нормасын немесе басқа мақсаттарға қол жеткізуді дейді.
Кәсіпорын мақсаттарының барлық ауқымын келесі санаттарға топтастыруға болады:
1. нарық (нарық үлесі, айналым, жаңа нарықтар);
2. рентабельділік (пайда, меншікті капиталдың рентабельділігі және т. б.));
3. қаржыландыру (кредит қабілеттілігі, өтімділік, өзін-өзі қаржыландыру дәрежесі, капитал құрылымы);
4. қызметкерлердің қанағаттануы, қызметкерлердің табысы және әлеуметтік қорғалуы, әлеуметтік интеграция, жеке тұлғаның дамуы);
5. бедел (Тәуелсіздік, имидж, саяси ықпал, қоғамдық ықпал).
Маркетинг саясатының мақсаттарына келетін болсақ, келесі шарттарды орындау қажет:
1) мақсаттардың өлшемділігін анықтау, яғни қол жеткізуді бақылауға болатын мақсаттарды қою (мысалы, нарық үлесін 10% - ға ұлғайту).
2) нарыққа бағытталған мақсаттар жүйесін құру, яғни маркетингтік мақсаттар кәсіпорынның жалпы мақсаттарына және бір-біріне сәйкес келуі керек.
Егер кейбір мақсаттар бір-біріне қайшы келсе, басымдықтарды нақты анықтау керек. Мысалы, тауар айналымының өсуі, мысалы, жарнама шығындарының өсуіне байланысты пайданың төмендеуіне әкеледі. Бұл жерде айналымды арттыру үшін, айталық, орта мерзімді түрде, пайданың қысқа мерзімді азаюына жол беруге болатынын шешу қажет.
Мақсат қою кезінде келесі аспектілер тұжырымдалады:
1. Мақсаттың мазмұны-неге ұмтылу керектігін сипаттайды. Мазмұны бойынша мақсаттар болуы мүмкін:
- экономикалық: кәсіпорынның жалпы мақсаттарымен тығыз байланысты (пайда, кірістілік, қауіпсіздік). Олардың жетістіктерін бақылау оңай, өйткені олар сатып алу туралы шешім қабылдау процесінің көрінетін бөлігіне бағытталған. Бұл мақсаттар сияқты
өткізу айналымын арттыру;
нарық үлесінің артуы;
белгілі бір нарыққа қол жеткізу;
нарықтық әлеуетті пайдалану.
- психографиялық мақсаттар: айналым мен сатуды ұлғайту бойынша шаралар кешені тұтынушылардың мінез-құлқына әсер етуі керек, яғни іс жүзінде әлеуетті сатып алушыларға психологиялық әсер етеді. Мақсаттарға қол жеткізілгенін өлшеу және бақылау өте қиын, өйткені мұнда біз сатып алушылардың іс-әрекеттерінің психологиялық мотивтерімен, сатып алуға дайындықпен және, сайып келгенде, сатып алу ықтималдығымен айналысамыз. Бұл параметрлерді көрсететін нақты көрсеткіштер жоқ.
Көбінесе келесі мақсаттар қойылады:
тауардың немесе марканың атақ дәрежесін арттыру;
тұтынушылардың имиджі мен қарым-қатынасын өзгерту және жақсарту;
сатып алу ниетін күшейту;
преференцияларды өзгерту.
2. Мақсат -- мақсаттың масштабын дәл немесе жалпылама тұжырымдауға болады. Жалпыланған мақсаттың мысалы -- кірісті, нарық үлесін және т. б. іс жүзінде мақсаттар әдетте дәл тұжырымдалады (маркетингтік талдау кезінде алынған көрсеткіштер негізінде), яғни. мысалы, нарық үлесін 30% - ға дейін арттыру, айналым өсімін 20% - ға жеткізу және т. б.
3. Мақсатқа жету уақыты-бұл мақсатқа жету керек уақыт кезеңі. Яғни мақсаттарды қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді тұжырымдауға болады.
4. Нарық сегменті-сатып алушылардың қай тобы үшін (географиялық, әлеуметтік-экономикалық, психологиялық факторлар бойынша бөлінген) немесе осы мақсат қандай тауар үшін тұжырымдалады.
Маркетинг саясатының құрылымына келетін болсақ, мұнда төрт негізгі компонент ерекшеленеді: тауар, баға, сату саясаты, сондай-ақ тауарларды нарықта жылжыту саясаты. Маркетинг саясатының негізі кәсіпорынның маркетингтік стратегиясы болып табылады.
Маркетингтегі ең бастысы-екі жақты және қосымша тәсіл. Бір тараптар, бұл нарықты, сұранысты, талғам мен қажеттілікті мұқият және жан-жақты зерттеу. Өндірісті осы талаптарға, шығарылатын өнімнің атаулылығына бағыттау екінші жағынан-нарыққа белсенді әсер ету және қолданыстағы сұраныс қажеттіліктер мен тұтынушылардың қалауын қалыптастыру. Нарықтағы жағдайға, қоршаған ортаның сипатына, компанияның әлеуетіне байланысты әртүрлі маркетингтік шаралар мен бағдарламалар жасалуы мүмкін.
Сатушының нарығы сұраныс ұсыныстан едәуір асып кетсе және сатуды ұйымдастыру айтарлықтай шығындарды қажет етпесе орын алады. Бұл жағдайда компания өзінің өндірістік қуаттарына назар аударады және тауар шығарады, клиенттердің өнімнің сапасына, қызметіне және дизайнына қойылатын талаптарын көрсетеді. Мұндай жағдай Ресейде және ТМД елдерінде нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайында әлі де бар, онда нарық қанықпаған және сұраныс ұсыныстан әлдеқайда жоғары [4,35б].

