Экологиялық тәрбие беруде физиканың рөліЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 55 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

Аралбай Н.У.

Физика сабақтарында оқушыларды экологиялық тәрбиелеу жөніндегі жұмыстың
мазмұны мен формасы

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Білім беру бағдарламасы: 5В011000 Физика

Петропавл 2021
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультеті
Физика кафедрасы

Қорғауға рұқсат берілді:
Кафедра меңгерушісі
ф.-м.ғ.к., доцент Сартин С.А.
______________________
___ ___________20___ж.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖҰМЫСТЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ФОРМАСЫ

Білім беру бағдарламасы: 5В011000 Физика

Орындаған Аралбай Н.У.

Жетекші
ф.-м.ғ.к., доцент Леонтьев П.И.
отступ с лева 3 см, справа 1см

Петропавл 2021

Аңдатпа

Бұл дипломдық жұмыста физика сабағында оқушыларға экологиялық тәрбие
беру жұмыстарының формасы мен мазмұны бойынша экологиялық жұмыс
материалдары құрастырылып, түсініктеме беріледі. Және оқушыларды
экологиялық тәрбиелеуде жұмыс материалдарының қолдану әдістемесімен, оны
педагогикалық тәжірибеде қолдану барысына сипаттама мен талдау жасалынып,
физика сабағында экологиялық тәрбие берудің тиімділігіне баға берілген.

Аннотация

В данной дипломной работе составлены материалы и даны разъяснения по
форме и содержанию работ по экологическому воспитанию учащихся на уроках
физики. Также, разработана методика использования экологического материала
в воспитании учащихся, описан и проанализирован ход его применения в
педагогической практике, дана оценка эффективности экологического
воспитания на уроках физики.

Annotation

In this thesis, materials are compiled and explanations are given on
the form and content of works on environmental education of students in
physics lessons. Also, a methodology for using environmental material in
the education of students is developed, the course of its application in
pedagogical practice is described and analyzed, and the effectiveness of
environmental education in physics lessons is evaluated.
Мазмұны

Кіріспе 5
1 Оқушыларға экологиялық тәрбие беру жұмысын ұйымдастырудың әдістемесі мен
формасы 8
1.1 Экологиялық тәрбиенің маңыздылығы мен мәні 8
1.2 Білім беру үдерісіндегі экология мәселелерін зерттеуге арналған
әдістемелік әдебиеттерге шолу 13
1.3 Экологиялық тәрбие беруде физиканың рөлі 17
1.4 Орта мектептің физика курсында экологиялық тәрбие беру жұмысының
формасы мен әдістері 20
2 Физиканы оқытуда оқушылардың экологиялық тәрбиесіне ықпал ететін
материалдарды әзірлеу және қолдану әдістемесі 24
2.1 Негізгі және жоғары мектептегі экологиялық тәрбие мен білім берудің
негізгі бағыттары мен мазмұны 24
2.2 Физика курсына экология элементтерін қосу 28
2.3 Экологиялық сипаттағы физика есептері 31
2.4 Экологиялық элементтері бар физикалық тәжірибелер 33
2.5 Экологиялық материалдарды қолдану әдістемесі 36
3 Оқушылардың экологиялық тәрбиесін қалыптастыру бойынша педагогикалық
эксперимент жүргізу әдістемесі және оның нәтижелері 39
3.1 Педагогикалық тәжірибе барысында экологиялық жұмыс материалдарын
қолдану барысына сипаттама 39
3.2 Оқушыларда экологиялық білімі мен дүниетаным деңгейлері бойынша
талдаулар 44
3.3 Экологиялық тәрбие беру жұмысының тиімділігін бағалау 49
Қорытынды 55
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 57
полужирный убери
Кіріспе

Экологиялық тәрбие жалпы тәрбиенің бөлігі болып табылады, пәнаралық
байланыстарды тереңдетуге, әртүрлі оқу пәндерінде қоғамның табиғатпен өзара
әрекеттесуінің негізгі аспектілерін дәйекті түрде ашуға мүмкіндік береді.
Экологиялық білім мен тәрбие оқушылардың қоғам мен табиғаттың өзара
әрекеттестігі туралы жүйелі білімді игеруіне, табиғатты ұтымды пайдалану
мен қорғаудың зияткерлік және практикалық дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған. Ол жалпыға бірдей, жан-жақты ғылыми, адамгершілік,
эстетикалық, экономикалық, құқықтық, практикалық оқушылардың еңбек
объектісі және адам өмірінің ортасы ретіндегі табиғатқа деген қарым-
қатынасын дамытатын оқушылады оқыту мен тәрбиелеуді қамтиды.
Пән ретінде физиканы оқытудың бағдарламасы адам өмірінің барлық
салалаларын қамтитын мәтіндерден тұрса, экологиялық мәселелердің адам
өмірінің барлық жағына әсер етуі, бұл пән арқылы жеке басты жан-жақты
дамыту мақсатын шешудің бір қыры ретінде қарастырылатын экоогиялық тәрбие
беру мақсатын, пәннің мазмұнын пайдалана отырып экологиялық мәселелерді
кеңінен талқылайтын практикалық мақсаттар арқылы шешуге мол мүмкіндіктер
береді [1].
Өзектілігі: Мектептің базистік оқу жоспарында экологиялық сипаттағы
нақты, міндетті пән ретінде әлі де жоқ. Сол себепті, орта мектепте
оқытылатын пәндерді, оның ішінде физика мен экологияны байланыстыра отырып,
оқушыларда экологиялық білім мен тәрбие қалыптастыру маңызды, әрі әлдеқайда
тиімді. Әрі физика табиғат туралы ғылым ретінде, білім алушыларға
табиғаттың тұтастығын, қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланысы мен
онда болып жатқан процестер, табиғат құбылыстарының себеп-салдарлық
байланыстары, экологиялық мәселелерді шешуге, қоршаған ортаның физикалық
ластану көздері туралы түсінік береді.
Мақсаты: Физика сабағында экологиялық тәрбие беру мәселелерін шешу
жолдарын анықтап, экологиялық тәрбие беру формасы мен мазмұнын ұсыну.
Міндеттері:
• экологиялық тәрбие ұғымына анықтама беру;
• тақырыптар бойынша физика сабағында экологиялық тәрбие берудің тиімді
формалары мен әдістерін анықтау;
• орта мектептегі экологиялық тәрбие беру бойынша физика курсының оқу
бағдарламасын зерттеу;
• физика сабағында экологиялық тәрбие беру бойынша жұмыс материалдарын
дайындау;
• экологиялық тәрбие беру жұмысы бойынша жұмыс материалдарының
әдістемесін ұсыну;
• тәжірибе барысында дайындалған жұмыс материалдарын пайдалану және
талдау жасау;
• экологиялық жұмыс материалдарының тиімділігін анықтау.
Зерттеу нысаны: Физика сабағында экологиялық тәрбие беру формасы мен
мазмұны.
Зерттеу пәні: Орта мектептегі экологиялық тәрбие беру үдерісі.
Жаңалығы: Білім алушылар физиканы оқып қана қоймай, экологияға
байланысты түсніктері, өзіндік көзқарастары қалыптасады. экология
мәселелерін зерттеуде тұлғаға бағытталған тәсілді жүзеге асыруға мүмкіндік
беретін негізгі жалпы білім беретін мектептің физика курсы негізінде
экологиялық білім мен тәрбие беру жүйесі іске асырылды; негізгі жалпы білім
беретін мектептің физика курсына енгізілетін экологиялық материалдың
мазмұны анықталды; физика курсында экологияны зерттеу бойынша әдістемелік
ұсынымдар әзірленді.
Теориялық және практикалық маңыздылығы: Физика пәнін оқытуда
экологиялық элементтері бар материалды пайдалану, физика курсының білім
беру стандартында қарастырылған сағат көлемін арттырмай экологиялық тәрбие
беруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, экологиялық
мәселелер қозғалатын материалдарды пайдалану оқушыларда экологиялық білім
мен тәрбиені қалыптастырады.
Зерттеу жұмысының апробациясы: Мақала Профессор Н.П. Белецкаяны еске
алуға арналған Жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері атты IX
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында жарияланды, Петропавл
қаласы, 19 ақпан 2021 ж.
Қорғауға: Дипломдық жұмыстың өзектілігі, мақсаты, міндеттері
шығарылады. Зерттелініп отырған тақырып бойынша барлық негізгі мәліметтер
қоса шығарылады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: Дипломдық жұмыс аңдатпа, кіріспеден,
негізгі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Дипломдық жұмыста 4 кесте, 2 сурет, 1 диаграмма қолданылды. Дипломдық
жұмыста барлығы 60 бет.

