Географияны оқыту әдістемесіЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 15 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.Х.ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ

Ұстаз институты
Химия-география кафедрасы

Курстық жұмыс

Пәні: Географияны оқыту әдістемесі
Тақырыбы: Географияны оқыту әдістемесіндегі оқыту әдістер жүйесі


Студент Мұхаммед Асқар Тобы Г-18-1 _________________

Жетекшісі ______________ ___________________

Қорғауға жіберілді: _______________20____ж. _________________

Қорғау күні: ____________20____ж. бағасы ________________

Комиссия мүшелері: ____________________ ______________ ____

____________________ __________________Тараз 2020ж.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Кафедра ___________________________________ ________________________________

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект (работу) студенту гр.________________________________ ________
Ф.И.О.
по дисциплине ___________________________________ ___________________________
___________________________________ _____________________________
1. Тема___________________________________ ____________________________________
___________________________________ __________________________________________
___________________________________ __________________________________________

2. Спецуказания по заданию____________________________ _________________________
___________________________________ ___________________________________ ________________________________ ____________________________________________________

3. Основные разделы расчетно-пояснительной записки (работы)
График выполнения

объем, %
срок выполнения

4. Перечень графического материала (с указанием масштаба чертежей)

5. Оформление проекта (работы)

6. Защита

Задание утверждено на заседании кафедры ____________20___г. Протокол №_____

Руководитель:

______________________________ ______________ ____ ____________________________
должность подпись Ф.И.О.

Задание принял к исполнению ________________20___г. _______________________
подпись студента

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ

1. ГЕОГРАФИЯ ӘДІСТЕМЕСІН ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ ОҚЫТУ

1.1 Географияны оқыту әдістемесінің пәні мен мәселелері

1.2 Географияны оқыту әдістемесіндегі әдістер

2. МЕТЕПТЕГІ ГЕОГРАФИЯ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ

2.1 Мектепте географияны оқытудың мақсаттары

2.2 Географиялық білім мазмұны

2.3 Шамамен география бағдарламасының жалпы сипаттамасы

3. ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ

3.1 Оқыту тұжырымдамалары мен идеялары, мектептің оқу жоспары

3.2 Ақпараттық оқыту құралдары

3.3 Оқытудың көрнекі құралдары

3.4 География оқулығымен жұмыс

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

КІРІСПЕ

Оқу әдістері ассимиляцияны қамтамасыз ету үшін қажет географиялық білім мазмұнының барлық компоненттері, оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне ықпал ету. Классификацияның үлкен ғылыми және практикалық маңызы бар, ол тиімділікті жобалау, таңдау және бағалау үшін нұсқаулық ретінде қызмет етеді әдістерін оқыту. 30-шы жылдары білім көздері бойынша оқыту әдістерінің жіктемесі қабылданды: мұғалімнің сөзі, оқулықпен және кітаппен жұмыс, жер шарымен және географиялық картамен жұмыс, көрнекі және иллюстрациялық
әдіс, сандық материалмен жұмыс және т. б. бұл жіктеу ойнады мектеп практикасындағы оң рөл, өйткені мұғалімдерді картамен жұмысты күшейту, әр түрлі кең қолдану көрнекілік құралдары. Бірақ бұл жіктеудің кемшіліктері бар:
оқыту әдістері сыртқы белгілері бойынша ерекшеленеді, дамытушылық оқыту принципі жоқ. Оқытуды дамыту идеяларына сүйене отырып, танымдық сипатқа байланысты оқыту әдістерінің классификациясын құрған жөн оқушылардың. Бұл и.Я. Лернер мен н. М. Скаткиннің жіктелуі, оқытудың бес әдісін қамтиды: түсіндірме және иллюстрациялық (ақпараттық-рецессивті), репродуктивтік, проблемалық мазмұндама, ішінара іздеу және зерттеу. Географияны оқытуда бұл әдістер мақсаттар мен мазмұнның әсерінен белгілі бір ерекшелікке ие болады және оқу пәнін оқыту құралдары.

