Қазіргі сабақтың педагогикалық ресурстарыЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 36 бет
Таңдаулыға:   
Қaзaқстaн Рeспубликaсының Бiлiм жәнe ғылым министрлiгi
Ш. Уәлихaнoв aтындaғы Көкшeтaу мeмлeкeттiк унивeрситeтi

Усман Камила

ДИПЛOМДЫҚ ЖҰМЫС


Биология сабақтарында білім беру ресурстарын қолдану

Көкшeтaу, 2021
Қaзaқстaн Рeспубликaсының Бiлiм жәнe ғылым министрлiгi
Ш. Уәлихaнoв aтындaғы Көкшeтaу мeмлeкeттiк унивeрситeтi


ДИПЛOМДЫҚ ЖҰМЫС

Тaқырыбы: Биология сабақтарында білім беру ресурстарын қолдану

Мaмaндығы: 5В011300-Биoлoгия

Oрындaды: _____________ Усман Камила

Жeтeкшi:_____________ Ахметова Нургул Перенбекқызы

Қoрғaуғa жiбeрiлдi
Кaфeдрa мeңгeрушiсi: _____________ Дүрмeкбaeвa Ш.Н.

Көкшeтaу, 2021
Мазмұны
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 Жаңа білім беру технологиялары ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ..
1.1.1 Инновациялық педагогикалық технологиялар және олардың түрлері ... ... ... ... ... ... .
1.1.2 Мектептегі білім беруде цифрлық технологияларды қолдану ... ...
1.2 Биологияны оқытуда инновациялық технологияларды қолдану.
1.2.1 Биология сабақтарындағы заманауи педагогикалық технологиялар ... ...
1.2.2 Биология сабақтарында сандық білім беру ресурстарын пайдалану ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..

2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
2.1 Оқытудың коммуникативтік технологияларының мәні ... ... .
2.2 Биология сабақтарында интернет ресурстарын қолдану ... ... ... ... ... ... ... .
Жаңа инновациялық технологияларды пайдалана отырып биология сабағын әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Кіріспе
Қарапайым мағынада биология-тірі денелердің өмірі мен дамуы туралы ғылым.Сондықтан биология мұғалімдерінің басты міндеті оқу процесінде білім беру ресурстарын ұтымды пайдалану болып табылады
Биологияны оқытудағы білім беру ресурстарын рөлі жалпыға бірдей танылған, оқытудың көрнекілігі дидактиканың негізгі принциптерінің бірі болып табылады. Нақты сенсорлық қолдаудың қажеттілігін Я. А. Каменский негіздеді және К.Д. Ушинский жасады. Соңғысының байқағыштықты, зейінді, сөйлеуді, оқушылардың ойлауын дамытудағы көрнекіліктің рөлі туралы ойлары өзекті.Менің осы тақырыпты таңдауым, қазіргі уақытта қоғамның өсіп келе жатқан ақпараттандырылуына куә болуымызға әсер етті. Ақпараттандыру адам қызметінің барлық салаларын, соның ішінде білім беруді қамтыды деп сеніммен айтуға болады
Биологияның оқу курсын ақпараттандыру негізінен жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын, оның ішінде мультимедиялық құралдарды енгізу түрінде жүзеге асырылады.
Биология сабағында көптеген білім ресурстарын қолдануға болады.Олардың барлығы оқу мақсатына жетуге көмектеседі.Соның ішінде тиімді білім ресурстары бар.
Биология пәнін көрнекі материалды көрсетпей оқыту мүмкін емес. Бұл қаламсыз жазуды үйретумен тең. 2005 жылдан бастап елімізде "білім беру жүйесін ақпараттандыру" жобасы іске асырыла бастады, оның міндеттерінің бірі-ақпараттық көздер коллекцияларын құру, білім беру жүйесі үшін олардың сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ететін цифрлық білім беру ресурстарының бірыңғай коллекциясының бөлінген қоймасын қалыптастыру болды.
Цифрлық білім беру ресурстары - бұл цифрлық нысанда ұсынылған фотосуреттер, бейнефрагменттер, статикалық және динамикалық модельдер, виртуалды шындық және интерактивті модельдеу объектілері, картографиялық материалдар, дыбыс жазбалары, символдық объектілер және іскерлік графика, мәтіндік құжаттар және оқу процесін ұйымдастыруға қажетті өзге де оқу материалдары.Мұның бәрі ескірген оқу құралдарын алмастырды. Биология сабақтарында сандық білім беру ресурстарын қолдану,қазіргі заман талабы.
Зepттeу жұмыcының мақcаты: Биология сабақтарында білім беру ресурстарын қолдану тиімділігін анықтау
Зepттeу жұмыcының мiндeттepі:
1. Оқытудың коммуникативтік технологияларының мәнін ашу;
2.Интернет арқылы оқушылардың биологиясын оқыту мүмкіндіктерін қарастырыңыз;
3.Биологияны оқытуда ақпараттық технологияларды қолдануды анықтау;
4.Биологияны оқытудағы қашықтықтан оқыту технологиясының рөлін анықтау.
Зepттeу жұмыcының ғылыми жаңалығы: ол оқу процесін ынталандыратын негізгі жолдар мен әдістерді анықтау үшін биология оқыту процесінде белсенді формаларды зерттеу мәселесін жандандырудан тұрады.
Тeopиялық жәнe пpактикалық маңызы:
мектептегі биология сабақтарында жаңа білім беру ресурстарын тиімді пайдалану.
Зерттеу жұмысының объектісі: білім беру технологиялары.

ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
Қазіргі сабақтың педагогикалық ресурстары
Жиырма бірінші ғасыр педагогикаға жаңа міндеттер қояды. Ақпараттық технологиялар дәуірінде уақыт рухына сәйкес оқыту мен тәрбие формаларын жасауға ерекше назар аударатын ғалымдардың жұмыстары бұрынғыдан да көп сұранысқа ие. Біз инновациясыз жаңалық жасай алмаймыз: қазіргі гуманистік бағыттағы білім жас ұрпақты тез өзгеретін қазіргі өмірдің шындығына бейімдеудің негізгі тетіктерінің бірі болып табылады.
Көптеген зерттеушілер сынып-сабақ жүйесінің кемшіліктерін атап өтеді, оның аясында әр баланың жеке ерекшеліктерін ескеру, оған оқу ақпаратының оңтайлы көлемін және оның даму қарқынын ұсыну қиын. Бірақ жақын болашақта мектеп оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың жетекші формасы ретінде сабақтан бас тарта алмайтыны анық, сондықтан оқу сабағының жаңа педагогикалық ресурстарын іздеу және оңтайлы пайдалану маңызды ғылыми және практикалық міндеттердің бірі болып табылады.
Терминдер туралы сөйлесейік. Орыс тілінде "ресурстар" сөзі француз тілінен шыққан (фр. ressources-көмекші құрал; лат. resurgere-қалпына келтіру, жаңарту). "Шетелдік сөздердің сөздігі "бұл ұғымды"бір нәрсенің құралдары, қорлары, мүмкіндіктері, көздері" деп анықтайды.Әрине, "ресурстар" термині әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады: жаратылыстану ғылымдары (табиғи ресурстар), экономика (қаржылық ресурстар), саясат (әкімшілік ресурстар), информатика (интернет-ресурстар), туризм (рекреациялық ресурстар).бізде оны білім беруде қолдану өте орынды.
Педагогика-психология, әлеуметтану, физиология, валеология, менеджмент және басқа ғылымдар саласындағы білімді біріктіретін құбылыс болғандықтан, ол жоғарыда аталған салалардың әрқайсысының ресурстарын жақсы қолдана алады, сонымен қатар өзіне ие бола алады.Педагогикалық ресурстардың толық анықтамасын талап етпей, мен бұл жағдайда оларды жеке тұлғаның кез-келген қасиеттері мен мүмкіндіктері, сондай-ақ білім беру процесін сапалы жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ақпараттық, техникалық және басқа құралдар ретінде түсінуді ұсынамын.
Оқыту-бұл оқушы мен мұғалімнің бірлесіп құралған, ынтымақтастық процесі, сондықтан оның нәтижесі екеуінің де жеке басының сөзсіз зияткерлік, адамгершілік дамуында жатыр.Сабақтың ресурстық қамтамасыз етілуін әр түрлі тұрғыдан қарастырайық.
Өкінішке орай, сабақ субъектілерінің жеке ресурстарын (бала мен мұғалімнің өзін-өзі тануын ынталандыру, оларды сабақ субъектілері ретінде өзін-өзі тануға ынталандыру, сабақтың барлық субъектілерінің психологиялық, физиологиялық және мәдени-адамгершілік ерекшеліктері) мұғалім сирек қолданады. Көбінесе ол ішкі ынталандыру мүмкіндіктерін ұмытып, стандартты мотивацияға жүгінеді ("мамандық алу, өмірде жетістікке жету үшін оқу керек") ("Мен мұны өте жақсы жасай аламын"). Мұғалім өзінің жеке және кәсіби дамуы туралы сирек ойланады.Сабақты материалдық-техникалық қамтамасыз ету (оқу және әдістемелік құралдар; оқу, зертханалық, сондай-ақ мультимедиялық жабдықтар; компьютерлік оқыту құралдары; бағдарламалық қамтамасыз ету) әрқашан үлкен маңызға ие болды, бірақ соңғы уақытта көбінесе компьютерлік құралдарға артықшылық беріледі, олардың мүмкіндіктері кейде қайта бағаланады.Мұғалімнің басқарушылық қызметі (мұғалімнің әр оқушының өзіндік дамуы мен дамуының қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективаларын түсінуі және жобалауы; мұғалімнің өзінің психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерін де, әр баланың ерекшеліктерін де ескере отырып, сабақта басқару функцияларын саналы түрде жүзеге асыруы; баланың өзін-өзі басқаруы) педагогикалық әдебиетте егжей-тегжейлі қарастырылған, инновациялық білім беру мекемелерінің практикасына енгізілген, бірақ мектеп қызметкерлерінің көпшілігі үшін бұл әлі де толық қолданылмаған.
Технологиялық ресурстар-бұл жалпы білім беру және функционалдық құзіреттілікті дамыту технологиялары, оқыту технологиялары, өзін-өзі оқыту технологиялары.Бүгінгі таңда барлық осы білім беру технологияларының маңыздылығына ешкім күмәнданбайды. Мүмкін, олар сабаққа және ресурстардың басқа түрлеріне тартады. Қорытындылай келе, мұғалімдердің сабақ ресурстарының әртүрлі түрлерін қолдануын қысқаша талдау көптеген мұғалімдердің заманауи оқыту құралдарына көп көңіл бөлетіндігін көрсетеді. Бірақ мұғалімдер өздерінің педагогикалық қызметін басқару, өздерінің және оқушылардың жеке мүмкіндіктерін пайдалану мәселелерін сирек қояды.
Сабақты ресурстық қамтамасыз етудің ұсынылған құрылымы инновациялық емес-бұл оқу сабағын ұйымдастырумен және өткізумен байланысты қазіргі жағдайды түсіну әрекеті ғана. Әр мұғалімнің алдында мектеп оқушыларының білімін құзыреттілік деңгейіне ауыстыру қажеттілігіне байланысты білім сапасын едәуір арттыру міндеті тұр. Бұл міндет мұғалімнің қолындағы барлық ресурстарды ұтымды пайдалану жағдайында ғана шешілуі мүмкін. Олардың көпшілігі педогогикалық технологиялардың тиімді қолданылуымен тыңыз байланысты.