1.2 Коммуникациялық саясат маркетинг саласында

Қазіргі заманғы компания маркетингтік коммуникацияның күрделі жүйесін басқарады. Ол өзі делдалдармен, тұтынушылармен және әртүрлі байланыс аудиторияларымен байланыс орнатады. Оның делдалдары тұтынушылармен және әртүрлі байланыс аудиторияларымен байланыс орнатады. Тұтынушылар бір-бірімен және басқа байланыс аудиторияларымен қауесет пен қызметшілер түрінде ауызша байланыс жасайды. Сонымен қатар, әр топ басқалармен байланыс байланысын қолдайды [5]. Маркетингтік коммуникациялар кешені төрт негізгі құралдан тұрады сурет 1.1.

Сурет 1.1 Маркетингтік коммуникациялар жүйесіндегі коммуникациялар және кері байланыс
Ескерту: кестені автор [1-2] әдебеиттерді зерттеудің негізінде құрастырды

1. Жарнама-белгілі демеушінің атынан идеяларды, тауарларды немесе қызметтерді жеке емес ұсыну мен жылжытудың кез-келген ақылы түрі.
2. Өткізуді ынталандыру-тауарды немесе қызметті сатып алуды немесе сатуды ынталандырудың қысқа мерзімді ынталандыру шаралары.
3. Қоғаммен байланыс баспа ақпарат құрал ретінде болады. Мысалы коммерциялық маңызды мәліметтерді тарату немесе радио жариялау, теледидар арқылы беру, сахнадан ізгі ниетпен ұсыну арқылы тауарды, қызметті немесе тұтастай алғанда компанияны жеке емес және демеуші төлемейтін жылжыту.
4. Жеке сату-сату мақсатында бір немесе бірнеше әлеуетті сатып алушылармен әңгімелесу барысында тауарларды ауызша ұсыну [6].
Маркетолог коммуникацияның қалай жұмыс істейтінін түсінуі керек. Бұл Процесс суретте көрсетілген тоғыз компоненттен тұрады сурет 1.2. Алғашқы екі элемент -- коммуникацияның негізгі қатысушылары, яғни жіберуші және алушы. Келесі екеуі-коммуникацияның негізгі құралдары, яғни айналым және ақпаратты тарату құралдары. Төрт элемент негізгі функционалды компоненттер болып табылады: кодтау, декодтау, жауап және кері байланыс. Соңғы элемент-бұл жүйеде кездейсоқ кедергілер. Міне, осы компоненттердің анықтамалары:
Жіберуші-екінші тарапқа өтініш жіберетін тарап.
Кодтау - ойды символдық түрде ұсыну процесі.
Өтініш-жіберуші жіберетін таңбалар жиынтығы.
Ақпаратты тарату құралдары-өтініш жіберушіден алушыға берілетін коммуникация арналары.
Декодтау-алушы жіберуші жіберген таңбаларға мән беретін процесс.
Алушы-екінші тарап берген өтінішті алатын тарап.
Жауап беру-қабылдағышпен байланыс нәтижесінде пайда болған алушының жауаптарының жиынтығы.
Кері байланыс-алушы жіберушінің назарына жеткізетін жауап бөлігі.
Кедергі-коммуникация процесінде жоспарланбаған араласулардың немесе бұрмаланулардың пайда болуы, нәтижесінде алушыға жіберуші жібергеннен өзгеше өтініш түседі.