1.ГЕОГРАФИЯ ӘДІСТЕМЕСІН ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ ОҚЫТУ
1.1 Географияны оқыту әдістемесінің пәні мен мәселелері

Географияны оқыту әдістемесі-педагогика ғылымдарының бірі. Оны зерттеудің негізгі пәні - экология, геология, экономика және т. б. сияқты байланысты ғылым элементтері бар География негіздерін оқытудың әлеуметтік процесі.
Географияны оқыту процесінің өзіндік ерекшеліктері бар.
Географияны оқыту әдістемесінің маңызды міндеттері:
1. Табиғатты ұтымды пайдаланудың жаратылыстану-ғылыми негіздері, Қоршаған ортаны қорғау туралы білімді іріктеу; осы білімді қалыптастыру тәсілдерін әзірлеу.
2. Теориялық және әдістемелік мәселелерді әзірлеу
ғылым (педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі жағдай, практикамен байланыс).
3. Даму заңдылықтарын зерттеу, зерттеу әдістерін қолдану, әдістемелік зерттеулердің тиімділігін арттыру шарттары,
оқыту мен ғылыми танымды салыстыру.
Географияны оқыту әдістемесінің мәселелері:
1. Оқу мақсаттары, яғни Географияны неге оқыту керек.
2. Мектеп географиясының мазмұны қандай, яғни нені оқыту керек.
3. Оқытудың әдістері мен формалары қандай, яғни қалай оқыту керек.
4. Географияны оқытудың қандай құралдары бар, яғни нені оқыту керек.
Географияны оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым болып табылады,
жас ерекшеліктерін ескере отырып салынған. Географиялық білім мазмұнын жетілдірудің негізгі міндеттерінің бірі
даму мен жетістіктердің қазіргі деңгейін толық көрсету
географиялық ғылымдар жүйесі. Бұл білім мазмұнының экономикалық, экологиялық және гуманитарлық бағыттарында, физика-географиялық және экономикалық-географиялық білімнің интеграциясында көрініс тапты. Оқу құралдары әрқашан таңдалған оқыту әдістеріне байланысты. Бұл
статистикалық, далалық, демографиялық және басқа әдістер болуы мүмкін.
Географияны оқыту әдістемесі барлық оқу пәндері әдістемесінің жалпы ғылыми негізін құрайтын дидактикамен тығыз байланысты.
Дидактика оқу процесінің жалпы теориясы ретінде барлық оқу пәндерінің оқыту заңдылықтарын жалпыламай сәтті дами алмайды.
Географияны оқыту әдістемесі психологиямен байланысты (психиканың заңдылықтарын білу оқыту мен тәрбиелеудің тиімді құралдары мен әдістерін табуға көмектеседі).

1.2 Географияны оқыту әдістемесіндегі әдістер
Мұғалімдер ұжымдары оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің өзекті мәселелерін әзірлеуде.
I. зерттеудің теориялық әдістері
құбылыстар мен процестерді зерттеу заңдылықтарын жалпылау, құру және тұжырымдау болып бөлінеді:
1. Жүйелік-құрылымдық тәсіл, бұл зерттеу пәні біртұтас жүйе ретінде қарастырылады, ол өзара байланысты элементтерден тұрады. Бұл тәсіл сабақтың мақсатын, мазмұнын, әдістері мен құралдарын таңдауды, сабақтың тиімділігі, бағалауды қамтиды.
2. Типологиялық тәсіл-зерттелгендерді топтастыру жүзеге асырылады
объектілер мен құбылыстар, әр топтың маңызды белгілері ерекшеленеді. Ол
әдістемелік ғылымның барлық мәселелерін зерттеуде қолданылады.
3. Зерттеудің математикалық әдістері-есептеулер жүргізумен шектелмейді. Олардың негізгі функциясы - күрделі заттарды анықтау және түсіндіру
педагогикалық құбылыстардың өзара байланысы мен заңдылықтары.
4. Зерттеу әдісі-барлық зерттелген құбылыстар уақыт өте келе дамуда және өзгеруде қарастырылады. Бұл әдіс проблемаларды зерттеуде тарихи және әдістемелік зерттеулердің деректерін тартуға көмектеседі
географияны оқытудың заманауи әдістемесі.
5. Модельдеу әдісі-қарапайым және қол жетімді нысан формасы неғұрлым күрделі объектінің моделіне айналады
прототип. Мысал-жер шарының моделі.
II. Эмпирикалық зерттеу әдістері бөлінеді:
1) практиканы зерделеу; 2) педагогикалық эксперимент.
Зерттеудің эмпирикалық әдістері мектеп тәжірибесімен тығыз байланысты. Әдетте бірнеше әдістер қолданылады, олардың әрқайсысының үлесі тапсырмаларға байланысты зерттеу. Оларды пайдалану кезінде оқу мақсатын білу қажет практика мектеп, жоспар зерттеу, дайындау, тексеру
жұмыстар, сабақта бақылау сызбасын жасау, оқушылар мен мұғалімдерге сызба жасау және т. б.
Педагогикалық эксперимент табиғи және зертханалық. Оны анықтау үшін қолданылады:
1) зерттеуші курс мазмұнына енгізуді қажет деп санайтын қандай да бір оқу материалы оқушылар үшін қолжетімді
2) мектеп географиясы мәселелерін зерттеудің жаңа тәсілдері, жаңа көрнекі құралдар және олардың жағдайы тиімді.
Эксперименттің бірінші шарты-ойластырылған гипотеза немесе ғылыми
дәлелдеу керек ұсыныс. Ол қамтиды:
1) Білім мен дағды меңгерілуі тиіс;
2) Оқу құралдары және формалар неғұрлым ұтымды әдістер,
Эксперимент тиімділігінің екінші шарты-оқыту жүргізілетін оқу-әдістемелік материалдарды (оқу мәтіндері, оқушыларға арналған сұрақтар мен тапсырмалар, үлестірмелі дидактикалық материалдар) жасау.
Жаңа әдістемелік ұсыныстар құндылығының басты критерийі
әдістерін, нысандарын, оқыту құралдарын жетілдіру) - оқушылардың білімдері мен дағдыларындағы, олардың танымдық
процестер мен эмоционалды-құндылық сферасы. Сондықтан осы өзгерістерді атап өтуге мүмкіндік беретін өлшеу материалдарын жасау қажет (тексеру жұмыстары, студенттерді бақылау жоспары, студенттерге арналған сауалнамалар және мұғалімдер және т.б.).
Педагогикалық эксперименттің жалпы түрі ерекше сыныптарды (эксперименттік және бақылау) бөлу.
Практиканы зерделеу мыналарға бөлінеді:
1) оқу процесін бақылау;
2) мұғалімдерден, оқушылардан, ата-аналардан сауалнама жүргізу;
3) оқу
4) жазбаша тексеру жұмыстары;
5) рейтинг немесе сарапшылар әдісі.