Педагогикалық технологияның екі көзі бар. Бірінші көзі - "адам - техника-мақсат" жүйесін құрайтын техника мен адамды бір немесе басқа тәсілмен байланыстыратын өндірістік процестер мен конструкторлық пәндер. Бұл мағынада технология өндіріс процесінде шикізатты, материалды өңдеу, өндіру, күйін, қасиетін, пішінін өзгерту әдістерінің жиынтығы ретінде анықталады. Бұл тұжырымдаманың басқа анықтамаларын келтіруге болады, бірақ, шын мәнінде, олардың барлығы технологияның негізгі сипаттамаларын көрсетеді: технология-процессуалдық категория; ол объектінің күйін өзгерту әдістерінің жиынтығы ретінде ұсынылуы мүмкін; технология тиімді экономикалық процестерді жобалауға және пайдалануға бағытталған.
Екінші көзі - педагогиканың өзі. А. С. Макаренко педагогикалық процесті ерекше ұйымдастырылған "педагогикалық өндіріс" деп атады, "педагогикалық техниканы"дамыту мәселелерін қойды. Ол біздің педагогикалық өндірісіміз ешқашан технологиялық логика бойынша құрылмағанын, бірақ әрқашан моральдық уағыз логикасы бойынша құрылғанын атап өтті.[9].
Бұл мәселені зерттеушілер педагогикалық технологиялардың жаппай дамуы мен енгізілуін 50-ші жылдардың ортасына жатқызады және оқытуды алдымен американдық, содан кейін еуропалық мектепте құруға технологиялық тәсілдің пайда болуымен байланысты. Педагогикалық технология саласындағы зерттеулердің одан әрі дамуы оның түсінігін кеңейтті, бұл белгілі мұғалімдер мен әдіскерлердің осы Тұжырымдаманың әртүрлі анықтамаларында көрініс тапты. В.П.Беспальконың көзқарасы бойынша педагогикалық технология (немесе оқытудың технологиясы) дидактикалық процестермен, оқыту құралдарымен және ұйымдастырушылық формаларымен байланысты оқыту жүйесінің ажырамас (процедуралық) бөлігі болып табылады [2].
Оқыту жүйесінің бұл бөлігі дәстүрлі "қалай оқыту керек" деген сұраққа "қалай тиімді оқыту керек"деген бір маңызды қосымшамен жауап береді.
Белгілі бір тұлғаның дамуы соншалықты жеке және өмірлік жағдайлардың жиынтығына байланысты, сондықтан жеке тұлғаны өзгерту жүзеге асырылатын нақты педагогикалық технологиялардың формальды сипаттамасын елестету қиын. Дегенмен, ғылымда "педагогикалық технологияны" жүйе немесе жүйелік әдіс ретінде анықтауға тырысады. Мысалы, ЮНЕСКО "педагогикалық технологияларды техникалық және адами ресурстарды, сондай-ақ олардың өзара іс-қимылын ескере отырып, білім берудің барлық процесін құру, қолдану және анықтаудың жүйелік әдісі ретінде түсіндіреді".
М.И.Махмутов педагогикалық технология тұжырымдамасының мағынасын ашып, технологияны мақсатқа жетуге кепілдік беретін оқытушы мен студенттердің өзара әрекеттесуінің аз немесе аз бағдарламаланған (алгоритмделген) процесі ретінде ұсынуға болатындығын айтады. Педагогикалық технологияның осы анықтамасында мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттесу құрылымына назар аударылады - бұл студенттерге әсер ету тәсілдерін және осы әсердің нәтижелерін анықтайды. Педагогикалық дамыған ойлау болмаса, педагогикалық процестің көптеген факторларын, оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескерместен, кез-келген технология өзінің мақсатын орындамайды және тиісті нәтиже бермейді. "Бағдарламаланған" және белгілі бір технологияны қолданбас бұрын оның барлық ерекшеліктерін зерттеу керек дегенді білдіреді. Оның не бағытталғанын, не үшін қолданылатынын, қандай педагогикалық тұжырымдамаларға сәйкес келетінін, белгілі бір жағдайларда мұғалімге қандай міндеттерді шешуге көмектесетінін білу [10].
Педагогикалық технологияның басқа анықтамаларын қарастырыңыз:
- педагогикалық технология, Б. Т. Лихачевтің пікірінше, формалардың, әдістердің, әдістердің, оқыту әдістерінің, оқу құралдарының арнайы жиынтығы мен орналасуын анықтайтын психологиялық-педагогикалық көзқарастардың жиынтығы; бұл педагогикалық процестің ұйымдастырушылық-әдістемелік құралы [8];
Жоғарыда келтірілген анықтамаларға сүйене отырып, педагогикалық технология студенттер мен мұғалім үшін қолайлы жағдайларды сөзсіз қамтамасыз ете отырып, оқу процесін жобалау, ұйымдастыру және жүргізу бойынша бірлескен оқу және педагогикалық іс-әрекеттің барлық егжей-тегжейлі ойластырылған моделі деп қорытынды жасауға болады. Педагогикалық технология оқу процесін толық басқару идеясын жүзеге асыруды қамтиды.
Оқыту технологиясы ұғымы жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін оңтайлы жағдай жасайды, бұл білім беру процесін ұйымдастыруға жүйелі көзқарассыз, кең компьютерлендірусіз, Оқытудың техникалық құралдарын қолданусыз, оқытудың қазіргі заманғы әдістерінсіз, әсіресе белсенді әдістерсіз, сондай-ақ заманауи оқыту технологиясының талаптарына жауап беретін біліктілігі бар кадрларсыз мүмкін емес. Осылайша, мұғалім негізгі ақпарат көздерінің бірі болуды тоқтатады және тәрбиеші ретінде өзінің функцияларын сақтай отырып, білім мен дағдыларды сәтті игерудің жаңа шарттарын ұйымдастырушы және жасаушы болады.
Білім беру процесінде орталық тұлға білім алушы болғандықтан, оқыту технологиялары білімді игеру, дағдыларды игеру және дағдыларды дамыту процесіне ықпал ететін оңтайлы жағдайларды ұйымдастырумен айналысады. Осылайша, оқыту технологиялары шығармашылық қызмет технологиясына айналады және педагогикалық шеберлікке қол жеткізуге ықпал етеді.
Сонымен, біздің зерттеуімізде педагогикалық технология бойынша біз педагогикалық процестің өзгеретін жағдайында болжамды нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз ететін іс-әрекеттердің, операциялар мен процедуралардың реттелген жиынтығын түсінеміз.

