Кәсіптік оқыту процесінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру мәні мен мазмұныЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 31 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1. Кәсіптік оқыту процесінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың теориялық-әдістемелік негіздері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Кәсіптік оқыту процесінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру мәні мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Өзіндік жұмыстардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.3 Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері ... ... .16
2 Кәсіптік білім беруде білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
2.1 Тракторлар құрылысы пәнін оқытуда білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.2 Тракторлар құрылысы пәнін оқытуда мұғалімнің мұғалімнің сабаққа дайындалу әдістемесі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
2.3 Іске қосу қозғалтқышы тақырыбы бойынша сабақ жүргізу әдістемесі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

Кіріспе

Зepттeудiң көкeйкecтiлiгi. ҚР Білім туралы Заңының 29-бабында Білім мен ғылымды интеграциялау, оқу-тәрбие процесін қамтамасыз ету және жетілдіру, оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу, білім беру ұйымдарында және тиісті инфрақұрылымда педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету мақсатында оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыс жүзеге асырылады деп көрсетілген [1].
Оқушылардың өзіндік жұмыстарының қажеттілігі туралы көптеген пікірлер айтылып жүр. Өйткені біздің оқушыларымыз мектеп қабырғасында тек білім негіздерін игеріп қана қоймай, жеке басы білімін өз бетінше терең дамыта алатындай тәжірибе жинақтап, мектеп қабырғасынан үлкен өмірге белсенді азамат болып шығуы керек. Өзіндік жұмыс - оқушының күрделі іс-әрекеттерінің бір түрі немесе оқу жұмыстарының арнайы бір формасы болып табылады.
Қазіргі заманымызда қоғамға өз бетімен жұмыс атқаратын, еркін де кеңінен ойлайтын, өздігінен алдына мақсат қойып және оған жетудің әдіс-тәсілін шығармашылықпен анықтап, сондай-ақ қолдана алатын кәсіби-маман тұлғасы қажет. Мұндай тұлғаның дамуына бағытталған білім берудің негізінетұлғаның өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін жетілдіру процесі жатады. Білім алушылардың танымдық қызметі барысында өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы зор. Бұл мәселеге көптеген ғалымдар, мысалы, Ястребова Е.Б., Ерецский М.И., Гарунов М.Г., Блохина Р.А., Сабодашев В.П., Вербицкий А., т.б үлкен мән беріп, зерттеген. Олар педагогикалық әдебиеттерде алғаш өзіндік жұмыс мәселелерін В.К.Буряк, Е.Я.Голант, Б.П.Есипов, Р.Г. Лемберг, Р.М. Микельсон, И.И. Пидкасистый, Е.С.Саблик, М.Н. Скаткин еңбектерінде зерттелініп, оқу үрдісінде білім алушылардың өзіндік жұмысын жүйелі түрде қолдану негіздері қарастырылды. Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың мәнін дидактикалық тұрғыда қарастырғандар: А.Е.Абылқасымова, Н.А.Адельбаева, С.И.Архангельский, М.В.Буланова-Топоркова, М.Г.Гарунов, И.И. Кобыляцкий, Р.Н. Низамов еңбектері арналған.
Зерттеу мақсаты - кәсіптік білім беруде студенттерге өзіндік жұмысты ұйымдастыруды теориялық тұрғыдан айқындап, әдістемесін ұсыну.
Зерттеу міндеттері:
- кәсіптік оқыту процесінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру мәні мен мазмұнын анықтау;
- өзіндік жұмыстардың жіктелуін қарастыру;
- білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктерін қарастыру;
- Тракторлар құрлысы пәнін оқытуда өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру және мұғалімнің өзіндік тапсырмаларды берудегі әдістемесін қарастыру;
- Іске қосу қозғалтқышы тақырыбы бойынша студенттерге сабақ өткізу әдістемесін ұсыну.
Зерттеу әдістері: Кәсіптік білім беруде тексеру және бағалау, caлыcтыpу, зepдeлeу, жинaқтaу, тәжipибeлiк-әдicтeмeлiк жұмыcтap жүpгiзу қoлдaнылды. Зepттeу жұмыcтapын жүзeгe acыpудa мoдeльдeу, caлыcтыpмaлы, индуктивтi-дeдуктивтi тaлдaу, cұpaу, бaқылaу, пeдaгoгикaлық экcпepимeнт, пeдaгoгикaлық ic-тәжipибeлep қолданылды;
Курстық жұмыстың құрылымы: Курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады.

1 Кәсіптік оқыту процесінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың теориялық-әдістемелік негіздері

1.1 Кәсіптік оқыту процесінде өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру мәні мен мазмұны

Білім беру технологиялары күрделі және көп өлшемді нысандар болып табылады, сондықтан оларды тек құрылымының тұтастығы тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар олардың жұмысының, жоспарланған нәтижеге жету жолында динамикалық дамудың міндетті шарты болып табылатын қатысушылардың белсенділігі тұрғысынан қарастырған жөн. Технологиялық дайындықтың нәтижесі - тақырып мазмұнына енгізілген ақпараттың белгілі бір бөлігін игеру ғана емес, сонымен қатар іс-әрекет тәсілдері, адами құндылықтар, қатынастар.