1 Оқушыларға экологиялық тәрбие беру жұмысын ұйымдастырудың әдістемесі мен
формасы

1.1 Экологиялық тәрбиенің маңыздылығы мен мәні курсив

Экологиялық білім беру және оқушыларды тәрбиелеу – күрделі процесс.
Сайып келгенде, ол табиғаттағы дұрыс мінез-құлықтың маңыздылығын түсінуді,
өз қызметінің салдарын болжай және бағалай білуді, табиғатты ұлттық
қоғамдық игілік ретінде түсінуді қамтамасыз етуі керек, оны көбейту әр
азаматтың міндеті. Мектептегі білім беру мазмұнына қоғам мен табиғаттың
өзара іс-қимылы туралы білім жүйесі, құндылықтық экологиялық бағдар,
табиғатқа көзқарастың нормалары мен қағидалары жүйесі, оны зерделеу мен
қорғау бойынша біліктер мен дағдыларды қалыптастыру жүйесі енгізілуге тиіс.
Оқушылардың әлеуметтік позициясы белсенді көрінуі үшін оларға қарапайым
экологиялық жұмыстарға қатысуға мүмкіндік берілуі керек.
Экологиялық білім мен тәрбие беру проблемаларының өзектілігі өсуде.
Бұл адамның экологиялық мәдениетін көтеру, адамның Жердегі өмір сүру
жағдайын үнемі сақтау және жақсарту қажеттілігімен, бір адамға шаққандағы
өмір сүру кеңістігінің азаюымен, табиғи ресурстарды сақтау мен қалпына
келтіру, ұтымды пайдалану және ұлғайтуымен байланысты проблемаларды шешу
қажеттілігімен, адамның қоршаған ортаны қабылдау деңгейінің төмендігімен
байланысты. жеке маңызды проблемалар, қоршаған ортаны қорғауға практикалық
қатысудың дамымаған адам қажеттілігі.
Қоршаған ортаны қорғау қажеттілігі бірқатар факторлардың әсерінен
туындайды. Олардың ең маңыздыларына тоқталайық.
1. Халық саны өте тез өсуде. Егер шамамен 200 мың жыл бұрын Жер
бетінде шамамен 1 млн адам болса, қазір 6-7 млрд.халықтың мұндай жылдам
өсуі, әрине, адамның табиғатқа, әсіресе ірі қалаларға әсерін күшейтеді. Ал
өнеркәсіп пен халықтың ірі қалаларға шоғырлану процесі (урбандалу) қоғамның
дамуына тән (1920 жылдан 1960 жылға дейін әлемдегі қала халқы үш есе өсті).
2. Өндірістің дамуына байланысты отын мен энергияны тұтыну күрт
артады. Мәселен, тек соңғы 100 жылда жан басына шаққандағы энергия өндірісі
20 есе өсті. Пайдалы қазбаларды өндіру айтарлықтай өсті. Бұрын таусылмайтын
болып көрінген көптеген қорлар қазір таусылды. Жыл сайын 100 млрд тоннаға
жуық кен, жанғыш және құрылыс материалдары өндіріледі. Қоғам аз бай
қорларды пайдалануға көшуге, даму аумағын кеңейтуге мәжбүр. Жылу
қозғалтқыштарының тиімділігі туралы айта отырып, желіде пайдаланылатын
әрбір 1 кВтсағ энергияның пайда болуымен қоршаған ортаға ~ 2 кВтсағ жылу
энергиясы жіберілетіндігін, бұл жер климатының қайтымсыз жылынуына
әкелетіндігін атап өту керек [2].
3. ХХІ ғасырдың бірінші ширегінде жер беті температурасының 2-3°С-қа
көтерілу қаупі нақты болды.планетаның атмосферасынан пайда болған және
ондағы көмірқышқыл газы мен басқа заттардың құрамына байланысты парниктік
әсердің күшеюіне байланысты. Жердің ауа қабығының мөлдірлігі, сондай-ақ
судың тазалығы нашарлайды. Мысалы, дүниежүзілік мұхит бетінің шамамен 15
бөлігі мұнай қабығымен жабылған, жыл сайын ауаға шамамен 1 миллиард тонна
түрлі суспензиялар шығарылады, олардың арасында табиғи емес канцерогенді
заттар бар.
Атмосфераға өндірістік газдардың, соның ішінде көміртек оксиді CO2
(көміртегі оксиді), азот, күкірт, аммиак оксидтері және басқа да ластаушы
заттардың қосындылары өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік белсенділігінің
тежелуіне, зат алмасудың бұзылуына, жануар организмдерінің улануына және
өлуіне әкеледі. Атмосфераға газ тәрізді ластаушы заттардан басқа қатты
бөлшектердің көп мөлшері енеді. Бұл шаң, күйе және күйе. Қоршаған ортаның
ауыр металдармен ластануы үлкен қауіп төндіреді. Қоршаған ортаның
ластануында көлік ерекше орын алады. Бір жеңіл автомобиль орташа есеппен
жылына 4 тоннаға жуық оттегін тұтынады және атмосфераға шамамен 40 кг азот
оксиді мен 200 кг-ға жуық әр түрлі көмірсутектер шығарады. Автомобиль
қозғалтқыштарының пайдаланылған газдары бүкіл адам ағзасына зиянды әсер
етеді, иіс сезуіне әсер етеді, көзді, жоғарғы тыныс жолдарын тітіркендіреді
және кейбір жағдайларда ауыр улануға әкелуі мүмкін.
4. Тұрақты емес егіншілік, яғни тыңайтқыштардың немесе пестицидтер
мен гербицидтердің шамадан тыс көп мөлшерін қолдану осы аймақтағы фауна мен
флораның жойылуына әкеледі. Пестицидтер ретінде қолданылатын тұрақты
органикалық қосылыстар әсіресе қауіпті. Олар топырақта, суда, су
қоймаларының түбінде жиналады. Бірақ, ең бастысы, олар экологиялық қоректік
тізбектерге енеді, топырақ пен судан өсімдіктерге, содан кейін жануарларға
өтеді және ақыр соңында адам ағзасына тамақпен бірге енеді.
5. Биосфераның барлық жерінде радиоактивтіліктің табиғи көздері бар.
Ал адам, барлық тірі организмдер сияқты, әрдайым табиғи сәулеленуге
ұшыраған. ХХ ғасырдың екінші жартысында атом электр станциялары,
мұзжарғыштар, атомдық қондырғылары бар сүңгуір қайықтар іске қосыла