Сурет 1.2 Байланыс процесінің элементтерін білдіретін моделі
Ескерту: кестені авторлар [1-5] әдебеиттерді зерттеудің негізінде құрастырды

Модель тиімді қарым-қатынастың негізгі факторларын ажыратады. Жіберушілер қандай аудиторияға қол жеткізгісі келетінін және қандай жауап алғысы келетінін білуі керек. Олар әдетте мақсатты аудитория пайдаланатын декодтау процесінің ерекшелігін ескере отырып, өтініштерді шебер кодтай алуы керек. Олар өтініштерді мақсатты аудиторияға жететін Ақпаратты таратудың тиімді құралдары арқылы беруі керек. Олар аудиторияның олардың үндеуіне реакциясы туралы білу үшін кері байланыс арналарын жасауы керек.
Жылжымайтын мүлік тауар ретінде келесі ерекшеліктермен сипатталады: стационарлық және материалдық;
пайдалылық;
беріктік;
төзімділік;
біртектілік, бірегейлік және бірегейлік;
тұрақты басқару қажеттілігі;
маусымдық сипат (нарықтың кейбір сегменттерінде);
төмен өтімділік.
Қазіргі заманғы нарық белгілі бір географиялық орынға байланысты болуы міндетті емес. Мысалы, телекоммуникация құралдарының қазіргі даму деңгейінде бағалы қағаздар нарығы кеңістіктің кез-келген нүктесіне жатпайды, сатушылар мен сатып алушылар әртүрлі континенттерде болуы мүмкін [8,78б].
2 ЖШС Sachiko -- Olzha Products ТАУАРЛАРДЫ ЖЫЛЖЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖОСПАРЛАУДЫ ТАЛДАУ