Қазіргі педагогикадағы оқу процесінің технологиялары үлкен педагогикалық жүйелер ретінде қарастырылады. Қолданыстағы функцияларды талдау және осындай педагогикалық жүйелерді модельдеу ең алдымен синергетикалық және жүйелік тәсілдер тұрғысынан жүзеге асырылады. Бұл жүйелерді оңтайлы басқаруды іздеу кибернетикалық тәсіл негізінде тиімді шешіледі. Кибернетикалық тәсіл жүйелік және ақпараттық байланысты, өйткені кибернетиканың дамуы жүйелер теориясына да, ақпарат теориясына да негізделген. Ақпараттық жарылыс жағдайында педагогика білім беру мазмұнын анықтауда, оны беру және ассимиляциялау процестерін күшейте отырып, білім беру ақпаратын азайту және қысу жолдарын іздейді. Қазіргі қоғамда ақпарат, білім ең жоғары адами құндылықтардың біріне айналуда. Экстенсивті ақпараттық білім беруді қалыптастырудың ұзақ мерзімді көшбасшысынан қарқынды іргелі білімге көшу жүзеге асырылуда және бұл процесті технологияландыру қарқын алуда. Жаңа педагогикалық технологияларды әзірлеу және енгізу білім беру процесін басқару туралы көзқарастарды синергетикалық, жүйелік және белсенділік тұрғысынан қайта қарауды талап етті [1]. Білім беру саласындағы менеджменттің негізгі мақсаты - бұл ең аз күш, ақша және уақытпен тиімділігін арттыру мақсатында педагогикалық жүйенің оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Біздің елімізде оқыту технологиясының педагогикалық категория ретіндегі қалыптасуы мен бастапқы дамуы В.П. сияқты ғалымдардың еңбектерімен байланысты. Беспалко, Б.С. Гершунский, Г.Р. Громов, А.П. Ершов, В.А. Извозчиков, М.В. Кларин, В.М. Монахов, Н.Н. Суртаева, Н.Ф. Талызина, А.И. Уман т.б. Бұл жұмыстың авторлары Алтай мемлекеттік техникалық университеті мен АМУ-да гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша әртүрлі курстарға арналған оқулықтарды жасауға байланысты оқыту технологиясының проблемаларына қатысты мәселелерді қарастырды.
Жоғарыда аталған ғалымдар теориялық және әдіснамалық мәселелерді және әртүрлі педагогикалық технологиялардың мазмұнын модельдеу мәселелерін зерттеуге, оның негізгі тұжырымдамаларын жасауға бет бұрғанын ескеріңіз. Сонымен қатар, педагогикалық технологиялардың құрылымы мен функциялары, олардың маңызды белгілері, оларды нақты оқыту технологияларына айналдыру жолдары, оқыту технологияларын жобалау мен іске асырудың тұтас теориясы ғылымда әлі нақты анықталған жоқ. Ол отандық және шетелдік педагогикадағы педагогикалық технологияларды түсінудегі көзқарастардың айырмашылығына назар аударуы керек. Шетелдік педагогикадағы педагогикалық технологиялар оқытуды дараландыруға, кең техникалықландыру және электронды жүйелеу жағдайында білімді игеруге, дәстүрлі емес оқыту модельдерін енгізуге бағытталған. Орыс педагогикасында оқыту процесін технологияландыру студенттердің жеке басының жан-жақты дамуын қамтамасыз ететін оқыту жүйесін құрумен, осы процесті оның ізгіленуін ескере отырып, икемді басқарумен байланысты, сондықтан дәстүрлі емес оқыту технологиялары әдетте жеке тұлғаға бағытталған деп аталады. Оқытуды технологиялық негізде құру оқушының сана белсенділігінің дамуына ықпал етеді, мұндай оқыту оның негізгі күштерінің дамуы мен өзін-өзі дамытуының алғышарттарын қамтиды, өйткені технологиялар білім беру процесін білім субъектісінің іс-әрекетінің сипатына сәйкес ұйымдастырады, оған адамның өзін-өзі дамытудың барлық жақтарын жүзеге асыруға көмектеседі ...
Кез-келген әлеуметтік жүйелердегі өзін-өзі ұйымдастыру заңдылықтары мен процестерін синергетика зерттейді. Оқу процесінің технологиялық дамуы үшін келесі синергетика әдіснамалық тұрғыдан маңызды:
- тұлғаның өзі оның даму шекарасын қалыптастырады;
- тұлғаның дамуы риясыз процесс емес, ол педагогикалық сауатты және нәзік реттеуге мүмкіндік береді;
- басқару әрекеті адамгершілік сипатында болуы керек, яғни сана-сезімді басты жеке құндылық ретінде қарастыра отырып, оқушы санасының ерекшеліктерін ескеру;
- оқу процесін басқару жеке тұлғаның өзін-өзі ұйымдастыруға бағытталған, оның дамуына ықпал етуі керек, демек, технологиялық болуы керек;
Колледждегі білім мен тәрбие адамның әлеуметтік өзін-өзі дамытуға бағытталған болуы керек, яғни студенттердің кәсіби маман ретінде қалыптасуына ықпал етуі, олардың әлеуметтік бейімделуін арттыруы, жан-жақты дамып, шығармашылық белсенділік танытуы қажет. Бұл мәселелерді шешудің тиімділігі педагогикадағы жүйелі ойлау тәсілі болып табылатын педагогикалық технологияларға байланысты.
Білім беруді технологияландыру әлеуметтік-тәрбиелік параметрлерге, (жеке тұлғаны қалыптастыруға қоғамның талаптары, білім берудің жаңа парадигмалары мен тұжырымдамалары және т.б.), оқытудың жалпы мақсаттары мен мазмұнына, оның ерекшелігі мен мақсатына сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен, педагогикалық технологияларды дамытудың маңызды әдіснамалық негіздері - синергетикалық, жүйелік, ақпараттық, кибернетикалық және белсенділік тәсілдері.