бастады. Атом энергетикасы мен өнеркәсіптің қалыпты жұмысы кезінде қоршаған
ортаның радиоактивті нуклидтермен ластануы табиғи фонның шамалы бөлігі
болып табылады.
Радиоактивтілікті зерттеу кезінде оқушылар ядролық жарылыстар
биосфераның ластануының және фондық радиацияның өзгеруінің қуатты көзі
болғанын білуі керек. 1945 жылдан 1981 жылға дейін атмосферада ядролық қару
сыналған кезде 400-ден астам ядролық қондырғы іске қосылды. Нәтижесінде
12,5 тонна бөліну өнімдері биосфераға шығарылды (салыстыру үшін: Хиросима
үстінде жарылған атом бомбасы 1,1 кг бөліну өнімдерін шығарды), адамдар әлі
күнге дейін сәулеленуде. Ядролық энергия өндірісі атмосфераға түсетін
радиоактивті элементтердің тағы бір көзін жасайды [3].
Экологиялық тәрбие (қоршаған орта саласындағы формальды және
формальды емес білім) – адамның қоршаған ортаны саналы қабылдауын,
табиғатты құрметтеу қажеттілігіне, оның байлығын ақылмен пайдалануға,
табиғи ресурстарды молайтудың маңыздылығын түсіне білуге қалыптастыру.
Қазіргі жағдайда экологиялық білім мен тәрбие қоғам мен табиғаттың өзара
байланысын үйлестіру процесінің негіздерінің ең маңыздысы болып табылады.
Экологиялық білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде экологиялық
проблемаларды зерттеуді ізгілендіру тұрғысынан құру керек. Гуманизация
экологиялық мақсатқа сай іс-әрекетке қабілетті, сақтау, адамзатты
экологиялық апаттардан құтқару міндеттеріне басымдық беретін ойлаудың жаңа
түрі бар адамды қалыптастыру идеясымен көрінеді. Ағартушылықты
экологияландыру экологиялық ақпаратты кеңейтуде емес, экологиялық ойлауды
қалыптастыруда және экологиялық императивті қабылдау нәтижесінде жатыр [4].
Экологиялық императив – бұл тыйым салу жиынтығы, оның бұзылуы
қоршаған ортаның өмір сүруге қолайлы қасиеттерінің нашарлауына және тіпті
жойылуына әкеледі. Экологиялық императив идеялары экологиялық ағартуда
жетекші орын алуы керек. Әдетте оларды (тыйымдар) жаһандық экологиялық
проблемалар тұрғысынан қарастырады. Бірақ сонымен бірге санада олар
дерексіз, жалпыланған. Экологиялық императивті түсіну әркімнің мінез-құлық
нормаларын анықтап, экологиялық дағдарыс кезінде оның экологиялық моральды
қалыптастыруға негіз болуы керек.
Қазіргі қоғам жағдайында С.Н. Николаеваның ғылыми ұстанымы ерекше
өзектілікке ие, ол экологиялық білім берудің мақсатын Балаларда
экологиялық мәдениеттің негіздерін қалыптастыру, олардың экологиялық санасы
мен ойлауын дамыту деп анықтайды. Бұл мектеп оқушыларын экологиялық
тәрбиелеудің мақсаты балалардың табиғатқа саналы түрде дұрыс қарым-
қатынасы, оның негізінде материалдық және рухани байлықты қорғайтын және
құратын адамдарға, табиғаттың бір бөлігі ретінде процесі арқылы
экологиялық мәдениеттің басталуын қалыптастыруға бағытталған деген
қорытынды тұжырымға келді [4].
О.Н. Камакин экологиялық дамудың жетекші үш мақсатын анықтайды:
зияткерлік саланы дамыту (экологиялық жағдайды талдауға ұмтылу);
эмоционалды саланы дамыту (қоршаған ортаның жағдайын эстетикалық қабылдау
және бағалау қабілеті); ерікті саланы дамыту (практикалық мәселелерге жеке
қатысу қажеттілігі және қоршаған ортаны қорғау) [5].
Экологиялық даму мақсаттарын іске асыру мыналарды көздейді:
1) табиғатқа танымдық қызығушылықты қалыптастыру;
2) айналамыздағы әлем туралы түсінік қалыптастыру үшін жағдай жасау;
3) балалардың табиғат сұлулығын, оған деген сүйіспеншілік сезімін
және барлық тіршілік иелеріне ұқыпты қарауды көру қабілетін дамыту.
Нумерацию везде просмотри, что бы одиниковая была
Л.Д. Бобылева оны экологиялық мәдениеттің қалыптасу өлшемімен
анықталатын қоршаған табиғи және әлеуметтік ортаның әсерінен адамның жеке
басының қалыптасуы ретінде түсіндіреді. Бұл практикалық экологиялық
бағдарланған іс-әрекетте көрінетін баланың қоршаған табиғи және әлеуметтік
ортамен өзара әрекеттесуі нәтижесінде психофизикалық бейімділіктердің
дәйекті сандық және сапалық өзгеруінің объективті процесі ретінде бағалайды
[6].
Экологиялық тәрбие беру оқушының табиғи ортадағы мінез-құлық
талаптары мен нормаларын біле отырып, оларды тек формальды түрде орындап
қана қоймай, сонымен қатар осы талаптардың объективті қажеттілігін
сезінуіне бағытталуы керек. Бұл мақсатқа жетуге мектеп оқушылары арасында
жаратылыстану, әлеуметтік-этикалық білімдер жүйесін дамыту, практикалық
тәжірибені қалыптастыру, нақты жергілікті экологиялық мәселелерді шешу
көмектеседі, оны жүзеге асыру тек мектеп пәндері шеңберінде ғана емес,
сонымен қатар экологиялық білім беру бойынша сыныптан тыс жұмыстарды
ұйымдастыру процесінде де мүмкін болады [7].
Осылайша, физика пәні экологиялық даму мақсаттарына қол жеткізуге,
олардың табиғат құралдарымен жалпы дамуына, балалардың табиғатпен
экологиялық тұрғыдан тиімді өзара әрекеттесуін қалыптастыруға; экологиялық
мәдениеттің негізін қалыптастыруға ықпал етеді. отступ

