Драма - ежелгі өнерЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 14 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Шығыстану факультеті
Қытайтану кафедрасы

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Юань драмасындағы образдық жүйенің ерекшеліктері
Мамандық бойынша 5В021016 - Шетел филологиясы: қытай тілі

Орындаған:_________________________ _____________Кұсманова А.Қ. (қолы)
Ғылыми жетекші:
ф.ғ.к., аға оқытушы _________________________________ Мадиев Д.А.
Қорғауға жіберілді
Хаттама No _________ 2020ж.
Кафедра меңгерушісі _______________________________ (қолы және мөрі)
Нормобақылау ___________________________________ ___ (қолы)

Алматы, 2021 ж.
РЕФЕРАТ
Диплом жұмысының тақырыбы: Юань драмасындағы образдық жүйенің ерекшеліктері
Диплом жұмысының құрылымы: диплом жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытынды бөлімнен, пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады.
Диплом жұмысының мақсаты: Қытай драматургиясындағы Юань кезенінің театр өнерін зерттеу, юань драмасындағы кейіпкерлер образдарын, образдық жүйенің ерекшеліктерін, оның құрылымын және шығу тегін зерттеу.
Диплом жұмысындағы кілт сөздер: драматургия, театр өнері, образдық жүйе, кейіпкер образы.
Диплом жұмысының көлемі:
Диплом жұмысының өзектілігі: Қытай ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан ұзақ тарихы мен бай, әрі терең мәдениетімен ерекшелінетін өркениетті елдердің бірі. Өз бастауын көне заманнан алатын әдебиет және театр өнері, қытай мәдениетіне көп үлесін қосып, Қытай драмасының қалыптасуына өзіндік ықпалын тигізді. Қытай драматургия тарихында Юань дәуірін (XIII XIV) алтын ғасыр деп атау қалыптасқан. Демек, бұл кезеңде драматургиялық шығармашылық гүлденіп, театр өнері өзінің шарықтау шегіне жетті. Қытай дерек көздеріне сүйене келе, Юань дәуірінде жүзден астам драматургтар бес жүздей пьесаларды жазып қалдырған екен. Аталмыш еңбектер қазіргі драматургия мен театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі болып, бірнеше тілдерге аударылып отыр. Сондықтан да қазіргі таңда филологтарға қытай әдебиетінің бірден бір саласы, драматургияны дамыту, сондай-ақ Юань драмасын, ол жақтағы қойылған пьесалардағы кейіпкерлердің образдары және образдық жүйе қазіргі уақытта өзекті мәселелердің біріне айналуда.
Диплом жұмысында қолданылған әдебиеттер саны:

РЕФЕРАТ
Тема дипломной работы: Особенности системы образов в Юаньской драме
Структура дипломной работы: диплом состоит из введения, двух глав, заключительной части, списка литературы и дополнение.
Цель представленной работы: Изучение театрального искусства периода Юаньской династии в китайской драматургии, изучение образов персонажей в Юаньской драме, особенностей образной системы, ее структуры и происхождения.
Перечень ключевых слов: драматургия, театральное искусство, образная система, образ героя.
Объем дипломной работы:
Актуальность дипломной работы: Китай-одна из самых цивилизованных стран с долгой историей, богатой и глубокой культурой, которая веками передавалась из поколения в поколение. Литература и театральное искусство, взявшие свое начало с древних времен, внесли большой вклад в китайскую культуру и оказали свое влияние на формирование китайской драмы. В истории китайской драматургии эпоху Юань (XIII XIV) принято называть золотым веком. Следовательно, в этот период расцвело драматургическое искусство, и театральное искусство достигло своего апогея. Согласно китайским источникам, в эпоху Юаньской драмы более ста драматургов написали около пятисот пьес. Эти работы переведены на несколько языков, став одним из основоположников современной драматургии и театрального искусства. Поэтому в настоящее время филологам становится одной из самых актуальных проблем развития китайской литературы, драматургии, а также развития юаньской драмы, образов героев и образной системы в поставленных там пьесах.
Количество использованных источников:

REPORT
Subject of the diploma: Features of the character system in the Yuan drama
The structure of diploma: the diploma consists of an introduction, two chapters, the final part, a list of references and addition.
The purpose and objectives of the diploma: The study of the theatrical art of the Yuan Dynasty period in Chinese drama, the study of the images of characters in the Yuan drama, the features of the character system, its structure and origin.
The number of page:
Keywords: dramaturgy, theatrical art, the character system, the image of the hero.
The relevance of the diploma: China is one of the most civilized countries with a long history, rich and deep culture that has been passed down from generation to generation for centuries. Literature and theater arts, which originated from ancient times, have made a great contribution to Chinese culture and have had their influence on the formation of Chinese drama. In the history of Chinese drama, the Yuan era (XIII-XIV) is usually called the "golden age". Consequently, during this period, the dramatic art flourished, and the theatrical art reached its apogee. According to Chinese sources, during the Yuan Drama era, more than a hundred playwrights wrote about five hundred plays. These works have been translated into several languages, becoming one of the founders of modern drama and theatrical art. Therefore, at present, philologists are becoming one of the most urgent problems of the development of Chinese literature, drama, as well as the development of the Yuan drama, the images of the characters and the figurative system in the plays staged there.
The amount of sources:

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1 ЮАНЬ ДРАМАСЫ: ҚҰРЫЛЫМЫ, ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
1.1 Жалпы қытай театрының қалыптасуытеориялық тұрғыдан подходдрама деген не
1.2. Юань драмасының қалыптасу тарихы жағдайы даму жолы қандай мағынаға ие болды
1.3. ерекшелігі
2 ЮАНЬ ДРАМАСЫНДАҒЫ КЕЙІПКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ОБРАЗДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ЕРЕКШЕЛІТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 образдық жүйенің ерекшелігі
2.2 жекелеген образдар
2.3
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Қытай ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан ұзақ тарихы мен бай, әрі терең мәдениетімен ерекшелінетін өркениетті елдердің бірі. Өз бастауын көне заманнан алатын әдебиет және театр өнері, қытай мәдениетіне көп үлесін қосып, Қытай драмасының қалыптасуына өзіндік ықпалын тигізді. Қытай драматургия тарихында Юань дәуірін (XIII XIV) алтын ғасыр деп атау қалыптасқан. Демек, бұл кезеңде драматургиялық шығырмашалық гүлденіп, театр өнері өзінің шарықтау шегіне жетті. Қытай дерек көздеріне сүйене келе, Юань дәуірінде жүзден астам драматургтар бес жүздей пьесаларды жазып қалдырған екен. Аталмыш еңбектер қазіргі драматургия мен театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі болып, бірнеше тілдерге аударылып отыр. Сондықтан да қазіргі таңда филологтарға қытай әдебиетінің бірден бір саласы, драматургияны дамыту, сондай-ақ Юань драмасын, ол жақтағы қойылған пьесалардағы кейіпкерлердің образдары және образдық жүйе қазіргі уақытта өзекті мәселелердің біріне айналуда.
Зерттеу жұмысының мақсаты: Қытай драматургиясындағы Юань кезенінің театр өнерін зерттеу, юань драмасындағы кейіпкерлер образдарын, образдық жүйенің ерекшеліктерін, оның құрылымын және шығу тегін зерттеу.
Зерттеу жұмысының объектісі: Қытай драматургия тарихындағы алтын ғасыр-Юань дәуіріндегі театр өнері
Зерттеу жұмысының пәні:

Зерттеу жұмысының міндеті:
-Юань драмасындағы кейіпкерлер құрылымын зерттеу;
-Образдық жүйенің ерекшеліктерін айқындау;
-
-
-
-

Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар:

Зерттеудің теориялық маңызы:
Зерттеудің практикалық маңызы:
Зерттеу жұмыстың құрылымы:

Әлем әдебиетіне көңіл бөліп, назар салсақ драматургияның орны ерекше екенін байқауға болады. Драматургия-әлемге оқиғаның көзімен, оқиғаға адамның көзімен, адамға болмыстың, ал болмысқа мәдениеттің көзімен қарайтын өнер. Драматургия саласының туындыларының драмалық-теориялық қағидаларын, синтездік сипаты мен принциптерін біз қазіргі таңда тек қана мәдени тұрғыдан емес, сонымен қатар әдеби тұрғыдан да қарастырамыз. Осы жұмыста көрсетілген мәліметтер драма өнерінің барынша әдеби тұрғыдан зерттеліп, жан-жақты қарастырылатыны- жұмыстың бірден бір мақсаты. Өзге де өнер түрлері сияқты, белгілі бір даму кезеңдерін, әртүрлі құбылыстарын бұл жанр түрі де бастан кешірмей тұрмайды. Әр заманның өзінің тілі бар дей келе, драма өнері де ғасырдан-ғасырға, жылдан-жылға өзгеріске ұшырап, дамып жатыр. Қазіргі дүниежүзі өнер салаларына тән минимализм, сөздердің аздығы, ал әрекеттің керісінше көптігі даму процесінің нәтижесі. Ежелгі Грек елінен өз бастауын алған драма өнері, даму барысында біршама процестер мен өтпелі құбылыстарды басынан өткізген сала дей отыра, алдағы дипломдық жұмыста Қытай еліндегі драматургияның пайда болуы мен қалыптасуы, әсіресе қытай драма өнерінің алтын ғасыры-Юань драматургиясы туралы ақпаратты ұсынатын боламын.
Қытай - бұл кең ауқымды қамтитын, мыңдаған жылдық тарихы мен аса бай мәдени мұрасымен ерекшеленетін мемлекет. Қытайдың әдебиеті мен мәдениетінің небір саласын қарастырсақ, барлығы қайталанбас мұра, яғни ерекшеліктер мен терең мазмұнға ие. Қытай мәдениеті қазіргі таңда айқын пішіндер мен қанық бояуларға, байырғы әдет-ғұрыптар мен шексіз құпияға толы. Осындай ірі мұралардың бірі-қытай драма өнері. Қазіргі Қытай әлемдегі көне әрі бай театр дәстүрін жалғастырып, әртүрлі драмалық формалармен қаныққан елдердің бірі. Музыка, би және қытай операсы-қытай драматургиясының ең ерекше және ең көрнекті түрлері. 12 ғасырдан бастау алған қытайлық драма 800 жылдық тарихында негізінде өзгеріссіз сақталып, барлық кезеңдерінде жаңа формаларымен толықтырылып, жүз жылдан астам уақыт ішінде қытай мәдениетінің басқа бөліктерімен интеграцияланып, қазіргі таңда Қытай елінде тамыр жайып, ең ықпалды орындардың біріне айналып отыр.
Жалпы драматургия өнерін біз әдебиеттің бірден-бір саласы деп білеміз. Көркем әдебиетте шығарманың үш формасы бізге мәлім, олар: эпикалық(грек тілінен алынған-эпос, баяндау деген мағынаға ие), лирикалық (музыкалық аспаппен сүйемелденген өлең) және драмалық. Автор оқырманға белгілі бір ойды немесе оқиғаны жеткізу барысында осы үш тәсілдің бірін таңдайды. Бірінші тәсіл-эпикалық, яғни автор оқырманға тақырыпқа байланысты оқиғаларды, онымен байланысты жағдайларды егжей-тегжейлі баяндайды. Бұл тәсілде автордың рөлі- шежіреші, баяндаушы. Екінші тәсіл-лирика, автор оқиғаны емес, оқиғадан алған әсері мен тудырған сезімдері тура сөз қозғайды. Мысалы автордың ішкі әлемінің бейнесі, оқиғадан туындаған уайымы мен қуанышы негізгі элемент болады. Ал үшінші тәсіл, біздің алда кеңінен қарастыратын тақырыбымыз- драма. Автордың оқиғасын, белгілі объектіні іс-әрекетте бейнелеуге, оны сахнада көрсетуге болады. Оны әртүрлі құбылыстар мен формада оқырманға немесе көрерменге ұсыну. Драма- әдеби шығармашылықтың ерекше түрі. Өзінің сөздік, мәтіндік, формасынан басқа, сахналық қойылым түрімен ерекшеленеді. Қойылым барысында автордан басқа режиссерлер, актерлер, суретшілер мен басқа да сахна жұмысына қатысты адамдар өз қызметтерін атқарады. Олардың барлығы бірдей міндеті автордың негізгі идеясын көрерменге жеткізу және режиссерлік интерпретация беріп, шығарманың сахналық қойылымда мәнін ашу.
Драма өзінің пайда болуынан бастап, кейіпкерлерге, образдарға, қойылымға, ойынға бағытталған қоғамдық өнер болып есептелінді. Драмалық туындылар ешқашан театрдан бөлек оқшауланып қарастырылмаған және бағаланған емес. Драмалық шығармадан күтілетін негізгі әсер - сөзсіз көрерменге деген әсері.

1 ЮАНЬ ДРАМАСЫ: ҚҰРЫЛЫМЫ, ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
1.1 Жалпы қытай театрының қалыптасуытеориялық тұрғыдан подходдрама деген не
Драма-ежелгі өнер. Ежелгі грек драмасы 2500 жылдам астам уақыт бұрын пайда болса, үнді драмасы кем дегенде 1600 жылдық тарихы бар деген ақпарат көздері бізге жиі кездеседі. Ал қытай драмасының хронологиялық шеңберіне тоқталатын болсақ, 12 ғасырдың аяғында оңтүстік Сун династиясы кезінде дүниеге келіп мыңжылдық тарихы бар ежелгі өнер. Қытай драмасы салыстырмалы түрде жас болғанымен, ерекше мықты болды, оған дәлел ретінде қазіргі таңда ежелгі грек драматургиясының өркендеуін тек үлкен театрларында ғана байқауға болады, үнді драматургиясын қазіргі заманда көру мүмкін емес, ал қытай драматургиясы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келеді. Қытай драматургиясы форма жағынан да, мазмұн жағынан да кеңейіп, даму барысында. Айта кетелік, қазір 300-ден астам жанр мен 10 000-ға жуық драмалық шығармалар жарық көрген. Қытай театры көне Греция, Үндістан сияқты өз бастауын дәстүрлі жырлардан алған жоқ, керісінше театр өнерінің дамуына қытайдың көне салт-дәстүрлері, той-мерекелерді өткізу ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақ драматургиясының жанрлары
Театрдың пайда болу сипаты
Драмалық шығармалар оқыту
Өнер және эстетикалық дәстүрлер
Әмір - Темір Хұсейн Жүсіпұлының өмірі мен шығармашылығы
ЕРТЕ ОРТА ҒАСЫРДАҒЫ ТЕАТР ӨНЕРІ
Ежелгі Үндістанның мемлекеті
Әдебиеттің тегі мен түрі. Эпос, лирика, драма
Антикалық әдебиет:түрлі жанрлық салаларының қалыптасуы
ТЕАТР ӨНЕРІНІҢ ШЫҒЫСТЫҚ ҮЛГІЛЕРІ
Пәндер