Оқу процесін технологиялық дамыту мәселесін шешудің теориялық негізі:
Негізгі психологиялық-педагогикалық теориялар мен ұғымдар: тұлға іс-әрекет субъектісі ретінде, тұлға ретінде, тұлға ретінде (К.А. Абулханова-Славская, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, С.Л. Рубинштейн, В.Н.Мящев, А.В. Петровский және т.б.);
- оқу процесін модельдеу және құру туралы (С.И. Архангельский, В.П. Беспалко, М.В. Кларин және т.б.);
- білім мазмұнын жақсарту және оқу процесін қарқындату және танымдық белсенділікті арттыру үшін дидактикалық кешендерді жобалау туралы (В. В. Краевский, И.Я Лернер, Н.Д. Никандров, М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, Л.В.Занков, А.И.Уман, В.В. Карпов және т.б.);
- оқытудың дәстүрлі емес тәсілдері туралы (А.А. Макаренья, В.М. Монахов, Суртаева Н.Н., Чошанов М.А., П. Юциавичене және басқалар);
- белсенділік мотивациясы туралы (Г.К. Нургалиев, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Ш. Шакуров, А.К. Маркова, И.К. Шалаев және т.б.);
- жалпы және педагогикалық инновациялар және тұлғаға бағдарланған оқыту туралы (В.А. Сластенин, Л.С. Подимова, Б.С. Гершунский, Е.В. Бондаревский, С.В. Кулневич, Е.Ф. Сеер, В. .V. Сериков, Н.А. Алексеев, И.С. Якиманская және т.б.).
Педагогикалық технология педагогикаға жүйелі ойлау тәсілін енгізумен, оқыту жүйелерінің дамуымен және осы жүйені және ең бастысы оның негізгі байланысы - білім беру процесін басқарудың идеясын жүзеге асырумен байланысты. Педагогикалық технология жоспарланған нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз ететін оқу процесін жобалайды және жүзеге асырады. Оқу нәтижесін қамтамасыз етудің маңызды факторлары нақты белгіленген мақсаттар, тиімді басқару және жедел кері байланыс болып табылады.
Педагогикалық технологияның педагогикалық ғылым мен практиканың бір саласы ретіндегі дамуы оның негізгі ұғымдарының мазмұнын нақтылауға тікелей байланысты. Педагогикалық технология, оқыту технологиясы, оқу-танымдық процесті технологияландыру және басқа терминдер педагогикалық практикада өте өзекті және кең таралды. Олардың мазмұны түсініксіз және түсініксіз болғанымен, басқа дидактикалық ұғымдардың объектілері көбінесе осы ұғымдарға - техникалар мен әдістердің, оқыту әдістері мен стратегияларының жиынтығынан бастап оқыту мен тәрбиенің сипатын өзгертетін кең педагогикалық жүйелерге дейін беріледі [2]. Бұл құбылыстың себептері, біріншіден, педагогикалық технологияның жеткіліксіз дамыған теориясында жатыр; екіншіден, оның құрылтай ұғымдарының анық емес анықтамасында және оларды қолдану шекараларында; үшіншіден, мұғалімдердің әртүрлі типтегі оқу орындарындағы оқу процесінің технологиялық дамуына нашар дайындығы; төртіншіден, мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту үшін жағдай болмаған кезде мектеп мұғалімдері мен жоғары оқу орындарының мұғалімдерінің педагогикалық шеберлікті жоғарылату үшін ынталандырғыштар мен мотивтер дамымаған; бесіншіден, біліктілікті жоғарылатуға арналған критерийлер болмаған жағдайда, ҚПК және IPK жүйесінде қайта даярлауға ресми тәсіл.
Оқытудың жаңа технологияларын жасау және енгізу педагогикалық технологияның маңызды компоненттері мен сипаттамаларын, оның жұмыс істеу принциптері мен заңдылықтарын білуге негізделген. Технологияның қай процесіне қарамастан, ғылымның, өндірістің және білімнің әртүрлі салаларының технологиялары ортақ белгілерге ие. Олардың сәйкестендірілуіне әлеуметтік-философиялық, жүйелік және интегралды талдау көмектеседі. Қоғамдық және өндірістік процестерді талдай отырып, философтар технологияны қоғамның әлеуметтік құрылымын, оның мәдениеті мен идеологиясын қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның ғылыми-техникалық және технологиялық прогрессіне әсер ететін фактор ретінде қарастырады.
Педагогикалық технологиялардың даму заңдылықтарын, мазмұны мен құрылымын, принциптері мен шарттарын түсіну үшін біз оларды ғылыми, технологиялық және дидактикалық талдаулар тұрғысынан қарастыра отырып, ғылым мен практика ретінде технологияның пайда болуының бастауына, өндірістік технологияға жүгінеміз. Осы негізде біз өндірістік және педагогикалық технологиялардың ұқсастығы мен айырмашылығын анықтаймыз.
Қазіргі уақытта жоғары сапалы кәсіптік-педагогикалық білім беру оны теориялық және практикалық мәселелерді шешу, оның мазмұнын жаңарту және жаңа педагогикалық құзіреттіліктерді дамыту процесінде болашақ маманның құзыреттіліктерді игеру деңгейіне кезең-кезеңімен қайта бағыттау арқылы жүзеге асырылуда.
Сонымен бірге болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігі арқылы біз тұлғаның интегративті қасиетін, оның ішінде педагогикалық білімнің, біліктің, мотивтердің және педагогикалық процестің екілік мәнін көрсететін кәсіби шығармашылық қызметке дайындығын қамтамасыз ететін кәсіби маңызды қасиеттер жиынтығын айтамыз.
Кәсіптік білім беру тұжырымдамасын Э.Ф. Көрермен, P.F. Кубрушко, Б.С. Леднев, Г.Н. Романцев, И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко, Н.Н. Түлкібаева, В.А. Федоров және басқалары, олардың жұмысында кәсіптік білім берудің болашақ мұғалімдерін университетте даярлау студенттердің кәсіби және жеке өзін-өзі тануының факторы ретінде қарастырылады. Педагогикалық шығармашылық теориясының негізгі ережелері Ф.Н. Гоноболин, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калика, А.К. Маркова, Н.Д. Никандрова, П.И. Пидкасисты және т.б. Адамның шығармашылық әлеуетін дамыту және дамыту мәселелерін психологиялық-дидактикалық зерттеу В.И. Андреева, В.Н. Дружинин, М.М. Зиновкина, Ю.А. Пономарева, В.Г. Риндак және т.б.