1.2 Білім беру үдерісіндегі экология мәселелерін зерттеуге арналған
әдістемелік әдебиеттерге шолу

Білім беру үдерісінде экологиялық білім мен тәрбие беру туралы жазған
шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектері біршама жетерлік. Осы еңбектер
арқылы мектеп қабырғасынан бастап оқушыларға экологиялық тәрбие мен білім
берудің теориялық негіздері мен түрлі әдістері мен технологияларын қолдану
арқылы баланың бойында экологиялық мәдениет қалыптастыруға болады.
Солардың бірі, Ресейдің философ, педагог, ғалымы В.С. Мухинаның
экологиялық білім туралы еңбектері өте көп. Экологиялық тәрбие ерте жастан
басталуы керектігін В.С. Мухина Феноменология развития и бытия личности
атты кітабында атап көрсетеді. Жеке тұлғаның дамуы мен болмысының
феноменологиясының ғылыми мектебінің теориялық және әдіснамалық рөлін жалпы
білім беру ұйымдары жағдайында экологиялық орталық типтегі тұлғаны
тәрбиелеуде; табиғатқа субъект ретінде көзқарасты тәрбиелеудің маңызын осы
еңбегінде көрсетеді. Және экологиялық білім берудің формалары мен әдістерін
қолдана отырып, оқушыларды экологиялық тәрбиелеу мәселелерін шешуге
болатындығын көрсетеді.
В.С. Мухина бойынша: Оқушыларды экологиялық тәрбиелеудің қажетті
принциптері – қоршаған әлем объектілерімен максималды көріну мен
практикалық өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету. Және В.С. Мухина: Кіші
оқушы көрермен емес, білім беру процесінің белсенді қатысушысы ...
кішкентай натуралист деп көрсетеді.
Экологиялық тәрбие берудің теориялық және әдістемелік жүйесін керемет
ашып көрсеткен эколог С.Н. Николаеваның Теория и методика экологического
образования детей атты оқу құралы өте жоғары сұранысқа ие. Оқу құралында
мектеп жасына дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеудің ғылыми негіздері
сипатталған, оларда экологиялық идеялардың қалыптасуының психологиялық
ерекшеліктері, экологиялық білім беру саласындағы оқу процесін
ұйымдастырудың мазмұны, әдістері мен формалары ашылған, қазіргі заманғы
бағдарламалар, мектеп жасына дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеу
технологиялары егжей-тегжейлі қарастырылған, мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарында осы процестерді ұйымдастырушылық және әдістемелік басқаруға
кеңестер берілген.
С.Н. Николаева бойынша, экологиялық тәрбие мазмұны келесі білім
шеңберін қамтиды:
– өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің тіршілік ету
ортасымен байланысы, оған морфофункционалды бейімделу;
– өсу және даму процесінде ортамен байланыс;
– тірі организмдердің алуан түрлілігі, олардың экологиялық
бірлігі; тірі организмдердің қауымдастықтары;
– адам тірі тіршілік иесі ретінде, оның тіршілік ету ортасы,
денсаулық және өмірлік белсенділік;
– табиғи ресурстарды шаруашылық қызметте пайдалану, адам,
қоршаған ортаның ластануы;
– табиғи байлықтарды қорғау және қалпына келтіру [8].
Көптеген авторлар экологиялық білім мен білім беруді балалардың
табиғат туралы білімдерін және оған деген көзқарасын қалыптастырумен ғана
байланыстырады (Л.М. Маневцова, С.Н. Николаева, В.В. Смирнов және т. б.).
Демек, экологиялық тәрбиенің мақсаты табиғатқа саналы түрде дұрыс
көзқараспен көрінетін экологиялық мәдениеттің негіздерін қалыптастыру деп
танылады.
Оқу құралының ерекшелігі табиғат жалпыадамзаттық құндылық ретінде
сипатталады. Мектеп жасына дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеу мазмұнын
құрудың ғылыми негізі туралы көптеген ақпараттарды алуға болады.
Халықаралық тәуелсіз экологиялық және саяси университеттің негізін
қалаушылардың бірі және тұңғыш президенті Н.Н. Моисеев өзінің күш-жігерін
адам-табиғат-қоғамның өзара әрекеттесуінің теориялық мәселелеріне, сондай-
ақ экологиялық білім беру проблемаларына бағыттады. Н.Н. Моисеев Экология
и образование, Экология и жизнь атты еңбектерден экология саласына
арналған көп пайдалы ақпараттар алуға болады. Н.Н. Моисеевтің еңбектерінің
ерекшелігі, ол Жаһандану мәселелері мен экология философиясы сияқты,
экология саласын өте тереңінен зерттеп, әлемдік экологиялық мәселелерге
баса назар аударған.
Осы сияқты қазақстандық ғалымдардың да экология жайлы еңбектерң көп.
Қазақстандық генетик, эколог А.Б. Бигалиевтің Фундаментальность
экологического образования атты еңбегі. Мысалға, А.Б. Бигалиев өз
еңбектерінде экологиялық білім беру әдістері бүгінгі күнге дейін даулы
болып қала беретінін атап өтті: Бұрынғыдай білім беру бағдарламалары
әлеуметтік өмір сұрауларынан артта қалып отыр және көбінесе олар елдің және
жеке адамның қажеттіліктеріне ғана емес, оларды қабылдайтын адамдардың
менталитетіне де сәйкес келеді, нәтижесі тек ескірген нәрселер ғана
тіркеледі деп жазады.
Профессор А.Н. Захлебный жалпы білім беретін орта мектепте
экологиялық тәрбие жұмысында екі әлеуметтік мақсатқа жетуді ұсынды:
1. Оқушылардың жеке мінез-құлқында және әртүрлі іс-әрекетінде
табиғи ортаға жауапкершілік қатынас нормаларын сақтау
қажеттігін тәрбиелеу;
2. Қоршаған ортаны жақсарту мен қорғауды оны оқушылардың
ұқыптылықпен пайдалану дағдысын, сонымен бірге табиғатқа
ысырапшылдық сипаттағы барлық көрініске төзе алмайтындай қарым-
қатынаста тәрбиелеу.
А.Н. Захлебныйдың болжаған мақсаттарына жету әр мектептің тәрбие
жұмыстарының нәтижесі болуына септігін тигізеді [9].
Сол сияқты, Қазақстандық ғалымдар Т.А. Акимова, В.А. Хаскиннің
Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда қазіргі экология саласына
кіретін негізгі проблемалар қарастырылады. Жаһандық экосфера
макроэкологияның орталық объектісі ретінде әрекет етеді – қазіргі биосфера
мен адам жасаған техносфераның үйлесімі немесе жаһандық экологиялық-
экономикалық жүйе. Макроэкологияның биологиялық және әлеуметтік-
экономикалық негіздері және 30 жылдық экологиялық-экономикалық
мониторингтің нәтижелері баяндалған. Экология мен экономика арасындағы
қарым-қатынасқа, сондай-ақ экологиялық дағдарысты еңсеру стратегиясына баса
назар аударылған. Жоғары оқу орындарының студенттері, аспиранттары мен
оқытушылары, сондай-ақ экологиялық және экологиялық-экономикалық
қызметтердің қызметкерлері үшін нағыз қажетті кітап болып табылады.
Ғалымдардың негізгі бөлігі экологиялық тәрбие берудің нәтижесін жеке
адамның іс-әрекетінде байқалатын, қоршаған ортаның жай-күйіне деген
моральдық жауапкершіліктің белгілі деңгейінің қалыптасуы, экологиялық
сенімі мен мәдениетінің болуы, табиғатқа қарым-қатынасындағы мұраты мен
этикасының қалануы деп атайды.
Жоғары және орта оқу орындарында экологиялық білім және тәрбие беру
мәселелеріне көптеген ғалымдардың ғылыми-зерттеу еңбектері арналған.
Белгілі эколог-ғалым академик Әлия Бейсенова мектептен бастап жоғары оқу
орындарындағы ұлттық экология ғылымының жүйесін жасады. Сонымен қатар
экологиялық мәдениетті қалыптастыру Н. Сарыбековтың еңбектерінде негізгі
орын алады.
Гуманитарлық-экологиялық бағыттағы мектеп-гимназияның экологиялық
білім және тәрбие беру кешенін жасауда Ресей ғалымдары Е.С. Сластенинаның,
Н.А. Рыковтың, А.И. Щербаковтың және қазақстандық ғалымдар Ә. Бейсенованың,
М. Сарыбековтың, Ж. Жатқанбаевтың, Е. Мәмбетқазиевтің ғылыми ұсыныстарын,
сонымен қатар халықтық педагогика негізінде экологиялық тәрбие беру
мәселесі бойынша профессор С. Қалиев, К. Қожахметов, К. Бөлеев және тағы
басқа ғалымдардың зерттеу жұмыстары басшылыққа алынған [10].