1.1.1 Инновациялық педагогикалық технологиялар және олардың түрлері
Қазіргі уақытта педагогикалық технология ұғымы педагогикалық лексикаға мықтап енген. Технология-бұл кез-келген бизнесте, шеберлікте, өнерде қолданылатын әдістердің жиынтығы (түсіндірме сөздік). "Педагогикалық технология"ұғымының көптеген анықтамалары бар. Біз мыналарды таңдаймыз: бұл мұғалімнің іс-әрекетінің құрылысы, онда оған кіретін барлық әрекеттер белгілі бір дәйектілік пен тұтастықта ұсынылған, ал орындау қажетті нәтижеге жетуді көздейді және болжамды сипатқа ие. Бүгінгі таңда жүзден астам білім беру технологиялары бар.
Жаңа психологиялық-педагогикалық технологиялардың пайда болуының негізгі себептерінің арасында мыналарды бөлуге болады:
- білім алушылардың психофизиологиялық және жеке ерекшеліктерін тереңірек есепке алу және пайдалану қажеттілігі;
- тиімділігі төмен ауызша сөзді ауыстырудың шұғыл қажеттілігін түсіну
жүйелі-әрекеттік тәсілмен білім берудің (ауызша) тәсілі;

- кепілдендірілген оқу нәтижелерін қамтамасыз ететін оқу процесін, мұғалім мен оқушы арасындағы өзара әрекеттестіктің ұйымдастырушылық формаларын жобалау мүмкіндігі.
Қазіргі уақытта оқу процесінде репродуктивті іс-әрекеттің үлесін азайту (жадта қалғандарды көбейту) арқылы баланың жеке дамуын қамтамасыз ететін заманауи білім беру технологияларын қолдану білім сапасын арттырудың, оқушылардың жүктемесін төмендетудің және оқу уақытын тиімді пайдаланудың негізгі шарты ретінде қарастырылуы мүмкін.
Қазіргі білім беру технологияларының қатарына мыналарды жатқызуға болады:
- дамытушылық оқыту;
- проблемалық оқыту;
- көпдеңгейлі оқыту;
- ұжымдық оқыту жүйесі;
- өнертапқыштық міндеттерді зерттеу технологиясы (ТРИЗ);
- оқытудағы зерттеу әдістері;
- жобалық оқыту әдістері;
- оқытуда ойын әдістерін қолдану технологиясы: рөлдік, іскерлік және оқыту ойындарының басқа түрлері;
- ынтымақтастықта оқыту (командалық, топтық жұмыс;
- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;
- Денсаулық сақтау технологиялары және т. б.
Тұлғаға бағытталған технологиялар оқушының жеке басын бүкіл білім беру жүйесінің орталығына қояды. Оның дамуының жайлы, жанжалсыз жағдайларын қамтамасыз ету, оның табиғи әлеуетін іске асыру. Бұл технологиядағы оқушы тек пән ғана емес, сонымен қатар пән басым; ол білім беру жүйесінің мақсаты. Бір нәрсеге қол жеткізудің құралы емес.
Материалды оқуға уақыт шектелмеген жағдайда оқушылардың қабілеттері зерттелді және келесі санаттар анықталды:
- қабілеті төмен; оқу уақытының үлкен шығындарымен де алдын-ала белгіленген білім мен дағды деңгейіне жете алмайтын;
- талантты (шамамен 5%), олар көбінесе басқалардың қолынан келе алмайтын нәрсені жасай алады;
- 90% - ға жуығы білім мен дағдыларды игеру қабілеті Оқу уақытының шығындарына байланысты болатын оқушылар.
Егер әр оқушыға жеке қабілеттері мен мүмкіндіктеріне сәйкес келетін уақыт берілсе, онда сіз оқу бағдарламасының негізгі өзегінің кепілдендірілген дамуын қамтамасыз ете аласыз. Ол үшін деңгейлік дифференциациясы бар мектептер қажет, онда оқушылар ағыны жылжымалы топтарға бөлінеді. Бағдарламалық материалды минималды (мемлекеттік стандарт), негізгі , вариативті(шығармашылық) деңгейде игеру.
Инновациялық технологиялар
Кез-келген педагогикалық технология оқушылардың белсенділігін арттыратын және күшейтетін құралдарға ие, ал кейбір технологияларда бұл құралдар нәтижелердің тиімділігінің негізгі идеясы мен негізін құрайды. Оларға перспективалық - озық оқыту технологиясын (С. Н.Лысенкова), ойын, проблемалық, бағдарламаланған, жеке, ерте қарқынды оқыту және жалпы білім беру дағдыларын жетілдіру (А. А. Зайцев) жатқызуға болады.
Перспективалық-озық оқыту технологиясы.
Оның негізгі тұжырымдамалық ұстанымдарын жеке көзқарас (тұлғааралық ынтымақтастық) деп атауға болады; балаларды оқытуда дамытудың негізгі шарты ретінде жетістікке жету; қателіктердің алдын алу, бұрын жасалған қателіктермен жұмыс жасамау; саралау, яғни барлығына тапсырмалардың қол жетімділігі; жанама оқыту (білімді адам арқылы) білмейтінді үйрету).
С.Н.Лысенкова керемет феноменді ашты: бағдарламаның кейбір мәселелерінің объективті қиындықтарын азайту үшін оларды оқу процесіне енгізуден озып кету керек. Сонымен, қиын тақырыпты қазіргі уақытта зерттелген материалмен байланысты алдын-ала қозғауға болады. Перспективалы (зерттелгеннен кейінгі) тақырып әр сабақта аз мөлшерде (5-7 мин) беріледі. Тақырып барлық қажетті логикалық ауысулармен баяу, дәйекті түрде ашылады.
Жаңа материалды (перспективалы тақырыпты) талқылауға алдымен күшті, содан кейін орта және содан кейін әлсіз студенттер қатысады. Барлық балалар бір-бірін аздап үйретеді.Бұл технологияның тағы бір ерекшелігі - түсініктеме беру. Ол оқушының үш әрекетін біріктіреді: менің ойымша, мен айтамын, жазамын. С. Н. Лысенкова жүйесіне -- кестелер, карталар, сызбалар, суреттер түрінде түсіндіру және безендіру процесінде оқушылардың көз алдында пайда болатын тірек схемалары немесе жай тіректер жатады. Оқушы мұғалімнің сұрағына жауап бергенде (жауапты оқиды), қаттылық, қателіктерден қорқу жойылады. Схема дәлелдеу алгоритміне айналады және барлық назар берілген нәрсені есте сақтауға немесе көбейтуге емес, себеп-салдар тәуелділіктерінің мәні, ойлауы, хабардар болуына бағытталған.
Инновациялық қызмет өзінің толық сканерлеуінде өзара байланысты жұмыс түрлерінің жүйесін қамтиды, олардың жиынтығы нақты инновациялардың пайда болуын қамтамасыз етеді:
● бір нәрсе қалай болуы мүмкін ("ашылу") және бір нәрсені қалай жасауға болатындығы туралы жаңа білім алуға бағытталған ғылыми-зерттеу жұмыстары ;
● белгілі бір жағдайларда ғылыми білім негізінде қалай әрекет ету керектігі туралы арнайы, аспаптық және технологиялық білімді дамытуға бағытталған жобалық іс-шаралар (Инновациялық жоба);
● белгілі бір практика субъектілерін кәсіби дамытуға бағытталған білім беру қызметі, инновациялық жоба практикада (іске асыру) жүзеге асырылуы үшін олардың қалай істеу керектігі туралы әрбір жеке білімін (тәжірибесін) қалыптастыруға бағытталған.
"Инновациялық білім" деген не? -- Бұл өзін-өзі дамытуға қабілетті және оның барлық қатысушыларының толыққанды дамуына жағдай жасайтын білім; демек, негізгі тезис; инновациялық білім-дамушы және дамып келе жатқан білім.Бұл өзара байланысты үш компоненттен тұратын кешен:

Оқытудың заманауи әдістері-бұл материалды пассивті қабылдауға ғана емес, оқушылардың өзара әрекеттесуіне және оларды оқу процесіне тартуға негізделген құзіреттілікті қалыптастырудың белсенді әдістері.
Қашықтықтан оқыту формаларының артықшылықтарын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін ақпараттық, технологиялық, ұйымдастырушылық және коммуникациялық компоненттерді қамтитын заманауи оқыту инфрақұрылымы.
Қазіргі уақытта мектептегі білім беруде әртүрлі педагогикалық инновациялар қолданылады. Бұл, ең алдымен, мекеменің дәстүрі мен мәртебесіне байланысты.

1.1.2 Мектептегі білім беруде цифрлық технологияларды қолдану
Ақпараттық жүйелер өмірдің барлық салаларына кірді. Цифрлық технологиялардың дамуы көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Ғылым мен өнеркәсіптің барлық салаларындағы прогресс үлкен қарқынмен жүріп жатыр, Цифрлық технологиялар қысқа уақыт аралығында көптеген алуан түрлі міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. Бұл IT-технологияларды сұранысқа ие еткен жылдамдық пен әмбебаптылық.
Цифрлық мектеп-бұл білім беру процесінде сандық жабдықты, бағдарламалық жасақтаманы саналы және тиімді қолданатын және сол арқылы әр оқушының бәсекеге қабілеттілігін арттыратын білім беру мекемесінің ерекше түрі. Сандық мектептерді ерекше және одан да жаңа құбылыс ретінде қарастыруға болмайды, өйткені ақпараттық технологиялар мектептерде белсенді қолданылады. Оқытудың цифрлық технологияларына көшетін мектептер техникалық және ақпараттық жабдықталуы, педагогтердің жаңа жағдайларда жұмысқа дайындығы, білім беру ортасын басқару деңгейі бойынша түбегейлі ерекшеленеді. Әдістемелік тұрғыдан алғанда, "цифрлық мектеп" құзыреттілік көп деңгейлі тәсілді қолдана отырып, жаңа білім беру стандарттарына сүйенеді. Сандық технологиялар дегеніміз не?
Бүгінгі сандық технологиялар
- білім алушыларға ақпарат пен білімді тиімді жеткізу құралы;
- бұл оқу материалдарын жасау құралы;
- бұл оқытудың тиімді тәсілі;
- бұл жаңа білім беру ортасын құру құралы: дамушы және технологиялық.
Заманауи цифрлық технологиялар-бұл:
-Мұғалім мен оқушының бірлескен эксперименттік зерттеулерінің технологиясы.
- Виртуалды шындық технологиясы.
- Панорамалық бейнелер технологиясы.
- 3D модельдеу" технологиясы.
- Білім беру робототехникасытехнологиясы.
- Мультимедиялық оқу мазмұны.
- Интерактивті электрондық мазмұн.
Білім беру стандарттары бізді оқу процесін ұйымдастыруды қайта құруға бағыттайды. Бұл көбінесе мұғалімдер мен оқушылардың эксперименттік қызметіне қатысты. Неліктен? Мәселе мынада, студенттер нақты практикалық дағдыларды ғана емес, сонымен қатар жалпы білім беру дағдыларын да игеруі керек: оқу процесін жаратылыстану-ғылыми таным әдісі игерілуі үшін ұйымдастыру керек. Мұғалім мен студенттерді бірлесіп зерттеу технологиясы, әрине, оқытудағы проблемалық-іздеу тәсілін жүзеге асырады және белгілі ғылыми таным циклын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді: фактілер - модель - нәтиже - эксперимент фактілері.