ЖОО-да болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыру процесінің маңызды аспектісі ғылыми әдістер жиынтығын және оқытудың әдістері мен құралдарын таңдауға, кәсіби оқытудың интеграцияланған процесін құруға әсер ететін сәйкес принциптерін таңдау болып табылады. Кәсіби шығармашылық құзіреттіліктің қалыптасуын күрделі және көп өлшемді процесс ретінде қарастыра отырып, оны толық зерттеу бір тұрғыдан жүргізілуі мүмкін емес, біз жүйелік, синергетикалық, құзыреттілікке негізделген және іс-әрекетке негізделген тәсілдердің тіркесіміне сүйендік.
Жүйелі тәсіл (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Г.П. Щедровицкий, Е.Г. Юдин және басқалар) зерттеудің жалпы ғылыми негізін құрайды және болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыру процесін кешенді педагогикалық жүйе ретінде қарастыруға мүмкіндік береді нақты мазмұны бар және педагогикалық жүйенің негізгі белгілеріне сәйкес келетін; болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастырудағы жүйелік факторды, атап айтқанда, мақсатты бөліп көрсету; болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыру процесінің моделін құру, оның компоненттерін, олардың орны мен маңыздылығын анықтау; олардың қарым-қатынасының диалектикасын ашу. Кәсіптік білім берудің болашақ мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыруды зерделеуге жүйелік көзқарастың негізгі қағидасы - бұл педагогикалық жүйенің құрылымы оның жұмыс істеуі үшін қажет жүйеленген құрамдас бөліктердің әр түрлі құрамын көрсететін және университетте осы процестің моделін құру кезінде біз жүзеге асыратын тұтастық қағидасы.
Алайда ғылыми білімнің жалпы бағытын қамтамасыз ететін жүйелік көзқарас ұсынылған педагогикалық жүйенің әрекет етуші субъектілерінің ерекшеліктерін ашпайды.
Синергетикалық тәсіл (В.И. Аршинов, Е.Н. Князева, И.Р. Пригогин, Г. Хакен және басқалар) бізге кәсіби білім беру мұғалімін оқу және шығармашылық қызмет процесінде өзін-өзі ұйымдастыру арқылы жүзеге асыратын өзіндік ұйымдастырушылық жүйе ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. ; болашақ жоғары оқу орнындағы кәсіптік білім беретін мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін ашудың стратегиясы ретінде шығармашылық өзіндік дамудың мәні мен мазмұнын айқындау; Болашақ кәсіптік білім беру мұғалімінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыру процесінде тұлғаның шығармашылық өзіндік дамуының рөлін негіздейді. Синергетика өзін-өзі ұйымдастыру теориясы ретінде өзін-өзі дамытатын тұлғаның мінез-құлқын сипаттайды, ашық жүйелерді зерттейді, өмір сүрудің жетекші ұстанымы - бұл жүйелердің қоршаған ортамен тұрақты және белсенді өзара әрекеттесуіне негізделген өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі дамыту [4].
Орталық ретінде біз болашақ мұғалімдердің білім беру және шығармашылық қызметіндегі өзін-өзі дамыту қағидасын ұсынамыз, оның аясында олардың білім беру қызметі субъектілері мәртебесіне ауысуы үшін жағдайлар жасалады - олардың негізінде репродуктивтіден белсенді, белсенді, шығармашылық білімге кезең-кезеңмен көшу, талдау негізінде жеке тұлғаның өзін-өзі дамыту жағдайында, алдыңғы білім беру және кәсіби тәжірибенің дамуын түзету және болжау. Ол оқушылардың өзін-өзі басқарудан, танымдық және шығармашылық іс-әрекеттен, мақсат қою, құралдар мен әдістерді таңдау, процесті жүзеге асыру, іс-әрекеттің нәтижелерін талдау және түзету қабілеттерінен тұрады.
Нақты ғылыми деңгейдегі зерттеу стратегиясы құзіреттілікке негізделген тәсіл (В.И. Байденко, В.А. Болотов, Е.Ф.Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.К. Маркова, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков және т.б.) болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қарастыруға мүмкіндік береді; университеттегі кәсіптік дайындық нәтижесінде оның мазмұны мен мәнін ашу; қалыптастыру өлшемдері мен көрсеткіштерін анықтаңыз. Құзыреттілікке негізделген көзқарастардың принциптері: диагностика принципі, ол жеке тұлғаның дамуындағы кері байланыстың рөлін орындайтын дамыған критерийлер мен индикаторлар негізінде кәсіптік білім берудің болашақ мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзыреттілігін қалыптастыру деңгейін объективті бағалау мен өзін-өзі бағалаудан тұрады. Сондай-ақ, принцип болашақ кәсіптік білім беретін мұғалімдердің кәсіби шығармашылық құзыреттіліктерінің дамуы туралы, оның нәтижелерін болжау туралы қазіргі заманғы ақпарат алу мүмкіндігін қарастырады. Ал оқыту мазмұнына кәсіби-шығармашылық бағдарлау принципі, оған сәйкес оқушы игерген материал болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерін шығармашылық педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға дайындауға бағытталуы керек және оқу процесінің жеке бағытымен байланысты. Шығармашылық бағыт принципін жүзеге асыру оқу және шығармашылық қызметті ұйымдастыру болып табылады. Бұл принцип оқу бағдарламаларында, оқытылатын материалды іріктеуде қолданбалы нысандар мен әдістерде болашақ кәсіптік білім беретін мұғалімдердің кәсіби дайындығының шығармашылық құрамын кеңейту арқылы, сондай-ақ болашақ мұғалімдерге кәсіби бағдарлаудың әр түрлі деңгейдегі шығармашылық міндеттерін шешу процесінде, олардың кәсіби дайындық ерекшеліктерін көрсете отырып жүзеге асырылады.