1.3 Экологиялық тәрбие беруде физиканың рөлі

Физиканы оқыту процесінде оқушылардың экологиялық білімі мен
тәрбиесі, ең алдымен, олардың табиғаттың тұтастығы, ондағы құбылыстар мен
олардың себептік жағдайларының өзара байланысы, адам мен табиғаттың өзара
әрекеттесуі және табиғи процестердің белгілі бір тепе-теңдігінің бұзылуы
туралы түсініктерінің қалыптасуымен байланысты. Физиканы оқытудың
экологиялық бағыты негізінен табиғи құбылыстарды, сондай-ақ адам қызметінің
қоршаған әлемге әсерін қарастыру нәтижесінде күшейтіледі. Бұл оқушылардың
қоғам мен табиғаттың барған сайын күрделене түсетін өзара әрекеттесуін
тереңірек, толық және дұрыс түсінуіне, адамның оның өміріне саналы түрде
араласуының қауіптілігі туралы білуіне, танымал ғылыми әдебиеттерден, радио
мен телешоулардан алатын табиғи ресурстарды қорғау және пайдалану туралы
ақпаратты қалай басқаруға болатындығын білуге мүмкіндік береді.кейбір
техникалық шешімдердің экологиялық салдарын бағалай алады және физикалық
білімдерін қоршаған ортаны Белсенді қорғау үшін қолдана алады. Мектептегі
физика курсының экологиялық аспектісі, негізінен, оқушыларға экожүйеге
теріс әсер етудің техникалық және технологиялық негіздерін жеткізуден
тұрады. Экологиялық таза энергия көздері (өзендер, жел, күн сәулесі, теңіз
толқындары, геотермалдық бұлақтар және т.б.) идеясының маңызы зор.
Физика курсында оқушылар энергияны үнемдейтін өнертабыстар негізінде
экологиялық бағыттағы инженерлік-конструкторлық стратегияларды құра алады
(қозғалтқыштардың тиімділігін арттыру, қайталама ресурстарды пайдалану,
технологиялық процестерде шикізат пен энергия шығынын азайту және т.б.).
Экологиялық проблемалардың кешенді және интегралды сипаты оларды орта
мектеп оқушыларының алдында толық ашуға мүмкіндік бермейді. Дегенмен,
физика курсының бағдарламалық материалының мазмұны оқушыларді қазіргі
экологиялық дағдарыстың физика-техникалық аспектісін және оны жеңу жолдарын
ашатын бірқатар идеялармен таныстыруға мүмкіндік береді. Бұл мыналарға
байланысты: физика бүкіл табиғатты дұрыс, диалектикалық-материалистік
түсінудің негізін құрайтын табиғаттың ең жалпы және іргелі заңдылықтарын
зерттейді.
Бұл физиканы оқыту процесінде табиғатта болып жатқан құбылыстар мен
процестердің әртүрлілігін, өзара байланысын, өзара тәуелділігі мен
тұтастығын оқушыларға дәйекті түрде ашуға мүмкіндік береді; физика қазіргі
ғылыми-техникалық революцияның өзегі; оның жетістіктері қазіргі заманғы
технологияның негізінде жатыр. Бұл оқушыларға адамның табиғатқа әсерінің
өсіп келе жатқан ауқымын және қоршаған ортаны ластанудан қорғаудың заманауи
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді; физика қазіргі кезде табиғат туралы
ғылымдарды басқарады; олардың барлығы оның терминологиясын, құралдарын және
зерттеу әдістерін қолданады. Сондықтан физиканы оқытуда оқушыларды
табиғатты зерттеудің және оны қорғаудың заманауи әдістерімен таныстыруға,
математикалық циклдің басқа табиғи пәндері бойынша сабақтарда алған
білімдерін қорытуға мүмкіндік бар.
Табиғи ортаның негізгі физикалық факторлары мен параметрлерін бөліп
көрсетуге болады, оларды физика курсында оқушыларді экологиялық білім алу
үшін таныстырған жөн. Оларға мыналар жатады: ауырлық күші (еркін құлау
үдеуі), қысым, температура, жылу сыйымдылығы және нақты жылу сыйымдылығы,
ауаның ылғалдылығы (абсолютті және салыстырмалы), сұйықтықтың беттік
керілуі, электр өрісі( кернеу, потенциал), магнит өрісі (магниттік
индукция), діріл (жиілік, қарқындылық), дыбыс (амплитуда, жиілік,
қарқындылық), әртүрлі жиіліктердің электромагниттік сәулеленуі: төмен
жиілікті, радио толқындар, инфрақызыл, көрінетін, ультракүлгін, рентген
(толқын ұзындығы, электромагниттік сәулелену ағынының тығыздығы),
радиоактивтілік (сәулелену энергиясы, жартылай шығарылу кезеңі, сәулелену
дозасы).
Физика курсының заманауи бағдарламасы оқушыларды энергетика,
электрлендіру, халық шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру
мәселелерімен таныстыра отырып, оларға экологиялық сипаттағы политехникалық
білім туралы хабарлауға мүмкіндік береді. Физика курсын оқу кезінде
оқушылар үшін жарқын және қол жетімді түрде экологиялық мазмұнды
материалдар беруге болады. Бұл ретте әртүрлі техникалық және энергетикалық
құрылғылардың әрекет ету қағидаттарының экологиялық тазалығын анықтауға,
олар тудыратын немесе шиеленістіретін оң және теріс экологиялық жағдайларды
талдауға ерекше назар аударылуға тиіс.
Мұндай сәттерге тоқталу керек: не өңделеді (материалдар), не өңделеді
(энергия), қалай өңделеді (технология). Сондықтан физика курсында
экологиялық маңызды мәселелер ашылуы мүмкін:
1) Энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану: мұнай, газ, көмір,
шымтезек және т. б.;
2) Механикалық, ішкі, электр және атом энергиясын қолданудың қоршаған
орта үшін неғұрлым тиімді және қауіпсіз тәсілдері [11].
Сондықтан экологиялық білім мен тәрбие оқушылардың табиғатты
пайдаланудың ғылыми негіздері туралы білімдерін, оларға сәйкес әрекет ету
қажеттілігі туралы сенімдерін, табиғатты қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды
пайдалану және молайту саласындағы практикалық дағдылар мен белсенді
өмірлік ұстанымдарын қалыптастыруға бағытталған психологиялық-педагогикалық
процесті деп түсіну керек. Сондықтан мектептегі білім беру мазмұнына
мынадай элементтер енгізілуі тиіс: қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы
туралы білім жүйесі, экологиялық құндылық бағдары, табиғатқа көзқарастың
нормалары мен ережелері жүйесі, оны зерделеу және қорғау жөніндегі дағдылар
мен қабілеттер. Оқушылардың толыққанды экологиялық білімі мен тәрбиесін
қамтамасыз ету үшін мектептегі барлық оқу-тәрбие процесін және ең алдымен
жаратылыстану-ғылыми цикл пәндерін экологияландыру қажет.