2. МЕТЕПТЕГІ ГЕОГРАФИЯ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ
2.1 Мектепте географияны оқытудың мақсаттары
Географияны оқыту әдістемесінің басты мәселесі оқытудың мақсаты туралы мәселе болып табылады яғни сұрақ: неге оқыту керек?. География курсының құрылымы мен мазмұны, оқыту бағыты, әдістері оған байланысты,
оқу процесін ұйымдастыру формалары. Оқыту мақсаттары білім беру мен тәрбиелеудің негізгі жағдайымен байланысты мектеп-географиялық ғылымды зерттеудің мазмұнын, проблематикасын және әдістерін ескере отырып, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру. География-бұл мектептегі жалғыз пән
табиғи және әлеуметтік нысандар мен құбылыстар, осы пәннің мақсаттары өте кең. Географияның ерекше үлесі
оқушының тұлғасы-табиғаттың өзара әрекеттесу мәселелерін зерттеу және
қоғамның әрбір мүшесіне экологиялық тәрбие беру, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға жеке көзқарас. Келесі ереже
оқушылардың экологиялық білім беруімен байланысты
нарықтық экономика аспектілері, кәсіпкерлік қызмет тұжырымдамасы, экономикалық және әлеуметтік мәселелердің жай-күйі мен шешу жолдары
өз өлкесінің. Үшінші ұстаным-дамудың кеңістіктік аспектілері
географияның ерекшелігін құрайтын табиғат, қоғам, экономика. Төртінші ұстаным-халық белсенді
қоғамдық-саяси өмірге қатысады. Төртінші орын-бұл
бұқаралық ақпарат құралдарын саналы түрде қабылдау үшін қажет географияның коммуникативті функциясы
экономикалық байланыстар, туризм және т. б. орнату үшін әртүрлі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда тұратын әртүрлі ұлттар мен нәсілдердің адамдары.
Мектепте географияны оқытудың мақсаттары:
1. Табиғатты қамтитын әлемнің географиялық бейнесін ашыңыз,
халық, экономика, қоршаған әлемнің аумақтық айырмашылықтары, олардың объективті сипаты мен адам өмірі үшін маңызы туралы түсінік беру.
2. Оқушылардың табиғат пен табиғаттың өзара байланысы туралы ғылыми көзқарастарын дамыту
қоғам және осы қарым-қатынастың кеңістіктік ерекшеліктері.
3. Оқушылардың адамгершілік тәрбиесіне ықпал ету, олардың Отанға деген сүйіспеншілігін, әлемге және басқа халықтарға кең көзқарасын қалыптастыру.
4. Қоғамдық өндірістің жаратылыстану-ғылыми, техникалық-экономикалық және әлеуметтік-экономикалық негіздерін, табиғатты қорғау және ра-ны ашу-
ұлттық пайдалануды базасы ретінде табысты қатысу үшін
Өндірістегі, қоғамдық өмірдегі және табиғаттағы дұрыс мінез-құлық үшін.
5. Еңбек тәрбиесі мен кәсіби бағдарға үлес қосу,
өмір жолын таңдау.
6. Оқушылардың экологиялық санасын, табиғатқа деген сүйіспеншілігін, экологиялық проблемаларға эмоционалды қатынасын қалыптастыруға ықпал ету.
7. Оқушылардың бойында географиялық мәдениетті,
географиялық білім, картаны, анықтамалықтарды пайдалана білу, жергілікті жерде бақылау жүргізе білу, облыста өздігінен білім алуға дайындау
география және онымен байланысты ғылымдар.
8. Диалектикалық ойлаудың көріністерінің бірі ретінде географиялық ойлауды дамыту, яғни оларды жан-жақты және кеңістікте ойлауға, қол жетімді географиялық мәселелерді шешуге үйрету.
9. География арқылы оқушының жеке басының мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға көмектесу: қызығушылық, белсенділік, өзара көмек, мейірімділік және т. б.
Оқу мақсаттарын танымдық тәуелсіздікті дамытатын оқыту әдістері мен формаларын кеңінен қолдану арқылы ғана жүзеге асыруға болады.