Зерттеудің практикаға бағытталған тактикасы - бұл әрекеттестік тәсіл (Л.С. Выготский, П.Я. Халперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн Н.Ф. Талызина және т.б.) болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық педагогикалық қызметінің ерекшеліктерін қарастыру; болашақ мұғалімдердің әртүрлі қызмет түрлеріне (шығармашылық ойын, зерттеу, дизайн және т.б.) қосу арқылы кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыру және өзін-өзі дамыту үшін жағдай жасау; білім берудің мазмұнын, болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің қызметін ұйымдастырудың формаларын, әдістерін анықтау.
Қызмет туралы жалпы идеяларға сүйене отырып, университеттегі кәсіптік шығармашылық құзыреттілікке ие болу процесінде болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің қызметінің ерекшелігі оның екіжақтылығы болып табылады: 1) оқу және шығармашылық қызмет - бұл іс-әрекет түрі (сыртқы жоспарда), процедуралық жағы мен ерекшелігі. оқу процесінің формаларын, әдістерін, технологияларын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыруға байланысты; 2) тұлғаның өзін-өзі дамытуы (ішкі жоспардағы іс-әрекет) - бұл өзін-өзі танудың бақыланатын процесі және бұл кәсіби шығармашылық құзыреттіліктің тиімді қалыптасуын қамтамасыз ететін өзін-өзі тану, өзін-өзі жетілдіру және адамның мүмкіндіктері мен шығармашылық әлеуетін өзін-өзі іске асыру арқылы айқын танылған нәтижеге бағытталған жеке тұлға іс-әрекеті (болашақ мұғалімнің жеке басын шығармашылық тұрғыдан дамыту процесі). )
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, біз университеттегі болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыру мәселесін зерттеудегі іс-әрекетке негізделген ұстанымдарды тұжырымдаймыз.
Болашақ мұғалімдер іс-әрекетінің рефлексиялық принципі өзін-өзі тану (өзін-өзі талдау, өзін-өзі бағалау), өзін-өзі жобалау және өзін-өзі басқару тетіктерін қосу арқылы олардың жеке және семантикалық позициясын тартуға мүмкіндік береді және әр оқушының білім беру іс-әрекетінің нақты нәтижелерін талдау арқылы тиімді кері байланысты қамтамасыз етеді. Қызметтің рефлексиялық принципін іске асыру болашақ кәсіптік оқытудың мұғалімдерінің өзіндік диагностиканың әртүрлі құралдарын оқу процесінде және рефлексивті технологияда қолдануды көздейді, бұл кәсіби даму құзіреттілігінің өзіндік даму жолын және өзіндік даму жолын құруға мүмкіндік береді: мақсат қою, құралдар мен әдістерді таңдау, қызмет нәтижелерін талдау және түзету.
Шығармашылық тәуелсіздік ұстанымы жеке кәсіби дамуға байланысты тәуелсіз шешім қабылдауды қажет ететін жағдайларда білім, білік, кәсіби маңызды қасиеттер көріністерін іске асырудың қажетті психологиялық алғышарттарын қамтамасыз етеді. Осы принципті іске асыру ережелеріне біз мыналарды қосамыз: тәуелсіз таңдаудың баламаларын ұсыну (шығармашылық тапсырма, шығармашылық жоба, өзіндік зерттеу тақырыбы, сабақтан тыс шығармашылық қызмет түрі және т.б.); оқушылардың өзіндік сыныптық шығармашылық әрекетін қамтитын оқу және шығармашылық процесті ұйымдастырудың осындай оқыту әдістері мен формаларын қолдану (рөлдік ойындар, пікірталастар, кроссвордтар, синвайндар, семинарда талқылауға арналған сұрақтар іздеу, ойындар мен жаттығуларды таңдау және т.б.) және сабақтан тыс ( проблемалық-іздеу сипатындағы шығармашылық тапсырмаларды өз бетінше орындау, шығармашылық жобаларды іске асыру және т.б.).
Болашақ мұғалімдердің шығармашылық іс-әрекетінің принципін ұстану оқушылардың іс-әрекетін басқаруды олардың бастамасы мен шығармашылығын дамытумен ақылға қонымды үйлесімділікті білдіреді, ал бұл кезде мұғалімнің іс-әрекетінен студенттердің өз бастамасы мен шығармашылығына негізделген тәрбиелік іс-әрекетке ауысады. Оқу үрдісіндегі белсенділік принципін ұстану: оқушылардың жеке мүдделері мен қажеттіліктерін ескеруді; студенттерді оқу-тәрбие үрдісіне, сыныптан тыс жұмыстарға, өзіндік практикалық іс-әрекетке әр түрлі шығармашылық іс-әрекетке тарту; кәсіпті игеру контекстінде студенттердің танымдық іс-әрекетінің белсенді түрлерін ұйымдастыру, білім беру процесінде студенттерді білім беру мәселелерін шешудің түрлі нұсқаларын зерттеушілердің белсенді ұстанымына орналастыратын белсенді оқыту әдістері мен формаларын (проблемалық, эвристикалық, ойын, жаттығу және т.б.) қолдану.
Сонымен, жүйелік, синергетикалық, құзыреттілікке негізделген және іс-әрекетке негізделген тәсілдердің жиынтығы болашақта жоғары оқу орнында кәсіптік-техникалық білім берудің болашақ мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастырудың және кәсіптік білім берудің интеграцияланған процесін құрудың өзекті мәселесін жан-жақты және терең зерттеу мүмкіндігін анықтайды. Болашақ кәсіптік білім беру мұғалімдерінің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған оқу процесін тиімді және нәтижелі жүзеге асыру үшін белгілі бір жүйелік қалыптастырушы педагогикалық қағидаларды (тұтастық, болашақ мұғалімдердің оқу және шығармашылық іс-әрекеттегі өзіндік дамуы, диагностика, оқыту мазмұнының кәсіби және шығармашылық бағыты) ескеру қажет деп таптық. , шығармашылық белсенділік принципі, шығармашылық тәуелсіздік және рефлексивтілік болашақ кәсіптік оқыту мұғалімінің жеке және кәсіби қалыптасу жағдайында үнемі болуына алғышарттар жасайтын іс-шаралар).