1.4 Орта мектептің физика курсында экологиялық тәрбие беру жұмысының
формасы мен әдістері

Экологиялық білім берудің тиімді формалары мен әдістерін іздеу
олардың оқушылармен оқу жұмысының тиімділігінде маңыздылығын көрсетеді,
сабақ уақытында және сабақтан тыс уақытта мағыналы түрде байланысты болуы
керек. Экологиялық білім мен тәрбие беруді ұйымдастырудың формалары мен
әдістері оқушыларымен жұмыс жасау үшін жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі
керек. Себебі, дұрыс таңдалған әдістернің жетекші қызметі балалардың
дамуындағы өзектілігін жоғалтпайды – ойын білім беру іс-әрекетімен қатар
балаларды сыртқы әлемді игеруге ынталандыруға көмектеседі. Оқушылардың
экологиялық білім алу мүмкіндіктерін табысты іске асыруға оқытудың барлық
нысандарын жүзеге асыру кезінде қол жеткізуге болады: сабақ және сабақтан
тыс жұмыстар, элективті курстар, факультативтік сабақтар, оқушылардың
экология бойынша зерттеу жұмыстары және т. б.
Оқыту әдістеріне байланысты экологиялық тәрбие берудің әртүрлі
формаларының мынадай түрлерін жүзеге асыруға болады:
– балалар саны бойынша: жеке және топтық;
– мерзімі бойынша: ұзақ, қысқа мерзімді жобалар;
– білімді өзектендіру бойынша: викториналар, экологиялық ойындар
және т. б.
Экологиялық білім берудің негізгі әдістеріне мыналар жатады:
– көрнекі (бақылау, көрнекі материал);
– практикалық (модельдеу, тәжірибелер, эксперименттер, ойындар);
– ауызша (мұғалімнің әңгімелері, әдеби шығармалар, табиғат
туралы әңгімелер).
Физика сабағында экологиялық тәрбие беруде қолданылатын әдістер.
Экологиялық білім мен тәрбие берудегі көрнекі әдістердің бірі –
бақылау. Бақылау – бұл балалардың заттар мен табиғи құбылыстарды қабылдауы,
бұл процестің белгілі бір мақсаты бар. Бақылау балаларға табиғи
құбылыстарды табиғи жағдайда көрсетеді. Қойылған міндеттерге байланысты
бақылаулар тұрақты және ұзақ немесе эпизодтық болуы мүмкін. Балалардың
нақты өмірде белгілі бір жағдайларға байланысты байқай алмайтын табиғат
құбылыстары туралы түсініктерін қалыптастыру үшін көрнекі демонстрациялық
материалдарды (фотосуреттер, модельдер, бейнелер) пайдалануға болады.
Экология элементтерін қосу арқылы баяндау. Экологиялық білім беруде
және ауызша әдістерде кеңінен қолданылады. Мұғалім көбінесе серуендеу,
экскурсия, сабақ кезінде оқиғаны пайдаланады. Балалар жаңа ақпаратты әңгіме
арқылы біледі. Физика пәні бойынша мұғалімнің айтқан экологиялық әңгімесі
берілген материалды жақсы есте сақтауға мүмкіндік береді. Әңгіме барысында
экология негізгі және екінші рөлде болсын, олардың әрекеттері мен мақсатқа
жету жолдарында болуы керек.
Балаларға әңгіме дайындау кезінде мұғалім негізінен балаларға таныс
сөздерді қолданып, бейтаныс ұғымдарды түсіндіруі керек. Мысалы: Ядролық
энергияны қолдану. Атом энергетикасы сабағының тақырыбын, атом электр
станцияларын пайдалану кезінде зиянды заттардың шығарындылары мен
төгінділері, қоршаған ортадағы радиоактивтіліктің ауысуы деген экологиялық
мәселерді қосып кеңейтуге болады. Негізгі тақырып барысында оқушылармен
атом электр станциялары жүйелерінен радиоактивтілік пен улы заттардың
шығарындылары мен төгінділері адам мен қоршаған ортаға теріс әсер ететіні
туралы әңгіме жүргізуге болады.
Экологиялық мазмұнды есептер. Физикалық тапсырмалар мен есептерді де
экологиялық мазмұнға сай бейімдеуге болады. Есептердің мазмұнында
экологиялық проблемаларды көрсеткенде, оқушылар есепті шығару барысында
қандай да бір қоршаған ортаға байланысты білімі мен көзқарасын
қалыптастыруға көмектеседі. Мысалы: жеңіл көлік күніне 20 л бензин жұмсап,
қоршаған ортаға қанша текше метр зиянды газ шығарады? t=0°С кезінде газдың
тығыздығы 0,02 кгм3-ге тең. Осы есепті шығару барысында оқушылар көліктің
атмосфераға улы газ мөлшерін бөлетінін қаншалықты зиян екенін түсіне
отырып, физикалық білімін де кеңейтеді. Физика сабағында мұғалім физикалық
есептерді шешуге көп көңіл бөлетіндіктен, олардың жағдайын экологиялық
мазмұнмен қамтамасыз ету ғана емес, сонымен қатар оқушыларды проблемаларды
шешу тұрғысынан талқылауға тарту да маңызды.
Эксперименттер. Балалар үшін кейбір табиғи құбылыстарды түсіну үшін
қарапайым демонстрациялар жиі өткізіледі. Тәжірибелер балаларға табиғатқа
және оның құбылыстарына қызығушылық қалыптастыруға көмектеседі. Балалар
байқауды дамытады, олар көргендерінің негізінде қорытынды жасауға үйренеді.
Зерттеу нысаны ретінде мұз кесегін алуға болады. Балалар мұз кесегінің
біріне тұзды, екінші мұз кесегіне көмірдің немес қарындаштың грифелін себу
арқылы, қай мұздың тез еритінін байқайды. Осы тәжірибені табиғатта болып
жатқан жағдайлармен байланысты екенін бірден аңғаруға болады. Көптеген
жұмыстарда жүзеге асырылатын сандық эксперимент (экологиялық құбылысты
сипаттайтын параметрлерді өлшеу, экологиялық зерттеулерде қолданылатын
аспаптарды, техникалық құрылғыларды эксперименттік зерттеу және т.б.)
жалпыланған дағдыларды тасымалдау қасиеті бар дағдыларды сәтті
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Сыныптан тыс экологиялық тәрбиелеу бойынша қолдануға болатын әдіс-
тәсілдер.
Экскурсиялар. Экскурсия кезінде балалар заттар мен құбылыстар туралы
жалпы идеяларды алады. Экскурсияларды ұйымдастыру барысында экскурсияның
тақырыбына, өткізілетін орнына байланысты экология бойынша мәселелерді
көтеруде алдын-ала материалдар дайындап алған жөн.
Факультативтік сабақтар. Экологиялық тәрбие беруде факультативті
сабақтардың артықшылығы біршама. Себебі, факультативтік сабақтар ғылыми
және практикалық жұмыстарды іске асыруға септігін тигізеді. Сонымен қоса,
факультативтік сабақтардың мазмұны негізгі оқулықтардың мазмұнына сәйкес
келеді. Және экологиялық тәрбие беру жұмыстарын шығармашыл және тереңдетіп
жүргізуге мүмкіндік береді.
Жобалық зерттеу жұмыстары. Оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың
жаңа формалары экологиялық мазмұндағы жобалық жұмыстар болуы мүмкін,
олардың мақсаты оқушыларды қоршаған ортаны қорғау қызметіне қосу болады.
Оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың жаңа формалары экологиялық
мазмұндағы жобалық жұмыстар болуы мүмкін, олардың мақсаты оқушыларды
қоршаған ортаны қорғау қызметіне қосу болады. Бала зерттеуші ретінде әрекет
етеді. Жобалық іс-шаралар келесі нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін:
марафондар, викториналар, экологиялық акциялар экологиялық карталар,
қабырға газеттері экологиялық тақырыптар бойынша театрландыру фидерлер
жасау және т. б. Пробел убери Қазіргі кезде жобалық оқу-зерттеу жұмысы
оқыту мен тәрбиелеудің жаңа құралы болып келеді. Сол себепті, қазір дамыған
елдерде осындай оқыту жобасы кең қолдансықа енгелі қашан.
Жоба бойынша іс-шаралар әрқашан тәуелсіз жұмысқа бағытталған-оқушылар
белгілі бір уақыт аралығында орындайтын жеке, жұптасқан, топтар. Осылайша,
бұл технология сыныптан тыс жұмыстарда (сыныптан тыс жұмыстар, үйірме
жұмыстары, элективтер, саяхаттар және т.б.) тиімді. Білім беру қызметімен
өзара әрекеттесу үшін жобалық іс-әрекеттің соңғы кезеңі (нәтижелерді
таныстыру) сабақта өткізілуі мүмкін-ғылыми конференция, онда жобалық топтар
өздері зерттеген экологиялық проблеманың тереңдігін көрсете отырып, өз
идеяларын қорғайды.
Осылайша, экологиялық білім берудің әдістері мен формаларын
оқушылармен бірге оқу және сыныптан тыс жұмыстарда сәтті қолдануға болады.
Сонымен қатар, сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың танымдық қызығушылығы мен
еркін зерттеу іс-әрекетінде шығармашылық қабілеттерін
дамытуға үлкен мүмкіндіктер береді. Висячая строка нужно убрать