2.1 ЖШС Sachiko -- Olzha Products кәсіпорынның құрылу және жұмыс істеу тарихы

"Sachiko-Olzha Products" ЖШС 2013 жылдың шілде айында ресми түрде ашылды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында балаларға арналған бір реттік жөргектердің алғашқы және жалғыз өндірушісі болып табылады. Кәсіпорында өнімнің осы түріне қажетті сертификаттардың толық пакеті бар. Өндірілетін өнім ГОСТ-тың барлық стандарттарына толық сәйкес келеді. Памперстер өндірісі "ZUIKO" компаниясының заманауи жоғары технологиялық толық автоматтандырылған желісінде жүзеге асырылады, ол бүгінгі таңда Жапониядағы нарықтың 80% үлесімен балалар мен ересектерге арналған жөргектерді өндіру бойынша негізгі және екінші дәрежелі көшбасшы болып табылады. Кәсіпорынның екі бренді бар: Sachiko памперстері - ішкі нарыққа бағытталған және NicoNico шетелге экспортталады. Брендтің обасы тұтынушылардан қол жетімді бағамен және гипоаллергенділікпен және қол жетімділігімен ерекшеленетін жоғары сапалы памперстердің даңқын тапты [17].
Қазақстанда өндірілетін жалғыз Sachiko жаялықтары жапон технологиясы бойынша жасалады: жұмсақтығымен, нәзіктігімен, жоғары сіңіру көрсеткіштерімен ерекшеленеді. Мұқият таңдалған композиция нәрестелерде тітіркену мен жөргектің бөртпесінің болмауын қамтамасыз етеді. Ал арнайы формула 900 мл-ге дейін сұйықтықты жақсы сіңіруге мүмкіндік береді, ауа өткізгіштігі өте жақсы: нәрестенің терісі тіпті тәулік бойы жөргекті кигенде де дем алады [22].
Sachiko -- Olzha Products - ты құрудағы басты идея Қазақстан нарығына ана мен бала үшін сапалы өнімді өндіру, медициналық қажет өнімді шығару және серіктестерімен сапалық жобамен айналысу арқылы нәтиже шығару. Sachiko -- Olzha Products компаниясы қазіргі кезде нарықта дамып келе жатқан Сапа Менеджменті Жүйесі негізінде сыртқы және ішкі тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын медициналық бағыттағы және сапалы өнімдер шығарудың халықаралық сапа стандартының жоғары деңгейін қамтамасыз ететін заманауи кәсіпорындар құруға бағдарланады.
Памперстер өндірісі ZUIKO компаниясының заманауи жоғары технологиялық, толық автоматтандырылған желісінде жүзеге асырылады, ол бүгінгі күні Жапониядағы нарықтың 80% үлесімен балалар мен ересектерге арналған жөргектерді өндіру бойынша жабдықтардың негізгі және даусыз көшбасшы - жеткізушісі болып табылады. Алматы зауытын шығарудың ең жоғары көлемі-жылына 250 миллион жаялық. Қазіргі уақытта Sachiko жөргектері Қазақстан бойынша 431 сауда нүктесінде және Ресей бойынша 300 сауда нүктесінде ұсынылған. Жаялықтарды дайындау кезінде пайдаланылатын шикізат, сондай-ақ дайын өнім кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес гигиеналық қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша аккредиттелген зертханаларда бақылаудан өтеді. Жаңа зертханалық жабдықтар дайын өнімнің сапасын барынша дәл анықтауға мүмкіндік береді.2.2 ЖШС Sachiko -- Olzha Products өнімді жылжытудың нақты жағдайын талдау

ЖШС Sachiko -- Olzha Products қызметі 1-кестеде келтірілген 2020 жылдардағы жұмыс көрсеткіштерін неғұрлым толық сипаттайды.

Кесте 1.Sachiko -- Olzha Products компаниясының 2018-2020 жылдар аралығындағы негізгі экономикалық көрсеткіштері

Бірінші кесте бойынша компанияның өнімі соңғы үш жылда 900 000 мың теңгеге өсті деген қорытынды жасауға болады. Алматыда компанияның нарықтық үлесі де 10% - ға артты. 2018 жылы маркетингке бөлінген қаражат 300 000 мың теңгені қосып, 700 000 мың теңгені құрады.
Қазына Капитал Менеджмент АҚ 2015 жылдың соңында алғашқы Қазақстандық памперстер шығаратын зауытқа 888,3 миллион теңге инвестициялады. Қаражат айналым қаражатын толықтыруға, жабдықтар мен шикізат сатып алуға бағытталды. 2017 жылдың күзінде "Қазына Капитал Менеджмент" салынған қаражаттан 70 миллион теңге мөлшеріндегі инвестициялық табыстың бір бөлігін алды. 2021 жылы бойынша салық аудармасы 29 671 881 тг кұрайды [9,105б].