Басында мұғалім бақылауды ұйымдастырады және демонстрациялық тәжірибелер қояды, фактілерді алады, соның негізінде білім алушылармен бірге белгілі бір құбылыс бойынша қорытынды жасалады. Алынған фактілерге сүйене отырып, мұғалім мен студенттер байқалған құбылыстарды түсіндіруге және заңдылықтарды анықтауға (гипотезалар не үшін ұсынылады), салдарды шығаруға, себептерін анықтауға тырысады. Осыдан кейін студенттер мен мұғалім қандай сынақ эксперименттерін қоюға болатынын, олардың идеялары мен мақсаттары қандай болатынын, оларды қалай жүзеге асыру керектігін ойлайды. Оқушылар өз жоспарларын тәуелсіз зертханалық экспериментте жүзеге асырады, оның нәтижелері (жаңа фактілер) теориялық болжамдармен салыстырылады және қорытынды жасайды. Бұл технология мүмкіндік береді:
1) білім алушыларды таным процесімен таныстыру;
2) жалпы көзқарас туралы білім элементтерімен қаруландыру, бұл үшін маңызды
одан әрі оқыту және өмір;
3) білім алушыларды әртүрлі оқу іс-қимылдарына тарту: және практикалық және ақыл-ой, осылайша танымдық іс-әрекеттің кең спектрін, олардың психологиялық дамуы мен тәуелсіздігін қамтамасыз етеді.
Робототехниканы оқытудың негізгі әдісі білім алушы өз міндеттерін қоятын және шешетін білім беру жағдайларын ұйымдастыру болып табылады, ал педагог білім алушының қызметін сүйемелдейді. Робототехниканы қолданумен жүргізілетін сабақтар бүгінгі таңда жаңа білім беру стандарттары талап ететін жүйелі-әрекеттік тәсіл негізінде оқу процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді."Шағын ақпараттандыру құралдары" технологиясы - бұл әр оқушының ақпараттық технологиялармен жеке өзара әрекеттесуін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін технологиялар, мұнда компьютерлерді үнемі пайдалану мүмкін емес. Стандарттар, оқу бағдарламалары мен оқулықтар ici технологиясын қолдануға бағытталған.
Ақпараттандырудың шағын нысандарының түрлері: графикалық калькуляторлар; электрондық сөздіктер; интерактивті сауалнама және білім сапасын бақылаудың түрлі құралдары. Ақпараттандырудың шағын құралдары: Оқу процесінің сапасы мен тиімділігін едәуір арттыруға; білім беру стандартын, әсіресе оқытудың практикалық бағытын арттыру саласында неғұрлым толық орындауға; рұқсат етілген техникалық құралды қолдану және оларды пайдалана білу есебінен физика, химия, математика бойынша БМЕ-де неғұрлым жоғары баллды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ақпараттандырудың шағын формаларының артықшылықтары:
- мұғалім мен оқушының дидактикалық диалогы негізінде пәндік білімді игеру процесінде тікелей хаши қолдану;
- ұтқырлық;
- ықшамдылық;
- энергияға тәуелсіздігін.
Мұғалімдердің тәжірибесінде интерактивті электрондық мазмұн және мультимедиялық оқу мазмұны сияқты технологиялар қолданылады. Интерактивті электрондық мазмұн - бұл Пайдаланушының электронды білім беру мазмұнымен интерактивті өзара әрекеттесуінің әртүрлі формаларын құру мүмкіндігі бар мазмұн: экран нысандарын басқару, сызықтық навигация, кері байланыс, конструктивті өзара әрекеттесу, рефлексивті өзара әрекеттесу, модельдеу және т. б. Мультимедиялық оқу мазмұны-бұл мазмұнды ұсынатын мазмұн
ақпараттың әр түрлі түрлерін (мәтіндік, графикалық, анимациялық, дыбыстық және бейне) синтездеу, оны құрылымдаудың, интеграциялаудың және ұсынудың әртүрлі тәсілдері мүмкін.
Білім беру мекемесінде барлық оқу пәндері бойынша интерактивті электронды мазмұн болуы керек, оның ішінде басқаруға болатын оқу нысандары мен араласатын процестер ұсынатын пәндік мазмұн болуы керек..." (федералды мемлекеттік білім беру стандартының талаптарынан).
Бұл кешен мыналарды қамтиды: мәтіндік қолтаңбалары, түсініктемелері, формулалары бар толық экранды иллюстрациялар; қажетті позицияны таңдай отырып, айналдыруға болатын интерактивті 3dмодельдер; әртүрлі құбылыстар мен зерттелетін процестерді суреттейтін анимациялар; өлшемдер мен параметрлердің интерактивті кестелері; құбылыстардың, эксперименттердің интерактивті модельдері; интерактивті есептер кітабы. Кешеннің артықшылығы: оқу құралдарының материалдары білім алушыларды даярлаудың базалық және тереңдетілген деңгейлеріне сәйкес келеді; оларды Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрлігінің белгісі бар және оқулықтардың Федералды тізіміне енгізілген кез-келген оқулықпен жұмыс жасау кезінде қолдануға болады; қолданушы компьютерінде орнатылған кез-келген операциялық жүйемен үйлесімді және бірдей тиімді (Windows, Mas OSX, Linux); әртүрлі сандық білім беру ресурстарымен белсенді өзара әрекеттесу арқылы интерактивті оқыту жүйесін қалыптастыру. мұғалім үшін арнайы оқытуды қажет етпейді.
"Цифрлық мектеп" -бұл мекеменің білім беру ортасына АКТ-ны кешенді енгізудің ауқымды жобасы, ол бағдарламалық-аппараттық құралдарды үздіксіз жетілдіру жағдайында білім беру контентінің функционалдығы мен көлемін арттыруға мүмкіндік береді.