2 Физиканы оқытуда оқушылардың экологиялық тәрбиесіне ықпал ететін
материалдарды әзірлеу және қолдану әдістемесі

2.1 Негізгі және жоғары мектептегі экологиялық тәрбие мен білім
берудің негізгі бағыттары мен мазмұны

Негізгі және жоғары мектептегі экологиялық білім берудің қазіргі
кезеңі әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесінің моделімен байланысты және
тұрақты даму үшін жалпы экологиялық білім беру тұжырымдамасында көрініс
тапты. Тұжырымдамада қазіргі заманғы жалпы экологиялық білім студенттердің
экологиялық білім мен тәрбие негіздерін қалыптастыруға бағытталған
гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары ретінде қарастырылады,
Жалпы экологиялық білім берудің стратегиялық бағыты-орта және орта
мектеп оқушыларының әлеуметтенуі, ол келесідей дағдыларды қамтамасыз етеді:
– экологиялық этиканың адамгершілік категориялары жүйесіне
бағдарлану;
– ақпарат жаңа экологиялық факторға айналатын экологиялық-
ақпараттық қоғамның танымдық мәдениетіне кіріспе;
– танымдық үлгіні меңгеру, экологиялық жауапкершілікке
тәрбиелеу,
– тез өзгеретін жағдайларда әрекет етуге және өмір сүруге
дайындығын қалыптастыру;
– экологиялық қауіпсіздікті, денсаулықты, қоршаған ортаның
сапасын және өмірдің экологиялық сапасын қамтамасыз ету
мақсатында нақты өмірлік жағдайларда алынған білім мен
дағдыларды қолданудың жеке тәжірибесін жинақтау [12].
Негізгі және жоғары мектепте экологиялық білім берудің мақсаты
экологиялық дүниетанымды қалыптастыру болып табылады. Экологиялық
дүниетаным ұғымының түсіндірмесін келесі негізгі сапалық сипаттамалармен
сипаттауға болады:
– ғылыми танымның экологиялық әдістері, ақпараттық
технологиялар, компьютерлік моделдеу;
– білім мен практикалық тәжірибені бағалаудың экологиялық
критерийлері;
– жер бетіндегі барлық тіршілік формаларының басымдылығын түсіну
және бекіту;
– адамның әлеуметтік және табиғи ортадағы әлемдік ғылыми және
практикалық тәжірибесін байыту;
– табиғатқа, материалдық, әлеуметтік және рухани құндылықтарға
жауапты қарау.
Негізгі және жоғары мектепте экологиялық білім берудің негізгі
бағыттары: жаратылыстану, натуралистік, этикалық, этникалық, гуманистік.
Экологиялық мәдениетке сәйкес негізгі және жоғары мектепте оқу
процесі жүйелі – белсенді және мәдени-тарихи тәсілдер арқылы жүзеге
асырылады және осы құжатта белгіленген негізгі принциптерді ескере отырып
құрылуы керек. Адамның, қоғамның және табиғаттың дамуына кешенді тәсілге
негізделген экологиялық білімнің пәнаралық принципі.
Экологиялық білім мазмұнын қалыптастыру кезінде философия,
педагогика, психология, антропология, жаратылыстану ғылымдары негізінде
әзірленетін әдіснамалық негіздер мен қағидаттар нақтылануы тиіс.
Экологиялық білім берудің бір бөлігі ретінде экологиялық сауаттылықтың
әдіснамалық негізі бір-бірімен толық үйлесімді өмір сүре алатын адам мен
табиғат арасындағы қарым-қатынас проблемасын диалектикалық-материалистік
түсіну болып табылады.
Жалпы білім беру деңгейінде жоғары мектептегі оқу пәндерінің
мазмұнына қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының барлық аспектілерін
қарастыру енгізілуі керек: идеологиялық, экономикалық, моральдық-
эстетикалық, ғылыми-теориялық және практикалық. Ғылыми дүниетанымның негізі
мен алғышарты бола отырып, оның мазмұнында адамзаттың ғылыми білім
деңгейінен үнемі өзгеріп отыратын нақты дүниетанымды көрсетуі керек.
Жаратылыстану пәндерін оқу процесінде экологиялық сауаттылықты
қалыптастыру бүкіл оқу процесін экологияландыруды қамтиды. Экологиялық
білім беру мазмұнына қойылатын негізгі талаптарды атайық:
– оқушылардың пәннің өзі, сипаттау әдістері мен формалары
тұрғысынан әлемнің, табиғаттың бірыңғай бейнесі туралы
түсініктерін қалыптастыру;
– табиғат туралы білім жүйесін ғана емес, теориялық-танымдық
принциптерді, әдістер мен құралдарды қоса алғанда, ғылыми таным
процесі туралы түсінік қалыптастыру;
– оқушыларға күнделікті өмір мен болашақ мамандықтан экологиялық
мысалдар келтіруді ұсына отырып, жасөспірімдерде ғылыми ойлау
элементтерін қалыптастыру;
– қоршаған табиғи ортаға жеке көзқарасты қалыптастыру және
ондағы адамның орны.
Экологияландыру кезінде жаратылыстану пәндерінің мазмұнын анықтай
отырып, қоршаған орта саласындағы білім беру стратегиясының негізгі
принциптерін ұстану қажет.
Орта және орта мектеп оқушыларына экологиялық білім беру мен білім
беруді ұйымдастыру кезінде табиғатты, адамдар қоғамын және өзін тұлға
ретінде терең зерттеу мүмкіндігін ескеру қажет.
Экологиялық білім берудің жоғарыда аталған барлық бөлімдері қатаң
логикалық дәйектілікпен құрылған, сондықтан әрбір келесі алдыңғы сұрақтарға
сүйенеді және оқу барысында туындайтын негізгі сұрақарға жауап береді.
Табиғатты пайдаланудың ұйымдастырушылық экономикалық және құқықтық
аспектілеріне көшу жүзеге асырылуда.
Экологиялық білім берудің тәртібі мен негізгі мазмұны соңғы қырық-елу
жыл ішінде біртіндеп және параллель түрде құрылды. Ресей мектептерінде
экологиялық білім кешенді түрде жүзеге асырылады – табиғатты зерттеумен
және оған әсер етудің барлық түрлерімен тікелей байланысты әртүрлі пәндер
арқылы. Тиісті бөлімдер ұзақ талқылаулардан кейін жаратылыстану, биология,
география, экология, химия, физика курстарының бағдарламаларына енгізілген
[13].
Экологиялық білім беру мен тәрбиенің мазмұны оқушылардың әртүрлі іс-
әрекеттерінде иегріледі және экологиялық білім берудегі құзыреттілік арқылы
жүзеге асады.
Экологиялық сауатты оқушы мен экологиялық білімді оқушының
айырмашылығ – біріншісі экологиялық білімнің, дағдылардың, дағдылардың бір
деңгейіне жетіп қана қоймай, оларды күнделікті өмірде қолдана алып, жүзеге
асырады. Оқушының экологиялық құзіреттілігін қалыптастырудың негізі
экологиялық құзыреттілік болып табылады. Жалпы алғанда экологиялық
құзыреттілік оқушының қоршаған ортаны түсіну және онымен өзара ұтымды
әрекеттесуді білдіреді.
Мектеп оқушыларында экологиялық құзіреттіліктерді экологиялық
құндылық өзін-өзі анықтау негізінде жүзеге асырылатын экологиялық
мәселелерді шешуге тәуелсіз жауапты әрекетке дайындау арқылы және қоршаған
әлеуметтік-табиғи әлеммен белсенді өзара әрекеттесу арқылы қалыптастыруға
болады, оның барысында ол өзін және айналасындағы әлемді түсінуге,
өзгертуге үйренеді.
Оқушылардың экологиялық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған
білім беру процесі оқушылар үшін практикалық мағынасы бар және өмірлік
тәжірибеге сүйене алатын жағдайларды жасауға және әрекеттерді қолдауға
бағытталуы керек.