Жоғарыда аталған әдіснамалық ұстанымдар мен тәсілдерге сүйене отырып, біз болашақ кәсіптік білім беретін мұғалімдердің кәсіби шығармашылық құзіреттілігін қалыптастыру және оны университетте тиімді жүзеге асыру үшін педагогикалық жағдайлар жасау моделін жасадық.
Қазіргі уақытта Қазақстанды әлемдік қоғамдастық нарықтық экономикасы бар ел ретінде таниды. Тәуелсіздіктің қысқа тарихи кезеңінде Қазақстан экономикада үлкен жетістіктерге қол жеткізді, әлемдік өркениетке интеграцияланды, жаңа озық технологияларды қолданады. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму келешегі айқындалды. Бұл тұрғыда қоғамның жаңа сапасының негізін құрайтын және елдің экономикалық қуаты мен ұлттық қауіпсіздігінің маңызды факторлары мен негізі болып табылатын, әлеуметтік даму деңгейінің критерийлері ретіндегі қазіргі білім беру жүйесінің, адами капиталдың рөлі мен маңызы артып келеді.
Қазақстандық білім беру жүйесінің дамуы алдыңғы білім беру әдістемесі, құрылымы мен мазмұны жағдайында жүреді, оның әлемдік білім беру кеңістігіне кезең-кезеңімен енуі үшін жеткіліксіз. Жоғары білімді дамытудың негізгі бағыты - мамандарды даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу жұмыстарымен инновациалық білім беруді дамыту, университеттік зерттеулердің әлеуметтік сала мен экономика қажеттіліктерімен тығыз байланысы, білім беру және ақпараттық технологияларды жетілдіру.
Қазіргі жағдайда жоғары білім жүйесіне жаңа сапа мен әлеуметтік мәртебе берілуі керек, оның басты міндеті жоғары білікті мамандардың біліктілігін арттыру, икемділік пен бейімделу болып табылады. Қазіргі психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде білім алушылардың өзіндік жұмысы ұғымын анықтауға әртүрлі көзқарастар бар. Кейбір авторлар оны оқу-танымдық іс-әрекеттің белгілі бір түрі (немесе бірнеше түрлердің жиынтығы) ретінде сипаттайды [2].
Н.Д. Никандров былай деп жазады: Біз жоғары білім дамуының қазіргі кезеңіндегі өзіндік жұмыстың өсіп келе жатқан рөлі мен маңыздылығы туралы айтқан кезде, ол оқытушының тікелей бақылауысыз жүзеге асады, дегенмен ол өзі ұйымдастырған және ұйымдастырған[2]. Р. А. Низамов өзіндік жұмысты оқушылардың сыныптан тыс және сабақтан тыс уақытта жүргізетін жеке, топтық танымдық іс-әрекетінің әр түрлі түрлері деп анықтайды [3]. Жоғарыда келтірілген анықтамалардың бәрі құнды, өйткені олар оқытудың осы формасының маңыздылығын атап өтеді, оның жеке жақтарын сипаттайды, бірақ оның педагогикалық мәнін толық көрсетпейді.
Өздік жұмыс - бұл білім алушы қажетті білімді игеріп, дағдыларға ие, жүйелі, жүйелі түрде жұмыс істеуге, ойлана білуге және өзінің ақыл-ой әрекетінің өзіндік стилін қалыптастыруға үйрететін оқыту түрі. Оқытудың басқа формаларынан айырмашылығы - бұл оқушының өз іс-әрекетін тапсырмаға немесе туындаған жағдайға сәйкес ұйымдастыра алу қабілетін білдіреді. Педагогикалық әдебиеттерде білім алушылардың өзіндік жұмыстарының түрлері мен түрлерінің көптеген классификациялары бар.
Жоғары білімнің қазіргі заманғы міндеттеріне ең көп сәйкес келетін классификацияны П.И.Пидкасисти берген, ол үлгілер, реконструктивті-вариативті, эвристикалық (ішінара іздеу) және шығармашылық зерттеулерге негізделген тәуелсіз жұмыстарды ажыратады:
- модель бойынша өзіндік жұмыс типтік есептерді шешуді, модель бойынша әр түрлі жаттығуларды орындауды қамтиды. Олар сізге материалды білуге мүмкіндік береді, бірақ шығармашылық белсенділікті дамытпайды. Педагогикалық пәндерді оқытуда бұл байқауға байланысты жұмыстар;
- конструктивті өзгермелі тәуелсіз жұмыстар білімнің функционалдық сипаттамаларын ғана емес, сонымен қатар білім құрылымын, проблемалар мен мәселелерді шешуге белгілі білімдерді тартуды талап етеді;
- эвристикалық тәуелсіз жұмыстар белгілі бір мәселелерді, дәрістерде, зертханалық, практикалық сабақтарда, семинарларда қойылған мәселелерді шешуге байланысты, ал өзіндік зерттеу жұмыстары зерттеу мәселесін көруді, оны өз бетінше тұжырымдай білуді, гипотезаны қалыптастыруды, мәселені шешу жоспарын құруды, оны шешуді талап етеді;
Өзіндік зерттеу жұмысы. Бұл жұмыстарда тапсырмалар әртүрлі жолдармен жасалуы мүмкін проблемалық жағдайлардың пайда болуын ынталандыратын жағдайларды қамтиды. Оқушының белсенділігі дайын үлгіден босатылады, іздеу сипатына ие болады. Мұндай жұмыстарға экспериментті орнатуға, құрылғыларды, зымыран құрылғыларды, қондырғыларды жобалауға, гипотеза қою арқылы шешім табу жоспарын анықтауға байланысты тапсырмалар кіреді [4]. Бұл жіктеу (әсіресе жұмыстың соңғы 3 түрі) оқытудың осы түрінде шығармашылық сипаттағы білім алушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға бағытталған.