2.3 Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау

Коб-бұл айналым коэффициенті. Бұл белгілі бір уақыт аралығында айналым қаражаттарының қанша айналымы жасалғанын көрсетеді. Осы формуладағы басқа белгілер: Vp-есепті кезеңдегі өнімді өткізу көлемі; Oср -есепті кезеңдегі айналым қаражатының орташа қалдығы.
Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес пайдалы пайдалану мерзімі 12 ай және құны 100 000 теңгеден асатын негізгі құралдар амортизацияланады. Осыған сәйкес компанияда тек компьютерлер амортизация болып саналады.
Бір жылға амортизацияға арналған қаражат сомасы: 150 0005=30 000 теңге.
Бір айдағы амортизацияға арналған қаражат сомасы: 560012=2500 теңге.
Жылдық амортизация нормасы: (30 000150 000) х 100%=20%
Осылайша, амортизацияға жылына жалпы 30 000 теңге қарастырылған.
Айтарлықтай ресурстар Sachiko -- Olzha Products компаниясының қызметкерлеріне және жарнамаға жұмсалды.
2019 жылы жалпы айналым 189 410 000 теңгені құрады.
2020 жылы жалпы айналым 151 080 000 теңгені құрады.
Деректерін талдай отырып, компания өндіріс көлемін ұлғайтады деп айтуға болады. Бұл, ең алдымен, кәсіпорындар ұсынатын өнімдер мен қызметтерге тұрақты сұраныстың болуына, клиенттік базаның және қарастырылып отырған кәсіпорында тиімді маркетингтік жүйенің болуына байланысты. 2017 жылдан бастап өнімдер тез сатылды. Бұл дегегіміз өнім бәсекеге қабілетті. Өндіріс тиімділігінің өсуі - негізі табысты арттыру және өмір сүру фирманың бәсекелестік күрес, әсіресе қазіргі заманғы жағдайында күрт жеделдету болып табылады [10,19б].

2.4 Еңбек пен жалақыны талдау

Еңбекақы төлеуді талдаудың негізгі міндеттері: қолданылатын еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелерінің негізділік дәрежесін тексеру; қызметкерлердің жекелеген санаттары мен кәсіптерінің орташа жалақысының мөлшері мен серпінін айқындау; қызметкерлер саны мен орташа жалақыдағы жалақы қорының шығысына ауытқуларды анықтау; қолданылатын сыйлықақы беру жүйелерінің тиімділігін зерделеу; жалақының өсу қарқынын, олардың еңбек өнімділігінің өсу қарқынымен арақатынасын зерттеу; жалақы қорын пайдалану тиімділігін арттыру резервтерін анықтау және жұмылдыру [11]. 2-кестенің деректері көрсеткендей, 2020 жылы жұмысшылардың орташа саны 35 адамды құрды.
Кесте - 2 Жалақыны талдау
Жалақы
Ед.
изм.
2019
2021
+-,
Темп %
1. Еңбекақы төлеу қоры
Тыс.тг
3115487.4
37180092.2
602604.8
119.3
2. Тарифтік баптар және жалақы бойынша жалақы
Тыс.тг
1945035
2365520.2
4204852
121.6
3. Төлем стим сипаттағы
Тыс.тг
668229
893288.
2250596
133.6
4. Өтемақы төлемдері байланыс жұмыс режимімен
Тыс.тг
127626.2
212332.8
84706.6
166.4
5. Жыл сайынғы демалыстарға ақы төлеу
Тыс.тг
187022.2
240139.2
53117
128.4
6.басқалар
Тыс.тг
187575
6811.4
-196763.6
3.7
Ескерту: кестені автор Sachiko -- Olzha Products зерттеудің негізінде құрастырды
Ъх
Ъ
з
Өнімнің өзіндік құнына кіретін жалақы қорын пайдалануды талдауға кірісе отырып, ең алдымен 2019 жылғы 2020 жылғы абсолютті ауытқуды есептеу қажет.Жалақының абсолюттік қоры 602604.8 теңгені құрады, яғни ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру
Тауарды нарыққа шығару кезеңі
Нарық жағдайындағы фирма қызметіндегі тауар саясаты
Коммуникациялық саясат маркетинг саласында
Кәсіпорынның маркетинг қызметін басқару
Кәсіпорынның маркетингтік стратегиясы
Ақмола-Феникс АҚ-ың өткізу нарығын қалыптастыруды талдау
Molte Denaro ресторанының имиджін бағалау
Кәсіпорынның өнімді өткізуді ұйымдастырудың теориялық аспектілері
Авиация саласындағы кәсіпорындарда маркетинг құралдарын қолданудың ерекшелігі
Пәндер