2.2 Физика курсына экология элементтерін қосу

Экология мәселелерін ұсынуға арналған ғылыми және оқу әдебиеттерін
олардың физикалық мазмұнын ашу негізінде талдаудан біз оқушыларды
экологиялық мәдениетке тарту мәселесін тиісті принциптер мен критерийлер
негізінде қажетті оқу материалын таңдаған жағдайда шешуге болады деген
қорытындыға келдік.
Экологиялық тәрбие экологиялық білімге негізделеді. Экологиялық білім
беру мен тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін келесі
жұмыс түрлері қолданылатын болады:
– экологиялық мәселелерді қозғауға болатын сабақ тақырыптары;
– экологиялық сипаттағы есептер;
– экологиялық сипаттағы тәжірибелер.

Кесте 1 – 7-сынып бойынша экологиялық мәселелер көтеруге болатын КТЖ
тақырыптары таблица выравнивание по ширине
№ Сабақ тақырыптары Қозғалатын экологиялық мәселелер
1 Үйкеліс күші. Мұзды құм-тұз қоспасымен себудің зиянды
Үйкеліс әрекетін салдары (өсімдіктің жойылуы, автомобиль
техникада ескеру шинасының желінуі, құбырлардың коррозиясы)
2 Қатынас ыдыстар Шлюздің жұмысын түсіндірген кезде бөгеттердің
зиянды әсері. Жер асты суларының деңгейі
көтерілуі.
3 Диффузия Кәсіпорындар шығарған зиянды заттардың
диффузия арқылы таралуы. Минералды
тыңайтқыштар мен гербицидтерді дұрыс сақтамау
және пайдалану қаупі.
4 Кері итеруші күш. Су қоймаларының бетінде мұнай қабығының пайда
Архимед заңы болуы және оны жою. Өзен бойындағы ағаш
қорытпасының экологиялық аспектілері.
5 Қуат Қуат. Түрлі механизмдердің ПӘК-і және
экологиялық қауіпсіздігі.

Кесте 2 – 8-сынып бойынша экологиялық мәселелер көтеруге болатын КТЖ
тақырыптары
№ Сабақ тақырыптары Қозғалатын экологиялық мәселелер
1 Магнит өрiсi Магнит өрісінің зиянды әсері
2 Жылу беру Табиғи процестердегі жылу берудің әртүрлі
түрлерінің рөлі. Қоршаған ортаның ластануының
жер климатына әсері. Жылу оқшаулағыш
материалды қолдану
3 Электростатика Статикалық электрдің биологиялық объектілерге
әсері. Тұқымдар мен өсімдіктердің тіршілік
әрекетін электрлік ынталандыру.
Электростатикалық тұндырғышпен ауаны тазарту.
4 Гальваникалық Гальваникалық элементтер мен батареяларды
элементтер және мұқият пайдалану қажеттілігі. Оларды жою
аккумуляторлар мәселесі
5 Тұрақты электр тогы Фотоэлементтер мен термоэлементтерді, күн
батареяларын және термоэлектрогенераторларды
қолдану.

Кесте 3 – 9-сынып бойынша экологиялық мәселелер көтеруге болатын КТЖ
тақырыптары
№ Сабақ тақырыптары Қозғалатын экологиялық мәселелер
1 Радиоактивті Радиоактивтіліктің зияндылығы. Табиғаттағы
сәулеленудің радиоактивті элементтердің циклы және оның тірі
табиғаты жүйелерге әсері. Құрылыс материалдары
құрамындағы радиоактивтілік.
2 Термоядролық Радиоактивті заттардың иондалуына  байланысты
реакциялар. ауаның электр өткізгіштігінің өзгеруі. Қоршаған
ортаның жай-күйін бақылау үшін спектрлік
талдауды қолдану.
3 Дыбыстық тербелістерШудың зияны. Инфрадыбыстың адам ағзасына әсері.
4 Электромагниттік Электромагниттік толқындардың тірі
толқындар және оның организмдерге зияны жне шкалалары бойынша
шкалалары қауіптілік деңгейін аунықтау.
5 Импульстің сақталу Реактивті қозғалтқыштың жұмысымен және қоршаған
заңы. Реактвті ортаны ластайтын физикалық процестер.
қозғалыс. Атмосфераның жай-күйін бақылаудағы ғарыш
аппараттарының рөлі.

Физика сабақтарында осы тақырыптарды зерттеу арқылы оқушылардың
экологиялық тәрбиесі қалай жүзеге асырылады? Мысалы, Электромагниттік
өріс тақырыбын зерделеу кезінде тұрмыстық электр құрылғыларының, ұялы
телефонның, компьютерлердің т.б. адамға зиянды әсері туралы сұрақтар
туындайды. Осы тақырып бойынша электрондық құралдар тудыратын электромагнит
өрісінің зияны көзге көрінбегенімен, олардан шығатын электромагниттік
толқындар қоршаған ортаға зор ықпал етеді. Олардың көпшілігі жұмысы жұмысты
жеңілдетеді, жайлылық жасайды, бірақ адамның әл-ауқатына теріс әсер етеді.
Сондықтан оқушыларды кейбір тұрмыстық техниканың теріс әсерімен,
денсаулығымызға осы әсерді азайтудың ықтимал шараларымен таныстыру қажет.
Оқушылар күнделікті өмірде ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Экологиялық мәселелердің физиканың сыныптан тыс сабақтарында қаралуы
Оқыту құралдарының кешені – физика курсын экологияландыруының алғышарты
Қазіргі заманғы маңызды экологиялық мәселелер
Физикалық практикумның мақсаты
Оқыту әдістерінің классификациясы
Физикадан факультативтік курстар
Физика сабағында ақпараттық технологияны қолданудың тиімділігі
СҰЙЫҚТАРДЫҢ ҚАСИЕТІН ОҚЫТУ
Пәнаралық байланыс және шетелдік педагогтерінің ғылыми еңбектеріне теориялық сипаттама
Мультимедиялық технологияларды интерактивтік оқытуда тиімді пайдалнудың негіздері
Пәндер