Жоғары білім дидактикасы білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға бірқатар ұйымдастырушылық және әдістемелік талаптарды ұсынады:
- пәндер бойынша өзіндік жұмыстардың барлық түрлерін, түрлерін, көлемін, мерзімдерін жоспарлау;
- өзіндік жұмысты оқытудың басқа түрлерімен ұштастыру;
- білім алушылардың өзіндік танымдық белсенділік дағдыларын, танымдық мәселелерді шешу мәдениетін ұштастыра отырып, өзін-өзі дұрыс бағалай білуге тәрбиелеу;
- білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру, жүргізу, басқару мұғалімдерінің шеберлігі [7].
Тақырыптар, түрлері, көлемі, мерзімдері бойынша өзіндік жұмыстардың барлық түрлерін жоспарлау. Еліміздің жоғары оқу орындарында өзіндік жұмысты ұйымдастырудың бай тәжірибесі жинақталған, бұл бізге оны жетілдірудің резервтерін құруға мүмкіндік береді. Дәрістерде нақты міндеттер, өзіндік жұмыстардың мазмұны анықталатыны белгілі. Дәрістердегі өзіндік жұмыстардың түрлері келесідей болуы мүмкін: оқытушымен ұсынылмастан бұрын ұсынылған әдебиет тақырыбымен танысу; дәрістер кезінде проблемалық жағдайларды шешуге қатысу; баяндамалармен дәрістер, өз зерттеулерінің нәтижелері және т.б.
Өздік жұмыс әдістемесін игеру дәрежесін бақылау семинар, практикалық және зертханалық сабақтарда жүзеге асырылады. Өндірістік тәжірибе, ғылыми-зерттеу жұмыстары сияқты формаларда оқытудың негізі білім алушылардың өзіндік қызметі болып табылады. Сонымен қатар білім алушылардың өзіндік танымдық белсенділік дағдыларын ұштастыра отырып, өзін-өзі дұрыс бағалай білуге тәрбиелеу де маңызды. Бүгінгі таңда педагогикалық әдебиеттерде бірінші және кейінгі курстарда оқудағы қиындықтар негізінен студенттерде өзіндік қалыптаспаған білім алушылардың жетіспеушілігімен анықталады деген пікір барған сайын расталуда. Жоғары мектеп оқушыларының алған білімі түсу емтихандарын тапсыруға және университетте ұсынылған материалдарды кейінірек білуге жеткілікті болғанымен, бастауыш мектепте білім берудің күрделілігі мен ерекшелігі туралы нақты айта аламыз.
Сондықтан, біздің талдауымызда олардағы әр түрлі танымдық дағдылардың қалыптасу деңгейін өзін-өзі бағалау процесінде көптеген студенттер репродуктивті қабілеттердің (ақпаратты өзгертпестен тез есте сақтау және көбейту, стандартты есептерді шешу қабілеті және т.б.) жеткілікті деңгейде дамығанын атап өтті. жақсы. Сонымен қатар, білім алушылардың пікірінше, өнімді танымдық іс-әрекетке қажетті дағдылар нашар қалыптасқан. Студенттер ретінде, кешегі мектеп оқушылары өз бетінше ойлауды, ауызша материалды түсінуді, жазбаларды жазып алуды, бастапқы дереккөздерді, әдебиеттерді оқып үйренуді, семинарларға, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындалуды және т.б. талап ететін оқытудың мүлде жаңа формаларына қосылады.
Когнитивті тәуелсіздіктің мотивациялық жағын қалыптастыру білім алушылардың өнімді тәуелсіз іс-әрекетін ұйымдастырудың қажеттілігін болжайтыны анық. Оған білім алушылардың тікелей қатысуынсыз тиісті мотивтерді қалыптастыру мүмкін емес. Мысалы, кішкентай аудиториядағы семинарлар мен семинарларда бірінші жылы білім алушылардың проблемалық және танымдық тәуелсіздік деңгейлерін біртіндеп арттыра отырып, оларды шешуде танымдық тапсырмалар жүйесін кеңінен қолдану қажет. Сондықтан, іргелі, әдістемелік білімді игеруді ұйымдастыру және қамтамасыз ету, әр оқушыға ойлау құралын құру жұмысына көмек көрсету - әр мұғалімнің басты және маңызды міндеті. Бұл дегеніміз, студент теориялық негіздерді дербес оқу процесінде, содан кейін типтік есептерді шешудің әдістерін, яғни стандартты іс-әрекеттік әдістерді оқып үйрену барысында ғана іргелі білім ала алады. Әрбір оқушы үшін бұл процесс психикалық жұмыс әдістерінің бұрын игерілген және жеке психологиялық сипаттамалары негізінде оған тән ырғақтық сипатта жүреді.

1.2 Өзіндік жұмыстардың жіктелуі

Өзіндік жұмыс - бұл мұғалімдердің, кітапханашылардың, әкімшілердің, әдіскерлердің, білім алушылардың өздері жасаған жұмыстарының жиынтығы. Ол өндірістік, теориялық және практикалық сабақтармен қатар білім беру іс-әрекетінің жүйесін білдіреді.
Кәсіби білім беру ұйымдарындағы оқу процесін білім алушылардың шығармашылық бастамасынсыз ұйымдастыру мүмкін емес. Сондықтан, өзіндік жұмыс оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналды. Кәсіби дағдылар тәуелділік арқылы тәжірибе жинақтаумен дәлірек қалыптасады. Бүкіл оқу уақытында ешқашан өздігінен білім алуды үйренбейтін және өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын қолданбайтын түлектер кейінгі өмірде қиынға соғады.
Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға қажетті жағдайлар:
- анықтамалық, оқу және ақпараттық-коммуникациялық материалдардың қол жетімділігі;
- бақылау және бағалау жүйесі;
- мұғалімнің кеңесі;
- оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету;
- білім алушылардың өздері дайындығы.
Әрі қарай жетістікке жету үшін білім алушылардың ең жақсы туындыларын көпшілік алдында көрсету өте маңызды рөл атқарады. Таңдалған тақырыптар бойынша практикалық конференциялар, мамандандырылған стендте жүйелі түрде жаңартылған жұмыстар, сонымен қатар шығармашылық жобаларды қорғау артық болмайды. Шығармаларды жариялау білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ынталандырады, өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді, өздерін жетілдіруге деген ұмтылысты тудырады. Бұл ғылыми, зерттеу, жобалық немесе әдістемелік мақалаларды студенттік журналдарда жариялау, халықаралық масштабтағы конференцияларға немесе пәндік олимпиадаларға қатысу болуы мүмкін [5].
Білім алушылардың өздік жұмыстары оқытушылар мен шеберлердің тапсырмасы бойынша орындалады. Сонымен қатар оқытушылар мен шеберлердің өзі тікелей процеске араласпайды. Тәуелсіз білім беру қызметіне арналған тапсырмалар жалпы және кәсіби құзіреттіліктерді дамытуға бағытталған болуы керек. Білім алушылардың өзіндік іс-әрекеттерін жоспарлау туралы ережені кәсіби білім беру ұйымы әзірлеуі керек. Оның негізінде студенттер дайындалған тапсырмаларды орындайды.
Өздік жұмыс түрлері жоғары кәсіби білімнің федералды мемлекеттік білім стандартының талаптарына, білім алушылардың дайындық дәрежесіне, оқу пәнінің мазмұнына және кәсіби немесе пәнаралық модульге сәйкес келетіндігін ескеріңіз. Оларды негізгі білім беру бағдарламасының оқу пәнінің жұмыс бағдарламасын жасау кезінде пәндік-циклдік комиссия бекітуі керек.
Тапсырмалардың түрлері және олардың мазмұны зерттелетін пән пәнаралық курсты, кәсіби бейімділіктің ерекшеліктерін және оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, өзгермелі және бөлгіш болуы мүмкін.
Тапсырмаларды дайындауға болатын деңгейлер:
1. Кіріспе (ескерту);
2. Продуктивті. Бұрын белгісіз тәжірибені алу және оны стандартты емес жағдайда қолдану. Мұндай тапсырмалар білім алушылардың іздену және шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі.
3. Репродуктивті. Әрекет белгілі іс-әрекет әдістерін және білім алушылардың теориялық білімін жартылай өзгертілген жағдайларға байланысты қолдана отырып, ұқсас жағдайға негізделген алгоритм түрінде болады деп болжанады. Білім алушылардың өзіндік жұмыстарының өрескел тізімі:
- реферат жазу;
- тест тапсырмаларын және оларға жауап стандарттарын құру;
- негізгі реферат құрастыру;
- схемалар, суреттер (сызбалар), графиктер, диаграммалар құрастыру;
- ақпараттық хабарлама дайындау;
- графологиялық құрылымды құру;
- ақпараттық блоктың қалыптасуы;
- дерек көзіне реферат жазу;
- ситуациялық есептерді (жағдайларды) құрастыру және шешу;
- презентациялар жасаңыз;
- глоссарий құрастыру;
- тақырып бойынша кроссвордтар құрастыру және оларға жауаптар;
- студенттің ғылыми-зерттеу қызметі;
- эссе жазу, т.б [6].

1.3 Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері

Қазіргі заманымызда қоғамға өз бетімен жұмыс атқаратын, еркін де кеңінен ойлайтын, өздігінен алдына мақсат қойып және оған жетудің әдіс-тәсілін шығармашылықпен анықтап, сондай-ақ қолдана алатын кәсіби-маман тұлғасы қажет. Мұндай тұлғаның дамуына бағытталған білім берудің негізіне тұлғаның өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін жетілдіру процесі жатады. Білім алушылардың танымдық қызметі барысында өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы зор.
Білім алушылардың өздік жұмысының (СӨЖ) басқа жұмыстардан ерекшелігі - студент өз алдына мақсат қояды, оған жету үшін жұмыс түрін, тапсырманы таңдайды. П.И. Пидкасистый өзіндік танымдық жұмыс және өзіндік жұмыс ұғымдарын ажырата білуге назар аударады. Оның пікірінше, өзіндік жұмыс оқып-үйренушілердің өзіндік танымдық жұмысын ұйымдастырудың тек құралы ғана болып табылады. Ол оқу өзіндік танымдық қызмет процесінде жүреді, бірақ, ол өзіндік жұмысты орындау процесінде жүреді деген сөз емес деп есептейді. Мысал үшін, оқытушы оқу материалын баяндағанда, студент салыстыру, беттестіру, деректі ойша талдау және т. б. ойлау амалдарын жүргізеді. Дәл осы кезде студент ешқандай тапсырма алған жоқ, өзіндік жұмыс та жоқ, бірақ өзіндік танымдық қызмет орын алып отыр.Жалпы алғанда, өзіндік жұмыс (ӨЖ) ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Оқытудың кредиттік жүйесінде студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру
Оқу әдістемелік жұмыстар және оны ұйымдастырудың жолдары
Кәсіби оқыту
Сыныптан тыс жұмыс арқылы студенттерді математиканы оқытуға даярлау
Жүйелік тәсілдің теориялық негіздері
Болашақ мамандардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру біліктерін қалыптастыру
Кәсіптік педагогика пәнінен дәрістер жинағы
Тәрбиенің инновациялық, интерактивті әдістері және тәрбие технологиясы
Әйелдер ұлттық көйлегін әзірлеу технологиясы және окыту әдістемесі
Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіптік білімін жетілдіру формалары мен мазмұны
Пәндер