2.2 Географиялық білім мазмұны
Ұлы жаңашыл педагог К. Д. Ушинский ғылымның ғылыми және педагогикалық экспозициясы екі түрлі нәрсе және барлық елдердің оқытушылары ғылыми жүйелерді педагогикаға қайта өңдеуде белсенді еңбек етуде.Н. Н. Баранский "география сияқты" деп сеніп, жақын ойларын білдірді мектеп пәні географиядан ғылым ретінде ғана емес, жалпы
материалды қамту, сонымен бірге оның ғылымда тек ғылымның логикасымен, ал мектеп тақырыбында - көбінесе, кейде, негізінен, арнайы әдістемелік әдістермен байланысты болатын дәйектілігі. Мектеп курстарын дамытудың бірінші мәселесі-географиядан білім берудің негізгі мазмұнын табу, яғни. әр оқушының жалпы әлеуметтік функцияларды орындауы үшін жеткілікті болатын мазмұнның минимумын бөліп көрсету.
Екінші үнемі кездесетін мәселе-диалектиканың екі диалектикалық қарама-қарсы принципін біріктіру:
Ғылыми және оқу материалының қол жетімділігін біріктірудің мүмкін жолдары:
1. Қоғамдық теориялық білімнің рөлін күшейту эмпирикалық.
2. Оқу материалын ұсынудағы типологиялық тәсіл.
3. Географиялық объектілерді қарауға іріктемелі тәсіл және
процестер.
4. Пәнаралық және пәнішілік байланыстарды іске асыру.
Мектеп бағдарламасындағы жалпыланған типологиялық білім географиялық дамудың және дифференциацияның заңдылықтарымен ұсынылған
табиғи кешендердің қалыптасуы, географиялық еңбек бөлінісі.
Типологиялық тәсіл географиялық ғылымда кеңінен қолданылады
зерттеу әдістерінің бірі ретінде. Сонымен қатар, бұл маңызды педагогикалық мәнге ие, өйткені ол білімді жалпылауға, оларды ұйымдастыруға ықпал етеді және оларды игеруді жеңілдетеді.
Отандық географ и. М. Майергойз типологияның екі жолын анықтады: географиялық объектілердің типологиясы және процестердің типологиясы.
Іріктеу тәсілі кейбір елдер мен аудандар эталон ретінде қарастырылатындығын білдіреді. Бұл зерттелетін объектілердің санын азайтуға мүмкіндік береді.

2.3. Шамамен география ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Географияны оқыту әдістемесінің мақсаттары мен міндеттері
Географияны оқыту
География курсы бойынша пайдаланылатын оқу-құрал жабдықтарының түрлеріне талдау жасау
ГЕОГРАФИЯ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЕСЕБІ
География пәнінің сабақтары
Географияны оқыту құралдарының міндеті
Географиялық карталарды топтастыру
Географияның оқыту әдістері
География
География курсы бойынша оқу–құрал жабдықтарының түрлеріне талдау жасау
Пәндер