Биологияны оқытуда инновациялық технологияларды қолдану.
Бүгінгі таңда ноосфералық даму дәуірінде биология мұғалімдерінің жұмыс практикасына дәстүрлі әдістемемен қатар инновациялық оқыту әдістері кеңінен енеді: интерактивті, рөлдік, іскерлік, ұйымдастырушылық-оқыту ойындары, тірек рефераттар әдісі, модульдік оқыту технологиясы және басқалары.
Мектепте мұғалімдерге арналған компьютерлік технологияларды қолдана отырып, оқушылардың зерттелетін пәнге деген танымдық қызығушылығын дамытуға жағдай жасауға мүмкіндік беретін жаңа мүмкіндіктер ашылды.Шығармашылық әлеуеті мол педагогикалық технологиялардың бір мысалы-жобалар әдісі.
Біздің мектептегі жобалар әдісі тек дәстүрлі құралдарды ғана емес: кітаптарды, анықтамалықтарды, энциклопедияларды, аудиожазбаларды, бейнематериалдарды, бұқаралық ақпарат құралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Біз жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланамыз: компьютерлік телекоммуникациялар, мультимедиялық жабдықтар, виртуалды кітапханалар, білім беру мекемелерінің білім беру порталдары мен сайттары, интернет конференция материалдары, мультимедиа сабақтарын өткіземіз , оқытуда анимациялық модельдерді қолданамыз.
Қазіргі уақытта қазіргі білім берудің мақсаттары мен міндеттері өзгеруде - күш-жігерді білімді игеруден құзыреттілікті қалыптастыруға ауыстыру бар, жеке тұлғаға бағытталған оқытуға баса назар аударылады.Бірақ, соған қарамастан, сабақ оқу процесінің негізгі құрамдас бөлігі болды және болып қала береді. Оқушылардың оқу іс-әрекеті көбінесе сабаққа бағытталған.Оқушыларды даярлау сапасы білім беру мазмұнымен, сабақ өткізу технологияларымен, оның ұйымдастырушылық және практикалық бағытымен анықталады.
Сондықтан білім беру процесінде жаңа педагогикалық технологияларды, соның ішінде инновациялық технологияларды қолдану қажет.Оқушылардың психологиялық-физиологиялық мүмкіндіктерінің шектеулі болуына, оқытудың уақытша шеңберіне, мектептің материалдық базасына және оны қаржыландыруға байланысты оқу бағдарламасының кеңеюі дәстүрлі пәндерді оқытуға арналған ресурстардың азаюына байланысты.Әр түрлі жаңалықтардың нәтижесінде биологияны оқытудың оқу-әдістемелік базасы ерекше зардап шекті.
Тиісті мектеп биологиясын - биология, экология, медицина, ауылшаруашылық ғылымдарын терең ақпараттандыру биологияны оқытудың оқу - әдістемелік базасын оның әр түрлі көріністерінде өмір сүруді зерттеу құралы ретінде жаңа инновациялық технологиялар құралдарын қосу арқылы кеңейтуді талап етеді.
Қазіргі уақытта қоғамға шығармашылық, өзін-өзі жетілдіру, бәсекеге қабілетті адамдар өте қажет екені рас. Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды меңгеру адамға өзін сенімді сезінуге мүмкіндік береді. Шығармашылық, өзін-өзі жетілдіретін тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік ашып және жағдай жасайды. Қазіргі уақытта қоғамдағы ақпараттандыру процестері үнемі жеделдетіліп, өзгеріп отырғанда, қазіргі заманғы мектеп шетте қалмауы керек. Ақпаратты берудің дәстүрлі тәсілдері ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға жол ашады .Бұл жағдайда мұғалім инновациялық технологиялардың, идеялардың, бағыттардың кең спектрін басшылыққа алуы керек. Оқу процесінде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану Қазақстан экономикалық дамуының Республикалық бағдарламасында көрсетілген [26].
Осылайша, ақпараттық технологиялар қазіргі білім берудің негізіне айналуда. Әр адамның өміріне кіретін ақпараттық және коммуникациялық технологиялар қоғам талап ететін жеке тұлғаны даярлау мәселесін сапалы шешуге ықпал етеді.Бұл маңызды жағдайда ғана мүмкін: АКТ құзыреттілігін меңгерген мұғалім оқушының оқу қызметін ұйымдастырады және оны басқарады. Педагогтың білім беру міндеттерін табысты шешудегі, оқушылардың кәсіби білімді меңгерудегі негізгі рөлі қойылған мақсатқа жету үшін қажетті жағдайларды жасауға келіп тіреледі [16].
Компьютерлік оқыту әдісі мен құралы ретінде қазіргі мектепте оқу құралы ретінде, тренажер, тәрбиеші ретінде, әртүрлі жағдайларды модельдеу құралы ретінде, аудио және визуалды визуализация құралы ретінде, баспахана ретінде, үлестірме материал жасау үшін жан-жақты қолданылады.Оқу және сабақтан тыс іс-әрекетте компьютерлерді пайдалану келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: оқуды даралау және саралау; оқуды ынталандыру; баспа құралдарымен жұмыс кезінде қиындықтардан аулақ болу; уақыттың жетіспеушілігі; оқушылардың өзіндік жұмысын жандандыру.
Биология бойынша жобалық іс-шараларға қатысқан барлық мектеп оқушыларының қызығушылығы едәуір артады, олар мәселені өз бетінше шешуге және оның шешімін табуға үйренеді, басқа студенттерге қарағанда мектеп курсының тиісті тақырыптары бойынша тексеру жұмыстарында жоғары нәтижелер көрсетеді [1].
Қазіргі жағдайда биологияны оқыту процесі білім беру ұйымының жаңа түрін, яғни компьютерлік оқыту жағдайында ізгілендіруге, демократияландыруға, технологияландыруға және инновациялық стратегияларды іске асыруға негізделген инновациялық процестерді зерттеуді талап етеді.
Биология сабақтарында АКТ-ны қолдану мұғалімге сабақты дәстүрлі емес, жарқын, қанық етуге мүмкіндік береді. Компьютердегі табиғи құбылыстар мен процестерді модельдеу, ең алдымен, мектеп зертханасында көрсету мүмкін емес құбылыстар мен эксперименттерді зерттеу үшін қажет, бірақ оларды компьютермен көрсетуге болады.
POWER POINT көмегімен жасалған компьютерлік дәріс-бұл экранда немесе мониторда көрсетілген ақпараттық нысандардың тақырыптық және логикалық байланысқан тізбегі.Жаңа тақырыпты зерттеу сабақтарын өткізу кезінде және өткен материалды бекіту кезінде компьютерлік презентацияны қолдану ең сәтті болып көрінеді [9].
Биология материалын ұсынудың ең тиімді формаларына сабақтың барлық кезеңдерінде қолдануға болатын мультимедиялық презентациялар кіруі керек.Бұл форма оқу материалын әртүрлі ақпаратпен толтырылған жарқын тірек бейнелер жүйесі ретінде ұсынуға мүмкіндік береді. Мысалы, 7 - сыныпта " Тірі ағзаларды жүйелеу "; "Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелері" тақырыбында презентация-сабақ өткіземіз.Сондай-ақ, биологияны зерттеуде тірі және жансыз табиғаттың дыбыстарын жазудың аудио ақпаратымен электронды және ақпараттық ресурстарды қолдану үлкен көмек көрсетеді.Кейбір биология сабақтарында мен мультимедиялық оқулықтарды-гипермәтіннен басқа, жоғары сапалы графика, слайдтар, бейне роликтер мен дыбыстық мазмұнды қамтитын интерактивті оқу құралдарының жиынтығын көрсетемін. Компьютерді осылай пайдалану оқушыларға зерттеу дағдыларын қалыптастыруға, танымдық қызығушылықты қалыптастыруға, мотивацияны арттыруға, ғылыми ойлауды дамытуға мүмкіндік береді.
Мектептегі биология сабақтарында мультимедиялық оқулықтар қолданылады. Биологияны оқытуда қолданылатын оқу мақсатындағы бағдарламалық құралдардың мазмұны сабақтың мақсаттарымен, оқу материалын беру мазмұнымен және реттілігімен анықталады [15].
Айта кету керек, биология сабақтарында оқушылардың ауызша және жазбаша сөйлеуін дамыту шарттары ретінде ауызша сауалнаманың дәстүрлі әдістерін қолдануға да болады. Биологиядағы кейбір тақырыптардағы оқу материалының мазмұны оқушылардың қарым-қатынасын, әңгімелерін, хабарламаларын, әңгімелерін, пікірталастарын қамтиды. Виртуалды зертханалық жұмыстар модельдеу жағдайларын жасайды, бірақ олар нақты зертханалық және практикалық жұмыстардың шындығын алмастыра алмайды, егер балалар бәрін өз қолдарымен жасаса, бәрі өз көздерімен бақылайды. Сонымен қатар, виртуалды зертханалық жұмыстар оқушылрға практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік бермейді.Қазіргі заманғы технологиялар гигиеналық нормалармен реттелуі керек екені белгілі.
Компьютерде ұзақ уақыт болу оқушының денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін, шаршау пайда болады, бұл оқу материалын қабылдауды тежеуге, назар аударуға және үйренуге әкеледі. Сондықтан денсаулық сақтау технологияларын қолдану маңызды (дене шынықтыру минуттары, сабақтың бағасын өзгерту, тыныш классикалық және босаңсыған музыка).Ақпараттық технологиялар сабақта элементтер ретінде қолданылуы керек. Мультимедиялық презентацияларды қолдана отырып, барлық сабақтарды өткізген дұрыс емес [12].
Әрбір оқу құралы белгілі бір мүмкіндіктерге ие және оларды алмастырмай басқа құралдарды толықтырады.Сондықтан оқыту құралдарын кешенді пайдалану қажет. Биология сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану білім беру процесінің тиімділігін арттыру құралы болып табылады.

1.2.1 Биология сабақтарындағы заманауи педагогикалық технологиялар
Жаңа материалды түсіндіру кезеңінде оқу іс-әрекетінің келесі түрлерін қолданған жөн:түрлі-түсті суреттер мен фотосуреттер. Оқулықтар мен әдістемелік құралдар үлкен иллюстрациялық материалға ие бола алмайды, өйткені бұл олардың құнын күрт арттырады. Сандық технологиялар басылымды бірдей бағамен түрлі-түсті суреттермен қанықтыруға мүмкіндік береді.Түрлі-түсті суреттер мен фотосуреттер иллюстрациялық серияларды кеңейтуге, оған үлкен эмоционалдылық, нақты өмірге жақындық береді. Сабақта компьютерді пайдалану жаңа материалды түсіндіру кезінде үлкен иллюстрациялық материалды қолдануға мүмкіндік береді, бұл материалды жақсы игеруге ықпал етеді.
Слайд-шоу-дикторлық сүйемелдеумен алмастыруға болатын жаңа иллюстрациялар (фотосуреттер, суреттер).Слайд-шоуды жаңа материалды түсіндіруде қолдану, жаңа материалды көрнекі түрде суреттеуге, оқушылардың назарын аударуға мүмкіндік береді [11].
Слайд-шоулар әртүрлі жүйелік топтардың тірі организмдерінің алуан түрлілігін зерттеуде әсіресе пайдалы, өйткені олар бай тірі әлемді суреттеуге мүмкіндік береді.
Бейнеклиптер - пайдаланылған оқу фильмдері мен бейнелерге ұқсас функцияны орындайды, бірақ компьютерлік технологиялармен бірге оларды сапалы жаңа деңгейге шығарады.Компьютерді қолданатын бейнеклиптер бейнематериалды сабақта проблемалық жағдай жасаудың өте тиімді құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.Ол сабақтың мақсатына жетуге көмектеседі.
Анимациялар - белгілі-бір биологиялық процестердің, соның ішінде микроорганизмдердіңдің механизмдерін суреттеуге арналған оқу фильмдеріне және бейнефильмдерге енгізілген "мультфильмдердің" дәстүрлі фрагменттерінің аналогтары. Теледидар оқушының санасына енгізілген заманауи компьютерлік дизайнды қолдану арқылы психологиялық тұрғыдан тартымды болады.Мұндай анимацияларда тоқтату және қажетті фрагментке көшу жеңілдетілген, синхрондалған дыбыстық сүйемелдеудің арқасында процесті қажетті визуалды екпінмен білікті түсіндіруге болады.
Интерактивті модельдер-анимация, оның барысы белгіленген бастапқы жағдайларға байланысты. Биологиялық процестерді модельдеу үшін қолдануға болады. Нысандардың бұл түріне интерактивті кестелер кіреді, онда фрагменттер қысқа анимацияларда бола алады немесе жаңа бөлшектердің пайда болуымен үлкейеді [3].
Мультимедиялық презентациялар-сабақ презентацияларын құру компьютерлік техниканы қолдануды және көп уақытты қажет етеді, бұл оқущыдардың пәнге деген танымдық қызығушылығын арттырумен негізделген.Бұл форма оқу материалын ұқсас ретпен толық құрылымдалған ақпаратпен толтырылған жарқын тірек бейнелер жүйесі ретінде ұсынуға мүмкіндік береді.Бұл жағдайда студенттерді қабылдаудың әртүрлі арналары қолданылады, бұл ақпаратты тек нақты ғана емес, сонымен қатар ассоциативті түрде де оқушылардың жадына енгізуге мүмкіндік береді.Оқу ақпаратын ұсынудың мақсаты-мектеп оқушыларының ақыл-ой жүйесін қалыптастыру,мультимедиялық презентация түрінде оқу материалын ұсыну оқу уақытын қысқартады.Сабақтарда мультимедиялық презентацияларды қолдану назардың, есте сақтаудың, ойлау әрекетінің психологиялық дұрыс жұмыс істеу режимдерінің негізінде оқу-тәрбие процесін құруға мүмкіндік береді [12].
Жаңа материалды түсіндіру кезеңінде презентация жаңа материалды түсіндіруде сүйемелдеу рөлін атқарады.Презентацияны жасау кезінде мен презентацияға қойылатын келесі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Адам анатомиясын оқыту үдерісінде сандық білім беру технологияларының рөлі
Адам анатомиясы пәнін оқыту арқылы сандық білім беру жүйесі, технологиялары рөлі, маңызы
Оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту бағдарламасына көшу
Бастауыш сыныптарда цифрлық білім беру ресурстарды қолданудың маңыздылығы
Интернет желісінің Мультимедиа ресурстары
География пәнінде сарамандық жұмыстардың орындалуы
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ
Географияның оқыту әдістері
МЕКТЕП ГЕОМЕТРИЯСЫН ОҚЫТУДА БІЛІМ БЕРУДІҢ КОМПЬЮТЕРЛІК РЕСУРСТАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
МАГИСТРАНТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ
Пәндер